Chu vi hinh chu nhat

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT Bài 86:

Slide 2: 

PHIẾU HỌC TẬP 1. Tính chu vi hình tứ giác MNPQ. 2. Tính chu vi hình chữ nhật ABCD. 3. Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm thế nào?

Slide 3: 

THẢO LUẬN NHÓM Nhóm 2 thảo luận, hoàn thành phiéu học tập. Hai nhóm 2 tạo thành nhóm 4, trao đổi, thống nhất kết quả. Ghi kết quả thảo luận của nhóm 4 ra giấy A2.

Slide 4: 

Kết quả thảo luận nhóm

Slide 5: 

ĐÁP ÁN Chu vi hình tứ giác MNPQ là: 4 + 2 + 3 + 5 = 14 (dm) Đáp số: 14dm Cách 1: Chu vi hình chữ nhật ABCD là: 4 + 3 + 4 + 3 = 14 (dm) Đáp số: 14dm Cách 2: Chu vi hình chữ nhật ABCD là: (4 + 3) x 2 = 14 (dm) Đáp số: 14dm

Slide 6: 

ĐÁP ÁN Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi cộng các kết quả lại. Chu vi hình chữ nhật

Slide 7: 

a) Chiều dài 10cm, chiều rộng 5cm Bài 1: Tính chu vi hình chữ nhật có: Luyện tập b) Chiều dài 2dm, chiều rộng 13cm

Slide 8: 

Luyện tập Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35m, chiều rộng 20m. Tính chu vi mảnh đất đó ? Tóm tắt: Chiều dài: 35m Chiều rộng: 20m Chu vi: ....... m ? Bài giải: Chu vi mảnh đất là: ( 35 + 20 ) x 2 = 110 (m) Đáp số: 110m Chọn đáp án đúng:

Slide 9: 

BÀI 3: KHOANH VÀO CHỮ ĐẶT TRƯỚC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG: Luyện tập A. Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ. B. Chu vi hình chữ nhật ABCD bé hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ. C. Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình chữ nhật MNPQ. Còn có cách nào khác ? Nửa chu vi của hai hình chữ nhật bằng nhau nên chu vi của chúng bằng nhau.

Slide 11: 

ĐÂY CHÍNH LÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG. BẠN GIỎI QUÁ! Bài 1 Bài 2

Slide 12: 

CHƯA ĐÚNG RỒI! Bài 1 Bài 2

authorStream Live Help