Dien tich hinh vuong

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

11/8/2010 1 Hình A gồm mấy ô vuông ? Mỗi ô vuông có diện tích là bao nhiêu ? Hình A gồm 7 ô vuông . Mỗi ô vuông có diện tích là 1cm2.

Slide 2: 

11/8/2010 2 A D C B 4 cm 3cm

Slide 3: 

11/8/2010 3 4cm 3cm A D C B 4 × 3 = 12 (ô vuông). 12 (cm2). 1cm 1cm2 Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Slide 4: 

11/8/2010 4 5cm 3cm 5 × 3 = 15 (cm2) (5 + 3) × 2 = 16(cm) 10cm 4cm 10 × 4 = 40(cm2) (10 + 4) × 2 = 28(cm) 32cm 8cm 32 × 8 = 256(cm2) (32+ 8) × 2 = 80(cm)

Slide 5: 

11/8/2010 5 Tóm tắt: 14cm 5cm Diện tích: … ?

Slide 6: 

11/8/2010 6

Slide 7: 

11/8/2010 7 Trò chơi " chọn quả" Sầu riêng dâu lê nho bom

Slide 8: 

11/8/2010 8 1

Slide 9: 

11/8/2010 9 2 Muốn tính tính diện tích hình chữ nhật ta làm như thế nào?

Slide 10: 

11/8/2010 10 Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo ) rồi nhân với 2.

Slide 11: 

11/8/2010 11 4

Slide 12: 

11/8/2010 12

Slide 13: 

11/8/2010 13 TOÁN DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT Thứ tư ngày 7 tháng 4 năm 2010