βιολογια γ γυμνα. εκπαιδ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ª·˘ÚÈοÎË ª·ÚÈ¿ÓÓ· °ÎÔ‡‚Ú· ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫·ÌÔ‡ÚË √ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡ ∞£∏¡∞ µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À µÈÔÏÔÁ›· °’ °Àª¡∞™π√À

slide 2:

µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À

slide 3:

™À°°ƒ∞º∂π™ ∫ƒπ∆∂™-∞•π√§√°∏∆∂™ ∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏ ºπ§√§√°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞ À¶∂À£À¡∏ ∆√À ª∞£∏ª∞∆√™ ∫∞π ∆√À À¶√∂ƒ°√À ∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏ ∂•øºÀ§§√ ¶ƒ√∂∫∆À¶ø∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ª·˘ÚÈοÎË ∂›Î. ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ª·ÚÈ¿ÓÓ· °ÎÔ‡‚Ú· µÈÔÏfiÁÔ˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫·ÌÔ‡ÚË µÈÔÏfiÁÔ˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ªÔÛ¯ÔÓ¿˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ ªÈ¯¿Ï˘ £ÂÔ¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ™¯ÔÏÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ™Â‚·ÛÙ‹ µ·Ì‚·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ µÈÔÏfiÁÔ˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘ ∂ÈÚ‹ÓË ¡ÔÌÈÎÔ‡ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÚÔ‡Ì· ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ µ·ÛÈÏÈ΋ ¶ÂÚ¿ÎË ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ °ÎÔÏÊ›ÓÔ˜ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜ µÈ‚ÏÈÔÛ˘ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ∞∂¶∂∂ ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °. µÏ¿¯Ô˜ √ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¶Ú¿ÍË Ì ٛÙÏÔ: «™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ» ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ™. ªÔÌ¤ÙÛ˘ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› À‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫. ¶·ÏËfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ∂. ÷Ù˙Ë¢ÛÙÚ·Ù›Ô˘ ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ °ã ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·: «∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ» ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75 ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25 ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.

slide 4:

À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ª·˘ÚÈοÎË ª·ÚÈ¿ÓÓ· °ÎÔ‡‚Ú· ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫·ÌÔ‡ÚË µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À ∞¡∞¢√Ã√™ ™À°°ƒ∞º∏™

slide 5:

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ ∂¡¢∂π∫∆π∫√™ ∂∆∏™π√™ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞∆π™ª√™ ¢π¢∞™∫∞§π∞™ ∆∏™ À§∏™ ............ 5 ™∏ª∂πøª∞ °π∞ ∆√¡/∆∏¡ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√......................................................................... 6 °∂¡π∫√ ª∂ƒ√™ £∂øƒ∏∆π∫∂™ ∞ƒÃ∂™ ¶√À ∞º√ƒ√À¡ ∆∏ ¢π¢∞™∫∞§π∞ ∆∏™ µπ√§√°π∞™ ™∆∏¡ °ã °Àª¡∞™π√À ............................................................................................................. ... 8 ∂ȉÈÎÔ› ÛÎÔÔ› .............................................................................................................................. 9 ™Ùfi¯ÔÈ ........................................................................................................................................... 11 £ÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ .................................................................................................................. 12 ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ................................................................................................. 12 ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ......................................................................................................... 13 ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË ................................................................................................................................ 18 ¢È‰·ÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ........................................................................................................................ 20 ∂π¢π∫√ ª∂ƒ√™ ∏ ∂¶π™∆∏ª∏ ∆∏™ µπ√§√°π∞™ ............................................................................................. 22 ∂¡√∆∏∆∞ 1: ∏ √ƒ°∞¡ø™∏ ∆∏™ ∑ø∏™ – µπ√§√°π∫∞ ™À™∆∏ª∞∆∞ ..................... 25 ∂¡√∆∏∆∞ 2: √π √ƒ°∞¡π™ª√π ™∆√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ ∆√À™ ............................................ 40 ∂¡√∆∏∆∞ 3: ª∂∆∞µ√§π™ª√™ ............................................................................................ 62 ∂¡√∆∏∆∞ 4: √π ∞™£∂¡∂π∂™ ∫∞π √π ¶∞ƒ∞°√¡∆∂™ ¶√À ™Ã∂∆π∑√¡∆∞π ª∂ ∆∏¡ ∂ªº∞¡π™∏ ∆√À™ .................................................................................................... 75 ∂¡√∆∏∆∞ 5: ¢π∞∆∏ƒ∏™∏ ∫∞π ™À¡∂Ã∂π∞ ∆∏™ ∑ø∏™ .................................................. 91 ∂¡√∆∏∆∞ 6: °∂¡∂∆π∫∏ ª∏Ã∞¡π∫∏ ∫∞π µπ√∆∂á√§√°π∞ ..................................... 120 ∂¡√∆∏∆∞ 7: ∂•∂§π•∏ ........................................................................................................... 1 29 ∏ª∂ƒ∂™ ª∂ ¶∞°∫√™ªπ∞ ∞¶∏Ã∏™∏ .......................................................................... 139 Ã∏™πª∂™ ¢π∂À£À¡™∂π™ ™∆√ ¢π∞¢π∫∆À√ ............................................................... 139 µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ ....................................................................................................................... 141 ¶∏°∂™ ∂π∫√¡π™∆π∫√À À§π∫√À ....................................................................................... 148 4 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 6:

∂¡¢∂π∫∆π∫√™ ∂∆∏™π√™ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞∆π™ª√™ ¢π¢∞™∫∞§π∞™ ∆∏™ À§∏™ ∂¡√∆∏∆∞ øƒ∂™ ∏ ∂¶π™∆∏ª∏ ∆∏™ µπ√§√°π∞™ 2 1. √ƒ°∞¡ø™∏ ∆∏™ ∑ø∏™ – µπ√§√°π∫∞ ™À™∆∏ª∞∆∞ 1.1 ∆· ÌfiÚÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ 2 1.2 ∫‡ÙÙ·ÚÔ: Ë ÌÔÓ¿‰· Ù˘ ˙ˆ‹˜ 4 1.3 ∆· Â›‰· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ 3 2. √π √ƒ°∞¡π™ª√π ™∆√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ ∆√À™ 2.1 πÛÔÚÚÔ›· ÛÙ· ‚ÈÔÏÔÁÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· 2 2.2 √ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ – √ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ 2 2.3 ∏ ·Ó·Î‡ÎψÛË Ù˘ ‡Ï˘ Û ¤Ó· ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· 2 2.4 ¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ 4 3. ª∂∆∞µ√§π™ª√™ 3.1 ÕÓıÚˆÔ˜ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· 2 3.2 ŒÓ˙˘Ì· Î·È ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi˜ 3 4. √π ∞™£∂¡∂π∂™ ∫∞π √π ¶∞ƒ∞°√¡∆∂™ ¶√À ™Ã∂∆π∑√¡∆∞π ª∂ ∆∏¡ ∂ªº∞¡π™∏ ∆√À™ 4.1 √ÌÔÈfiÛÙ·ÛË 1 4.2 ∞Ûı¤ÓÂȘ 2 4.3 ∞Ì˘ÓÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ 2 4.4 ∆ÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ·Ûı¤ÓÂȘ 2 5. ¢π∞∆∏ƒ∏™∏ ∫∞π ™À¡∂Ã∂π∞ ∆∏™ ∑ø∏™ 5.1 ∆Ô ÁÂÓÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· 1 5.2 ∏ ÚÔ‹ Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ 2 5.3 ∞ÏÏËÏfiÌÔÚÊ· 1 5.4 ∫˘ÙÙ·ÚÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË 2 5.5 ∫ÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ· 3 5.6 ªÂÙ·ÏÏ¿ÍÂȘ 6. °∂¡∂∆π∫∏ ª∏Ã∞¡π∫∏ ∫∞π µπ√∆∂á√§√°π∞ 6.1 ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ 1 6.2 °ÂÓÂÙÈ΋ Ì˯·ÓÈ΋ Î·È ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›· 2 6.3 ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÈÙ¢ÁÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ – µÈÔËıÈ΋ 1 7. ∂•∂§π•∏ 7.1 ∏ ÂͤÏÈÍË Î·È ÔÈ «Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜» Ù˘ 1 7.2 ∏ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ 1 µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 5

slide 7:

™∏ª∂πøª∞ °π∞ ∆√¡/∆∏¡ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√ ∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· Ó· Û˘ÌÏË- ÚÒÛÂÈ Î·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ °ã °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ̤ÚË ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Î·È ÙÔ ÂȉÈÎfi. ∆Ô ÁÂÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ £ÂˆÚËÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰È‰·- Ûηϛ· Ù˘ µÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ °ã °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÈ· ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·- ÛË Ù˘ ¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¢È·- ıÂÌ·ÙÈÎfi ∂ÓÈ·›Ô ¶Ï·›ÛÈÔ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ ¢.∂.¶.¶.™.. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Î›ÌÂ- ÓÔ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Â›Û˘ ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÛÎÔÔ› Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ µÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ °ã °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ηıÒ˜ Î·È Ô ÂÈÌÂÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ οı ÂÓfiÙËÙ·˜. °›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰È¿Ù·Í˘ ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰È¢ÎÚÈÓ›- ˙ÂÙ·È Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ∂ÈϤÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿- ˙ÔÓÙ·È Ë ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÔÈ ·Ú¯¤˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Î·È ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ∆Ô ÁÂÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·ı·Ú¿ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ·ÏÒ˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÂÎ- ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÌÂÚÈΤ˜ ıˆÚËÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙË ‰È‰·Ûη- Ï›· ÙÔ˘. ∆Ô ÂȉÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ¤Ó·Ó ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ‡Ï˘ οı ÂÓfiÙËÙ·˜. ∂›Û˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û˘ÓıÂÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηıÒ˜ Î·È ·Û΋ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î¿- ı ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·. ∂ÈϤÔÓ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ¯Ò- ÚÔ˘˜ ÌÔ˘Û›· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ȉڇ̷ٷ ÎÙÏ. Ì ÛÎÔfi ÙfiÛÔ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙÔÈ- ¯Â›ˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ì¿ıËÌ· fiÛÔ Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔ- Û¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÂÓÔًوÓ. ™ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·˘Ù‹ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È- ‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ‰È·ıÂÌ·ÙÈ- ÎÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ¢.∂.¶.¶.™. ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÚÔ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÎÙÏ. ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ‰È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi- ¯ÔÈ Î¿ı ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÈ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ› ÙÚfiÔÈ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ οı ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ·˘Ù‹ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ıˆÚËÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ¶ÂÚȤ- ¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ οı ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÂÓfiÙË- Ù·˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÍÂÈ Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË fiÛ˜ ÎÚ›ÓÂÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ Û‡Ìʈ- 6 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 8:

Ó· Ì ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. ™Â ηÌÈ¿ ÂÚ›- ÙˆÛË ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰¤ÛÌ¢ÛË. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÔÚ› Ó· ı¤ÙÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÂΛÓË ÙË ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÙȘ ·È‰·ÁˆÁÈΤ˜ ÛÙÚ·- ÙËÁÈΤ˜ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ıˆÚ› ηٿÏÏËϘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi- ¯ˆÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ÂÓfiÙËÙ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. ∂ÈϤÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹ÛÈ̘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔ- ÔÈËıÔ‡Ó ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ‹ Ó· ÚÔÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÏËÚÔÊfiÚËÛË ‹ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·- ÍË Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ projects ÎÙÏ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÚÈÓ ÙȘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‹ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ™ÙÔ Ù¤- ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ̤ÚÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙË Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ·. ∂Ï›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù· ÂÚȯfiÌÂÓ· Î·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ı· ·ÍÈÔ- ÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ı· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· fiÛÔ Î·È ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘. √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 7

slide 9:

°∂¡π∫√ ª∂ƒ√™ £ÂˆÚËÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ µÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∆Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ· ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ıÂÛÌfi Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÌÔÓÈ΋ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ·Ô- ÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÔÈ Ì·ıËÛȷΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈËÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∆Ô Û¯ÔÏÂ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ì·ıËÙÔÎÂÓÙÚÈÎfi ‚Ȉ̷ÙÈÎfi Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ Î·È ‰È·‰·ÛÎÔ̤ÓÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È ¯ÒÚÔ˜ Ì¿ıË- Û˘ ¯·Ú¿˜ Î·È ˙ˆ‹˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÂÚÂfiÙ˘˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ϤÔÓ Ó· ÔÚ‡ÂÙ·È ÛÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÁÓˆÛÈÔÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›- Ô˘ Ù˘ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·ıËÙÈ΋˜ ·fiÎÙËÛ˘ ÙˆÓ ÁÓÒÛˆÓ. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Û‡Á¯ÚÔÓË Î·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÛΤ- „˘ Î·È Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ïȷ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ ¢È·ıÂÌ·ÙÈÎfi ∂ÓÈ·›Ô ¶Ï·›- ÛÈÔ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ ¢.∂.¶.¶.™. ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙË ¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘. ∏ ηÈÓÔÙfiÌÔ˜ ·˘Ù‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ·Ó·ÚÔ- Û·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È ‰ÔÌ› ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓˆÓ ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ‚¿ÛË ÌÈ·˜ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ Î·È Î¿ıÂ- Ù˘ ηٷÓÔÌ‹˜ Ù˘ ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓ˘ ‡Ï˘. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë ‰È·- Û‡Ó‰ÂÛË ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÌÂÓˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ÛÊ·ÈÚÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ‚·ÛÈÎÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Î·È ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ Ù˘ ¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ Ú¿ÍË. ™ÙÔ ¢.∂.¶.¶.™. ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Ï‡ÛÂȘ ÛÙ· ıˆÚËÙÈο Î·È Ú·ÎÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÁÓÒ- Û˘ ÛÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ‰È·ÎÚÈÙ¿ Ì·ı‹Ì·Ù· ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÔÈΛÏÔÈ ÙÚfiÔÈ Û˘Û¯¤ÙÈÛ˘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Û ‰‡Ô ¿ÍÔ- Ó˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ Î·È ÙÔÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ fiˆ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ˘Ô- ‰ËÏÒÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ ˆ˜ ¢È·ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ Î·È ∂ÓÈ·›Ô˘ ηٷÎfiÚ˘ÊÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜. ™ÙË µÈÔÏÔÁ›· Ù˘ °ã °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ì¤Û· ·fi ÙË ‰È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿- ÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Î·È ÙȘ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÛÙÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔ- ÛÂÁÁ›ÛÂȘ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ Ë ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ ÂÓÈ·›Ô˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÌÈ· ÔÏÈÛÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ Ì·- ıËÙ‹ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÚÔÛˆÈ΋ ¿Ô„Ë ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ·˘Ù‹˜. ∆fiÛÔ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ fiÛÔ Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂÓ- ÓÔÈÒÓ Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÓÈ·›· ·Ó¿Ù˘ÍË ÙȘ ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ıˆڋÛÂȘ Î·È Û˘Û¯Â- Ù›ÛÂȘ ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ. 8 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 10:

∂Âȉ‹ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ΢Úȷگ› ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ· ‚·Û›˙Â- Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÙÂÏ‹ ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤- ÓˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÂÛˆÙÂ- ÚÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Î·È Ë ÂÓÈ·›· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÚȯÔ̤ӈÓ. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‚È‚Ï›Ô ÂÛÙ›·Û ÛÙËÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ∞.¶.™. ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. ∞˘Ùfi ÂÈÙ‡¯ıËΠ̠ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÔÚ- Á¿ÓˆÛË Ù˘ ‰È‰·ÎÙ¤·˜ ‡Ï˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ıÂ- Ì¿ÙˆÓ ·fi ÔÏϤ˜ ÔÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘Ù¿ Ó· ʈٛ˙ÔÓÙ·È ÔÏ˘- ÚÈÛÌ·ÙÈο Î·È Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ÁÓÒÛË Î·È Ë Û¯¤ÛË Ù˘ Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ- ÎfiÙËÙ·. °È· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔÂÎÙ¿- ÛÂȘ Î·È ÔÈ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂȘ ÛÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·ÍÈÒÓ. ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·˘Ù‹ ‰ËÏ·‰‹ Ë ¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹- ÛÂÈ ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô Û‡ÓÔÏÔ ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÌÈ· ÔÏÈÛÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÚÔÛˆÈ΋ ¿Ô„Ë ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Ù· ÔÔ›· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È Ì ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi Ë ¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ·fiÎÙËÛ˘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûη- Ï›· ÂÍÂȉÈ·ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ οı ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È ·fi ÙË ‰È¿¯˘ÛË Ù˘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ̤۷ ·fi ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ¤ÓÓÔȘ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÎÚ›ÎÔ˘˜ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ٷ ¿ÏÏ· Ì·ı‹Ì·Ù·. √È ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙË µÈÔÏÔÁ›· Ù˘ °ã °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÈÓ¤˜ Û ÔÏÏ¿ ÁÓˆÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù˘ ›‰È·˜ Ù¿Í˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Û ÁÓˆÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‰È¿ÊÔÚˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·ÍÈÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÂÎ·›- ‰Â˘Û˘. ∂ȉÈÎÔ› ÛÎÔÔ› ∏ ‚ÈÔÏÔÁ›· Â›Ó·È Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ ÈÔ ÎÔÈÓfi Î·È ÈÔ ‰È·‰Â- ‰Ô̤ÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Â›Ó·È Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ ÔÔ›·˜ Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Í·ÊÓÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙˆÓ ·Ó·ıˆڋÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó·ÙÚÔÒÓ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ì·˜ ÁÈ’ ·˘Ù¿. ∆Ô ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙȘ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ·ÏÒÓÂÙ·È ¤Ú· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈ- ‰ÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. ™ÙÔÓ Â‚‰Ô- Ì·‰È·›Ô Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓfi Ù‡Ô Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙ· ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛÂˆÓ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Êfi‚ÔÈ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙȘ Èı·ÓÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Ù˘. ∂ÈÙ·- µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 9

slide 11:

ÎÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Ë ÌÔÚȷ΋ ‚¿ÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ Ó· ηٷ- ÓÔËı› Ë ÏÂÙÂ›ÏÂÙË ÈÛÔÚÚÔ›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ˘ÂÚÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ∆Ú›ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ Î.¿. ∂ÈÙ·- ÎÙÈ΋ fï˜ Â›Ó·È Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Ô˘ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙËÓ ˘Á›· ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÂÎ- ·›‰Â˘ÛË ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Ó·‰ÂȯÙ› Û ÚˆÙ‡ÔÓ Î·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰È·ÌÔÚʈı› Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Ô ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÔÏ›- Ù˘. ∏ Û‡Á¯ÚÔÓË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi ÙÔÓ Û‚·- ÛÌfi Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂÒÓ Ù˘ ÙÔÓ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿Ï- ÏÔÓ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi- ÙËÙ·˜ ÛÙÔ Ê‡ÏÔ ÛÙÔ ¯ÚÒÌ· ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÛÙȘ ÂÔÈı‹ÛÂȘ οı ·ÓıÚÒÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙË ‚·ıÈ¿ ÁÓÒÛË Î·È ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fï˜ Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÁÓÒÛË Î·È ÙȘ ËıÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Î·È ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÁÓÒÛË ·˘Ù‹ ·Ú¿¯ıËÎÂ. ∞fi ÙËÓ ÂÍÔÈΛˆÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Ì ÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ ÛΤ„˘ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌfiÓÔ ÔʤÏË ÌÔ- ÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó fiÔÈ· Î·È ·Ó Â›Ó·È Ë ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÓ·Û¯fi- ÏËÛ‹ ÙÔ˘. ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ̤ıÔ‰Ô ı· ÂÍ·ÛÊ·- Ï›ÛÂÈ ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙË- Ù· ηٷÓfiËÛ˘ ηٿÎÙËÛ˘ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘. ∞Ó·- fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÂÍ¿ÛÎËÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Ó· ·Ú·ÙËÚ› Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ Î·È Ó· Ù·ÍÈÓÔÌ› Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÂÈ ‰ÂÍÈfi- ÙËÙ˜ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ‹ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ó¤Â˜. ŒÙÛÈ ÙÔ˘ ÁÂÓÓ¿Ù·È Ë ·›ÛıËÛË fiÙÈ ‚·‰›- ˙ÂÈ ÛÙ· ›‰È· ¯Ó¿ÚÈ· Î·È Ì ÙËÓ ›‰È· ˘Í›‰· Ô˘ ‚¿‰ÈÛ·Ó ÚÈÓ ·fi ·˘ÙfiÓ ÁÂÓȤ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÎÚÈÙÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ÛΤ„˘ Î·È ‰È¿ıÂÛ˘ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û ·ÙÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·- Û›· Ì ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ· ‹ ÔÌ¿‰Â˜. ∂ÈϤÔÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηıÈÛÙ¿ ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÈηÓfi Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ› ‰Â‰Ô̤ӷ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Ù· ·›ÙÈ· Èı·ÓÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó· ÂÈϤÁÂÈ Ï‡ÛÂȘ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ¿Ô„Ë. ªÂ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ‚ÈÔ- ÏÔÁ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Î·È ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ηıÒ˜ Î·È Ó· ÙÔ˘ ÚÔ- ÛʤÚÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÍÈÔÔÈ› ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÔÎÙ¿ 10 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 12:

ÁÈ· Ó· ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‹ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ‹ ÙÔ Â- ÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘. ∏ ‚ÈÔÏÔÁ›· ÂÈÛÙ‹ÌË ·fi ÙË Ê‡ÛË Ù˘ ÔÏÈÛÙÈ΋ ÔÊ›ÏÂÈ ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ Ó· ·ÍÈÔÔÈ› ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÁÓÒÛÂȘ ·fi ¿ÏÏ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ̤·˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÁÓÒÛ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó·ÚÙËı› ¿ÌÂÛ· Î·È ·Ú·ÁˆÁÈο. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ Ì ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÂȉÈÒÎÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈ̤- ÚÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ› ÛÎÔÔ›: ñ ¡· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÁÓÒÛÂȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ¤ÓÓÔȘ ıˆڛ˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ·Ú¯¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‚ÈÔÏÔÁ›· ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ÈηÓfi˜ Ó· ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ‹ ‰È·- ‰Èηۛ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈ- ÛÌÔ‡˜ ηıÒ˜ Î·È ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÙÔ ÂÚÈ- ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˙Ô˘Ó. ñ ¡· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ fiˆ˜ Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Ù˘ Û¯¤Û˘ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ Ì ¿ÏϘ ÂÈÛً̘. ñ ¡· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ıÂÙÈΤ˜ ‹ ·Ú- ÓËÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜. ñ ¡· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ·Í›Â˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Û‚·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ñ ¡· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ÛΤ- „˘ ·Á¿˘ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ÎÚÈÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·Ù·- ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¿Ï- Ï· ¿ÙÔÌ·. ñ ¡· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Û’ ·˘ÙfiÓ Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È Ó· ÂÍÔÈ- ÎÂȈı› Ì ÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ ÛΤ„˘ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔ- Á›·. ñ ¡· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· Û˘ÏϤÁÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ËÁ¤˜ ‹ Ï‹ÚÂȘ ÌÂϤÙ˜ ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ fiÔ˘ ·˘- Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÂÈ- ÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘. ñ ¡· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈ- ÎÔ‡˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ó· Û˘ÏϤÁÂÈ Î·È Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ‹ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙȘ ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘. ™Ùfi¯ÔÈ √È ÛÙfi¯ÔÈ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙȘ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁ- Á›ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ηÙ¢ı˘ÓÙ‹ÚȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÁÈ· ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙË ‰È·- ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‰È·‰Èη- µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 11

slide 13:

ÛÈÒÓ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ Â›Ù¢Í˘ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘. √È ÛÙfi¯ÔÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÌÂ- ÚÈÛÙÔ‡Ó Û ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜: ñ ™ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ‚·- ÛÈÎÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÓÔËÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ∏ ÔÚÈÔı¤- ÙËÛË ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÁÈ· οı ‰È‰·ÎÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È‰·¯Ù› Î·È Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë ·ÍÈÔÏfi- ÁËÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ Â›Ù¢Í˘ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ·˘ÙÒÓ. ñ ™ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Û˘Ó·ÈÛıË- Ì·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÁÓÒÛË. ™¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ Ì ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ·ÍÈÒÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ Î·È Ì ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜ Û ·ÙÔÌÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Â›‰Ô. ñ ™ÙÔ˘˜ „˘¯ÔÎÈÓËÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ fiˆ˜ ÙÔ Ó· ÂÎÙÂÏ› ÂÈÚ¿Ì·Ù· Ó· οÓÂÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ó· ÂÎÙÂÏ› ·ÔÙÂ- ÏÂÛÌ·ÙÈο Î·È Ì ¢¯¤ÚÂÈ· Ӥ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÎÙÏ. £ÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ∆Ô ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ µÈÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ °ã °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ‰ÂÓ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ·ÏÏ¿ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ·˘Ù‹ ̤۷ ·fi ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·Ó·Ï·ÈÛÈÒÛÂȘ. ∏ ‡ÏË ‰È·Ù¿ÛÛÂÙ·È Û ÂÓfiÙËÙ˜ ›Ù ÎÏÈ̷Έٿ ›Ù Û Â¿ÏÏËÏÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ì ÂÓÈ·›· ıÂÒÚËÛË. °È· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ ÏËÊı› ˘fi„Ë Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÒÛÙ ӷ ‰›ÓÔÓÙ·È ‰˘Ó·ÙfiÙË- Ù˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛˆÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ √È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıË- Ù‹ ÛÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ËÏÈΛ· Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÏËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Ù˘ °ã °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔÓ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ µÈÔÏÔÁ›·˜. √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù·ÍÈÓÔÌËıÔ‡Ó Û ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜: ñ ™ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ıÂÌ·ÙÈÎfi Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ‰È¢ÎÔχ- ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤- ÓÔ˘ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‚·ÛÈÎÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔًوÓ. ñ ™ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfi ÔÈ Ôԛ˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÓÔÈÒÓ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¢.∂.¶.¶.™. Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ÂÈϤÔÓ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙË ¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ì ÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰È‰·ÎÙÈο ·ÓÙÈ- ΛÌÂÓ· ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÂÌÂÈڛ˜ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹. 12 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 14:

