chia so co 4 chu so cho so 1 chu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN SV : NGUYỄN PHÚC LỢI BÀI GIẢNG TẬP MÔN TOÁN LỚP 3

Slide 2: 

9 8 1 5 4 2 4 8 2 1 4 2 1 6 0 KIỂM TRA BÀI CŨ Điền chữ số thích hợp vào ô vuông 2 4 6 9 2 6487 3 4159 5 4 1 3 0 0 9 0 1 1 0 6 7 1 0 3 Nhanh lên bạn ơi !

Thöù saùu , ngaøy 22 thaùng 02 naêm 2008 : 

Thöù saùu , ngaøy 22 thaùng 02 naêm 2008 BÀI : CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ ( tiếp theo )

Slide 4: 

4218 6 0 1 7 0 3 8 1 0 a) 4218 : 6 =  42 chia 6 được 7 , viết 7 . 7 nhân 6 bằng 42 ; 42 trừ 42 bằng 0.  Hạ 1; 1 chia 6 được 0 , viết 0 0 nhân 6 bằng 0 ; 1 trừ 0 bằng 1 Hạ 8 được 18 ; 18 chia 6 được 3 ,viết 3. 3 nhân 6 bằng 18 ; 18 trừ 18 bằng 0 703 1 2 3

Slide 5: 

2407 4 0 0 6 0 1 0 7 3 b) 2407 : 4 =  24 chia 4 được 6 , viết 6 . 6 nhân 4 bằng 24 ; 24 trừ 24 bằng 0  Hạ 0; 0 chia 4 được 0 , viết 0 . 0 nhân 4 bằng 0 , 0 trừ 0 bằng 0 Hạ 7; 7 chia 4 được 1 ,viết 1. 1 nhân 4 bằng 4 ; 7 trừ 4 bằng 3 601 ( dư 3 ) 1 2 3

Slide 7: 

1 . Đặt tính rồi tính : 3224 : 4 = 1516 :3 = LUYỆN TẬP 0 2 8 0 6 4 2 0 0 1 5 0 5 6 1 1 dư 1 806 505 ( dư 1 )

Slide 8: 

1 . Đặt tính rồi tính : b) 2819 : 7 = 1865 : 6 = LUYỆN TẬP 0 1 4 0 2 9 1 5 0 6 3 1 0 5 0 5 dư 5 dư 5 402 ( dư 5 ) 310 ( dư 5 )

Slide 9: 

0 2 8 0 6 4 2 0 A B

Slide 10: 

0 2 8 0 6 4 2 0 0 1 5 0 5 6 1 1 dư 1

Slide 11: 

1 . Đặt tính rồi tính : b) 2819 : 7 = 1865 : 6 = LUYỆN TẬP 0 1 4 0 2 9 1 5 0 6 3 1 0 5 0 5 dư 5 dư 5 402 ( dư 5 ) 310 ( dư 5 )

Bài 2 : Một đội công nhân phải sửa quãng đường dài 1215 m , đội đã sửa được 1/3 quãng đường . Hỏi đội công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa ? : 

Bài 2 : Một đội công nhân phải sửa quãng đường dài 1215 m , đội đã sửa được 1/3 quãng đường . Hỏi đội công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa ? Bài giải Số mét đường đã sửa là : 1215 : 3 = 405 ( m ) Số mét đường còn phải sửa là : 1215 – 405 = 810 ( m ) Đáp số : 810 m Tóm tắt : 1215 m ?

Slide 14: 

0 5 3 0 8 6 0 5 7 2156 Đ 0 0 4 2 0 8 4 1608 S 0 2 5 1 6 1 5 2526 S Bài 3 : Đúng ghi Đ sai ghi S

Slide 15: 

0 0 4 2 0 8 4 1608 S Bài 3 : Đúng ghi Đ sai ghi S 0 0 4 2 0 8 4 1608 0

Slide 16: 

0 5 3 0 8 6 0 5 7 2156 Đ Bài 3 : Đúng ghi Đ sai ghi S

Slide 17: 

0 0 0 0 1 1 7 2 0 5 5078 0 1 3 1 7 3 9172 0 0 4 0 6 0 6 2406 Điền số thích hợp vào ô vuông 8 5 3 5 2 2 7 1 1 0

Slide 18: 

XIN CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN

authorStream Live Help