So bi chia so chia thuong

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Người thực hiện: Phạm Thị Nga Trường Tiểu học Xuân Sơn MÔN TOÁN LỚP 2 Chào mừng các thầy cô về dự giờ

Slide 2: 

Đọc thuộc lòng bảng chia 2 đã học Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2009 TOÁN

Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2009 : 

Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2009 Nêu tên các thành phần vµ kÕt qu¶ trong phép trừ mà em đã được học? Các thành phần trong phép trừ là: - Số bị trừ - Số trừ - Hiệu. TOÁN

Slide 4: 

Thứ hai ngày 2 tháng 3 năm 2009 Toán Số bị chia – Số chia – Thương 1.Ví dụ: 6 : 2 = Số bị chia Số chia Thương 3

Slide 5: 

6 : 2 cũng được gọi là thương Chú ý:

Slide 6: 

Hãy nêu tên thành phần và kết quả trong phép chia sau: 12 : 2 = 6 14 : 2 = 7

Bài1:Tính rồi điền số thích hợp vào ô trống : 

Bài1:Tính rồi điền số thích hợp vào ô trống 6 9 5 10 12 18 10 20 2 2 2 2 6 9 5 10 3 2 6 3 Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2009 Toán Số bị chia - Số chia - Thương

Slide 8: 

Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2009 Toán Số bị chia – Số chia – Thương Bài 2 : Số ? 2 x 7 = 14 : 2 = 2 x 8 = 16 : 2 = 2 x 9 = 18 : 2 = 2 x 10 = 20 : 2 = 14 7 16 8 18 9 20 10

Bài 3:Viết phép chia và số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) : 

Bài 3:Viết phép chia và số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) 8 : 2 = 4 8 : 4 = 2 10 :2 = 5 10 : 5 = 2 6 3 2 8 4 2 8 2 4 10 2 5 10 5 2

Slide 10: 

Viết nhanh, viết đỳng. Hãy dùng các số và dấu sau để viết thành phép chia rồi nêu tên thành phần trong phép chia đó: 9 18 2 : = 18 : 2 = 9 18 : 9 = 2

Slide 11: 

18 : 2 = 9 Số bị chia Số chia Thương

Dặn dò: : 

Dặn dò: Nhớ tên thành phần của phép chia Xem trước bài: Bảng chia 3