√È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó Ì ÙÚfiÔ ÒÛÙ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰›ÓÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÔÌ·‰È΋ ÂÚÁ·Û›·. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÂÂȉ‹ Ë ÔÌ·‰È΋ ÂÚÁ·Û›· ‹ Ë ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Ì¿ıËÛ˘ ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÁÓˆÛÙÈΤ˜ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ȉÂÒÓ ÁÈ· ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Î·È ·ÓÙ›ÎÚÔ˘ÛË ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÂχıÂÚË ‰È·Ù‡ˆÛË ·fi„ˆÓ. ª¤Û· ·fi ·˘Ù¿ ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ı¤Ì·ÙÔ˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ·˘Ùfi ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ·fi ÔÏϤ˜ ÔÙÈ- Τ˜ ÁˆÓ›Â˜ Î·È ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙË ‰È·‰Èη- Û›· Ù˘ Ì¿ıËÛ˘. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ∆Ș ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ Ë ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓË Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË Ó¤·˜ ÁÓÒÛ˘ ÛÙË ‚ÈÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ÁÓˆÛÈÔÎÂÓÙÚÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ µÈÔÏÔÁ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÍ·- ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ì¤Ûˆ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ› ÙË ÁÓÒÛË. ŒÙÛÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· η- Ù·ÓÔ› Î·È Ó· ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‹ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ¤Ì‚ÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÛÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ fiÛÔ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ˆ˜ ÔÏ›Ù˘. √ ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ µÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·˘ÙÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú·ÎÈÓÂ›Ù·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ› ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ٷ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ› ‰Â‰Ô̤ӷ Ó· Ù·ÍÈÓÔÌ› Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ Î·È Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ Ì ÁÚ·Ùfi ‹ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ. ∏ ·Ó¿Ù˘- ÍË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ¤ÁÈÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ë ıˆڛ· Ì ÙËÓ Ú¿ÍË Ë ‰Â ÏËÚÔÊfiÚËÛË ·Ú¤¯ÂÙ·È Ì ÂÔÙÈÎfi ÙÚfiÔ Î·È ÛÙԯ‡ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·fiÎÙË- ÛË ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÎÚÈÙÈ΋˜ ÛΤ„˘. ∂›Û˘ ‰fiıËΠ¤ÌÊ·ÛË ÒÛÙÂ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Ó· ÌËÓ ·ÔÎfiÙÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ›‰È· Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ÚÔ¿ÁÂÙ·È Î·È ‚·Û›ÛÙËΠÛÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÁÓˆÛÙÈ΋˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ·fi ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi Ë ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ‰‡Ô ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËϘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÛÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ·Ó·Î·Ï‡„ÂˆÓ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜. ∏ Ì›· ̤ıÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈ- ο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ì ·Ó·ÁˆÁ‹ ÛÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ Ù˘ ‡Ï˘ ‹ Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ÌÂÏÂÙ¿ Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ì ‚¿ÛË ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ ÙÔ˘˜ ¯¿ÚË Û’ ·˘Ù‹Ó ¤ÁÈÓ ‰˘Ó·Ù‹ Ë Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ Î·È Ù˘ ÏÂÈ- ÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ DNA Ë Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÁÂ- ÓÈο οı fi„˘ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈ΋˜ ‰È¿- ÛÙ·Û˘. ∏ ¿ÏÏË Ì¤ıÔ‰Ô˜ Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ÔÏÈÛÙÈ΋ ÂÍÂ- Ù¿˙ÂÈ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ˘„ËÏfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÚÔ- µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 13

slide 15:

ÛʇÁÂÈ Û ¤Ó· ›‰Ô˜ ÌÂϤÙ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ̤ÚË ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÚÔ- ÛʤÚÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ۋÌÂÚ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ- ΋˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜. ∞˘Ù‹ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÚÔÙÈÌ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ÁÈ·Ù› Ì ·˘Ù‹Ó ·ÊÂÓfi˜ ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È Ë Ê˘ÛÈ΋ ÂÚȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Î·È Ë ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ˘„ËÏfi ˘fi‚·ıÚÔ ÁÓÒÛÂˆÓ Ê˘ÛÈ΋˜ Î·È ¯ËÌ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ¤ÁÈÓ Ì ÙÚfiÔ ÒÛÙÂ Ë Î·Ù·ÓfiË- ÛË ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Î·È Ë ·fiÎÙËÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘ Ó· ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÚÔË- ÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ‚ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. √È Ó¤Â˜ ¤ÓÓÔȘ Î·È Ù· ÓÔËÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ·ÚÌÔÓÈο ÛÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÁÓÒÛË ·ÊÔÌÔ›- ˆÛË Î·È ÚÔοÏÂÛ·Ó Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ‰fiıËΠÛÙȘ ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ ÂÓÓÔÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ȉ¤Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ·˘ıfiÚÌËÙ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÎÙÏ. Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Â·Ê‹ Î·È Ë ÁÏÒÛÛ· Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi οÔÈÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ fiÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Á‡Úˆ Ì·˜. √È È‰¤Â˜ ·˘- Ù¤˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ÎfiÛÌÔ˜. √È È‰¤Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ÈÛ¯‡ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ·’ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Î·Ï¿ ‰ڷȈ̤Ó˜ ÒÛÙ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ì ÙË ‰È‰·Ûηϛ·. ŒÙÛÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ȉ¤Â˜ Û ÚÔ- ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Ó· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÙȘ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ Û¯Ô- Ï›Ԣ. ™ÙÔ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÔÈ È‰¤Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·›- ˙Ô˘Ó Î˘Ú›·Ú¯Ô ÚfiÏÔ. ∏ Ì¿ıËÛË Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ï- Ï·Á‹˜ Ô˘ Â¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÁÓˆÛÙÈ΋˜ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Û‡Ìʈӷ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·›˙ÂÈ ¤Ó·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ∂ӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ Ù¿- ÍË ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ¿ÓÂÙ· ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ‰È·‰Èη- ۛ˜ Î·È Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Á‡Úˆ ÙÔ˘˜. ∆Ô˘˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÂχıÂÚ· ¯ˆÚ›˜ Êfi‚Ô Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó Ï·Óı·Ṳ̂ӷ ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÓÂ. ¶ÚÔηÏ› Î·È Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó Û ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÚÔÛˆ- È΋ ÁÓÒÛË ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ȉ¤Â˜ Î·È ÓÔËÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜. ∏ ÁÓÒÛË ˆ˜ ÚÔÛˆÈÎfi ηٷÛ··- ÛÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·ÏÏ¿ ÚÔÛˆÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔÛ- 14 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 16:

‰ÈÔÚÈṲ̂ÓË. ∆Ô Î‡ÚÔ˜ Ù˘ Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓfi Î·È ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıË- Ù¢fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ fiÛÔ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜ fiÛÔ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË Î·È fiÛÔ ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ÁÓˆÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰Ô̤˜. ∏ ÁÓÒÛË ÂÔÈ- ÎÔ‰ÔÌÂ›Ù·È ÂÓÂÚÁ¿ ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·ıËÙÈο. ∏ ÂÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ·fi ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓË ‰È·‰Èηۛ· fiÔ˘ ÁÓˆÛÙÈο Û¯‹Ì·Ù· ʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Î·È ‰È¢ıÂÙÔ‡- ÓÙ·È Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ fiÛÔ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ∏ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‚‹Ì·Ù·: ñ ∫·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÂÍËÁ› ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Â·- ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÒÛÙ ӷ ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ó· ·ÊÔ- ÛȈıÔ‡Ó ·˘ÙÔ› ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·Á¿ÁÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·Ú·Ù‹- ÚËÛË ÂÓfi˜ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÌÈ·˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·Ú·Ù‹- ÚËÛË ÌÈ·˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÎÙÏ. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ·. ñ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÚÔÊÔÚÈο ‹ ÁÚ·Ù¿ ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÓfi˜ ˘ÔıÂÙÈÎÔ‡ ÂÈÚ¿Ì·- ÙÔ˜ ÎÙÏ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÈ ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË. ñ ™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó È‰¤Â˜ ÛÙËÓ Â- Ú›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿Ô„Ë Î·ıÒ˜ Î·È Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘˜ Ì ÛÎÔ- fi Ó· ÙȘ ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ‹ Ó· ÙȘ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ¿ÏϘ. ∂ȉ›ˆÍË ÙÔ˘ ÂÎ·È- ‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Â›Ó·È Ë ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Û ȉ¤Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ÏËÛȤÛÙÂÚ˜ ÛÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÚfiÙ˘Ô. ∞Ó ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‚‹Ì· ›¯·Ì ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· οÔÈÔ˘ ˘ÔıÂÙÈÎÔ‡ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÙÒÚ· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ›ڷ̷. ∞Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÈÚ¿- Ì·ÙÔ˜ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Ì ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙfiÙ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÂȂ‚·›ˆÛË Ù˘ ˘¿Ú- ¯Ô˘Û·˜ ÁÓÒÛ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¤¯Ô˘Ì ÁÓˆÛÙÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË. √È Ì·ıËÙ¤˜ Û˘- ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÚfiÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi Î·È Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ ÂÓ‰ÔÚÔÛˆÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÙÔ˘˜ οÓÂÈ Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ˆı‹ÛÂÈ Û ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈ΋ ·ÏÏ·Á‹. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ··ÈÙÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È Ôχ ÂÈÛÙÈΤ˜ ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ fï˜ Ó· ÌËÓ ÚÔηÏÔ‡Ó Î·Ì›· ÂÓÙ‡ˆÛË ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÛÎÔfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Á›ÓÔÓÙ·È ÚÒÙÔ ‚‹Ì·-¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ñ ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¤Ì·ı·Ó Ì ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ò˜ ÔÈ Ó¤Â˜ ȉ¤Â˜ Ô˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙË Ï‡ÛË Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 15

slide 17:

ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∞Ó ÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚȘ ȉ¤Â˜-·fi„ÂȘ ÙÔ‡˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıË- Ù¤˜ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ÂÂȉ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·Ó·- ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Í›· Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ñ ∆¤ÏÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ Ì ÙȘ Ӥ˜ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÁÓˆÛÙÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜. ∫·Ù¿ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ‰fiıËΠÂ›Û˘ ¤ÌÊ·ÛË Û ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ Ó· ‚ÔËı¿ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙË ÁÓÒÛË Ì¤Û· ·fi ÌÈ· ÂÓÈ·›· Î·È Û˘Ó¯‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÙÚ¤Ô- ÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È Âı›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜. √È Ì¤ıÔ‰ÔÈ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÚÔˆıÔ‡Ó ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›Ë- ÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰Ú¿ÛË Î·È ÙÔÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ Û ‰È·‰Èηۛ˜ ̤۷ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙË ÁÓÒÛË ÙË Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ Î·È ·Ó·Î·Ï˘ÙÈ΋ Ì¿ıËÛË ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰ÂÍÈÔ- Ù‹ÙˆÓ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Û˘˙‹ÙË- ÛË ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÎÚÈÙÈ΋˜ ÛΤ„˘ ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÂχıÂÚ˘ ÛΤ„˘ Î·È ¤ÎÊÚ·Û˘ ÙË Ì¿ıËÛË ÙÔ˘ «Ò˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ì». ŒÙÛÈ ı· ·ÍÈÔÔÈËı› Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ Ô Û¯ÔÏÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ı· ÂÈÙ¢- ¯ı› Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi Ë ÔÏfiÏ¢ÚË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ‚ÈÔÏÔÁ›· ̤ۈ ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Ù˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì fiÏÔ˘˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·ÍÈÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· Ó· ÚÔ- ÎÏËı› ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÂÓÂÚÁfi˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙË ÌÂϤÙË Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô project ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂȉÈÒ¯ıËÎÂ Ë ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Û‡Ó‰ÂÛË Î·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ Ù˘ ‚ÈÔ- ÏÔÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ‹ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ¢fiıËΠ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¶ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢.∂.¶.¶.™. ÁÈ·Ù› Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ÔÏÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘. √ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈÔ˜ ÒÛÙ ̤۷ ·fi ÔÈΛϘ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÔÏÏ·ÏÒÓ Ì¤ÛˆÓ ‰fiıËΠÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÌÂϤÙ˘ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ·Ó·‰Â›¯ÙËÎ·Ó ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ·˘Ù‹˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ. ∂È- ‰›ˆÍË Â›Ó·È Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·fi ·Ó·ÌÂÙ·‰fiÙ˘ ÁÓÒÛÂˆÓ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› ÛÂ Û˘- ÓÙÔÓÈÛÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ‰ËÏ·‰‹ Û ÔÚÁ·ÓˆÙ‹ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ù˘ Ì¿ıËÛ˘. √ ÙÚfi- Ô˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈÔ˜ ÒÛÙ ӷ ‰È¢- ÎÔχÓÂÙ·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›. ŒÙÛÈ ÂÓÈÛ¯‡Â- Ù·È Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎfi˜-Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ Ì¿ıËÛ˘ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Ï˘ÙÈ΋˜ Î·È Û˘ÓıÂÙÈ΋˜ ÛΤ„˘ Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ˆ˜ ÂÚ- Á·ÏÂ›Ô Ì¿ıËÛ˘ Î·È ÛΤ„˘ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛ˘ Î·È Ù¯ÓÈ- ÎÒÓ Â›Ï˘Û˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÛÙË ¯Ú‹ÛË Û˘Ì‚ÔÏÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ¤Î- 16 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 18:

ÊÚ·Û˘ Î·È ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ‰È·¯ÚÔÓÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰ÂÍÈÔÙ‹- ÙˆÓ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Îϛ̷ÙÔ˜ ·ÌÔÈ‚·›Ô˘ Û‚·ÛÌÔ‡. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂ- ÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Â›Ó·È ‰ÔÌË̤Ó˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÏÔÎÏË- ÚÒÓÔÓÙ·È ÙÌËÌ·ÙÈο Ó· ··ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ··ÈÙÔ‡Ó ÔχÏ¢ÚË ÚÔÛ¤ÁÁÈ- ÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Á›ÓÂÙ·È Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ. ∏ Ú·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‡Ï˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ì ÛÂÈÚÔÂȉ‹ ÙÚfiÔ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÂȉÈÎfi ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ·fi ÙÔ ·Ïfi ÛÙÔ Û‡ÓıÂÙÔ ·fi ÙÔ Â‡ÎÔÏÔ ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ. ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Î·È Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÔÚÔÏÔÁ›·˜ ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÂÌÂÈÚÈ΋ ÁÓÒÛË Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ÒÛÙÂ Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË. ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ÛÙËÚ›¯ÙËΠÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÂÌÂÈڛ˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ô Ì·ıË- Ù‹˜ Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙË Ó¤· ÁÓÒÛË ÛÙȘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û˜. √È ÁÂÓÈ·ÛÂȘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚ÏÂÊı› Ó· ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ¢ÂÏÈÍ›·˜ ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈÎÈÏ›· ÛÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ô˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ì¿ıËÛ˘ οı ·È‰ÈÔ‡. ∂›Û˘ ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰˘Ó·- ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Â›Â‰Ô Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·ÊÔ‡ Ë ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ ‹ ÌÈ·˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ- ÎfiÙËÙ· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘ÓÂÈÚÌÒÓ Î·È fi¯È ÂÓÓÔÈÒÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ‰Ú·ÛÙÈο ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÂÓ›Î¢Û˘ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ Ì¿ıËÛ˘. ∂Âȉ‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ì¿ıËÛ˘ ̤ۈ Ù˘ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂ- Ó˘ ·Ó·Î¿Ï˘„˘ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ µÈÔÏÔ- Á›·˜ ‰fiıËΠ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Î·È ÛÙ· ÓÔËÙÈο Û¯‹- Ì·Ù· Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. ∂ÈϤÔÓ ¤ÁÈÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ì ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· ·ÚÔÙÚ‡ÓÂÙ·È Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ó· ·Ú·ÙËÚ› Î·È Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ó· Ù·ÍÈÓÔÌ› Ó· ÁÂÓÈ·ÂÈ Î·È Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙȘ ˘Ôı¤- ÛÂȘ ÙÔ˘. ¢fiıËΠȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÚÔÛÔÌÔÈÒÛÂˆÓ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ Î·È Ó· ÌÂÏÂÙ¿ ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ô˘ ηıÔÚ›- ˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÂÓfi˜ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ‹ ÌÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë Û˘˙‹ÙË- ÛË-‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Ì¿ıËÛ˘. √ Ì·ıËÙ‹˜ ˆıÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì·ı·›ÓÂÈ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ Ó· Ù· ÙÚÔÔÔÈ› Î·È Ó· Ù· ·ÔÚÚ›ÙÂÈ fiÙ·Ó ÂÈ- ÛÙ› fiÙÈ Â›Ó·È Ï·Óı·Ṳ̂ӷ. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 17

slide 19:

™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Ì ÙÚfiÔ ÒÛÙÂ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ó· ÌËÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·ıËÙÈÎÔ‡ ı·ً ·ÏÏ¿ Ó· ·Ú·- ÎÈÓÂ›Ù·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÚfiÁ¢ÛË Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘ Î·È Ó· ·ÓÈ- ¯Ó‡ÂÈ Ù· ‚‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎ·Ó ÛÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ. ∂Âȉ‹ ÛÙË ‚ÈÔÏÔÁ›· Ù· ÂÈÚ¿Ì·Ù· Á›ÓÔ- ÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‹ ̤ÚË ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙË- Ú›˙ÔÓÙ·È ·fi ÌÂÁ¿ÏË ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Ù· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó .¯. ·ÙÙ·Ú· ‰fiıËΠ¤ÌÊ·ÛË ÒÛÙÂ Ô Ì·- ıËÙ‹˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘- ÙÈÎÔ‡ Ó· Ì¿ıÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Èı·Ó¿ ÂÚ›ÂÚÁ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· fi¯È ·ÔÚÚ›- ÙÔÓÙ¿˜ Ù· ·ÏÏ¿ ÂÚ¢ÓÒÓÙ·˜ Ù· ·›ÙÈ· Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û’ ·˘Ù¿. ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË ªÂ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ó· ‰È·ÈÛÙˆı›: ·. √ ‚·ıÌfi˜ Â›Ù¢Í˘ ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ fiˆ˜ Ù›ıÂÓÙ·È ·fi ÙÔ ·ÓÙ›- ÛÙÔÈ¯Ô ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ô˘‰ÒÓ Ù˘ µÈÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. ‚. ∏ ÚfiÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Ì·- ıËÌ¿ÙˆÓ. Á. ∏ ηٷÏÏËÏfiÙËÙ· Î·È Ë Â˘ÛÙÔ¯›· ÙˆÓ ∞Ó·Ï˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™Ô˘- ‰ÒÓ ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈ- ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÂÎ·È- ‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ‹ ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ Ô˘ ÂÈϤÁÔÓÙ·È Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ·fi ·˘ÙfiÓ Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ۯ‰ȿÛÙËΠÒÛÙ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ Ù˘ Ó· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›·: ñ ™ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› Î·È Ó· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi- ˙ÂÈ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ Ì ÛÎÔfi ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛ‹ Ù˘. ñ ™ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ‹ Ù· ÎÂÓ¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ˆıÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·Ó·Ï‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ñ ™Ù· ıÂÛÌÈο fiÚÁ·Ó· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ӷ Ì ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÙˆÓ ¶ÚÔ- ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÎÙÏ. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÚÔÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ οو ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÒÓÔÓÙ·È ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ- ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÂÈÌfiÚʈÛË Î·ıËÁËÙÒÓ ÎÙÏ. ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·- ÙÈÎfiÙÂÚ·. ñ ™Â ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ·ÍÈÔÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ÔÏÔ¤Ó· ÈÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙË. ∏ ·ÍÈÔÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ̤۷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Â›Ó·È: ‰È·ÁÓˆÛÙÈ΋ ‰È·ÌÔÚʈÙÈ΋ ‹ ÙÂÏÈ΋ ‚Ï. ¢.∂.¶.¶.™.. ∏ ‰È·ÁÓˆÛÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌË ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ µÈÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ‰‡Ô ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ˘˜: 18 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 20:

·. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ì¿ıËÌ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï·. ∂Ô̤ӈ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·fi Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÔ˘‰ÒÓ. ‚. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Î·È Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÔÓÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ÂÍ·È- Ù›·˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙȘ ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Î·È ¤ÓÙ˘· ̤- Û· ÂÓË̤ڈÛ˘. ∂Ô̤ӈ˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ- ÛÌfi Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ÔÈ Ì·ıË- Ù¤˜ ÙÔ˘ Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ·Ú·ÓÔÔ‡Ó ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÙȘ ÎÏ›ÛÂȘ ‹ ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ù· ÔÔ›· Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ ‹ ·˘ÙÔÓfiËÙ· Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÌÂÛÔ ÎÔÈ- ÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. °È· ÙË ‰È·ÌÔÚʈÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÌÈ· Û˘Ó¯‹ Î·È Î·ıË- ÌÂÚÈÓ‹ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ µÈÔÏÔÁ›·˜ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ‚·ÛÈο ÂÚÁ·Ï›· fiˆ˜: ñ ŒÓÙ˘· ʇÏÏ· ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È Û ηı¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ñ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Û‡ÓÙÔÌ˘ ·¿ÓÙËÛ˘ ·Û΋ÛÂȘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î.¿. ñ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÙ·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ Ù¿Í˘ ‹ ÔÌ¿‰Â˜ Ì·ıËÙÒÓ. ªÂ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹- ÚˆÛË ÌÈ·˜ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ·ÔÙÈÌ¿Ù·È ÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂ- ÛÌ· Ù˘ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËΠ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. √È ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Î·È Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÎÔfi˜ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ›ӷÈ: ñ ™¯ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÌÈ·˜ ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ Â›Ó·È ÔÚı‹ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ‹ ÌÂÚÈ΋ Î·È ˙Ë- ÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Ó· ÙË ‰Â¯Ù› Ó· ÙËÓ ·ÔÚÚ›„ÂÈ ‹ Ó· ÙË Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ӷ. ñ ¶·ÚÔ¯‹ ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÂÓfi˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ fiÚˆÓ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÌÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÙÂÎÌËÚȈ̤- ÓË ÚfiÙ·ÛË. ñ ¶·ÚÔ¯‹ ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ fiÚˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÛًϘ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ. ñ ¶·Ú·Ù‹ÚËÛË ÂÈÎfiÓ·˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ô Ì·ıËÙ‹˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÂÈ ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ ÔÈÔ˜ Ô ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ηıÂÓfi˜ ·fi ·˘Ù¿ ÔÈÔ˜ Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Î.¿. ñ ∆ÔÔı¤ÙËÛË Û ۈÛÙ‹ ¯ÚÔÓÈ΋ ‹ ÏÔÁÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÂÈÎfiÓˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿- ˙Ô˘Ó ÛÙ¿‰È· ÂÓfi˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ‹ ‰ÈÂÚÁ·Û›·˜. ñ ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È ÂÚÌËÓ›· Û ¤Ó· ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÔÛÔÙÈ΋˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Û ¤Ó· ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 19

slide 21:

ñ ™‡ÁÎÚÈÛË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÙË ‚·ıÌ›‰· ÂͤÏÈ͢ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÎÙÏ. ñ ∞Û΋ÛÂȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÛÎfiÈÌÔ Â›Ó·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Î·È Ì ʷÈ- ÓfiÌÂÓ· ‹ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ˙ˆ‹ Î·È ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔÛˆÈ΋ ¿Ô„Ë ‹ Î·È Ó· οÓÂÈ ÚÔ- ÛˆÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ¢È‰·ÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ∆Ô ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ µÈÔ- ÏÔÁ›·˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ·ÊÂÓfi˜ ÛÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi. ∆Ô ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÙÔÓ ∂ÚÁ·- ÛÙËÚÈ·Îfi Ô‰ËÁfi Î·È ÙÔ ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. 20 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 22:

