T Luyen tap

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

chaøo möøng quyù thaày coâ veà döï giôø Ngöôøi thöïc hieän : Huyønh Kim Thuûy Moân: Toaùn Lôùp 3/2 Tröôøng Tieåu hoïc Hoøa Khaùnh Ñoâng

KIEÅM TRA BAØI CUÕ : 

KIEÅM TRA BAØI CUÕ Ñieàn daáu >, <, = vaøo choã chaám: 54321 ……. 54213 57987 ……. 57978 64215 ……. 64215 > > =

TOAÙN LUYEÄN TAÄP : 

TOAÙN LUYEÄN TAÄP

BAØI 1 : 

Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám: a) 3 897 ; 3 898 ; … … … … ; … … … … ; … … … … ; … … … … b) 24 686 ; 24 687 ; … … … … ; … … … … ; … … … … ; … … … … c) 99 995 ; 99 996 ; … … … … ; … … … … ; … … … … ; … … … … BAØI 1 3 899 3 900 3 901 3 902 24 688 24 689 24 690 24 691 99 997 99 998 99 999 100 000

BAØI 2 : 

BAØI 2 X + 1536 = 6924 b) X – 636 = 5618 c) X x 2 = 2826 d) X : 3 = 1628 X = 6924 -1536 X = 5388 X = 5618 + 636 X = 6254 X = 2826 : 2 X = 1413 X = 1628 x 3 X = 4884 Tìm x :

BAØI 3 : 

BAØI 3 Toùm taét : 3 ngaøy : 315 m 8 ngaøy : … … m ? Giaûi : Soá meùt möông ñoäi thuûy lôïi ñaøo trong moät ngaøy laø : 315 : 3 = 105 (m) Soá meùt möông ñoäi thuûy lôïi ñaøo trong 8 ngaøy laø : 105 x 8 = 840 (m) Ñaùp soá : 840 m

BAØI 4 : 

BAØI 4 Cho 8 hình tam giaùc , moãi hình nhö sau: Haõy xeáp thaønh hình döôùi ñaây:

TROØ CHÔI : 

TROØ CHÔI Ai nhanh hôn

Slide 9: 

Kính chuùc quyù thaày coâ cuøng taát caû caùc em hoïc sinh doài daøo söùc khoûe