T nhan so 1 chu so voi so 3 chu so

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN: NGUYEÃN THÒ HOA TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC AN NINH ÑOÂNG Kính chaøo quí thaày coâ veà döï giôø MOÂN: TOAÙN Lôùp: 3 Naêm hoïc: 2008 – 2009

Slide 2: 

Ca só Xuaân Mai Haùt

Slide 3: 

Kieåm tra baøi cuõ 8x3 + 8 = 24 + 8 = 32 2 3 X 2 2 6 X 3 4 6 7 8

Slide 4: 

a) 123  2 = ? 3 2 1 2 2 4 6 2 nhaân 3 bằng 6, viết 6 2 nhaân 2 bằng 4, viết 4 2 nhaân 1 bằng 2, viết 2 123  2 = 246 Nhaân soá coù ba chöõ soá vôùi soá coù moät chöõ soá Tieát 55.

Slide 5: 

1/Tính : 1 4 3 2 6 8 2

Slide 6: 

639 1/Tính : 848 550 609

Slide 7: 

b) 326  3 = ? 6 2 3 3 9 7 8 3 nhaân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1 3 nhaân 2 bằng 6, theâm 1 bằng 7, viết 7 3 nhaân 3 bằng 9, viết 9 326  3 = 978

Slide 8: 

2/Ñaët tính roài tính : 437 X 2 = ? 874

Slide 9: 

2/Ñaët tính roài tính : 205 X 4 = ? 820

Slide 10: 

3/. Moãi chuyeán bay chôû ñöôïc 116 ngöôøi. Hoûi 3 chuyeán maùy bay nhö theá chôû ñöôïc bao nhieâu ngöôøi ? * Toùm taét: 1 chuyeán: 116 ngöôøi 3 chuyeán: …... ngöôøi ? * Baøi giaûi: Caû 3 chuyeán maùy bay chôû ñöôïc soá ngöôøi laø: 116 x 3 = 348 (ngöôøi) Ñaùp soá: 348 ngöôøi

Slide 11: 

4/Tìm x : a) X : 7 = 101 X = 101 X 7 X = 707

Slide 12: 

4/Tìm x : b) X : 6 = 107 X = 107 X 6 X = 642

Slide 13: 

Trò chơi 112 x 2 100 x 3 111 x 5 555 300 224

Slide 14: 

Xem laïi baøi Chuaån bò: "Luyeän taäp" trang 56 Daën doø

Slide 15: 

GIAÙO VIEÂN THÖÏC HIEÄN: NGUYEÃN THÒ HOA TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC AN NINH ÑOÂNG Chaân thaønh caûm ôn quí thaày coâ vaø caùc em hoïc sinh lôùp 3 Tröôøng TH an ninh ñoâng