EI¢π∫√ ª∂ƒ√™ °ÂÓÈ΋ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ «∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ – ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· – ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜» ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ «ªÈÎÚ¤˜ ¤Ú¢Ó˜ Î·È ÂÚÁ·Û›Â˜» ÛÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÏϤ- ÍÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· Î·È Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÔ˘Ó ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ‹ Ó· ‰ÈÂÍ·Á¿ÁÔ˘Ó Ì›· ¤Ú¢ӷ Î·È Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜. °È· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Î·Ù¢ı˘ÓÙ‹ÚÈÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ËÁ¤˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ËÏÂ- ÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ‹ ¿ÏϘ Ô˘ ıˆÚ› ηٿÏÏËϘ. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙËÓ ÔÌ·‰È΋ ÂÚÁ·Û›· Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ Ì¿ıËÛË Î·È Ó· ‰Ú¿ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˆ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ËÁÒÓ Î·È ÙË ‰È·¯Â›ÚÈ- ÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ™ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÂÊfiÛÔÓ Î¿ı ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÛÙÔȯ›· Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËı› ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 21

slide 23:

∏ ∂¶π™∆∏ª∏ ∆∏™ µπ√§√°π∞™ °ÂÓÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ: ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ̤ıÔ‰Ô Î·È Ó· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙËÓ Â›Ï˘- ÛË ÂÓfi˜ ·ÏÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ñ ¡· ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Î·È Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ·ÓÙÈ- ΛÌÂÓÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ οı ÎÏ¿‰Ô˘. ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Î·È ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂ- ÓÔ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ñ ¡· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÎÚÈÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ‰È‰. ÒÚ· ∆π∆§√™ ¢π¢∞∫∆π∫∏™ ∂¡√∆∏∆∞™ 1Ë ∏ ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ∞Ú¯¤˜ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ – ∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ 2Ë ∆Ô ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ √È ÂȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ 22 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 24:

∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ∏ ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ∞Ú¯¤˜ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ – ∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ ∆Ô ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ √È ÂȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ 1. 1-µ 2-° 3-∞. 2. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: ™˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ·ÁÂÏ¿‰ˆÓ Ù˘ ›‰È·˜ Ê˘Ï‹˜ Î·È Ì ·ÚfiÌÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο .¯. ‚¿ÚÔ˜ Ô˘ ÂÎÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Û¯ÂÙÈο ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÛÙ¿‚ÏÔ˘˜ Ì ·ÚfiÌÔȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÎÙÚÔÊ‹˜ .¯. ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÔÛfiÙËÙ· ÙÚÔÊ‹˜. ™ÙÔÓ ¤Ó· ı· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ˯›· ·fi Ù· ÔÔ›· ı· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÌÔ˘ÛÈ- ΋ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ. √È ·ÁÂÏ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÛÙ¿‚ÏÔ˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ «Ì¿ÚÙ˘Ú˜». ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÂϤÁÍÔ˘Ì ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÔÈ ·ÁÂÏ¿‰Â˜ Ô˘ ¿ÎÔ˘Á·Ó ÌÔ˘ÛÈ΋ ı· ·Ú·Á¿ÁÔ˘Ó ÂÚÈÛ- ÛfiÙÂÚÔ Á¿Ï·. 3. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: ·. 1Ë ˘fiıÂÛË: ∆Ô ‡ÎÔ ¤¯ÂÈ ˘ÎÓfi ʇÏψ̷ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi Ù· ÎÏ·‰È¿ ÙÔ˘ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜. 2Ë ˘fiıÂÛË: √È Ú›˙˜ ÙÔ˘ ‡ÎÔ˘ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·- ÙÈο ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜. ‚. ŒÛÙˆ fiÙÈ ÂÈϤÁÔ˘Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ˘fiıÂÛË. ÀfiıÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Úfi‚Ï„Ë: ∞Ó Ê˘Ù¤„Ô˘Ì ̛· Ì·ÚÁ·Ú›Ù· Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙfiÙÂ Ë Ì·ÚÁ·Ú›Ù· ı· ·Ó·Ù˘¯ı›. Á. ¶Â›Ú·Ì·: º˘Ù‡ԢÌ ‰‡Ô Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ οو ·fi ÙÔ ‡ÎÔ. ™ÙË Ì›· ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÎÔÚÈ¿ ÂÓÒ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ‰ÂÓ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ̿ÚÙ˘Ú·˜. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 23

slide 25:

ºÚÔÓÙ›˙Ô˘Ì ÒÛÙ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ó· Â›Ó·È ÎÔÈÓ¤˜ Î·È ÁÈ· Ù· ‰‡Ô Ê˘Ù¿. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈԇ̠ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. ¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ Mackean D.G. 1995 2 . GCSE Biology. London: John Murray. Roberts M.B.V. 1986. Biology for Life. London: Thomas Nelson Sons Ltd. Torrance J. et al. 1991. Higher Grade Biology. Hodder Stoughton. 24 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 26:

∂¡√∆∏∆∞ 1: ∏ √ƒ°∞¡ø™∏ ∆∏™ ∑ø∏™ – µπ√§√°π∫∞ ™À™∆∏ª∞∆∞ °ÂÓÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ: ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· Ì ٷ ÔÔ›· ‰ÔÌÂ›Ù·È Ë ¤Ì‚È· ‡ÏË. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÛÙÔÓ Ï·- Ó‹ÙË Ì·˜. ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì·ÎÚÔÌÔÚ›ˆÓ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ Î·ıÂÓfi˜ ·fi ·˘Ù¿ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÚ- Á·ÓÈÛÌÒÓ. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ Î‡ÙÙ·ÚÔ ˆ˜ ÙË ‰ÔÌÈ΋ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÙˆÓ ¤Ì- ‚ÈˆÓ fiÓÙˆÓ Î·È Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁ› ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ·˘Ùfi. ñ ¡· ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Ù· ÔÚÁ·Ó›‰È· ÙÔ˘ ¢ηڢˆÙÈÎÔ‡ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ Ê˘ÙÈÎÔ‡ Î·È ˙ˆÈ- ÎÔ‡ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ η ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ Ê˘ÙÈÎÔ‡ Î·È ˙ˆÈÎÔ‡ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÚÔηڢˆÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¢ηڢˆÙÈ- ÎÔ‡ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘. ñ ¡· ηٷÓÔ› Î·È Ó· ÂÍËÁ› Ì ·‰Ú¤˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‰È·ÊÔÚÔÔ›Ë- Û˘ ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¢ηڢˆÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Û ÌÔÓÔ·ÙÙ·ÚÔ˘˜ Î·È Ô- Ï˘Î‡ÙÙ·ÚÔ˘˜. ñ ¡· ·Ú·ÙËÚ› Ì ·Ïfi ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ÌfiÓÈÌ· ‹ Óˆ¿ ·Ú·Û΢¿ÛÌ·Ù· Ê˘- ÙÈÎÒÓ ‹ ˙ˆÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ. ñ ¡· ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Î·È Ó· ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â›‰· ÛÙ· ÔÔ›· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ë ˙ˆ‹. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Û˘ÓÔÙÈο Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ˙ˆÈ- ÎÒÓ ÈÛÙÒÓ. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÌÂϤÙ˘ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ·fi ÙÔ Î‡ÙÙ·ÚÔ ˆ˜ ÙË ‚ÈfiÛÊ·ÈÚ· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ·ÏÏËÏÔÂ- Í·ÚÙÒÌÂÓ· ̤ÚË. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· ÔÚ- Á·ÓÒÓÂÙ·È Ë ˙ˆ‹. ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÈ ÙË ‰ÔÌ‹ Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û fiÏ· Ù· Â›‰· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ˙ˆ‹˜. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 25

slide 27:

∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ‰È‰. ÒÚ· ∆π∆§√™ ¢π¢∞∫∆π∫∏™ ∂¡√∆∏∆∞™ 1Ë 1.1 ∆· ÌfiÚÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ∞ÓfiÚÁ·Ó˜ ÂÓÒÛÂȘ 2Ë √ÚÁ·ÓÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ 3Ë 1.2 ∫‡ÙÙ·ÚÔ: Ë ÌÔÓ¿‰· Ù˘ ˙ˆ‹˜ 4Ë ∆Ô Â˘Î·Ú˘ˆÙÈÎfi ·ÙÙ·ÚÔ 5Ë ∆Ô ÚÔηڢˆÙÈÎfi ·ÙÙ·ÚÔ 6Ë ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ·ÙÙ·Ú· ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ 7Ë 1.3 ∆· Â›‰· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ∆· Â›‰· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÔÏ˘Î‡ÙÙ·ÚˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ 8Ë ∆· ›‰Ë ÙˆÓ ˙ˆÈÎÒÓ ÈÛÙÒÓ 9Ë ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ¤Ì‚ÈˆÓ fiÓÙˆÓ – ∆· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È‰. ÒÚ· ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ Î·È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ 1Ë 2Ë 3Ë 4Ë 5Ë 6Ë 8Ë ∏ 1Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 1˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «√È Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÒ˙Ô˘Ó ˙ˆ¤˜». ∏ 2Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·- ÛÈÒÓ: «∞fi Ù· ÌfiÚÈ· ÛÙ· Ì·ÎÚÔÌfiÚÈ·». ∏ 3Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 1˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «∆· ›‰Ë ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿- ÚˆÓ: ÚÔηڢˆÙÈÎfi Î·È Â˘Î·Ú˘ˆÙÈÎfi ˙ˆÈÎfi Î·È Ê˘ÙÈÎfi». ∏ 4Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 1˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «¶fiÛÔ ˙ÂÈ Ë "ÌÔÓ¿‰· Ù˘ ˙ˆ‹˜"». ∏ 1Ë ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙË- ÚÈ·ÎÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡: «¶·Ú·Ù‹ÚË- ÛË Ê˘ÙÈÎÒÓ Î·È ˙ˆÈÎÒÓ Î˘Ù- Ù¿ÚˆÓ». ∏ 2Ë ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙË- ÚÈ·ÎÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡: «¶·Ú·Ù‹- ÚËÛË ÚˆÙÔ˙ÒˆÓ». ∏ 3Ë ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙË- ÚÈ·ÎÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡: «¶·Ú·Ù‹ÚË- ÛË ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ». ∏ 4Ë ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙË- ÚÈ·ÎÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡: «¶·Ú·Ù‹- ÚËÛË Ê˘ÙÈÎÒÓ Î·È ˙ˆÈÎÒÓ ÈÛÙÒÓ». 26 µπ√§√°π∞

slide 28:

µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 27 ∏ 5Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 1˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «∏ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘- ÛÙËÌ¿ÙˆÓ». 9Ë ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î˘ÙÙ·ÚÔÏÔÁ›·˜ .¯. ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ∞Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ 2Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· 1.1 ∆· ÌfiÚÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ √ÚÁ·ÓÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ∂ȉÈÎÔ› ‰È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ - ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ™‡ÛÙËÌ· √ÚÁ¿ÓˆÛË ¢ÔÌ‹-§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ∂ͤÏÈÍË πÛÔÚÚÔ›·-∞˘ÙÔÚ‡ıÌÈÛË ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ∫·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ªÔÓ¿‰·-™‡ÓÔÏÔ √ÌÔÈfiÙËÙ·-¢È·ÊÔÚ¿ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÃÒÚÔ˜ ÃÚfiÓÔ˜ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ: ñ ¡· ηÙÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì·ÎÚÔÌÔÚ›ˆÓ. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο Ì·ÎÚÔÌfiÚÈ· ˆ˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓ· ·fi ÌÔÓ¿‰Â˜ - ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ˜ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì·ÎÚÔÌÔÚ›ˆÓ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ΢Ù- Ù¿ÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÈ ÙȘ Ô˘Û›Â˜ Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Ì ٷ ‚ÈÔÏÔÁÈο Ì·ÎÚÔÌfiÚÈ· Î·È ÙȘ ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ˜ ¯ËÌÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÚÔ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÎÙÏ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ì·- ıËÙ¤˜: ñ ™˘Á¯¤Ô˘Ó ÙȘ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÌÔÚ›Ô˘. ñ £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ÌfiÚÈÔ ÌÈ·˜ ÚˆÙ½Ó˘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ·ÙÙ·- ÚÔ. ñ ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÚˆÙ½Ó˜ ÔÈ ˘‰·Ù¿ÓıڷΘ Î·È ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ӷ ·fi ·ÙÙ·Ú·. ñ ¢ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ˙ˆÓÙ·ÓÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔÈ ·fi ÌfiÚÈ· ·ÏÏ¿ fiÙÈ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ıÂÚÌfiÙËÙ·. ñ ∞ӷʤÚÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ˘‰·Ù¿ÓıڷΘ Â›Ó·È ·¤ÚÈ·. ñ ¢ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú· Î·È ÛÙ· ·¤ÚÈ· ÁÂÓÈÎÒ˜ ˘ÏÈ΋ ˘fi- ÛÙ·ÛË.

slide 29:

∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ 1. ¶ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ 1.1 1 ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ó· ‚·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÙfiÛÔ ÛÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ÛÙË ‰È·›ÛıËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∆Ô˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ ·Ó·Ê¤- ÚÔ˘Ó ·fi ÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ˙ˆÓÙ·ÓÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›. ∆Ô˘˜ ÚÔÙÚ¤Ô˘- Ì ӷ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ó ÛÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÙȉ‹ÔÙ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ÙÌ‹Ì· ‹ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÂÓfi˜ Ê˘ÙÔ‡ ˙ÒÔ˘ ÎÙÏ. Î·È ÁÚ¿- ÊÔ˘Ì ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ›Ó·Î·. ∂›Ó·È Ôχ Èı·Ófi ÛÙȘ ··- ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ fiÚÁ·Ó· ·ÙÙ·Ú· ÎÙÏ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ ÈÂÚ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Î·Ù¿ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ Ì¤ÁÂıÔ˜. ªÈ· ·ÏÔ˘ÛÙ¢- ̤ÓË ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: «¿ÙÔÌ· ÛÙÔȯ›ˆÓ .¯. Ô͢ÁfiÓÔ Û›‰ËÚÔ˜ ÎÙÏ. → ÌfiÚÈ· ·ÏÒÓ ·ÓfiÚÁ·ÓˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ Úfi‰ÚÔ̘ ÂÓÒÛÂȘ .¯. ÓÂÚfi ¿Ï·Ù· ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Ó- ıڷη ÎÙÏ. → ÌfiÚÈ· ·ÏÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ ÂӉȿÌÂÛ· Û˘ÛÙ·ÙÈο .¯. ÁÏ˘Îfi˙Ë → ÌfiÚÈ· ÈÔ Û‡ÓıÂÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ ‰ÔÌÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο .¯. ·ÌÈÓÔͤ· → Ì·ÎÚÔÌfiÚÈ· .¯. Úˆ- Ù½Ó˜ → ·ÙÙ·Ú· → fiÚÁ·Ó·». ªÔÚԇ̠·Ó ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÂÈÌ›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË Î·È Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ˘ÏÈο Û˘- ÛÙ·ÙÈο ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·fi ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ·Ï¿ ÌfiÚÈ· ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·È Û ÔÏÔ¤Ó· ÔÏ˘ÏÔÎfiÙÂÚ˜ Î·È ·˘Ù¤˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Û ΢ÙÙ·ÚÈΤ˜ ‰Ô̤˜. 2. µÔËı¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜ Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο Ì·ÎÚÔÌfiÚÈ· Ì ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹. ∆Ô˘˜ ÚˆÙ¿Ì Ì ÙÈ ÙÚ¤ÊÂÙ·È ¤Ó·˜ ¿Ó- ıÚˆÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηıÔ‰ËÁԇ̠ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÙÚÔÊ‹ Ì·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ê˘Ù¿ ˙Ò· ‹ ̤ÏË ÙÔ˘˜ Î·È ·fi ÚÔ˚fiÓÙ· ÔÚÁ·- ÓÈÛÌÒÓ Á¿Ï· ̤ÏÈ ÎÙÏ.. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ÚˆÙ¿Ì ÔÈ· Â›Ó·È Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ÙÚÔÊ‹ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηıÔ‰ËÁԇ̠ӷ ·Ó·- ÊÂÚıÔ‡Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· Ì·ÎÚÔÌfiÚÈ· .¯. ÚˆÙ½Ó˜ Î·È ÛÙ· ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ÙÔ˘˜ .¯. Ù· ·ÌÈÓÔͤ·. 3. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ›Ó·Î· ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ‹ ¿ÏÏÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘ ÂÔÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì·ÎÚÔÌÔ- Ú›ˆÓ ˘‰·Ù¿ÓıڷΘ ÚˆÙ½Ó˜ ÏÈ›‰È· Î·È ÓÔ˘ÎÏÂ˚ο Ôͤ· Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÔËı¿Ì ӷ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ·˘Ù¿ Â›Ó·È Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ Î·È fiÙÈ ‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È ·fi ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ˜ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ. ™˘˙ËÙ¿Ì ̷˙› ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÚfiÏÔ Î¿ı ηÙËÁÔÚ›·˜ Ì·ÎÚÔÌÔÚ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÙÚ¤- Ô˘Ì ӷ ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ 28 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À 1. H Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ º‡ÏÏÔ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·.

slide 30:

Ó· ηٷٿÍÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Î·ÙËÁÔÚ›· ÁÓˆÛÙ¿ Ì·ÎÚÔÌfiÚÈ· fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ¿Ì˘ÏÔ Ë ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ÓË ÙÔ DNA ÙÔ Ï›Ô˜ ÙÔ Ï¿‰È ÎÙÏ. 4. ªÔÚԇ̠ӷ ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙ· ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÌÔÚ›ˆÓ fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ¿Óıڷη˜ ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ ¿˙ˆÙÔ ÚˆÙ½Ó˜ ÓÔ˘ÎÏÂ˚ο Ôͤ· ÔÚÈṲ̂ӷ ÏÈ›‰È· Ô ÊˆÛÊfiÚÔ˜ ÓÔ˘ÎÏÂ˚ο Ôͤ· ÔÚÈ- Ṳ̂ӷ ÏÈ›‰È· ÙÔ ıÂ›Ô ÚˆÙ½Ó˜ Ô Û›‰ËÚÔ˜ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›- Ó˘ ÎÙÏ. ∆Ë ÁÓÒÛË ·˘Ù‹ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙËÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ù˘ ‡Ï˘. ∑ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ 1.2. ™˘˙ËÙ¿Ì ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 29

slide 31:

ºÀ§§√ ∂ƒ°∞™π∞™ 1.1 ª√ƒπ∞ ◊ ∫À∆∆∞ƒ∞ ∂¶ø¡Àª√ ............................................................ √¡√ª∞ ...................................... ∆ª∏ª∞ ..................... ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ .............................................. 30 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À ¡· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ fiÚÔ˘˜: ÓÂÚfi ·ÙÙ·ÚÔ ÚˆÙ½ÓË Ô͢ÁfiÓÔ ˙¿¯·ÚË Ï›Ô˜ ηډȿ ÂÏÈ¿ ¯ÒÌ· ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·¤Ú·˜ ÙÚÔÊ‹ ‰¤ÓÙÚÔ ¿ÓıÚˆÔ˜ ʇÏÏÔ ÎÚ·Û› Á¿Ï· ·Ù¿Ù· ¿Ì˘ÏÔ Ï¿‰È ÊÈÛÙ›ÎÈ. 1 AÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÌfiÚÈ· 2 AÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ·ÙÙ·Ú·

slide 32:

ºÀ§§√ ∂ƒ°∞™π∞™ 1.2 ¢√ª∏ ∫∞π ƒ√§√™ ∆ø¡ À¢∞∆∞¡£ƒ∞∫ø¡ ¶ƒø∆∂´¡ø¡ ¡√À∫§∂´∫ø¡ √•∂ø¡ ∫∞π §π¶π¢πø¡ ∂¶ø¡Àª√ ............................................................ √¡√ª∞ ...................................... ∆ª∏ª∞ ..................... ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ .............................................. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ٷ ÎÂÓ¿ Ì ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÙ‹ÏË Ì¤Û· Û ·Ú¤ÓıÂÛË. ∞¶√∆∂§∂π∆∞π ∞¶√ ·ÌÈÓÔͤ· ÏÈ·Ú¿ Ôͤ· ÌÔÓÔ۷ί·- Ú›Ù˜ ÓÔ˘ÎÏÂÔÙ›‰È· Ã∏ªπ∫∞ ™∆√πÃ∂π∞ ¶√À ¶∂ƒπ∂Ã∂π C H O N P S ƒ√§√™ ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ËÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ ¿Ì˘ÏÔ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ÓË DNA Ï›Ô˜ µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 31 À¢∞∆∞¡£ƒ∞∫∞™ ¶ƒø∆∂´¡∏ ¡√À∫§∂´∫√ √•À §π¶π¢π√ C H O C H O N Èı·ÓfiÓ S C H ON P C H O Èı·ÓfiÓ N P

slide 33:

7Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· 1.3 ∆· Â›‰· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ∆· Â›‰· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÔÏ˘Î‡ÙÙ·ÚˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∂ȉÈÎÔ› ‰È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ - ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ™‡ÛÙËÌ· √ÚÁ¿- ÓˆÛË ¢ÔÌ‹-§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ∂ͤÏÈÍË πÛÔÚÚÔ›·-∞˘ÙÔÚ‡ıÌÈÛË ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ∫·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ªÔÓ¿- ‰·-™‡ÓÔÏÔ √ÌÔÈfiÙËÙ·-¢È·ÊÔÚ¿ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÃÒÚÔ˜ ÃÚfiÓÔ˜ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ: ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÔÓÔ·ÙÙ·ÚÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Û ÚÔηڢˆÙÈÎÔ‡˜ Î·È Â˘Î·Ú˘ˆÙÈÎÔ‡˜. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¢ηڢˆÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Û ÌÔÓÔ·ÙÙ·ÚÔ˘˜ Î·È Ô- Ï˘Î‡ÙÙ·ÚÔ˘˜. ñ ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ› ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÌÈ·˜ ·ÔÈΛ·˜. ñ ¡· ÂÍËÁ› ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ. ñ ¡· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ·ÙÙ·Ú· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÌÂ- Ù·‚ÔϤ˜ ηٿ ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË. ñ ¡· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Ù· Â›‰· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÂÓfi˜ ÔÏ˘Î‡ÙÙ·ÚÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ˆ˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈ- ο ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Û ÈÂÚ·Ú¯Ë̤ӷ Â›‰· Î·È ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó. ñ ¡· ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Î·È Ó· ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â›‰· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· ÔÚ- Á·ÓÒÓÂÙ·È Ë ˙ˆ‹. ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓÈ·›· Î·È ·ÚÌÔÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÛÙË- Ì¿ÙˆÓ Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙȘ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÌÔ- Ó¿‰ˆÓ Ô˘ Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÚÔ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÎÙÏ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë fiÙÈ ÔÚÈṲ̂- ÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÌÔÓÔ·ÙÙ·ÚÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Â›Ó·È ÌfiÓÔ Â˘Î·Ú˘ˆÙÈÎÔ›. ñ £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ÔÏ˘Î‡ÙÙ·ÚÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Â›Ù ·fi ¢ηڢˆÙÈο ›Ù ·fi ÚÔηڢˆÙÈο ·ÙÙ·Ú·. ñ ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÔÏ˘Î‡ÙÙ·ÚÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ˆ˜ Û‡ÓÔÏ· fiÌÔÈˆÓ ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ. ñ ∞ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› fiˆ˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È fiÚÁ·Ó· fiˆ˜ ÙÔ Û˘ÎÒÙÈ ‹ ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ·ÙÙ·Ú·. ñ ™˘Á¯¤Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ «·Ó¿Ù˘ÍË» «Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË» «Î˘Ù- Ù·ÚÈ΋ ·‡ÍËÛË» Î·È «Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË». ñ ¢È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÔÈΛϘ ·fi„ÂȘ ÁÈ· Ù· ·ÙÙ·Ú· fiˆ˜: «∆· ·ÙÙ·Ú· Â›Ó·È Û·Ó ‰¤ÚÌ·» «∫¿ÙÈ Û·Ó ÎÚ¤·˜» «ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙ· Ì¿ÙÈ·» «Ÿ¯È ̤۷ 32 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 34:

ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ·ÏÏ¿ ̤۷ ÛÙÔ ÛÒÌ·» ‹ «∆Ô Î‡ÙÙ·ÚÔ Â›Ó·È Û·Ó Ù·ÍȉÈÒÙ˘ Û·Ó Ù·Í› ‹ ÛÙÚ·Ùfi˜» «√È ÈÛÙÔ› ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Î·È ÙÔÓ fiÚÔ» ‹ «…∆Ô Î‡ÙÙ·ÚÔ Â›Ó·È ÊˆÙÔ·ÙÙ·ÚÔ». ñ ™˘Á¯¤Ô˘Ó ÙȘ ¤ÓÓÔȘ «ÌÔÓÔ·ÙÙ·ÚÔ˜» Î·È «ÔÏ˘Î‡ÙÙ·ÚÔ˜» ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜. ñ £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ Î‡ÙÙ·ÚÔ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ›‰Ô˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ̤۷ Û ¤Ó·Ó ¿Ï- ÏÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Î·È ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ·fi„ÂȘ fiˆ˜: «∫‡ÙÙ·Ú· Â›Ó·È ÌÈÎÚÔÔÚÁ·- ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÒÌ· οı ·ÓıÚÒÔ˘». ñ ∆·˘Ù›˙Ô˘Ó Ù· ·ÙÙ·Ú· ÌfiÓÔ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÙÙ·Ú· .¯. ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ıˆÚÔ‡Ó Î‡ÙÙ·Ú· ÌfiÓÔ Ù· «ÏÂ˘Î¿ ·ÙÙ·Ú·» ‹ Ù· «Ó¢ÚÈο ·ÙÙ·Ú·» ÂÓÒ ¿ÏÏ· ıˆÚÔ‡Ó ÙÔ Î‡ÙÙ·ÚÔ «fiÚÁ·ÓÔ» ‹ «Û·Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÛfiÚÔ». ñ ∆·˘Ù›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ Ì ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È ‰È·Ù˘- ÒÓÔ˘Ó ·fi„ÂȘ fiˆ˜: «√ ˘Ú‹Ó·˜ ÂÓÓ. ÙÔ˘ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ ¤¯ÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘ Ù· ÚˆÙfiÓÈ· Î·È Ù· ÓÂÙÚfiÓÈ·». ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ 1. ¶ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘˙ËÙ¿Ì ̷˙› ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ Ó· ·Ï- ÏËÏÂȉÚÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∆Ô˘˜ ‚ÔËı¿Ì ӷ ÂÛÙÈ¿- ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ Ù˘ Ï·ÛÌ·ÙÈ΋˜ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘ Î·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÂÚÈ- ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜. ™˘˙ËÙ¿Ì ̷˙› ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÌÂ- ÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÌÔÓÔ·ÙÙ·ÚˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ηٿÏÏËÏÔ˘ ÂÔÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·ÔÈΛ·˜. ∆Ô˘˜ ÚˆÙ¿Ì ÔÈ· η- Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Ù· ·ÙÙ·Ú· ÌÈ·˜ ·ÔÈΛ·˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔÓ Î·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÙÚ¤Ô˘- Ì ӷ ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ Û¯¤ÛË: ÌÔÓÔ·ÙÙ·ÚÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ → ·ÔÈ- Λ· → ÔÏ˘Î‡ÙÙ·ÚÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜. 2. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ηٿÏÏËÏÔ˘ ÂÔÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ì·ıË- Ù¤˜ ÂÈÎfiÓ· Ì ٷ ÛÙ¿‰È· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·fi ÙÔ ˙˘ÁˆÙfi ̤¯ÚÈ ÙÔ ÒÚÈÌÔ ¿ÙÔÌÔ. ∆Ô˘˜ ‚ÔËı¿Ì ӷ ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ó·- ʤÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ¤Ó· ·ÙÙ·ÚÔ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘- Ì Â›Û˘ ÂÈÎfiÓ· Ì ‰È¿ÊÔÚ· ·ÙÙ·Ú· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÔÓÔ- Ì·ÛÙÈο ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηıÂÓfi˜ Î·È ÚˆÙ¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ò˜ ηٿ ÙË ÁÓÒ- ÌË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚԤ΢„·Ó ·fi ¤Ó· ·Ú¯ÈÎfi ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÙÙ·Ú·. ∆Ô˘˜ ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›- ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘ «·Ó¿Ù˘ÍË» 2 Î·È Ó· ÙËÓ ·ÓÙȉȷÛÙ›ÏÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘ «·‡ÍËÛË». 3. ∂ÈÛ¿ÁÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘ Î·È ˙ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 33 2. ª·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÌËÙÚÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÏÏËÓÈ΋ Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›· fiÚˆÓ.

slide 35:

ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ «‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË» Î·È «·Ó¿Ù˘ÍË». ∆Ô˘˜ ηıÔ‰ËÁԇ̠ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Â›Ó·È ÌÈ· Û‡ÓıÂÙË Î·È Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ‰È·‰Èηۛ· ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ù· ·ÙÙ·Ú· ÙÔ˘ ÔÚÁ·- ÓÈÛÌÔ‡ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È ·ÔÎÙÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∆Ô˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ ÚԂϤ„Ô˘Ó ÙÔ ·ÔÙ¤- ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û ̤ÁÂıÔ˜ Î·È Ù·˘- Ùfi¯ÚÔÓ· ηı›ÛÙ·Ù·È ÈηÓfi˜ Ó· ÂÈÙÂϤÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ™˘˙ËÙ¿Ì ̷˙› ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È ÈÛÙÒÓ .¯. Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ Ì‡Â˜ Ò˜ ‰È·ÛÒÓÙ·È ÔÈ ÙÚÔʤ˜ Ò˜ ‰Â- Û̇ÂÙ·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ÛÙÔ ·›Ì· Î·È ÙÔ˘˜ ηıÔ‰ËÁԇ̠ӷ Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÏÂÈ- ÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ·˘Ù¤˜ Ì ÙËÓ ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÙË Û˘ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ Ì˘˚ÎÒÓ ÈÓÒÓ ÙËÓ ÂÎÎÚÈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ‰È¿ÊÔ- ÚˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ÂÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙËÓ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ÓË ÙˆÓ ÂÚ˘ıÚÔ- ΢ÙÙ¿ÚˆÓ. ªÔÚԇ̠ӷ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì Â›ÛÎÂ„Ë Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î˘ÙÙ·ÚÔ- ÏÔÁ›·˜ .¯. ÂÓfi˜ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 4. ∆Ô˘˜ ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ӷ ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· Â›‰· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÔÏ˘Î‡ÙÙ·ÚˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∑ˆÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›: ·ÙÙ·ÚÔ → ÈÛÙfi˜ → fiÚÁ·ÓÔ → Û‡ÛÙËÌ· ÔÚÁ¿ÓˆÓ → ÔÚÁ·ÓÈ- ÛÌfi˜ º˘ÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›: ·ÙÙ·ÚÔ → ÈÛÙfi˜ → fiÚÁ·ÓÔ → ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ 1.3. 5. ªÔÚԇ̠ӷ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Û¯ÂÙÈÎfi ·Ú¿ıÂÌ· ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. 34 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 36:

µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 35 ºÀ§§√ ∂ƒ°∞™π∞™ 1.3 ∆∞ ∂¶π¶∂¢∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∆ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂¶ø¡Àª√ ............................................................ √¡√ª∞ ...................................... ∆ª∏ª∞ ..................... ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ .............................................. A. N· ÔÓÔÌ¿ÛÂÙÂ Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ Û ÛÂÈÚ¿ Ù· Â›‰· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ˙ˆÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ·ÏÔ‡ÛÙÂÚÔ. µ. ¡· ‰ÒÛÂÙ ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Û ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙ˆÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. °. ¡· ÔÓÔÌ¿ÛÂÙÂ Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ Û ÛÂÈÚ¿ Ù· Â›‰· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ Ê˘ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ·ÏÔ‡ÛÙÂÚÔ. ¢. ¡· ‰ÒÛÂÙ ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Û ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ê˘ÙÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi.

slide 37:

∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ 1.1 ∆· ÌfiÚÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ∞ÓfiÚÁ·Ó˜ ÂÓÒÛÂȘ √ÚÁ·ÓÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ 1. πππ ¶ÚˆÙ½Ó˜ ∞ÌÈÓÔͤ· À‰·Ù¿ÓıڷΘ ªÔÓÔ۷ί·Ú›Ù˜ ¡Ô˘ÎÏÂ˚ο Ôͤ· ¡Ô˘ÎÏÂÔÙ›‰È· 2. ·. ‰È·Ï˘ÙÈ΋ 70. ‚. ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ˘‰·Ù·ÓıڿΈÓ. Á. ÙÔ ‰ÂÔ͢ÚÈ‚ÔÓÔ˘ÎÏÂ˚Îfi ÙÔ ÚÈ‚ÔÓÔ˘ÎÏÂ˚Îfi. 3. 1.2 ∫‡ÙÙ·ÚÔ: Ë ÌÔÓ¿‰· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ∆Ô Â˘Î·Ú˘ˆÙÈÎfi ·ÙÙ·ÚÔ ∆Ô ÚÔηڢˆÙÈÎfi ·ÙÙ·ÚÔ ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ·ÙÙ·Ú· ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ 1. ∞. ‚ µ. ‰. 2. ∞. Ï·ÛÌ·ÙÈ΋ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË µ. ΢ÙÙ·ÚfiÏ·ÛÌ· °. ˘Ú‹Ó·˜ ¢. Ï·ÛÌ·ÙÈ΋ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË ∂. ΢ÙÙ·ÚfiÏ·ÛÌ· ∑. ˘Ú‹Ó·˜ ∏. ÌÈÙÔ¯fiÓ‰ÚÈÔ £. ΢ÙÙ·ÚÈÎfi ÙÔ›¯ˆÌ·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: ¢Ô̤˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚԇ̠ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi Î·È ÛÙÔ Ê˘ÙÈÎfi ·ÙÙ·ÚÔ: Ï·ÛÌ·ÙÈ΋ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË Î˘ÙÙ·ÚfiÏ·ÛÌ· ˘Ú‹Ó·˜ ÌÈÙÔ¯fiÓ‰ÚÈÔ. ¢Ô̤˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚԇ̠ÌfiÓÔ ÛÙÔ Ê˘ÙÈÎfi ·ÙÙ·ÚÔ: ¯ÏˆÚÔÏ¿ÛÙ˘ ΢ÙÙ·ÚÈ- Îfi ÙÔ›¯ˆÌ·. 36 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À 1 2 3 4 ¡ ∂ ƒ √ √ ¡ π ƒ À ∂ µ ° ∫ ƒ √ ∞ § ° ¡ ¡ ∂ ∂ √ π √ π À ∫ ∆ ∞ ∫ ∂ π § ™ ¢ ∂ π ´ ∞ ∫√

slide 38:

3. ∫À∆∆∞ƒ√ ∂À∫∞ƒÀø∆π∫√ ¶ƒ√∫∞ƒÀø∆π∫√ ÚÈ‚ÔÛÒÌ·Ù· ++ ÌÈÙÔ¯fiÓ‰ÚÈ· + ¯ÏˆÚÔÏ¿ÛÙ˜ + ΢ÙÙ·ÚÈÎfi ÙÔ›¯ˆÌ· ++ Ï·ÛÌ·ÙÈ΋ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË ++ ˘Ú‹Ó·˜ + ÁÂÓÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ++ 4. 1.3 ∆· Â›‰· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ∆· Â›‰· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÔÏ˘Î‡ÙÙ·ÚˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∆· ›‰Ë ÙˆÓ ˙ˆÈÎÒÓ ÈÛÙÒÓ ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ¤Ì‚ÈˆÓ fiÓÙˆÓ – ∆· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· 1. ∞. ‚ µ. Á. 2. ·. Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ¯fiÓ‰ÚÈÓÔ ÔÛÙ›ÙË. ‚. Ì˘˚Τ˜ Ì˘˚ÎÔ‡ ÙÔÓ ÛÎÂÏÂÙÈÎfi ÙÔÓ Î·Ú‰È·Îfi ÙÔÓ Ï›Ô. 3. ·. § ‚. ™ Á. ™ ‰. §. 4. ·ÙÙ·ÚÔ ÈÛÙfi˜ fiÚÁ·ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜. ∆ 3 √π à à § ø ƒ Àª ª π 4 µ √™ø ª ∞ À ™√™ø ª ∞ ∞ √∆√ ¶ π ∞ ¢ 5 π∫ ∆ À √ ¶À ƒ ∏ ¡∞ ™ §∂ π √ ¶§∞ ™ ª ∞ ∆π ∫ ∏ KÀ ™ T I ¢ π∞ ªπ ∆ √ à √ ¡¢ ƒ π ∞ ∫ 11 12 À∆ ∆ ∞ ƒ π ¡ ∏ ™À ª ¶ §∂ ° ª ∞ µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 37 1 2 6 7 8 9 10

slide 39:

5. ∞¶∞¡∆∏™∂π™ ™∆π™ ∂ƒø∆∏™∂π™ ™∆∞ ¶ƒ√µ§∏ª∞∆∞ ∫∞π ™∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ °π∞ ∂¶∞¡∞§∏æ∏ 1. πππ ∂ÈıËÏÈ·Îfi˜ ÈÛÙfi˜ ∂ȉÂÚÌ›‰· ∂ÚÂÈÛÙÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜ ∞›Ì· ª˘˚Îfi˜ ÈÛÙfi˜ ∫·Ú‰È¿ ¡Â˘ÚÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜ ∂ÁΤʷÏÔ˜ 2. µÈÔÙÈÎÔ›: ··ÚÔ‡Ó˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. ∞‚ÈÔÙÈÎÔ›: ¤‰·ÊÔ˜ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·. 3. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË. ∆· ·ÙÙ·Ú· ›ӷÈ: ·. Ó¢ÚÈÎfi Î·È ‚. Ì˘˚Îfi Î·È ÔÈ ÈÛÙÔ› ›ӷÈ: Á. Ó¢ÚÈÎfi˜ Î·È ‰. Ì˘˚Îfi˜. 4. ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÂ Ê˘Ùfi. ∂Ӊ›ÍÂȘ: ·. ΢ÙÙ·ÚÈÎfi ÙÔ›¯ˆÌ· ‚. Ï·ÛÌ·ÙÈ΋ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË Á. ΢ÙÙ·Úfi- Ï·ÛÌ· ‰. ¯˘ÌÔÙfiÈÔ Â. ¯ÏˆÚÔÏ¿ÛÙ˘ ÛÙ. ÌÈÙÔ¯fiÓ‰ÚÈÔ ˙. ˘Ú‹Ó·˜. 6. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: √ ÈÛÙfi˜ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· · Â›Ó·È Ê˘ÙÈÎfi˜ ÁÈ·Ù› Ù· ·ÙÙ·Ú· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ΢ÙÙ·ÚÈÎfi ÙÔ›¯ˆÌ·. √ ÈÛÙfi˜ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ‚ Â›Ó·È ˙ˆÈÎfi˜ ÁÈ·Ù› Ù· ·ÙÙ·Ú· ‰ÂÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ΢ÙÙ·ÚÈÎfi ÙÔ›¯ˆÌ· Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÈÔ ÛÊ·ÈÚÈÎfi ·fi ÙˆÓ Ê˘ÙÈÎÒÓ. 7. ·ÙÙ·ÚÔ ÈÛÙfi˜ fiÚÁ·ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ‚ÈÔÎÔÈÓfiÙËÙ· ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ‚ÈfiÛÊ·ÈÚ·. 38 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À 1 2 3 4 µ π √ ∆ π √ ƒ ƒ √ ∫ ° √ ∫ π ∞ º √ ∆ ¡ ∏ π √ ø ¡ π ™ √ µ∞ ∏ ∆ 5√ ª √ π √ ª √ ƒº π ∞ 6¶ § ∏ £ À ™ ª √ π 7√ π ∫ √ ™ À ™ ∆ ∏ ª ∞ 8 ™ à ∂™∂ π ™ ∏∆ ∂ ™

slide 40:

∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∂™… ∂¶π™∫∂æ∂π™ http://www.cellsalive.com/ ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÛÙÔȯ›· ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ·ÙÙ·Ú·. ¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ Alberts B. Bray D. Lewis J. Raff M. Roberts K. Watson J.D. 1994 3 . Molecular Biology of the Cell. NY: Garland Publishing. Crick F. 1966. ¶ÂÚ› ÌÔÚ›ˆÓ Î·È ·ÓıÚÒˆÓ ·ÁÁÏÈÎfi˜ Ù›ÙÏÔ˜: Of molecules and men ÌÙÊÚ. §. ™È‰¤ÚË. Aı‹Ó·: ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ‹. Driver R. Squires A. Rushworth P. Wood-Robinson V. 1998. √ÈÎÔ-‰ÔÌÒ- ÓÙ·˜ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ. ÂÈÌ. ¶. ∫fiÎÎÔÙ·˜ – ÌÙÊÚ. ª. ÷Ù˙‹. ∞ı‹Ó·: Ù˘ˆı‹Ùˆ – °ÈÒÚÁÔ˜ ¢·Ú‰·Ófi˜. Stryer L. 1988 1 . µÈÔ¯ËÌ›· . ÌÙÊÚ. ∞. ∞ÏÂÙÚ¿˜ £. µ·Ïηӿ ¢. ¢Ú·›Ó·˜ ∏. ∫Ô‡‚ÂÏ·˜ °.∫. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ª.°. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ª. ºÚ¿- ÁÎÔ˘-§·˙·Ú›‰Ë. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ: ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ ∫Ú‹Ù˘. ª·˘ÚÈοÎË ∂. ∞Ï¢ÚÈ¿‰Ô˘ ∞. ™·ÎfiÁÏÔ˘ ª. ª¿ÓıÔ˘ ∂. 2003. «∆Ô Î‡ÙÙ·- ÚÔ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Û·Ó ÎÚ¤·˜…». ∏ ηٷÓfiËÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ™∆ã Ù¿Í˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ. ¢È‰·Ûη- Ï›· ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ – ŒÚ¢ӷ Î·È Ú¿ÍË 5 14-22. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 39

slide 41:

∂¡√∆∏∆∞ 2: √π √ƒ°∞¡π™ª√π ™∆√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ ∆√À™ °ÂÓÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ: ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ï¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ ÔÚ- Á·ÓÈÛÌÒÓ. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Î·È Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁ› ›‰Ë Û¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÚÔÊÈΤ˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Î.¿.. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÛÙ· ‚ÈÔÏÔÁÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ Î‡ÙÙ·ÚÔ ˆ˜ ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈ- ÛÌfi Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ·˘ÙÔÚ‡ıÌÈÛ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘˜. ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ï¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙË- Ì¿ÙˆÓ. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·‚ÈÔÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÛ˘- ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ñ ¡· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ñ ¡· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ ·Ó·Áη›· Û˘Óı‹ÎË ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ Î·È Ù˘ ÏÂÈ- ÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Î·È Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙ· ÔÈÎÔÛ˘- ÛÙ‹Ì·Ù· ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛË Î·È Ó· ÂÍËÁ› Ò˜ ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈ- ÛÌÔ‡˜ ·Ó·ÓÔ‹. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ η- ٷӷψ٤˜ ‰È¿ÊÔÚˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ·ÔÈÎÔ‰ÔÌËÙ¤˜ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ñ ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ› ÙËÓ ÙˆÙÈ΋ ÚÔ‹ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ̤۷ ÛÙ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ó· ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ·Ô‰›‰ÂÈ Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÚÔÊÈÎÒÓ ˘Ú·Ì›‰ˆÓ. ñ ¡· Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÂÂÚ·Ṳ̂ÓË ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ·Ó·Î‡Îψۋ ÙÔ˘˜. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ Î·È Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁ› ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÒÓ Û’ ·˘ÙÔ‡˜. ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ù· ÔÈÎÔÛ˘- ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÔηıÈÛÙÔ‡Ó Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘˜. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ñ ¡· ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ·¤Ú· Ú‡·ÓÛË. ñ ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ› ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ‡·Ú͢ ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ Ú˘·ÓÙÒÓ ÛÙË ÏÂÈ- ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ˘Á›·. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË-ηٷ- ӷψً ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. 40 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 42:

µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 41 ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ‰È‰. ÒÚ· ∆π∆§√™ ¢π¢∞∫∆π∫∏™ ∂¡√∆∏∆∞™ 1Ë 2.1 πÛÔÚÚÔ›· ÛÙ· ‚ÈÔÏÔÁÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· 2Ë 3Ë 2.2 √ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ – √ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ∆ÚÔÊÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÚÔ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ 4Ë ∆ÚÔÊÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÙÚÔÊÈο ϤÁÌ·Ù· ÙÚÔÊÈΤ˜ ˘Ú·Ì›‰Â˜ 5Ë 2.3 ∏ ·Ó·Î‡ÎψÛË Ù˘ ‡Ï˘ Û ¤Ó· ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· 6Ë 7Ë 2.4 ¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ 8Ë ∏ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· 9Ë ∏ Ú‡·ÓÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ 10Ë ∏ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ‰È‰. ÒÚ· ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ Î·È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ 2Ë 3Ë 4Ë 5Ë 6Ë ∏ 1Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 2˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «∏ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ». – ∏ 2Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 2˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «∏ ηٷÛ΢‹ ÂÓfi˜ ÙÚÔÊÈÎÔ‡ ϤÁÌ·ÙÔ˜». – ∏ 3Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 2˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «∆ÚÔÊÈ΋ ˘Ú·Ì›‰· ÙÚÔÊÈÎfi ϤÁÌ· ÙÚÔÊÈ΋ ·Ï˘Û›‰·». ∏ 4Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 2˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «√ ·ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ¿Ó- ıڷη Î·È Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘». – ∏ 5Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 2˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «√ ·ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ Î·È Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒ- Ô˘». ∏ 5Ë ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙË- ÚÈ·ÎÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡: «∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Û’ ¤Ó· ÔÈÎÔ- Û‡ÛÙËÌ·». ∏ 6Ë ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙË- ÚÈ·ÎÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡: «ª¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ·ÔÈÎÔ‰fiÌË- Û˘ ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡». ∏ 7Ë ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙË- ÚÈ·ÎÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡: «∞Ó›¯Ó¢ÛË ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙÔÓ ÂÎÓÂfiÌÂÓÔ ·¤Ú·».

slide 43:

42 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À 10Ë ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ªÔ˘ÛÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ IÛÙÔÚ›·˜ .¯. °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ °∞π∞ Â›ÛÎÂ„Ë Û ¯ÒÚÔ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ‹ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Û ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·ÈÔÏÈο ¿Úη ÎÙÏ.. ∞Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ 3Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· 2.2 √ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ – √ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ∆ÚÔÊÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÚÔ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ∂ȉÈÎÔ› ‰È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ - ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ™‡ÛÙËÌ· √ÚÁ¿- ÓˆÛË ¢ÔÌ‹-§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ∂ͤÏÈÍË πÛÔÚÚÔ›·-∞˘ÙÔÚ‡ıÌÈÛË ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ∫·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ªÔÓ¿- ‰·-™‡ÓÔÏÔ √ÌÔÈfiÙËÙ·-¢È·ÊÔÚ¿ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÃÒÚÔ˜ ÃÚfiÓÔ˜ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ: ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ¤Ì- ‚ÈˆÓ fiÓÙˆÓ Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘˜ ··ÈÙ‹ÛˆÓ. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ¯ËÌÈÎÔ› ‰ÂÛÌÔ› ÙˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ˙ˆÓÙ·ÓÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÙË ‰È¿Û·ÛË Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ·Ó·- ÓÔ‹˜. – ∏ 6Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 2˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «√ ·ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘». – ™˘ÓıÂÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ì ı¤Ì·: «∏ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ Î‡ÎÏˆÓ Ù˘ ‡Ï˘ Î·È Ù˘ ·Ó·Î‡Îψ- Û˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ∂Î·›‰Â˘ÛË». – ™˘ÓıÂÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ì ı¤Ì·: «√È ‰ÈÂÚ- Á·Û›Â˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ Ì¿ıË- Ì· Ù˘ ÃËÌ›·˜». ∏ 7Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 2˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜».

slide 44:

ñ ¡· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ·Ó·ÓÔ‹˜ ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ñ ¡· ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜-ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜- Û˘ÓfiÏÔ˘ Û ·˘ÙfiÙÚÔÊÔ˘˜ Î·È ÂÙÂÚfiÙÚÔÊÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜. ñ ¡· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ì ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË Î·È Ì ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ·ÓfiÚÁ·Ó˘ ‡Ï˘ Û ÔÚÁ·ÓÈ΋. ñ ¡· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ÙȘ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÛ˘- ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÙÂÚfiÙÚÔÊÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Û ηٷӷψ٤˜ Î·È ·ÔÈÎÔ- ‰ÔÌËÙ¤˜ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜. ñ ¡· ˘ԉȷÈÚ› ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û ٿÍÂȘ Ì ÎÚÈÙ‹- ÚÈÔ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÙÚÔÊÈΤ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ñ ¡· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÔÈÎÔ‰ÔÌËÙ¤˜ Ì ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÓÂÎÚ‹˜ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ‡Ï˘ Û ·ÓfiÚÁ·ÓË. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ÚÔ‹ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ̤۷ Û ¤Ó· ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Î·È Ó· ÙËÓ ·Ú·ÏÏËÏ›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÚÔ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÎÙÏ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë fiÙÈ ÔÚÈṲ̂- ÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ ¢ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¤ÓÓÔȘ «ÙÚÔÊ‹» «‡ÏË» «ÂÓ¤ÚÁÂÈ·». ñ £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ ‹ Û ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ̤ۈ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÔıË΢ٛ fiˆ˜ οı ˘ÏÈÎfi. √ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È Î˘- Ú›ˆ˜ Û ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ «Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡» Î·È «¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ˘» Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·- Ú¿ Û ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÌÂÙ·ÙÚÔÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ñ ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÌÔÓ٤Ϸ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· fiˆ˜: fiÙÈ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ¤Ì„˘¯· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‹ ¤Ó·˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÔıË΢- ̤ÓÔ˜ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‹ οÙÈ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙËÓ Î›ÓËÛË ‹ ¤Ó· ›‰Ô˜ η˘Û›ÌÔ˘ ‹ ¤Ó· Ú¢ÛÙfi ‹ ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ. ñ £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ù· Ê˘Ù¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙË ıÂÚÌfiÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ˆ˜ ËÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË. ñ £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ Êˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ·ÓÙȉڿ ηٿ ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ Êˆ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌfiÚÈ·. ñ ¢ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË Â›Ó·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙ· Ê˘Ù¿ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙ· ˙Ò·. ñ ¢ÂÓ Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È ‰˘- ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó fiÙÈ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ Í‡ÏÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ÓÂÚfi. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 43

slide 45:

