Nhan so co 5 chu so voi so co 1chu so

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Môn toán lớp 3 Thao giảng Vui mừng chào đón các thầy cô giáo và các em học sinh về dự hội giảng!

Slide 2: 

49370 53404 20316 41443 Kiểm tra bài cũ Luyện tập chung

Thứ sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2009 Toán : 

Thứ sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2009 Toán Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số a)14273 x 3 = ? 9 1 8 4 2 14273 x 3 = 42819 3 nhõn 2 bằng 6, thờm 2 bằng 8, viết 8 - 3 nhõn 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2. - 3 nhõn 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1. - 3 nhõn 1 bằng 3, thờm 1 bằng 4, viết 4 - 3 nhõn 3 bằng 9, viết 9

Bài tập :1 Tính : 

Bài tập :1 Tính THỨ SỎU, NGÀY 17 THỎNG 4 NĂM 2009TOÁNNHÕN SỐ CÚ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÚ MỘT CHỮ SỐ 64578 81458 68368 75900 14273 3 42819 3 nhân 3 bằng 9,viết 9 3 nhân 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2 3 nhân 2 bằng 6 thêm 2 bằng 8, viết 8 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1 3 nhân 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4, viết 4 14273 X 3 = 42819 14272 X 3 = x

Thứ sỏu, ngày 17 tháng 4 năm 2009Toán Nhõn số cú năm chữ số với số cú một chữ số : 

Thứ sỏu, ngày 17 tháng 4 năm 2009Toán Nhõn số cú năm chữ số với số cú một chữ số 14273 . 3 42819 - 3 nhõn 3 bằng 9,viết 9 3 nhõn 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2 3 nhõn 2 bằng 6 thờm 2 bằng 8, viết 8 3 nhõn 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1 3 nhõn 1 bằng 3 thờm 1 bằng 4, viết 4 14273 X 3 = 42819 2/ SỐ ? 95455 78420 74963 x

Slide 6: 

Thứ sỏu, ngày 17 tháng 4 năm 2009Toán Nhõn số cú năm chữ số với số cú một chữ số 3/ Bài toán: Lần đầu người ta chuyển 27150 kg thúc, lần sau chuyển được gấp đụi lần đầu. Hỏi cả hai lần chuyển vào kho được bao nhiờu kớ-lụ-gam thúc? Túm tắt 27150 kg

Slide 7: 

Khi thực hiện phép tính nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số ta thực hiện bắt đầu từ đâu? CỦNG CỐ - DẶN DÒ Sai rồi Sai rồi Sai rồi

Slide 8: 

33333 2 66666 x Tính nhanh

Slide 9: 

645 9 Chọn số đúng vào chỗ trống A . 3 B . 0 C . 9

Slide 10: 

Bài học đã kết thúc, xin cảm ơn quý thầy cô giáo Chúc thầy cô nhiều sức khỏe