Nhan so co bon chu so voi so co mot chu so

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Bài 111: (tiếp theo)

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ 1215 x 3 Bài làm: Đặt tính rồi tính: 3645 1215 x 3 = 3645 4836 2418 x 2 = 4836 5035 1007 x 5 = 5035 2418 x 2 1007 x 5

Slide 3: 

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Phiếu học tập 1. Đặt tính rồi tính: a) 2013 x 3 b) 1016 x 5 c) 1427 x 3 2. Tìm điểm giống và khác nhau giữa ba phép tính trên. (tiếp theo) Thảo luận nhóm Nhóm 2 thảo luận, thống nhất kết quả 2 bài tập. Hai nhóm 2 tạo thành nhóm 4, trao đổi và thống nhất kết quả. Ghi kết quả thảo luận của nhóm 4 vào giấy A3.

Slide 4: 

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Phiếu học tập (tiếp theo) 1. Đặt tính rồi tính: 6039 2013 x 3 = 6039 5080 1016 x 5 = 5080 4281 1427 x 3 = 4281

Slide 5: 

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) 4281 1427 x 3 = 4281  3 nhân 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2  3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8, viết 8.  3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1.  3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4.

Slide 6: 

Luyện tập Bài 1: Nối phép tính với kết quả đúng:

Slide 7: 

Luyện tập Bài 2: Chọn đáp án đúng: b) 2319 x 4 a) 1107 x 6 d) 1218 x 5 c) 1106 x 7

Slide 8: 

Luyện tập Bài 3: Mỗi xe chở 1425kg gạo. Hỏi 3 xe như thế chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Số ki-lô-gam gạo cả ba xe chở là: 1425 x 3 = 4275 (kg) Đáp số: 4275kg Chọn đáp án đúng:

Slide 9: 

Luyện tập Bài 4: Tính chu vi mảnh đất hình vuông có cạnh là 1508m. Chu vi mảnh đất hình vuông là: 1508 x 4 = 6032 (m) Đáp số: 6032m Chọn đáp án đúng:

Slide 11: 

Ồ, CHƯA ĐÚNG RỒI. BẠN SUY NGHĨ LẠI NHÉ.