44 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À ñ ™˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ Ì ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·ÏÏ¿ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÙÚÔÊ‹ ÌÂ- Ù·ÙÚ¤ÂÙ·È Û «Î¿ÙÈ Î·Ïfi» ‹ Û «ÂÓ¤ÚÁÂÈ·» Î·È fiÙÈ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ¤„˘. ñ ∞ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÙÚÔÊ‹ ·Ú¤¯ÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· ÙȘ ˙ˆÙÈΤ˜ ÏÂÈ- ÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡. ñ ¢ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÙÚÔÊ‹ ÂÎÙfi˜ ·fi ËÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈ- ÛÌÔ‡˜ Â›Ó·È Î·È ËÁ‹ ˘ÏÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ù· ÔÔ›· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ Êı·ÚÌ¤ÓˆÓ ÌÂÚÒÓ .¯. ΢ÙÙ¿ÚˆÓ ÎÙÏ. ñ Œ¯Ô˘Ó ‚·ıÈ¿ ÚÈ˙ˆÌ¤ÓË ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ ÙÔ ¯ÒÌ· Â›Ó·È ËÁ‹ ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È fiÙÈ Ù· Ê˘Ù¿ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ñ £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· Ù· Ê˘Ù¿ ·ÔÙÂÏ› ÔÙȉ‹ÔÙ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Â- ÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiˆ˜ ÓÂÚfi ÔÚ˘ÎÙ¿ ÏÈ¿ÛÌ·Ù· ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È Ô ‹ÏÈÔ˜. ñ ∞ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· Ê˘Ù¿ ·Ó·Ó¤Ô˘Ó. ñ ∞ӷʤÚÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ˙Ò· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ù· Ê˘Ù¿. ™ÙȘ ÂÚ- ÌËÓ›˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ˙Ò· ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ô˘ «·Ú¿ÁÔ˘Ó» Ù· Ê˘Ù¿ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ì ÙËÓ ·Â- Ï¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∂›Û˘ ‰ÂÓ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ·fi Ù· Ê˘Ù¿ Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ˙Ò· ‰ÂÓ ÌÔ- ÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜. ñ ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙˆÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ Ê˘ÙÒÓ ‰ÂÓ Ù· ıˆÚÔ‡Ó ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÂÂȉ‹ Èı·ÓfiÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ- ‚ÔÏ›· Î·È ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÓÂÚfi Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· Ê˘Ù¿. ñ ∞ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ˙Ô˘Ó Î·È Û ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈ- ‚¿ÏÏÔÓÙ·. ñ ¢ÂÓ Û˘ÁηٷϤÁÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ñ ∫·Ù·ÓÔÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÂÌϤÎÔ˘Ó ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ÏÈ- ÁfiÙÂÚÔ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÌϤÎÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ñ ¢˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙÔÓ ·¤- Ú· ·ÚfiÏÔ Ô˘ ·˘Ùfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ñ ¢È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ·fi„ÂȘ fiˆ˜: «√ ·¤Ú·˜ Â›Ó·È Î·Ïfi˜ ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·- ÓÔ‹ Î·È ÙË ˙ˆ‹» ÂÓÒ «∆Ô ·¤ÚÈÔ Â›Ó·È Î·Îfi ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Â‡ÊÏÂÎÙÔ ‰ËÏËÙËÚÈ҉˜ ÂÈΛӉ˘ÓÔ». ñ ™˘Á¯¤Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË Ù˘ ‡Ï˘ Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.

slide 46:

µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 45 ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ 1. Œ¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ÔÏϤ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÌÔÚԇ̠·Ó ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÎfiÈÌÔ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó 2 ‹ 3 ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ò˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓȯÓ‡ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘- Û˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÓ- ı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ì ӷ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο 3 . 2. ƒˆÙ¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ò˜ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÛ˘- ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Î·È ÁÈ· Ó· ÂÈÙÂϤ- ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜. ∆Ô˘˜ ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ӷ ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó Û ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ 2 ‹ 3 ·ÙfiÌˆÓ Î·È ˙ËÙ¿Ì ·fi οı ÔÌ¿‰· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ º‡ÏÏÔ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ 2.1 4 . ™˘˙ËÙ¿Ì ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. 3. ∫·ıÔ‰ËÁԇ̠ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ·Ó·ÓÔ‹ Î·È Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈ- ÛÌÔ› ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ì ÙË ‰È¿Û·ÛË ÙˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ·Ó·ÓÔ‹˜. ¢›ÓÔ˘- Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·È Ù· Ê˘Ù¿ ·Ó·Ó¤Ô˘Ó. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ÚˆÙ¿- Ì Ò˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ Ù· ˙Ò· Ù· Ê˘Ù¿ Î·È ÔÈ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈ- ÛÌÔ›. ∂ÈÛ¿ÁÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ·˘ÙfiÙÚÔÊˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÙÂÚfiÙÚÔÊˆÓ ÔÚÁ·ÓÈ- ÛÌÒÓ. µÔËı¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÊˆÙÔÛ‡Ó- ıÂÛË Î·È Ó· ÙË Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ·˘ÙfiÙÚÔÊÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ∆Ô˘˜ ÚˆÙ¿Ì ·Ó ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ÔÈ ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘ Ô˘ Û˘Ì- ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·ÙÙ·Ú· ÙˆÓ ·˘ÙfiÙÚÔÊˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ë ·Ï‹ ·ÓfiÚÁ·ÓË ‡ÏË ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÔχÏÔÎË ÔÚÁ·ÓÈ΋ Â›Ó·È ÂÓ‰fiıÂÚ- ̘ ‹ ÂÍÒıÂÚ̘. ∆Ô˘˜ ηıÔ‰ËÁԇ̠ÛÙË ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ··ÈÙÔ‡Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÔËı¿Ì ӷ Û˘ÌÂÚ¿- ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Î‡ÚÈ· ËÁ‹-·Ôı‹ÎË Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÂÓ¤Ú- ÁÂÈ·˜ Â›Ó·È Ô ‹ÏÈÔ˜. 4. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙË Û˘ÓÔÙÈ΋ ¯ËÌÈ΋ Â͛ۈÛË Ù˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂ- Û˘ Î·È ˙ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÓÔ„›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÙ˘- ÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ï¤ÍË «ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË». µÔËı¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· Î·È ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ·. ∞Ó ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÎfiÈ- ÌÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·ÊÂÚıÔ‡ÌÂ Û˘ÓÔÙÈο Î·È ÛÙÔ˘˜ ¯ËÌÂÈÔ·˘ÙfiÙÚÔÊÔ˘˜ 3. H Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÔÚ› Ó· ÂÛÙÈ·ÛÙ› Û ¤ÓÙ ÓÔËÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜: ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜. ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ê˘ÛÈο Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› Î·È Û ¿ÏÏ· Ì·- ı‹Ì·Ù· fiˆ˜ Ë º˘ÛÈ΋ Î·È Ë ÃËÌ›·. 4. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù· º‡ÏÏ· ∂ÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÁÓÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜.

slide 47:

ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ Û ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ʈÙÔÛ˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈ- ÛÌÒÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ¯ÂÚÛ·›· Î·È Û ˘‰¿ÙÈÓ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ªÔÚԇ̠·Ó ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÎfiÈÌÔ Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙÔ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙfiÓ Î·È Ó· ÚÔÙÚ¤- „Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚԤϢÛË Ù˘ Ϥ͢ ·Ú¯·›· ÂÏ- ÏËÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›· Ù˘ ·Ó·ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ √Ì‹ÚÔ˘ √‰‡ÛÛÂÈ·˜ 5 . ∂ÈÛ¿ÁÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∆ÔÓ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ‡·ÚÍË ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÙfiÛÔ ÛÙ· ¯ÂÚÛ·›· fiÛÔ Î·È ÛÙ· ˘‰¿ÙÈÓ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·. 5. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ÂÙÂÚfiÙÚÔÊˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ˙ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·˘ÙfiÙÚÔÊÔ˘˜. ∆Ô˘˜ ηıÔ‰ËÁԇ̠ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÙÂÚfiÙÚÔÊÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Û ηٷӷ- ψ٤˜ Î·È ·ÔÈÎÔ‰ÔÌËÙ¤˜ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ÚԤϢÛË Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘˜. ™˘- ˙ËÙ¿Ì ̷˙› ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ˙ÒˆÓ .¯. Úfi‚·ÙÔ ·ÁÂÏ¿‰· ‚¿ÙÚ·¯Ô˜ Û·Ú‰¤Ï· χÎÔ˜ ‚·Î·Ï¿Ô˜ ·ÂÙfi˜ ÎÙÏ. Î·È ÙÔ˘˜ ηıÔ‰ËÁԇ̠ӷ ÔÌ·‰ÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Î·È Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÁÓˆÛÙ¿ ˙Ò· Û οı ٿÍË. µÔËı¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú¯È΋ ËÁ‹ Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∆ÔÓ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ‡·ÚÍË Î·Ù·- ӷψÙÒÓ ÙfiÛÔ ÛÙ· ¯ÂÚÛ·›· fiÛÔ Î·È ÛÙ· ˘‰¿ÙÈÓ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·. 6. ¶ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÌÈ- ÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÛÙË ˙ˆ‹. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÔÚÁ·ÓÈο ˘ÏÈο Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂ÈÛ¿ÁÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ «ÓÂÎÚ‹˜» ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ‡Ï˘ Î·È Î·ıÔ‰ËÁԇ̠ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›- ÛÔ˘Ó ÙË Û‡ÛÙ·Û‹ Ù˘. ∆Ô˘˜ ‚ÔËı¿Ì ӷ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÏÔÓfiÙÈ Ô ¯·- Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ «ÓÂÎÚ‹» ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰fiÎÈÌÔ˜ fiÙ·Ó ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ‡ÏË ‰Ë- ÏÒÓÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ Ù˘ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ™˘˙ËÙ¿Ì ̷˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ı· ›¯Â Ë ‰È·Ú΋˜ Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ‡Ï˘ ÛÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ·ÍÈÔÔÈÒ- ÓÙ·˜ ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ Û˘ÛÛÒÚ¢Û˘ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ. ∞Ó·ÊÂ- ÚfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ Î·È ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÚfiÏÔ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ·ÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÒÓ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘- ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∆ÔÓ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ‡·ÚÍË ·ÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÒÓ ÙfiÛÔ ÛÙ· ¯ÂÚÛ·›· fiÛÔ Î·È ÛÙ· ˘‰¿ÙÈÓ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·. 7. µÔËı¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÓÔ„›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÚÔ‹ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ̤۷ ÛÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Ó· ÙËÓ ·Ú·ÏÏËÏ›ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ËÏȷ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ 46 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À 5. ¶Ï·ÁÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ú‹Ì· Ï¿˙ÔÌ·È: «ôÓ‰Ú· ÌÔÈ öÓÓÂ ÌÔÜÛ· ÔχÙÚÔÔÓ n˜ Ì¿Ï· ÔÏÏa / Ï¿Á¯ıË âÂd ∆Úԛ˘ îÂÚeÓ ÙÔÏ›ÂıÚÔÓ öÂÚÛÂÓ» .

slide 48:

˙ˆ‹˜ ÛÙË °Ë. ªÔÚԇ̠·Ó ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›· Ù˘ Ϥ͢ «ÚÔ‹» ηıÒ˜ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ fiÚÔ˘ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ 6 Î·È Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÔÚ›· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ̤۷ ÛÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È «ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜». ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹- ÛÔ˘Ó ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜. ∆Ô˘˜ ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ӷ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒ- ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ‚ÈÔÙÈ- ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÙÔ ¿‚ÈÔ ÂÚÈ‚¿Ï- ÏÔÓ. ∆Ô˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ 2.2. 8. ªÔÚԇ̠ӷ ÚÔÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ È‰ÂÒÓ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚÔ- ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ 7 Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ¿˜ Ù˜ Ì ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ·fiÎÙËÛ·Ó. °È· ÙÔÓ ÛÎÔ- fi ·˘Ùfi ÌÔÚԇ̠ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi οı ̷ıËÙ‹ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ 2.1. ªÔÚԇ̠ӷ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì Â›ÛÎÂ„Ë Û ªÔ˘ÛÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ .¯. °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ °∞π∞. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 47 6. ª·ÁÓËÙÈ΋ ÚÔ‹ ÔÚÈÛÌfi˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÎÙÏ. 7. µÏ. «∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÚÔ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÎÙÏ.».

slide 49:

48 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À ºÀ§§√ ∂ƒ°∞™π∞™ 2.1 ∆ƒ√º∏ ∫∞π ∂¡∂ƒ°∂π∞ ∂¶ø¡Àª√ ............................................................ √¡√ª∞ ...................................... ∆ª∏ª∞ ..................... ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ .............................................. ª¤Û· Û οı Ï·›ÛÈÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ·Ú¤ÓıÂÛË ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ fiÚÔÈ. ¡· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ÛˆÛÙÔ‡˜. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ fiÚÔ Ô˘ Ï›ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï›‰· ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¤ÌÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘. 1 √π ª∞ƒ°∞ƒπ∆∂™ ∫∞§À¶∆√À¡ ∆π™ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∂™ ∆√À™ ∞¡∞°∫∂™ ª∂: ÙËÓ ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈ- ο ÙÔ˘ ¯ÒÌ·ÙÔ˜ ÙË ıÂÚÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Ó- ıڷη ÙË ‰È¿Û·ÛË Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘˜ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ó·ÓÔ‹˜ Ù· ÏÈ¿ÛÌ·Ù· 3 ∆∞ ¶∂À∫∞ ™À¡£∂∆√À¡ ∆∏¡ ∆ƒ√º∏ ∆√À™ ª∂ ∆∏ ¢π∞¢π∫∞™π∞ ∆∏™ ………………..…… °π∞ ∆√¡ ™∫√¶√ ∞À∆√ Ã∏™πª√¶√π√À¡ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ∞¶√: ÙËÓ ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÙÔ ¯ÒÌ· ÙË ıÂÚÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ ‰ÈÔ- Í›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Ù· ÏÈ¿ÛÌ·Ù· 5 ∆∞ ºÀ∫π∞ ™À¡£∂∆√À¡ ∆∏¡ ∆ƒ√º∏ ∆√À™ ª∂ ∆∏ ¢π∞¢π∫∞™π∞ ∆∏™ …………………… °π∞ ∆√¡ ™∫√¶√ ∞À∆√ Ã∏™πª√¶√π√À¡ ™À™∆∞∆π∫∞ √¶ø™: Ë ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Ë ıÂÚÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ·ÓfiÚÁ·Ó˜ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ- ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÌ· ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÌ· ÙÔ ÓÂÚfi ·ÓfiÚÁ·- Ó˜ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi ÔÚ- Á·ÓÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Ù· ÏÈ¿ÛÌ·Ù· 2 ∆∞ ¶ƒ√µ∞∆∞ ∫∞§À¶∆√À¡ ∆π™ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∂™ ∆√À™ ∞¡∞°∫∂™ ª∂: ÙËÓ ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÙË ıÂÚÌfiÙË- Ù· ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ¯ÒÌ·- ÙÔ˜ ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿ÓıÚ·- η ÙË ‰È¿Û·ÛË Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘˜ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ó·ÓÔ‹˜ Ù· ÏÈ¿- ÛÌ·Ù· 4 √π §À∫√π ∆ƒ∂º√¡∆∞π ª∂: ÙËÓ ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÙË ıÂÚÌfiÙË- Ù· ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ·ÓfiÚÁ·Ó˜ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÌ· ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Ù· ÏÈ¿ÛÌ·Ù· ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ 6 ∆∞ ª∞¡π∆∞ƒπ∞ ∫∞§À¶∆√À¡ ∆π™ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∂™ ∆√À™ ∞¡∞°∫∂™ ª∂: ÙËÓ ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÙË ıÂÚÌfi- ÙËÙ· ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÙË ‰È¿Û·ÛË Ù˘ ÙÚÔ- Ê‹˜ ÙÔ˘˜ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ó·- ÓÔ‹˜ Ù· ÏÈ¿ÛÌ·Ù· ∫∞π ∆ƒ∂º√¡∆∞π ª∂: ÙËÓ ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÙË ıÂÚÌfi- ÙËÙ· ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ·ÓfiÚÁ·Ó˜ Ô˘Û›Â˜ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Ù· ÏÈ¿ÛÌ·Ù·

slide 50:

ºÀ§§√ ∂ƒ°∞™π∞™ 2.2 A§§∂¶π¢ƒ∞™∂π™ ª∂∆∞•À µπ√∆π∫ø¡ ∫∞π ∞µπ√∆π∫ø¡ ¶∞ƒ∞°√¡∆ø¡ ª∂™∞ ™∆√ √π∫√™À™∆∏ª∞ ∂¶ø¡Àª√ ............................................................ √¡√ª∞ ...................................... ∆ª∏ª∞ ..................... ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ .............................................. A. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ۈÛÙ¿ Ù· ÎÂÓ¿ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ fiÚÔ˘˜: ºø∆√™À¡£∂™∏ ∞¶√π∫√¢√ª∏™∏ ¶∞ƒ∞°ø°√π ∞¶√π∫√¢√ª∏∆∂™ ∞µπ√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ ∞¡√ƒ°∞¡∏ ¡∂∫ƒ∏ ºø∆∂π¡∏ Ã∏ªπ∫∏ √ƒ°∞¡π∫∏. µ. ¡· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÙ ٷ ÛÙÔȯ›· Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·Ú·¿Óˆ ‰È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô Ô˘ ı· Ù· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 49 ………… ∂¡∂ƒ°∂π∞ ∞µπ√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ ………… ∂¡∂ƒ°∂π∞ ………… À§∏ √ƒ°∞¡π™ª√π: ¶∞ƒ∞°ø°√π ……………… ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È ÛÂ: ………… À§∏ ……… ………… ………………………… : ………… √ƒ°∞¡π∫∏ À§∏ ………… À§∏ ∞µπ√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ ………………………… : ¶√ƒ∂π∞ ∆∏™ Ã∏ªπ∫∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™ ∫∞π ∆∏™ √ƒ°∞¡π∫∏™ À§∏™ ™∆√À™ √ƒ°∞¡π™ª√À™: ……………… ……………………………………… ∫∞∆∞¡∞§ø∆∂™ ∞’ ∫∞∆∞¡∞§ø∆∂™ µ’ Î.Ô.Î. ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÓÂÎÚ‹ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ‡ÏË Î·È ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È ·fi: ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÔÈÎÔ‰ÔÌËÙ¤˜

slide 51:

5Ë Î·È 6Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· 2.3 ∏ ·Ó·Î‡ÎψÛË Ù˘ ‡Ï˘ Û ¤Ó· ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ∂ȉÈÎÔ› ‰È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ - ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ™‡ÛÙËÌ· √ÚÁ¿- ÓˆÛË ¢ÔÌ‹-§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ∂ͤÏÈÍË πÛÔÚÚÔ›·-∞˘ÙÔÚ‡ıÌÈÛË ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ∫·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ªÔÓ¿- ‰·-™‡ÓÔÏÔ √ÌÔÈfiÙËÙ·-¢È·ÊÔÚ¿ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÃÒÚÔ˜ ÃÚfiÓÔ˜ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ: ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ù· ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÔÛfiÙËÙ· ̤۷ Û ¤Ó· ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·. ñ ¡· Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÂÂÚ·Ṳ̂ÓË ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›- ˆÓ ÛÙ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ·Ó·Î‡Îψۋ ÙÔ˘˜. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Û ·‰Ú¤˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ̤۷ Û ¤Ó· ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ‚ÈÔÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·- ÙÔ˜ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔ˘Ó ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ·Ó·ÓÔ‹˜. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Â›Ó·È ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Ó- ıڷη. ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÈ ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Ì ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÚ- Á·ÓÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡˜ ·- Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔ˘Ó Î·È Ó· ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ñ ¡· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ‚ÈÔ- ÙÈÎÒÓ Î·È ·‚ÈÔÙÈÎÒÓ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Û ·‰Ú¤˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ ̤۷ Û ¤Ó· ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ¿˙ˆÙÔ Û ÌÔÚÊ‹ ÓÈÙÚÈÎÒÓ ÈfiÓÙˆÓ. ñ ¡· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ·ÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÒÓ ÛÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÂÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ Û ÓÈÙÚÈο ÈfiÓÙ·. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡˜ ·- Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔ˘Ó Î·È Ó· ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ÂÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘. ñ ¡· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ‚ÈÔ- ÙÈÎÒÓ Î·È ·‚ÈÔÙÈÎÒÓ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘. 50 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 52:

∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÚÔ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÎÙÏ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë fiÙÈ ÔÚÈṲ̂- ÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ ¢ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú· Î·È ÛÙ· ·¤ÚÈ· ÁÂÓÈÎÒ˜ ˘ÏÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÈÛ¯˘Ú¿ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ Ì¿˙·˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘. ñ ¢¤¯ÔÓÙ·È ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Ù˘ ‡Ï˘ ̤ۈ ÙˆÓ ·ÓfiÚÁ·ÓˆÓ Û˘ÛÙ·- ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙËÓ Î˘ÎÏÈ΋ ·˘Ù‹ ‰È·‰Èηۛ·. ñ ¢È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ·fi„ÂȘ fiˆ˜: «√ ·¤Ú·˜ Â›Ó·È Î·Ïfi˜ ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·- ÓÔ‹ Î·È ÙË ˙ˆ‹» ÂÓÒ «∆Ô ·¤ÚÈÔ Â›Ó·È Î·Îfi ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Â‡ÊÏÂÎÙÔ ‰ËÏËÙËÚÈ҉˜ ÂÈΛӉ˘ÓÔ». ñ ∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ·ÔÛ˘ÓÙ›ıÂÓÙ·È Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘ÙfiÓ Ë °Ë Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÁ·- χÙÂÚË. ñ ∞ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÙÔ ÔÚÁ·ÓÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ·ÓÔÚÁ·ÓÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÔÈÎÔ‰ÔÌËÙ¤˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙÔ ¿‚ÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Î‡ÎÏˆÓ Ù˘ ‡Ï˘. ñ £ÂˆÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ·ÔÛ‡ÓıÂÛË ˆ˜ ÔÏÈ΋ ‹ ÌÂÚÈ΋ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ‡ÏË ÌÔÚ› Ó· «ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›» ‹ Ó· «ÂÍ·Ê·- ÓÈÛÙ›» ̤۷ ·fi ‰È·‰Èηۛ˜ fiˆ˜ Ë ·ÔÛ‡ÓıÂÛË. ñ ∞ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· Ê˘Ù¿ ·Ó·Ó¤Ô˘Ó ·ÚfiÏÔ Ô˘ ·Ô‰¤¯Ô- ÓÙ·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔ˘Ó ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ñ ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙˆÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ Ê˘ÙÒÓ ‰ÂÓ Ù· ıÂ- ˆÚÔ‡Ó ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÂÂȉ‹ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Î·È ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÓÂÚfi Î·È Ó· ÊÙ¿- ÛÔ˘Ó ÛÙ· Ê˘Ù¿. ñ £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· Ù· Ê˘Ù¿ ·ÔÙÂÏ› ÔÙȉ‹ÔÙ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÂÚÈ- ‚¿ÏÏÔÓ fiˆ˜ ÓÂÚfi ÔÚ˘ÎÙ¿ ÏÈ¿ÛÌ·Ù· ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È Ô ‹ÏÈÔ˜. ñ ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· Ê˘Ù¿ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ıÂ- ˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ Ú›˙˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó fiÚÁ·Ó· ηٿÔÛ˘. ñ ∞Ô‰›‰Ô˘Ó ÛÙ· Ê˘Ù¿ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ‰¤ÛÌ¢Û˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·˙ÒÙÔ˘. ñ ∞ÁÓÔÔ‡Ó ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÛÙË Ê‡ÛË Î‡ÎÏÔÈ Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ÂÍ·Ê¿ÓÈ˙·Ó ·Ó ÌÔÚÔ‡Û·Ó fiÏ· Ù· ÌÈÎÚfi‚È· ·fi ÙË °Ë ÂÓÒ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ÙÔ˘˜ Â¤ÙÚÂ·Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ·fi Û‚·ÛÌfi Î·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. ñ ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ÌÈÎÚfi‚È· «ÙÚÒÓ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‡Ï˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ô- Û˘ÓÙÂı›». ñ ∫·Ù·ÓÔÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÂÌϤÎÔ˘Ó ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ÏÈ- ÁfiÙÂÚÔ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÌϤÎÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 51

slide 53:

ñ ¢˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Ó- ıڷη ÛÙÔÓ ·¤Ú· ·ÚfiÏÔ Ô˘ ·˘Ùfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ñ ™˘Á¯¤Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË Ù˘ ‡Ï˘ Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ 1. ƒˆÙ¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ò˜ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ÔÈÎÔ- Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙȘ ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÛ˘Óı¤ÛÂȘ ÙÚÔÊ‹ Î·È Û˘˙ËÙ¿Ì ̷˙› ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ú¯È΋ ËÁ‹ ÙˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ ·˘ÙÒÓ. ∆Ô˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ·Ú·Áˆ- ÁÒÓ Ì¤Û· Û ¤Ó· ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÔËı¿Ì ӷ ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓfiÚÁ·ÓË ‡ÏË Û ÔÚÁ·ÓÈ΋ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· fiÏÔÈ ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ÚˆÙ¿Ì ÔÈ· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜ Ë ÚԤϢÛË Ù˘ ·ÓfiÚÁ·Ó˘ ‡Ï˘ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜. 2. ∑ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ì ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È Ì ‡ÏË Î·È ÙÔ˘˜ ηıÔ‰ËÁԇ̠ÛÙË ‰È·›- ÛÙˆÛË fiÙÈ ÂÓÒ Ë ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Â›Ó·È ¿ÊıÔÓË Ë ‡ÏË Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. ∆Ô˘˜ ÚˆÙ¿Ì Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ӷ ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ·ÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÒÓ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÚԤϢÛË Ù˘ ·ÓfiÚ- Á·Ó˘ ‡Ï˘. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰È·ÚÎÔ‡˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ÙÔ˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ ÚԂϤ„Ô˘Ó ÔÈ· ˘ÏÈο ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·È Ì¤Û· Û ¤Ó· ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·. ∆Ô˘˜ ηıÔ‰ËÁԇ̠ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· ·fi Ù· ÔÔ›· ‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Î·È Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈ- ο Ì·ÎÚÔÌfiÚÈ· Ô˘ ·˘ÙÔ› ÂÚȤ¯Ô˘Ó ¿Óıڷη ˘‰ÚÔÁfiÓÔ Ô͢ÁfiÓÔ ¿˙ˆÙÔ ÊÒÛÊÔÚÔ ıÂ›Ô Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ Î¿ÏÈÔ Ó¿ÙÚÈÔ Û›‰ËÚÔ ÎÙÏ.. ∆Ô˘˜ ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ӷ ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¿Óıڷη Î·È ÛÙÔ ¿˙ˆÙÔ Î·È ÙÔ˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ ÚԂϤ„Ô˘Ó Ò˜ Á›ÓÂÙ·È Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ̤۷ ÛÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ 2.3. 3. ƒˆÙ¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÚԤϢÛË ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈ- ÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ηıÔ‰ËÁԇ̠ӷ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ·Ó·Î·ÏÒÓÙ·˜ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂ- Û˘ Ù˘ ·Ó·ÓÔ‹˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ·ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ηٿÏÏËÏÔ˘ ÂÔÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂÈ- ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· 8 . ƒˆÙ¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ò˜ Û˘ÌÌÂÙ¤- ¯ÂÈ Î¿ı ‚ÈÔÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ÙÔ˘˜ ˙ËÙ¿Ì 52 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À 8. ∞Ó ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÎfiÈÌÔ Î¿ÓÔ˘Ì ÌÈ· Ôχ Û‡ÓÙÔÌË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘.

slide 54:

Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó. ∆Ô˘˜ η- ıÔ‰ËÁԇ̠ӷ Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ› ηٷӷ- ψ٤˜ ·ÔÈÎÔ‰ÔÌËÙ¤˜ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔ˘Ó ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙÔ ¿‚ÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÓÒ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Â›Ó·È ÔÈ ÌfiÓÔÈ Ô˘ ÙÔ ‰ÂÛ̇ԢÓ. ∆ÔÓ›˙Ô˘- Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙfiÛÔ ÛÙ· ¯ÂÚÛ·›· fiÛÔ Î·È ÛÙ· ˘‰¿ÙÈÓ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·. 4. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ηٿÏÏËÏÔ˘ ÂÔÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ì·- ıËÙ¤˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ì ¯ËÌÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ·ÌÈÓÔͤˆÓ ÓÔ˘ÎÏÂÔÙȉ›ˆÓ ÏÈȉ›ˆÓ Î·È ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¿˙ˆÙÔ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó. ªÔÚԇ̠ӷ Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô fiÚÔ˜ «¿-˙ˆÙÔ» ·‰ÈΛ ηٿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·˘Ùfi ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙˆÓ ÔÚÁ·- ÓÈÛÌÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ÚˆÙ¿Ì Ò˜ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ·˙ˆÙÔ‡¯Â˜ ÂÓÒÛÂȘ ‚ÈÔÛ˘Óı¤ÛÂȘ ÙÚÔÊ‹ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÚԤϢÛË ÙˆÓ ·˙ˆÙÔ‡¯ˆÓ ÂÓÒÛˆÓ. ªÔÚԇ̠ӷ ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·˙ˆÙÔ‡¯ˆÓ ÏÈ·- ÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ Î·È Ó· ηıÔ‰ËÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ Û˘- Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ù· Ê˘Ù¿ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó Ì ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘˜ ·ÓfiÚÁ·Ó˜ ·˙ˆÙÔ‡- ¯Â˜ ÂÓÒÛÂȘ ÓÈÙÚÈο ÈfiÓÙ· ·fi ÙÔ ÓÂÚfi ‹ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÙȘ ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Û˘Óı¤ÛÔ˘Ó ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ·˙ˆÙÔ‡¯Â˜ ÂÓÒÛÂȘ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÂˆÊÂÏÔ‡- ÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· fiÏÔÈ ÔÈ ‚ÈÔÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ƒˆÙ¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÚԤϢÛË ÙˆÓ ÓÈÙÚÈÎÒÓ ÈfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¿‚ÈÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∆Ô˘˜ ηıÔ‰ËÁԇ̠ӷ ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ·ÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÒÓ Î·È Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘- Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ·˘ÙÔ› ·ÓÔÚÁ·ÓÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ·˙ˆ- ÙÔ‡¯Â˜ ÂÓÒÛÂȘ Ù˘ «ÓÂÎÚ‹˜» ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ‡Ï˘ Î·È ·Ú¿ÁÔ˘Ó ·ÓfiÚÁ·Ó˜ ·˙ˆÙÔ‡¯Â˜ ÂÓÒÛÂȘ ·Ì̈ӛ·. ªÔÚԇ̠ӷ ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÓÈÙÚÔÔÈËÙÈÎÒÓ ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ·Ì̈ӛ· Û ÓÈÙÚÈο ÈfiÓÙ· ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙ· ·˙ˆÙÔ- ‰ÂÛÌ¢ÙÈο ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Î·È ÛÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ·ÌÂÈ„ÈÛÔÚ¿˜ ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ·ÔÓÈÙÚÔÔÈËÙÈο ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ ·Ó·ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÌÔÚÈ·Îfi ¿˙ˆÙÔ. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ηٿÏÏËÏÔ˘ ÂÔÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿- ˙Ô˘Ì ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘. ƒˆÙ¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ò˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î¿ı ‚ÈÔÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ ·Ó·Ê¤- ÚÔ˘Ó ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó. ∆Ô˘˜ ηıÔ‰ËÁԇ̠ӷ Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ› ηٷӷψ٤˜ ·ÔÈ- ÎÔ‰ÔÌËÙ¤˜ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¿‚ÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ·˙ˆÙÔ‡¯Â˜ ÂÓÒÛÂȘ Î·È ÔÈ ·ÔÈÎÔ‰ÔÌËÙ¤˜ ÙȘ ·ÓÔÚÁ·ÓÔÔÈÔ‡Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·Ì̈ӛ·. ∏ ·Ì̈ӛ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ¿ÏÏˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÓÈ- ÙÚÈο ÈfiÓÙ· ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ù· ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó Î·È Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ·˙ˆÙÔ‡- ¯Â˜ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ. ∆ÔÓ›˙Ô˘Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙfiÛÔ ÛÙ· ¯ÂÚÛ·›· fiÛÔ Î·È ÛÙ· ˘‰¿ÙÈÓ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 53

slide 55:

5. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ Û˘ÓÔÙÈο ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙË Ê‡ÛË ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î‡- ÎÏÔÈ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ fiˆ˜ ÙÔ˘ ʈÛÊfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ı›Ԣ ÎÙÏ. Î·È ÚÔÙÚ¤- Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÓÔ„›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÙȘ ÂÊ·ÚÌfi- ÛÔ˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ 2.4. ∆Ô˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ Û˘ÁÎÚ›- ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÚÔ‹ Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ‡Ï˘ ·Ó·Î‡ÎψÛË Ì¤Û· Û ¤Ó· ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Î·È Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÂÓÙÔ›- ˙Ô˘Ó. ªÔÚԇ̠ӷ ÚÔηϤÛÔ˘ÌÂ Û˘˙‹ÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·- ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÛÙËÓ ·˙ˆÙÔ‰¤ÛÌ¢ÛË ÛÙËÓ ·ÔÓÈÙÚÔÔ›ËÛË ÎÙÏ. Î·È Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·Ê¤- ÚÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÁÂÓÈο ÛÙË Ê‡ÛË. 6. ∆Ô˘˜ ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ӷ ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘Ó ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ «ÌÈÌÔ‡ÓÙ·È» ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ù˘ ‡Ï˘ ·Ó·Î‡ÎψÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ªÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘˜ ·Ó·ı¤ÛÔ˘Ì ۯÂÙÈ΋ Ì ÙÔ ı¤Ì· Û˘ÓıÂÙÈ΋ ÂÚÁ·- Û›· Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› ÂÈϤÔÓ Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·Ï- ÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Â›ÛÎÂ„Ë Û ¯ÒÚÔ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈ- ÛÌÔ‡ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·ÈÔ- ÏÈο ¿Úη ÎÙÏ.. ªÔÚԇ̠Â›Û˘ Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔ- ÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÓıÂÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ì ı¤Ì· ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Â- ÙÚÂÏ·›Ô˘. 54 µπ√§√°π∞

slide 56:

ºÀ§§√ ∂ƒ°∞™π∞™ 2.3 ∫À∫§√π ∆∏™ À§∏™ ª∂™∞ ™∂ ∂¡∞ √π∫√™À™∆∏ª∞ ∂¶ø¡Àª√ ............................................................ √¡√ª∞ ...................................... ∆ª∏ª∞ ..................... ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ .............................................. ¡· ۯ‰ȿÛÂÙ ¤Ó· ·Ïfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ‚¤ÏË Ô˘ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜: ¶∞ƒ∞°ø°√π ∫∞∆∞¡∞§ø∆∂™ ∞¶√π∫√¢√ª∏∆∂™ ºø∆√™À¡£∂™∏ ∞¡∞¶¡√∏ ∆ƒ√º∏ ∞¶√π∫√¢√ª∏™∏ . ¡· ۯ‰ȿÛÂÙ ¤Ó· ·Ïfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ·˙Ò- ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ‚¤ÏË Ô˘ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜: ¶∞ƒ∞°ø°√π ∫∞∆∞¡∞§ø∆∂™ ∞¶√π∫√¢√ª∏∆∂™ ∆ƒ√º∏ ∞¶√π∫√¢√ª∏™∏ ∞¶√¡π∆ƒ√¶√π∏∆π∫∞ µ∞∫∆∏ƒπ∞ ∞∑ø∆√¢∂™ª∂À∆π∫∞ µ∞∫∆∏ƒπ∞ . µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 55

slide 57:

ºÀ§§√ ∂ƒ°∞™π∞™ 2.4 √ ∫À∫§√™ ∆∏™ À§∏™ ◊ «°Àƒø °Àƒø √§√π» ∂¶ø¡Àª√ ............................................................ √¡√ª∞ ...................................... ∆ª∏ª∞ ..................... ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ .............................................. ¡· ۯ‰ȿÛÂÙ ٷ ‚¤ÏË ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ïfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙÔÓ ˘ÔıÂÙÈÎfi ·ÎÏÔ ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ à Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‚ÈÔÙÈÎÒÓ Î·È ·‚ÈÔÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂¿Óˆ ÛÙ· ‚¤ÏË ÌÔÚ›Ù ӷ ÛËÌÂÈÒÛÂÙÂ Û˘ÓÔÙÈο ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ .¯. «·ÔÚÚÔÊ¿Ù·È ·fi ÙȘ Ú›˙˜» ‹ «ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi Ù· ÛÙfiÌ·Ù·». ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÂÓfi˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ à ̤۷ Û ¤Ó· ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·˘Ùfi Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÌÔÚ›ˆÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. 56 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À ∞µπ√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ ∞¡√ƒ°∞¡∏ ª√ƒº∏ à ∞µπ√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ «¡∂∫ƒ∏» √ƒ°∞¡π∫∏ À§∏ – √ƒ°∞¡π∫∏ ª√ƒº∏ à ∞¶√π∫√¢√ª∏∆∂™ ¶∞ƒ∞°ø°√π ∫∞∆∞¡∞§ø∆∂™

slide 58:

∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ 2.1 IÛÔÚÚÔ›· ÛÙ· ‚ÈÔÏÔÁÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· 1. 2. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ Î·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Ô˘ ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì ÔÓÙÈÎÔ‡˜. 3. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: Ÿ¯È ÂÂȉ‹ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÔÓÙÈÎÒÓ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Î·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÏÂÔ‡‰ˆÓ. 4. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: √È ˘‰Úfi‚ÈÔÈ. ∏ ‰È·Ï˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È. ∏ Û˘- ÁΤÓÙÚˆÛË Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È Î·Ù¿ Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÛÙÔÓ ·¤Ú·. 2.2 √ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ – √ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ∆ÚÔÊÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÚÔ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ∆ÚÔÊÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÙÚÔÊÈο ϤÁÌ·Ù· ÙÚÔÊÈΤ˜ ˘Ú·Ì›‰Â˜ 1. ∞. ‚ µ. ·. 3. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: ·. ¯ÔÚÙ¿ÚÈ → ηÙÛ›ÎÈ → ¿ÓıÚˆÔ˜ ‚. Ì·ÚÔ‡ÏÈ → Ï·Áfi˜ → ·ÏÂÔ‡ Á. ¯ÔÚÙ¿ÚÈ → ÂÏ¿ÊÈ → χÎÔ˜ µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 57 ·Ó··Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Û˘Ì‚ÈˆÙÈΤ˜ ÙÚÔÊÈΤ˜ √ƒ°∞¡π™ª√π ¶√À ∞¡∏∫√À¡ ™∆√¡ π¢π√ ¶§∏£À™ª√ √ƒ°∞¡π™ª√π ¶√À ∞¡∏∫√À¡ ™∂ ¢π∞º√ƒ∂∆π∫√À™ ¶§∏£À™ª√À™

slide 59:

‰. Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙfiÓ → Á·Ú›‰· → ‚·Î·Ï¿Ô˜ 4. ‰ → · → Á → ‚. 5. 2.3 ∏ ·Ó·Î‡ÎψÛË Ù˘ ‡Ï˘ Û ¤Ó· ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· 1. ·. 2. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: ·. ™¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÓÈÙÚÈο ÈfiÓÙ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ ÎÂÚ·˘- ÓÒÓ Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ì ÙË ‚ÚÔ¯‹. ‚. ªÂ ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ·˙ˆÙÔ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎÒÓ ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ. 3. ∞. ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛË µ. η‡ÛË °. ·Ó·ÓÔ‹. 2.4 ¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ∏ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ∏ Ú‡·ÓÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ∏ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ 1. ·. ∏ fiÍÈÓË ‚ÚÔ¯‹ ÚÔηÏ› ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Ê˘ÏÏÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ Î·È ÙˆÓ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓˆÓ ÌÓËÌ›ˆÓ. ‚. °È· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘Ó· ‰‡Ô ·¤ÚÈ·: ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ÔÈ ˘‰Ú·ÙÌÔ›. Á. ªÂ ÙËÓ ÂÍ·Ûı¤ÓËÛË Ù˘ ÛÙÈ‚¿‰·˜ ÙÔ˘ fi˙ÔÓÙÔ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ˘ÂÚÈÒ- ‰Ë˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜. 2. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: ñ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ‹ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹- ÙÚȘ. 58 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À 1 2 3 4 µ √ ∂ ƒ° ∞ ¡ π ™ ª √ π ¶ § ∂ ∞ ∏ ¡ ƒ ∂ ∞ ƒ° ∂ π ∞ ° 5¶ À ƒ ∞ ª π ¢ ∞ 6∞ ƒ π £ ª √ ø°√ π

slide 60:

ñ ÃÚ‹ÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ‹ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ñ ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ˘ÏÔÙfiÌËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂίÂÚÛÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ. 3. ·. ∞¶∞¡∆∏™∂π™ ™∆π™ ∂ƒø∆∏™∂π™ ™∆∞ ¶ƒ√µ§∏ª∞∆∞ ∫∞π ™∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ °π∞ ∂¶∞¡∞§∏æ∏ 1. π ππ 2. Á  ‚ · ‰. 3. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: ·. ∆Ô ‡ÎÔ Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ¤¯ÂÈ „ËÏfiÙÂÚÔ ÎÔÚÌfi Î·È ÏÈÁfiÙÂ- Ú· ʇÏÏ·. ‚. ∆Ô Êˆ˜ ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. 4. ·. µ·ÎÙ‹ÚÈ· Î·È Ì‡ÎËÙ˜. ‚. √ ·ÂÙfi˜ Î·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. Á. ∆Ô ÌÈÎÚfi ÙËÓfi Ë Á·Ú›‰·. ‰. £· ·˘ÍËıÔ‡Ó. 5. ™ËÌ›ˆÛË: ¡· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ·˙ˆÙÔ‰ÂÛÌ¢ÙÈο ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ Û˘Ì- ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÛÙȘ Ú›˙˜ ÙˆÓ „˘¯·ÓıÒÓ. 6. ∞-1 µ-4 °-2 ¢-5. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 59 ∆ÚÔÊÈ΋ ·Ï˘Û›‰· ∞ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙȘ ÙÚÔÊÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙȘ ÙÚÔÊÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÔÛ¿ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‚ÈÔÌ¿˙·˜ ‹ ·ÚÈıÌÔ‡ ÏËı˘- ÛÌÒÓ. ∆ÚÔÊÈÎfi ϤÁÌ· ∆ÚÔÊÈ΋ ˘Ú·Ì›‰·

slide 61:

7. ∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∂™… ∂¶π™∫∂æ∂π™ http://www.greenpeace.org/ √ ‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiÔ˜ Ù˘ ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ª.∫.√. Greenpeace. http://www.wwf.org/ √ ‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiÔ˜ Ù˘ ª.∫.√. WWF. http://www.arcturos.gr/ √ ‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ª.∫.√. ∞ƒ∫∆√Àƒ√™. http://www.antiripos.gr √ ‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∞¡∆πƒÀ¶√™. ¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ Emberlin J. 1986. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ √ÈÎÔÏÔÁ›·. ∞ı‹Ó·: Ù˘ˆı‹Ùˆ – °ÈÒÚ- ÁÔ˜ ¢·Ú‰·Ófi˜. °ÂˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ ∞. 1996. °∏ – ŒÓ·˜ ÌÈÎÚfi˜ Î·È Â‡ıÚ·˘ÛÙÔ˜ Ï·Ó‹Ù˘. ∞ı‹Ó·: Gutenberg. ∑fiÁÎ˙· µ. 1999. √È ÓÔËÙÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ËÏÈΛ·˜ 10 ¤ˆ˜ 14 ÂÙÒÓ ÁÈ· ÙË ıÚ¤„Ë ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË. ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋ ∂È- ıÂÒÚËÛË 29 75-96. ª·˘ÚÈοÎË ∂. 2001. ∂ÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ∞Û΋ÛÂȘ Î·È ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¶ÂÚÈ- ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘. ∞ı‹Ó·: Ù˘ˆı‹Ùˆ – °ÈÒÚÁÔ˜ ¢·Ú‰·- Ófi˜. ª·˘ÚÈοÎË ∂. ∞Ï¢ÚÈ¿‰Ô˘ ∞. ™·ÎfiÁÏÔ˘ ª. ª¿ÓıÔ˘ ∂. 2003. «∆Ô 60 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À ƒÀ¶√™ ™Àª¶∆øª∞∆∞ ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫√ ¶ƒ√µ§∏ª∞ ªÔÓÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ¶ÔÓÔΤʷÏÔ˜ ÎfiˆÛË ÂÂȉ‹ ‰Ú· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο Ì ÙÔ Ô͢- ÁfiÓÔ Î·È Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ÓË. ¢˘ÛÊÔÚ›· Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ ¿ÛıÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ‚ÚÔÁ¯›Ùȉ·˜. ºˆÙÔ¯ËÌÈÎfi Ó¤ÊÔ˜ Ÿ˙ÔÓ ºˆÙÔ¯ËÌÈÎfi Ó¤ÊÔ˜ ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ- Îfi Û‡ÛÙËÌ·. √Í›‰È· ·˙ÒÙÔ˘ ºˆÙÔ¯ËÌÈÎfi Ó¤ÊÔ˜ ∫·ÚΛÓÔ˜ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜. ÀÂÚÈ҉˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ∂Í·Ûı¤ÓËÛË Ù˘ ÛÙÈ‚¿‰·˜ ÙÔ˘ fi˙ÔÓÙÔ˜

slide 62:

·ÙÙ·ÚÔ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Û·Ó ÎÚ¤·˜…» ∏ ηٷÓfiËÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ΢ÙÙ¿- ÚÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ™∆ã Ù¿Í˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ. ¢È‰·Ûη- Ï›· ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ – ŒÚ¢ӷ Î·È Ú¿ÍË 5 14-22. ÷Ù˙ËÓÈ΋ٷ µ. 2001. £Ú¤„Ë ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË ·Ó·ÓÔ‹ Ê˘ÙÒÓ. ™ÙÔ µ. ÷- Ù˙ËÓÈ΋ٷ ∫. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈÌ. ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ. ∆fiÌÔ˜ µã ÛÂÏ. 105-134. ¶¿ÙÚ·: ∂ÏÏËÓÈÎfi ∞ÓÔÈÎÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 61

slide 63:

62 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À ∂¡√∆∏∆∞ 3: ª∂∆∞µ√§π™ª√™ °ÂÓÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ: ñ ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÔχÏÔΘ ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ ˆ˜ ËÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. ñ ¡· ÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ·Ó·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ – ηٷ‚ÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È Ó· ÙË Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÈ Ì ÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙ· ·ÙÙ·Ú·. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ·Ó·ÓÔ‹˜ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ·Ó·ÓÔ‹ Û ·ÂÚfi‚È· Î·È ·Ó·ÂÚfi‚È· Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ï¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Î¿ı ÂÚ›ÙˆÛË. ñ ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ› ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÂÓ˙‡ÌˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ ÂÓ˙‡ÌˆÓ Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ú¿ÁÔ- ÓÙ˜ Ô˘ ÙËÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó. ñ ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ¤Ó˙˘Ì· ÁÈ· Ó· ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‹ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ .¯. ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ˘ÚÂÙÔ‡ ÎÙÏ. ‹ Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁ› Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ˙ˆ‹ .¯. ηٿ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ fiˆ˜ Ù· ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο Î.¿..

slide 64:

∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ‰È‰. ÒÚ· ∆π∆§√™ ¢π¢∞∫∆π∫∏™ ∂¡√∆∏∆∞™ 1Ë 3.1 ÕÓıÚˆÔ˜ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· 2Ë 3Ë 3.2 ŒÓ˙˘Ì· Î·È ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi˜ 4Ë 5Ë ‰È‰. ÒÚ· ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ Î·È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ 1Ë 2Ë 5Ë ∞Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ 1Ë-5Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· 3.1 ÕÓıÚˆÔ˜ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· 3.2 ŒÓ˙˘Ì· Î·È ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi˜ ∂ȉÈÎÔ› ‰È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ - ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ™‡ÛÙËÌ· √ÚÁ¿- ÓˆÛË ¢ÔÌ‹-§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ∂ͤÏÈÍË πÛÔÚÚÔ›·-∞˘ÙÔÚ‡ıÌÈÛË ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ∫·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ªÔÓ¿- ‰·-™‡ÓÔÏÔ √ÌÔÈfiÙËÙ·-¢È·ÊÔÚ¿ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÃÒÚÔ˜ ÃÚfiÓÔ˜ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ: ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È Ó· ÂÍËÁ› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·Ï¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙȘ ÂÓÂÚ- ÁÂȷΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Î·È ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Û ¤Ó·Ó ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ì˯·ÓÈÎfi ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ÛÈÒÓ ÎÙÏ.. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ·ÂÏ¢ıÂ- ÚÒÓÂÙ·È ‹ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 63 ∏ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÂÓ˙‡ÌˆÓ – ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÙËÓ ÂËÚ¿- ˙Ô˘Ó. ∏ 1Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 3˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «∆Ô ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜». ∏ 2Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 3˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «∂Ó¤ÚÁÂÈ· Î·È Î›ÓËÛË - ∂Ó¤ÚÁÂÈ· Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË». ™˘ÓıÂÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ì ı¤Ì·: «∆· ¤Ó˙˘Ì· ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ê¿Ú- ̷η ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο ÎÙÏ.». ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ¶ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ·.

slide 65:

64 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ·Ó·‚ÔÏÈÎÒÓ Î·È Î·Ù·‚ÔÏÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Î·È Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁ› ÁÈ·Ù› ÔÈ ·Ó·‚ÔÏÈΤ˜ Î·È ÔÈ Î·Ù·‚ÔÏÈΤ˜ ·ÓÙÈ- ‰Ú¿ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ ÁÏ˘Îfi˙˘ ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÚÔ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÎÙÏ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë fiÙÈ ÔÚÈṲ̂- ÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ ™˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ Ì ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·ÏÏ¿ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÙÚÔÊ‹ ÌÂÙ·ÙÚ¤- ÂÙ·È Û «Î¿ÙÈ Î·Ïfi» ‹ Û «ÂÓ¤ÚÁÂÈ·» Î·È fiÙÈ Ë ÙÚÔÊ‹ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ·. ñ ∆·˘Ù›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi Ì ÙȘ η‡ÛÂȘ. ñ ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ fiˆ˜ «Î·Ïfi˜» Î·È «Î·Îfi˜» ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi˜ Î·È Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÔÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi Ì ÙËÓ ·¯˘Û·ÚΛ·. ñ ∞Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ηٷ‚ÔÏÈÛÌÔ‡ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·Ó·‚ÔÏÈÛÌÔ‡. ñ £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ¤Ó˙˘Ì· Â›Ó·È ÌÈÎÚÔÌÔÚȷΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ. ñ ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ¤Ó˙˘Ì· Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·ÓÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›. ñ ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ˘fiÛÙڈ̷ ˆ˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓ˙‡ÌÔ˘. ñ ∞ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ È‰¤· fiÙÈ Ù· ¤Ó˙˘Ì· Â›Ó·È ÚˆÙ½Ó˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ 1. ∑ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ó·Ê¤- ÚÔ˘Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÂÙ·ÙÚÔÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. ∆Ô˘˜ ÚÔÙÚ¤Ô˘- Ì ӷ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó ÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÂÓfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∆Ô˘˜ ‚ÔËı¿Ì ӷ Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ¯ËÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Λ- ÓËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘˙ËÙ¿Ì ̷˙› ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÂÓfi˜ ÛÈÙÈÔ‡. ∆Ô˘˜ ‚ÔËı¿Ì ӷ Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ fiϘ ÔÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¿ÍË Î·È ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ‰È·Ù‹ÚËÛ‹ Ù˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. 2. ƒˆÙ¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÔȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ··ÈÙÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ÚÔÛÊÔ- Ú¿ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∆Ô˘˜ ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ӷ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ô˘ Û˘Ì- ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ì˘˜ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙË Ì˘˚΋ Û˘ÛÙÔÏ‹ Î·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÙȘ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ù˘ Ï·ÛÌ·ÙÈ΋˜ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘ Î·È Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ó ÙÈ ı· Û˘Ó¤‚·ÈÓ ·Ó ηٷÛÙÚ¤- ÊÔÓÙ·Ó Î¿ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο. ∆Ô˘˜ ‚ÔËı¿Ì ӷ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÂÓfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡

slide 66:

µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 65 ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘Ùfi˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ Î·È Ó· ÂÈÙÂÏ› ‰È¿ÊÔÚ˜ ÏÂÈ- ÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ Î·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ÔÚÁ¿Óˆ- Û˘ ··ÈÙ› Û˘Ó¯‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∆Ô˘˜ ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ӷ Û˘ÓÂÚÁ·- ÛÙÔ‡Ó Û˘˙‹ÙËÛË Û ÔÌ¿‰Â˜ Ó· Û˘ÓÔ„›ÛÔ˘Ó Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÔÚ- Á·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó Û˘Ó¯‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ΛÓËÛË Û‡ÓıÂÛË Ô˘ÛÈÒÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÎÙÏ.. ∆Ô˘˜ ηıÔ‰ËÁԇ̠ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ËÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·ÔÙÂÏ› Ë ¯ËÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ËÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ·ÔÙÂÏ› Ë ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·. ∑ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ 3.1. 3. °Ú¿ÊÔ˘Ì ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙË Ï¤ÍË «ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi˜» Î·È ˙ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıË- Ù¤˜ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·˘Ù‹ ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ fiÚÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ÚˆÙ¿Ì Ò˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È Ë ¯Ë- ÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. ∆Ô˘˜ ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ӷ ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ·Ó·ÓÔ‹ ‰È¿Û·- ÛË Ô˘ÛÈÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÁÏ˘Îfi˙˘ Î·È ÏÈ·ÚÒÓ ÔͤˆÓ. ∂ÈÛ¿ÁÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ηٷ‚ÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ÂÍÒıÂÚ̘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. µÔËı¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ Î·Ù¿ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÂÏ¢ıÂÚÒ- ÓÂÙ·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ·fi ÂÓÂÚÁÂÈ·- ΋ ¿Ô„Ë ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÓÙÂıÔ‡Ó ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÚˆÙ½Ó˜ Ù· ÓÔ˘ÎÏÂ˚ο Ôͤ· ÎÙÏ. ™˘˙ËÙ¿Ì ̷˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÛÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È ‹ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∂ÈÛ¿ÁÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·Ó·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ÂÓ‰fiıÂÚ̘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. µÔËı¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÓÙÈ- ‰Ú¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ªÔÚԇ̠ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ô˘ ·›˙ÔÓÙ·È ·È¯Ó›‰È· fiˆ˜ Ù· ·˙Ï Ù· ϤÁÎÔ ‹ ÙÔ Ù¿ÓÁÎÚ·Ì ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ӷ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ·Ó·- ‚ÔÏÈÛÌÔ‡ «Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË» Î·È Î·Ù·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ «·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË». ªÔÚԇ̠·Ó ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÎfiÈÌÔ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· η- Ù¿ÏÏËÏÔ˘ ÂÔÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ ÌfiÚÈÔ Ù˘ ÙÚÈʈÛÊÔÚÈ΋˜ ·‰ÂÓÔÛ›Ó˘ ATP Î·È Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Û ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·ÓÙÈ- ‰Ú¿ÛÂˆÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÍÒıÂÚ̘ – ΢ÙÙ·ÚÈ΋ ·Ó·ÓÔ‹ Î·È ·Ú·Áˆ- Á‹˜ ÙÔ˘ ÂÓ‰fiıÂÚ̘ – ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛË. 4. ¶ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÓÔ„›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ ·Ó·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ηٷ‚ÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ¿ÏϘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔ˘Ó Î·È ¿Ï-

slide 67:

Ϙ ··ÈÙÔ‡Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∆Ô˘˜ ‚ÔËı¿Ì ӷ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Û‡˙¢Í˘ ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ÌÈ· ÂÍÒıÂÚÌË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÌÈ· ÂÓ‰fiıÂÚÌË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù· ÔÛ¿ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙȘ ÂÍÒıÂÚ̘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÓ‰fiıÂÚ̈Ó. √Ú›˙Ô˘Ì ÙËÓ ¤Ó- ÓÔÈ· ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ‚ÔËı¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÙÔÓ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó Ì ÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÛÙ· ·ÙÙ·Ú·. ∑ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ 3.2. ªÔÚԇ̠·Ó ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹- ÛÔ˘Ì ӷ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ATP Ì ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡. 5. ∑ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ó Ù· ¯ÚÔÓÈο Ï·›ÛÈ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙ· ·ÙÙ·Ú·. ªÔÚԇ̠ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ÚÔηڢˆÙÈο ·ÙÙ·- Ú· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ ̤۷ Û ›ÎÔÛÈ ÏÂÙ¿. ∆Ô˘˜ ‚ÔËı¿Ì ӷ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ΢Ù- Ù¿ÚÔ˘ Î·È Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Î˘ÙÙ·ÚÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Î·Ù¿Ï˘Û˘ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ‡·Ú͢ ̤۷ ÛÙ· ·ÙÙ·Ú· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·Ù·Ï˘ÙÒÓ. °Ú¿ÊÔ˘Ì ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙË Ï¤ÍË «¤Ó˙˘ÌÔ» Î·È ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Î·È Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÂÓ˙‡ÌˆÓ. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù· ¤Ó˙˘Ì· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ÌÂ Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ªÔ- Úԇ̠ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ·Ó·ÏÔÁ›· fiˆ˜ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È .¯. ÌÈ· ÂÈÚËÓ¢ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Û ÂÚ›Ùˆ- ÛË ‰È¤ÓÂ͢ ÌÂٷ͇ ÎÚ·ÙÒÓ ‹ ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·ÚÔÛˆÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ «‚¿˙ÂÈ ÏfiÁÈ·» Î·È ÚÔηÏ› ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÌÈ·˜ Û¯¤Û˘. ∞ÍÈÔÔÈԇ̠·Ó¿ÏÔÁ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·- ıËÙ¤˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ÂÓ˙˘ÌÈο ÌfiÚÈ· «ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó» ÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÌÈ·˜ ¯ËÌÈ΋˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ù· ›‰È· Ó· ·ÏÏÔÈÒÓÔÓÙ·È ‹ Ó· ·Ó·ÏÒ- ÓÔÓÙ·È Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. ªÔÚԇ̠·Ó ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÎfiÈÌÔ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ۯÂÙÈÎfi ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÂÓÂÚÁfi ΤÓÙÚÔ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ ÂÓ˙‡ÌˆÓ. 6. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÂÓ˙‡ÌˆÓ Î·È ‚ÔËı¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÙË ıˆڋÛÔ˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ Û¯‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÛÙÂÚÂÔ¯ËÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘. ªÔÚԇ̠ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ ÂÓfi˜ ·˙Ï ‹ ÙË Û¯¤ÛË ÎÏÂȉÈÔ‡-ÎÏÂȉ·ÚÈ¿˜ ÌÂٷ͇ ÌÈ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ı¤Û˘ οı ÂÓ˙‡- ÌÔ˘ ÂÓÂÚÁfi ΤÓÙÚÔ Î·È ÙˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ ‹ Ù˘ Ô˘Û›·˜ Ô˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Ì ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ‹ ÙÔ˘. ªÔÚԇ̠ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì η- Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ¶ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó 66 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 68:

ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ 2-4 ·ÙfiÌˆÓ Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ 3.3. 7. ƒˆÙ¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› ÌÈ· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì¤Û· Û ¤Ó· ·ÙÙ·ÚÔ fiÙ·Ó ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î‡ÙÙ·ÚÔ ‰ÂÓ Â›- Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¤Ó˙˘ÌÔ ‹ fiÙ·Ó Ë ı¤ÛË Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ٷ ·ÓÙÈ- ‰ÚÒÓÙ· ÂÓÂÚÁfi ΤÓÙÚÔ Â›Ó·È «ÌÏÔηÚÈṲ̂ÓË» ‹ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ‰ÔÌ‹ Ù˘. ªÔÚԇ̠ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ó· ÙÔ˘˜ ηıÔ‰ËÁ‹ÛÔ˘Ì ӷ ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ·Ï˘Û›‰Â˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡- ÓÙ·È ·fi ·ÌÈÓÔͤ·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔÓ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÂÓ˙‡ÌˆÓ. ªÔÚԇ̠Â›Û˘ Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÏϤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ·fi‰ÔÛË ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ‰È¿Û·ÛË Ù˘ ÁÏ˘Îfi- ˙˘ ηٿ ÙËÓ Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ·Ó·ÓÔ‹ Á›ÓÔÓÙ·È Û ‰È·‰Ô¯Èο ÛÙ¿‰È· Î·È fi¯È ÌÔ- ÓÔÌÈ¿˜. ∆Ô˘˜ ‚ÔËı¿Ì ӷ Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ Î¿ı ÛÙ¿‰ÈÔ Î·Ù·Ï‡ÂÙ·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¤Ó˙˘Ì· Î·È fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ‰È·‰Ô¯È΋ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÌÈÎÚÒÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈË- ıÔ‡Ó ·fi ÙÔ Î‡ÙÙ·ÚÔ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ¯Ú‹ÛÈÌˆÓ ÂӉȿÌÂÛˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘. ªÔÚԇ̠ӷ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ó ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› Û ¤Ó·Ó ÔÚ- Á·ÓÈÛÌfi fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Óı¤ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ¤Ó˙˘ÌÔ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ÎÏËÚÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ fiˆ˜ Ô ·ÏÊÈÛÌfi˜ Ë ÊÂÓ˘ÏÎÂÙÔÓÔ˘Ú›· Ë ‰˘Û·ÓÂÍ›· ÛÙË Ï·ÎÙfi˙Ë Ô Î˘·ÌÈÛÌfi˜ ÎÙÏ. ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ·. 8. ¶ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÚÈ- ÁÚ¿„Ô˘Ó Ò˜ ¤ÓȈı·Ó Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ οÔÈ·˜ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ÂÌÊ¿- ÓÈÛ·Ó ˘ÚÂÙfi. ∆Ô˘˜ ‚ÔËı¿Ì ӷ Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·‰˘Ó·Ì›· Î·È Ë ÎfiˆÛË Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·Ó ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ¤Ó˙˘Ì· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈο. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÁÂÓÈο ÛÙÔ˘˜ ·Ú¿- ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÂÓ˙‡ÌˆÓ. ∆¤ÏÔ˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ ÂÓ˙‡ÌˆÓ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ê¿Ú- ̷η ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο ÎÙÏ.. ªÔÚԇ̠ӷ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ۯÂÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿- ‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ ÂÓ˙‡ÌˆÓ: ™Â ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ˆÌÔ‡ Î·È ‚Ú·Ṳ̂ÓÔ˘ Û˘ÎˆÙÈÔ‡ Ú›¯ÓÔ˘Ì ÌÂÚÈΤ˜ ÛÙ·ÁfiÓ˜ Ô͢˙ÂÓ¤. ∑ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ê˘Û·Ï›‰ˆÓ ÛÙÔ ˆÌfi Û˘ÎÒÙÈ ‰Ú¿ÛË Î·Ù·Ï¿- Û˘ Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ 3.4. 9. ªÔÚԇ̠ӷ ·Ó·ı¤ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘ÓıÂÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ ÂÓ˙‡ÌˆÓ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Ê¿Ú̷η ‰È·- ÙÚÔÊ‹ ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο. ªÔÚԇ̠Â›Û˘ Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ÂÈÛÎÂ- ÊıÔ‡Ó ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ¤Ó˙˘Ì·. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 67

slide 69:

68 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À ºÀ§§√ ∂ƒ°∞™π∞™ 3.1 ∞•π√¶√π∏™∏ ∆∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™ ™∆√¡ ∞¡£ƒø¶π¡√ √ƒ°∞¡π™ª√ ∂¶ø¡Àª√ ............................................................ √¡√ª∞ ...................................... ∆ª∏ª∞ ..................... ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ .............................................. ∞. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÛÙ· ÎÂÓ¿ ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ª∏Ã∞¡π∫√ Ã∏ªπ∫∏ ∞∫∆π¡√µ√§π∞ . ∏§π∞∫∏ ……………… ºø∆√™À¡£∂™∏ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ÛÂ: …………… ∂¡∂ƒ°∂π∞ – ∆ƒ√º∏ ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ·: ªÀ´∫∏ ™À™∆√§∏ – ™À¡£∂™∏ √À™πø¡ – …………… ∂ƒ°√ …………. ∂¡∂ƒ°∂π∞ µ. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ 5 ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂ- Í·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

slide 70:

ºÀ§§√ ∂ƒ°∞™π∞™ 3.2 ∞¡∆π¢ƒ∞™∂π™ ∆√À ª∂∆∞µ√§π™ª√À ∂¶ø¡Àª√ ............................................................ √¡√ª∞ ...................................... ∆ª∏ª∞ ..................... ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ .............................................. ∞. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÛÙ· ÎÂÓ¿ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÍÈÛÒÛÂȘ ÂÍÒıÂÚÌË ÂÓ‰fiıÂÚÌË ·Ó·‚ÔÏÈÛÌfi˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi˜ ηٷ‚ÔÏÈÛÌfi˜. 1. Ô˘Û›· ∞ + Ô˘Û›· µ + ∂¡∂ƒ°∂π∞ Ô˘Û›· ° ………………. ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ………………… ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ 2. Ô˘Û›· ° Ô˘Û›· ∞ + Ô˘Û›· µ + ∂¡∂ƒ°∂π∞ ………………. ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ………………. ηٿ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· µ. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÍÒıÂÚÌ˘ Î·È ¤Ó· ÂÓ‰fiıÂÚÌ˘ ·ÓÙ›- ‰Ú·Û˘ ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·ÙÙ·Ú· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒ- ÈÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡: · ÂÓ‰fiıÂÚÌË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË: ........................................................................................... ‚ ÂÍÒıÂÚÌË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË: ............................................................................................. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 69

slide 71:

ºÀ§§√ ∂ƒ°∞™π∞™ 3.3 ∑∏∆∂π∆∞π ∂¡∑Àª√ ∂¶ø¡Àª√ ............................................................ √¡√ª∞ ...................................... ∆ª∏ª∞ ..................... ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ .............................................. ¶·Ú·Î¿Ùˆ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÙÚÂȘ Ô˘Û›Â˜ Ë ∞ Ë µ Î·È Ë ° ηıÒ˜ Î·È ÙÚ›· ¤Ó˙˘Ì· Ù· ∂ 1 ∂ 2 Î·È ∂ 3. ∞: µ: °: 1. ¶ÔÈÔ ¤Ó˙˘ÌÔ ıˆÚ›Ù fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ηٷχÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ° ∞ + µ ................................................................................................................................................. 2. ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. £¤ÛË ÙÔ˘ ÂÓ˙‡ÌÔ˘ fiÔ˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÔÈ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ∂1: ∂2: ∂3: 70 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 72:

ºÀ§§√ ∂ƒ°∞™π∞™ 3.4 ∆√ ™À∫ø∆π ¶√À... ∞ºƒπ∑∂π ∂¶ø¡Àª√ ............................................................ √¡√ª∞ ...................................... ∆ª∏ª∞ ..................... ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ .............................................. ¡· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ Û ¤Ó· È¿ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ˆÌfi Û˘ÎÒÙÈ Î·È Û ¤Ó· ¿Ï- ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi Ì·ÁÂÈÚÂ̤ÓÔ Û˘ÎÒÙÈ. ¡· Ú›ÍÂÙÂ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÌÂÚÈΤ˜ ÛÙ·ÁfiÓ˜ Ô͢˙ÂÓ¤. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì· ÙÈ ·Ú·ÙË- Ú›ÙÂ. ™Ù· ·ÙÙ·Ú· ÙÔ˘ Û˘ÎˆÙÈÔ‡ ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·Ù·Ï¿ÛË ¤Ó· ¤Ó˙˘ÌÔ Ô˘ ‰È·Û¿ ÙÔ ˘ÂÚÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ H 2 O 2 ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Ì·˜ Ô͢˙ÂÓ¤ Û ÓÂÚfi Î·È Ô͢ÁfiÓÔ. ·. ™Â ÔÈÔ ·fi Ù· ‰‡Ô ‰Â›ÁÌ·Ù· ·Ú·ÙËÚ›Ù ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ê˘Û·Ï›‰ˆÓ ................................................................................................................................................. ‚. ¶Ò˜ ÂÍËÁÂ›Ù·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ê˘Û·Ï›‰ˆÓ ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 71 ∞: ˆÌfi Û˘ÎÒÙÈ B: ‚Ú·Ṳ̂ÓÔ Û˘ÎÒÙÈ

slide 73:

72 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ 3.1 ÕÓıÚˆÔ˜ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· 1. √È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈ- ÛÌÔ‡˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÌÔÈfiÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÈÙÂ- ÏÔ‡Ó ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ÙË ¯ËÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜. 2. ∞. ‰ µ. ·. 3.2 ŒÓ˙˘Ì· Î·È ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi˜ 1. √È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ Á›ÓÂÙ·È ‰È¿Û·ÛË ÌÔÚ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ Î·Ù·‚ÔÏÈÛÌfi Î·È Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ Á›ÓÂÙ·È Û‡ÓıÂÛË ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ·Ó·‚ÔÏÈÛÌfi Ô˘ ··ÈÙ› ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. √ ·Ó·‚ÔÏÈÛÌfi˜ Î·È Ô Î·Ù·‚ÔÏÈ- ÛÌfi˜ Û˘Ó·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi ÂÓfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. 2. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: √ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·ÓÙȉڿÛÂȘ ηٷ‚ÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ó·- ‚ÔÏÈÛÌÔ‡. ™ÙȘ ÚÒÙ˜ Á›ÓÂÙ·È Û‡ÓıÂÛË ÌÔÚ›ˆÓ Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÓÒ ÛÙȘ ‰Â‡ÙÂÚ˜ Á›ÓÂÙ·È ‰È¿Û·ÛË ÌÔÚ›ˆÓ Î·È ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È ÂÓ¤Ú- ÁÂÈ·. √È ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·Ù·Ï‡ÔÓÙ·È ·fi ÂȉÈο ÚˆÙÂ˚ÓÈο ÌfiÚÈ· Ù· ¤Ó˙˘Ì·. 3. ™ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿: · ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÂÓ˙‡ÌˆÓ ‚ ÛÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÂÓ˙‡ÌˆÓ Á ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Ì·˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ˘ÚÂÙfi ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙË ‰Ú¿ÛË Î¿ÔÈˆÓ ÂÓ˙‡ÌˆÓ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ¤¯Ô˘- Ì ‰È¿ÊÔÚ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù·.

slide 74:

∞¶∞¡∆∏™∂π™ ™∆π™ ∂ƒø∆∏™∂π™ ™∆∞ ¶ƒ√µ§∏ª∞∆∞ ∫∞π ™∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ °π∞ ∂¶∞¡∞§∏æ∏ 1. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ fiˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ˙ˆÓÙ·ÓÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ·ÍÈÔÔÈ› ÙË ¯ËÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ ÙË ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Û ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ ÂÓ¤Ú- ÁÂÈ·˜ Î·È ·Ú¿ÁÂÈ ¤ÚÁÔ Ì˯·ÓÈÎfi ¯ËÌÈÎfi ÎÙÏ. ηχÙÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfi- Ô ·˘Ùfi ÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁΘ. ™Ù· ·ÙÙ·Ú· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÔÈ ¯Ë- ÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ηٷχÔÓÙ·È ·fi ÂȉÈο ÚˆÙÂ˚ÓÈο ÌfiÚÈ· Ù· ¤Ó˙˘Ì·. Ÿˆ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Î·Ù·Ï‡Ù˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÔ˘Ó ‹ ÂϤÁ- ¯Ô˘Ó ‹ Î·Ù·Ï‡Ô˘Ó ÙȘ ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· Û ¤Ó· ˙ˆÓÙ·Ófi ·ÙÙ·ÚÔ ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ·ÓÙȉÚÒÓÙ· ‹ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘. 2. ™ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ú·Á¿ÁÔ˘Ó ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ- Ù¤ÏÂÛË ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ¯ËÌÈ- ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ÙÚÔÊ‹. 3. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: ∆· ¤Ó˙˘Ì· Â›Ó·È ÚˆÙÂ˚ÓÈο ÌfiÚÈ· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ·ÌÈÓÔͤ·. 4. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: ·. ∆Ô ˘ÂÚÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ H 2 O 2 Ô͢˙ÂÓ¤ Â›Ó·È ÙÔÍÈÎfi ÁÈ· Ù· ·Ù- Ù·Ú· Û˘ÓÂÒ˜ Î·È ÁÈ· Ù· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙȘ ÏËÁ¤˜ 9 . ‚. ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ηٷϿÛ˘ ÙÔ ˘ÂÚÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ H 2 O 2 Ô͢˙ÂÓ¤ ‰È·Û¿Ù·È Û ÓÂÚfi Î·È Ô͢ÁfiÓÔ. √È Ê˘Û·Ï›‰Â˜ ÂÚȤ- ¯Ô˘Ó ·¤ÚÈÔ Ô͢ÁfiÓÔ. 5. ™ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·- Û›·˜ ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÂÓ˙‡ÌˆÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÁÈ· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ¤Ó· ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎfi Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ¤Ó˙˘- Ì· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ì ÙËÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Û˘Ó‹- ıˆ˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙË Û˘Û΢·Û›· ÙÔ˘ ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ï˘ÓÙËÚ›Ô˘ Ì·˜. ™ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·˘Ù‹ Ù· ¤Ó˙˘Ì· ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı· ‰Ú¿- ÛÔ˘Ó ¿ÚÈÛÙ· ÔÈ ÏÂΤ‰Â˜ ı· ‰È·Û·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ù· ÚÔ‡¯· ı· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË .¯. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û ˘„ËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·- Û›· Ù· ¤Ó˙˘Ì· ‰ÂÓ ı· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Î·È Ù· ÚÔ‡¯· Ì·˜ ‰ÂÓ ı· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó Î·Ï¿. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 73 9. ªÔÚԇ̠ӷ ·Ó·ÊÂÚıԇ̠Â›Û˘ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ Ô͢˙ÂÓ¤ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ ·ıÔÁfiÓ· ·Ó·ÂÚfi‚È· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÌÈ· ÏËÁ‹.

slide 75:

∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∂™… ∂¶π™∫∂æ∂π™ http://www.diaita.com.gr/gnorizete.htm √ ‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiÔ˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢È·ÈÙÔÏÔÁÈ΋˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢. http://www.mednutrition.gr/clinical/diabetesmellitus.htm ÃÚ‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ Û·Î¯·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË. ¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ Goodsell D.S. 1992. The machinery of life. NY: Springer - Verlag. Stryer L. 1988 1 . µÈÔ¯ËÌ›·. ÌÙÊÚ. ∞ÏÂÙÚ¿˜ ∞. µ·Ïηӿ £. ¢Ú·›Ó·˜ ¢. ∫Ô‡- ‚ÂÏ·˜ ∏. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ °.∫. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ª.°. ºÚ¿ÁÎÔ˘-§·˙·Ú›- ‰Ë ª.. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ: ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ ∫Ú‹Ù˘. 74 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 76:

µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 75 ∂¡√∆∏∆∞ 4: √π ∞™£∂¡∂π∂™ ∫∞π √π ¶∞ƒ∞°√¡∆∂™ ¶√À ™Ã∂∆π∑√¡∆∞π ª∂ ∆∏¡ ∂ªº∞¡π™∏ ∆√À™ °ÂÓÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ: ñ ¡· ÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÔÌÔÈfiÛÙ·Û˘ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi Ì˯·- ÓÈÛÌfi Ù˘. ñ ¡· ÂÍËÁ› ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ· Ì ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ ÛÙËÓ ÔÌÔÈfiÛÙ·- ÛË. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ·Ûı¤ÓÂȘ Û ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈΤ˜ Î·È Û ·Ûı¤ÓÂȘ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ- ÓÙ·È Û ϷÓı·Ṳ̂Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Û ·ıÔÁfiÓÔ˘˜ Î·È ÌË ·ıÔÁfiÓÔ˘˜. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ó· ·È- ÙÈÔÏÔÁ› ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ·˘Ù‹. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰Ú¿Û˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ·ıÔÁfiÓˆÓ ‚·ÎÙË- Ú›ˆÓ Ì˘Î‹ÙˆÓ Î·È ÈÒÓ Î·È Ó· ÂÍËÁ› ÙȘ Û˘Ó¤ÂȤ˜ Ù˘ ÛÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÚ- Á·ÓÈÛÌfi. ñ ¡· ηÙÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Î·È Ó· ÂÍËÁ› ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÙÔ Û¿ÏÈÔ Ô È‰ÚÒÙ·˜ Î·È ÔÈ ‚ÏÂÓÓÔÁfiÓÔÈ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈ- ÛÌÔ‡ Ì·˜ ·fi ·ıÔÁfiÓÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Û˘ÓÔÙÈο ÙË Ê·ÁÔ΢ÙÙ¿ÚˆÛË Î·È Ó· ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi. ñ ¡· ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Ù· ‚·ÛÈο ›‰Ë ΢ÙÙ¿ÚˆÓ Î·È Î˘ÙÙ·ÚÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÔÛÔÏÔÁÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ó· ·Ó·- ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹. ñ ¡· ÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÁfiÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÒÌ·ÙÔ˜. ñ ¡· ÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÔÛ›· Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Û˘ÓÔÙÈο ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÌÈÎÚÔ‚È·ÎÒÓ ÂÈÛ‚ÔϤˆÓ. ñ ¡· ÂÍËÁ› ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÚÒÓ ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ. ñ ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·Ûı¤ÓÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÍËÁ› Ê·È- ÓfiÌÂÓ· ‹ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹. ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ì ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÙÔ˘ ˘Á›·˜.

slide 77:

76 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ‰È‰. ÒÚ· ∆π∆§√™ ¢π¢∞∫∆π∫∏™ ∂¡√∆∏∆∞™ 1Ë 4.1 √ÌÔÈfiÛÙ·ÛË 2Ë 4.2 ∞Ûı¤ÓÂȘ 3Ë ¶·ıÔÁfiÓÔÈ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Î·È ·Ûı¤ÓÂȘ 4Ë 4.3 ∞Ì˘ÓÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ 5Ë 6Ë 4.4 ∆ÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ·Ûı¤ÓÂȘ 7Ë ‰È‰. ÒÚ· ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ Î·È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ 1Ë 2Ë 3Ë 4Ë 5Ë 6Ë √Ì·‰È΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ηٷÈÁÈÛÌÔ‡ ȉÂÒÓ brainstorming Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈ- ÎÒÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ¿Ì˘Ó·˜ ÚfiÏ˄˘ ÚÔʇϷ͢ Î·È ‰È¿ÁÓˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ 2Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 4˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «∫¿ÔÈ· ÎÔ˘ÓÔ‡È· ‰ÂÓ ÚÔηÏÔ‡Ó ÌfiÓÔ... Ê·ÁÔ‡Ú·». ∏ 1Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 4˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «∞ÓÙÈÁfiÓ· Î·È ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù·». ∏ 4Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 4˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «∞Ûı¤ÓÂȘ Î·È ·ÔÌfiÓˆÛË». – ∏ 5Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 4˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «∫¿ÓÈÛÌ· ‹ ˘Á›·». – ∏ 3Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 4˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «∫·ÚΛÓÔ˜». – ∏ 7Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 4˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «∞ÏÎÔfiÏ Î·È ˘Á›·». ∏ 8Ë ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·- ÛÙËÚÈ·ÎÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡: «∫·Ï- ÏȤÚÁÂÈ· ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ Î·È Ì˘Î‹ÙˆÓ».

slide 78:

7Ë ∞Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ 4Ë Î·È 5Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· 4.3 ∞Ì˘ÓÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ȉÈÎÔ› ‰È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ - ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ™‡ÛÙËÌ· √ÚÁ¿- ÓˆÛË ¢ÔÌ‹-§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ∂ͤÏÈÍË πÛÔÚÚÔ›·-∞˘ÙÔÚ‡ıÌÈÛË ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ∫·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ªÔÓ¿- ‰·-™‡ÓÔÏÔ √ÌÔÈfiÙËÙ·-¢È·ÊÔÚ¿ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÃÒÚÔ˜ ÃÚfiÓÔ˜ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ: ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Û ÂȉÈÎÔ‡˜ Î·È ÌË ÂȉÈÎÔ‡˜. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ‰ÚÔ˘Ó ˆ˜ Û‡- ÓÔÏÔ Î·È fi¯È ÌÂÌÔӈ̤ӷ. ñ ¡· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂٷ͇ ·ÓÙÈÁfiÓˆÓ Î·È ·ÓÙÈۈ̿وÓ. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ù· ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ¤Ó·˜ ¿Ó- ıÚˆÔ˜ ·ÔÎÙ¿ ·ÓÔÛ›·. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÚÔ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÎÙÏ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë fiÙÈ ÔÚÈṲ̂- ÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ ™˘Á¯¤Ô˘Ó ÙȘ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÁfiÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÒÌ·ÙÔ˜. ñ ™˘Á¯¤Ô˘Ó ÙȘ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ ÔÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Î·È Ù· ‰‡Ô ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Â›Ù ÚÔÏËÙÈο ›Ù ÌÂÙ¿ ÙË ÌfiÏ˘ÓÛË. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 77 ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §ÔÈÌÒ‰ˆÓ ¡ÔÛËÌ¿ÙˆÓ ™˘Á- ÁÚÔ‡ ÎÙÏ. ∂ıÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜ ∂.™.¢.À. ∫¤ÓÙÚÔ ∂ϤÁ¯Ô˘ ∂ȉÈÎÒÓ §ÔÈ- ÌfiÍÂˆÓ ∫.∂.∂.§. √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∫·Ù¿ ÙˆÓ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ √.∫∞.¡∞. πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Pasteur. – ∏ 6Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 4˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «∞ÓÙÈ-‰È·Ê‹ÌÈ- ÛË». – ∏ 8Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 4˘ ÂÓfiÙË- Ù·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «ÕÓıÚˆ- Ô˜ Î·È ˘Á›·».

slide 79:

ñ ∞ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ӷ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ·ÛıÂÓÂÈÒÓ fiˆ˜ Ô ˘ÚÂÙfi˜ ·›˙Ô˘Ó ·Ì˘ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ñ ÀÂÚÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Û ۯ¤ÛË Ì ÂΛÓË ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÌÓ‹Ì˘. ñ ∞ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ·ÓÔÛÔÏÔÁÈ΋ ·fiÎÚÈ- ÛË Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÓÙÈۈ̿وÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ 1. Èڛ˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ 5-6 ·ÙfïÓ. ¶·ÚÔÙÚ‡ÓÔ˘Ì ٷ ̤ÏË Î¿ı ÔÌ¿‰·˜ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó ÌÈ· ‰Ú·ÛÙË- ÚÈfiÙËÙ· ηٷÈÁÈÛÌÔ‡ ȉÂÒÓ brainstorming. ∞Ó·ı¤ÙÔ˘Ì ÛÙ· ̤ÏË Î¿ı ÔÌ¿‰·˜ Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó: ÚÒÙË ÔÌ¿‰·: Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÎÔÈÓ¿ Î·È ÌË ÎÔÈÓ¿ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈ- ÎÒÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰·: ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈ- ÛÌfi˜ ·Ì‡ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙˆÓ ·ıÔÁfiÓˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÚ›ÙË ÔÌ¿‰·: ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÚfiÏ˄˘ Î·È ÚÔʇϷ͢ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ ٤ٷÚÙË ÔÌ¿‰·: ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ‰È¿ÁÓˆÛ˘ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ. ªÔÚÔ‡- Ì ·Ó ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÔ˘Ó Î·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ¶ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ¤Ó·Ó ÂÎÚfiÛˆÔ ·fi οı ÔÌ¿‰· Ó· Û˘ÓÔ„›ÛÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰Ú·- ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ™˘˙ËÙ¿Ì ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚ÔËı¿Ì ӷ ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ·Ú¿- ‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ӷ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· fiˆ˜ Ô ˘ÚÂÙfi˜ ‹ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ï¢ÎÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ¿Ì˘Ó·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜ Î·È ˙ËÙ¿Ì ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÌÏË- ÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ 4.1. 2. ∞ÍÈÔÔÈԇ̠ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ˘˜ ÌË- ¯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ¿Ì˘Ó·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ηٿÏ- ÏËÏÔ˘ ÂÔÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ‡˜ ‚ÔËı¿Ì ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Û ÁÂÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÂȉÈÎÔ‡˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰È¿ÎÚÈÛ˘. ∆ÔÓ›˙Ô˘Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ¿Ì˘Ó·˜ ‰ÂÓ ‰ÚÔ˘Ó ÌÂ- ÌÔӈ̤ӷ ·ÏÏ¿ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È. ∆Ô˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ 4.2. 3. °Ú¿ÊÔ˘Ì ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙȘ ϤÍÂȘ: «·ÓÙÈÁfiÓÔ» «·Óٛۈ̷» «·ÓÔÛ›·». ¶ÚÔ- ÙÚ¤Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Û˘Û¯ÂÙ›- ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜. 78 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 80:

ªÔÚԇ̠ӷ ·Ó·ÊÂÚıԇ̠۠‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÓÙ›‰Ú·- Û˘ fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ·ÏÏÂÚÁ›·˜ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ·¤Ó·- ÓÙÈ Û ÌË ·ıÔÁfiÓ˜ Ô˘Û›Â˜ Ù˘ ·fiÚÚȄ˘ ÌÔÛ¯Â˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ·Û˘Ì- ‚·ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜ ηٿ ÙȘ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂȘ. ∆ÔÓ›˙Ô˘Ì ÙË ÛËÌ·- Û›· ÙÔ˘ fiÚÔ˘ «“ÂȉÈÎÔ›” Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ¿Ì˘Ó·˜» ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÍÂȉ›- ΢ÛË ÌÂٷ͇ ·ÓÙÈÁfiÓÔ˘ Î·È ·ÓÙÈÛÒÌ·ÙÔ˜. ªÔÚԇ̠ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙˆÓ ÂÓ˙‡ÌˆÓ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒ- ÛÂȘ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÛÙÂÚÂÔ¯ËÌÈ΋˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ Ù·›ÚÈ·ÛÌ· ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ ·˙Ï ‹ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÎÏÂȉÈÔ‡-ÎÏÂȉ·ÚÈ¿˜. ∞Ó ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÎfiÈÌÔ ÙÔÓ›˙Ô˘Ì Â›Û˘ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ¯ËÌÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ·ÓÙÈÁfiÓÔ˘ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ÌÈ- ÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ‹ ÁÂÓÈο ¤Ó·˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ÚÔηÏ› ·ÓÔÛÔÏÔÁÈ΋ ·fiÎÚÈÛË Î·È ·ÓÙÈÛÒÌ·ÙÔ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÚˆÙÂ˚ÓÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË. 4. ∂ÛÙÈ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔÓ fiÚÔ «·ÓÔÛ›·» Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÔË- ı¿Ì ӷ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ‰ÂÓ ÓÔÛ› ·- + ÓfiÛÔ˜ ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÌÔχÓÂÙ·È ·fi ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤- ÓÔ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ Û˘ÓÔÙÈο ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· «ÌÓ‹Ì˘» Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ¿Ì˘Ó·˜ ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË Â·Ê‹ Ì ¤Ó· ·ÓÙÈÁfiÓÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ·fi ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· Î·È ÂȉÈο ·ÙÙ·Ú· «ÌÓ‹- Ì˘». ∞˘Ù¿ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· ÛÙËÓ Ù·¯‡Ù·ÙË ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÓÙÈ- ÛˆÌ¿ÙˆÓ fiϘ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ı· ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÓÙÈÁfiÓÔ. 5. ƒˆÙ¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÈ Â›Ó·È Ù· ÂÌ‚fiÏÈ· Î·È Ò˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÚfiÏË- „Ë ‰È¿ÊÔÚˆÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ. ¶ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ ·ÓÙÈÁÔÓÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ‚ÔËı¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·- ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ù¯ÓËÙ‹ ÂÚ›ÙˆÛË ·fiÎÙË- Û˘ ·ÓÔÛ›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÓÙÈÁfiÓ·. ªÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘˜ ÚÔ- Ù›ÓÔ˘Ì ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ∆˙¤ÓÂÚ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒ- ÈÛË Ù˘ ¢ÏÔÁÈ¿˜. ƒˆÙ¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÓfiË- Ì· Ó· ÂÌ‚ÔÏÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÈ·˜ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂΉË- ÏÒÛÂÈ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ‹ fiÙ·Ó Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ¤¯ÂÈ ÌÔÏ˘Óı› ·fi ÙÔÓ ÌÈ- ÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ô˘ ÙËÓ ÚÔηÏ› .¯. ·Ó ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ‰·ÁÎÒÛÂÈ ¤Ó·˜ Û·ÏÔ˜ Ô˘ ¿Û¯ÂÈ ·fi χÛÛ·. µÔËı¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· ÂÊfiÛÔÓ Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ ‹‰Ë Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ·ÓÙÈÁfiÓÔ ÔfiÙÂ Ô ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ‰ÂÓ ˆÊÂÏ›. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÔ‡˜ Î·È ‚ÔËı¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·˘ÙÔ› ÂÚȤ¯Ô˘Ó ¤ÙÔÈÌ· ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÓÙÈÁfiÓ·. ∫·ıÔ‰ËÁԇ̠ÙÔ˘˜ Ì·- ıËÙ¤˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÔÚÒÓ ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ·ÓÔÛ›· ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ΢ÙÙ¿ÚˆÓ «ÌÓ‹Ì˘». µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 79

slide 81:

6. µÔËı¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÓÔ„›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÙÚ¤- Ô˘Ì ӷ Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ º‡ÏÏÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ 4.1. ¶ÚÔηÏÔ‡ÌÂ Û˘- ˙‹ÙËÛË Ì ı¤Ì· ÙË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ¿Ì˘Ó·˜ Î·È ÔÌÔÈfiÛÙ·Û˘ Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÔË- ı¿Ì ӷ ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÌË- ¯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÔÌÔÈfiÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛË ·˘Ù‹ ‚ÔËı¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙË ÌfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ·Ú¯›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ·ÁÒÓ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÍÂÓÈÛÙ‹ Î·È Ù· ·Ú¿ÛÈÙ· Î·È fiÙÈ Ë ¤Î‚·ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ùfi- ÛÔ ·fi ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ fiÛÔ Î·È ·fi ÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÍÂÓÈÛÙ‹ ¿ÛÎËÛË Î·Ï‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ηı·Úfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ „˘¯È΋ ÈÛÔÚÚÔ›· ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ· ÎÙÏ.. ªÔÚԇ̠ӷ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì Â›ÛÎÂ„Ë Û ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‹ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §ÔÈ̈‰ÒÓ ¡ÔÛËÌ¿ÙˆÓ ™˘ÁÁÚÔ‡ ÎÙÏ ∂ıÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜ ∂.™.¢.À. ∫¤ÓÙÚÔ ∂ϤÁ¯Ô˘ ∂ȉÈÎÒÓ §ÔÈÌÒÍÂˆÓ ∫.∂.∂.§ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∫·Ù¿ ÙˆÓ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ √.∫∞.¡∞ πÓÛÙÈ- ÙÔ‡ÙÔ Pasteur ‹ Ó· ÚÔÛηϤÛÔ˘Ì ÂȉÈÎfi ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÚfiÏ˄˘ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ. 80 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 82:

ºÀ§§√ ∂ƒ°∞™π∞™ 4.1 √§∞ √™∞ £∞ £∂§∞∆∂ ¡∞ ª∞£∂∆∂ °π∞ ∆π™ ∞™£∂¡∂π∂™... ™Àª¶∆øª∞∆∞ ª∏Ã∞¡π™ª√π ∞ªÀ¡∞™ ¶ƒ√§∏æ∏ ¢π∞°¡ø™∏ ∂¶ø¡Àª√ ............................................................ √¡√ª∞ ...................................... ∆ª∏ª∞ ..................... ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ .............................................. ∞. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂÙ ¤Ó· Û‡Ìو̷ ÌÈ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜: ∞Ûı¤ÓÂÈ·: ……………………………………………………. ™‡Ìو̷: ………………………………………………….. µ. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ¤Ó· Ì˯·ÓÈÛÌfi ¿Ì˘Ó·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ûı¤ÓÂÈ·: ∞Ûı¤ÓÂÈ·: ……………………………………………………. ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ¿Ì˘Ó·˜: ………………………………………... °. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ÚfiÏ˄˘-ÚÔʇϷ͢ ·fi ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ- ̤ÓË ·Ûı¤ÓÂÈ·: ∞Ûı¤ÓÂÈ·: ……………………………………………………. ∆ÚfiÔ˜ ÚfiÏ˄˘-ÚÔʇϷ͢: ………………………...... ………………………………………………………………. ¢. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ‰È¿ÁÓˆÛ˘ ÌÈ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜: ∞Ûı¤ÓÂÈ·: ……………………………………………………. ∆ÚfiÔ˜ ‰È¿ÁÓˆÛ˘: ………………………………………... µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 81

slide 83:

ºÀ§§√ ∂ƒ°∞™π∞™ 4.2 ¢π∞∫ƒπ™∏ ∆ø¡ ª∏Ã∞¡π™ªø¡ ∞ªÀ¡∞™ ∆√À ∞¡£ƒø¶π¡√À √ƒ°∞¡π™ª√À ∂¶ø¡Àª√ ............................................................ √¡√ª∞ ...................................... ∆ª∏ª∞ ..................... ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ .............................................. ª∏Ã∞¡π™ª√π ∞ªÀ¡∞™ ∆√À ∞¡£ƒø¶π¡√À √ƒ°∞¡π™ª√À ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ: ……..………………… ……..………………… ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ: ……..………………… ……..………………… 82 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 84:

µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 83 ºÀ§§√ ∞•π√§√°∏™∏™ 4.1 ™Ã∏ª∞∆π™∆∂ ∆ƒπ∞¢∂™... ∞ªÀ¡∞™ ∂¶ø¡Àª√ ............................................................ √¡√ª∞ ...................................... ∆ª∏ª∞ ..................... ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ .............................................. 1. ¢¤ÚÌ· 2. ∂Ì‚fiÏÈÔ 3. √Úfi˜ ∞. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÛˆÛÙÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜: 1 - .......... - .......... 2 - .......... - .......... 3 - .......... - .......... µ. ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ·fi Ì›· ÛˆÛÙ‹ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ οıÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡-ÙÚÈ¿‰·˜: 1. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 2. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 3. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ∞. ∂ÓÂÚÁÔÔÈ› ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÓÙÈۈ̿وÓ. µ. ∂ÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. °. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ¤ÙÔÈÌ· ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù·. π. ÕÌÂÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ππ. ∂͈ÙÂÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ πππ. ¶ÚfiÏË„Ë ¡· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÙ ۈÛÙ¿ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÛًϘ ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·:

slide 85:

∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ 4.1 √ÌÔÈfiÛÙ·ÛË 1. µ·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÌÔÈfiÛÙ·Û˘ ‰ËÏ·‰‹ ÂÓfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û¯ÂÙÈο ÛÙ·ıÂÚfi. ™ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ‰‡Ô Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÌÔÈÔ- ÛÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜: ÙÔ Ó¢ÚÈÎfi Î·È ÙÔ ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÈÎfi. 2. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: √ÌÔÈfiÛÙ·ÛË: ∏ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û‡ÛÙ·ÛË Î·È ÔÛfiÙËÙ· ˘ÁÚÒÓ ıÂÚÌÔÎÚ·- Û›· pH Î.¿. Û¯ÂÙÈο ÛÙ·ıÂÚfi ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. √È Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ÔÌÔÈfiÛÙ·ÛË ÔÓÔÌ¿˙Ô- ÓÙ·È ÔÌÔÈÔÛÙ·ÙÈÎÔ› Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ›. ªÂ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È: Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ë Ô͇ÙËÙ· pH ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ÁÏ˘Îfi˙˘ Î·È ÙˆÓ ·Ï¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ Î.¿. 3. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: Ÿ¯È. µ·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÌÔÈfiÛÙ·Û˘. °È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÔÌÔÈfiÛÙ·ÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. 4.2. ∞Ûı¤ÓÂȘ ¶·ıÔÁfiÓÔÈ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Î·È ·Ûı¤ÓÂȘ 1. ŒÓ·˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ÚÔηÏ› ·Ûı¤ÓÂÈ· ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·ıÔÁfiÓÔ˜. ª›· ·Ûı¤ÓÂÈ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·‰Ôı› ·fi ¤Ó·Ó ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Û ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈ΋ ·Ûı¤- ÓÂÈ· ÂÓÒ fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ·ÛıÂÓ› Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ Û˘ÌÙÒ- Ì·Ù· Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜. ∏ ÂͤٷÛË ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ÌÔ- Ú› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÁÈ·ÙÚfi ÛÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ Ù˘ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÌ- Ê¿ÓÈÛ˘ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂÚ›Ô- ‰Ô˜ ÂÒ·Û˘. 84 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 86:

2. ∞. § µ. ™ °. ™ ¢. §. 3. ∂ȉËÌ›· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÍ·ψ̤ÓË Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. 4. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ Ô ·¤Ú·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ¿ÚÁËÛ ӷ Û·›ÛÂÈ ÙÔ ÎÚ¤·˜ ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ô˘ ÚÔηÏ› ÙȘ ·Ûı¤ÓÂȘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙËÓ Â¤ÏÂÍ·Ó. 5. ∆Ô ÚÒÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‚Ô˘‚ˆÓÈ΋ ·ÓÒÏË ‹Ù·Ó ÂȉËÌ›· Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂ- ÚÔ ÁÚ›Ë ·Ó‰ËÌ›·. 6. ™ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ Ë ÂÏÔÓÔÛ›· ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ¤Ó· ÚˆÙfi˙ˆÔ ÙÔ Ï·ÛÌÒ‰ÈÔ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·fi Ù· ÎÔ˘ÓÔ‡È· Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Ó· ··ÓÙ¿Ù·È Û ÌÂÁ¿ÏË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·ÊÔ‡ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÏÒÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÂΛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÔ˘ÓÔ‡È·. 7. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÈÒÓ 1 Î·È 2 ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÓÙÏ‹ÛÂÙ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÙ˘·- ÎÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫∂∂§ http://www.keel.org.gr/articles ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜ http://www.who.int/ Î·È ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¶·ÛÙ¤Ú http://www.pasteur.gr/. 4.3 ∞Ì˘ÓÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ 1. ™ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ë ‚ϤÓÓ· Ô˘ ÂÎÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ‚ÏÂÓÓÔÁfiÓÔ ÂÚȤ¯ÂÈ ·ÁÈ‰Â˘Ì¤Ó· ÌÈÎÚfi‚È·. ™˘ÓÂÒ˜ Ê˘ÛÒÓÙ·˜ ÙË Ì‡ÙË ·Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ‚ϤÓÓ· Î·È Ù· ÌÈÎÚfi‚È· Î·È ‰ÂÓ Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÒÌ·. 1 2 3 4 ™ ∞ ¶ ∞ π¢ø™∏ ™ ∆ ∞ ° √ ¡ π ¢ π ∞ ª ƒ ∏ ¶∆ ø 5 ¶ ∞ £ √¡√ ™ 6 7 8 9 10 ∏ ¡ À ∂ ™ ø ¶ ∂ ° ¢ ∞¶ªπ∞ ∞ ª ∞ ª ∏ π ¶∂π∞ √ ¡ ∆ ∫∞µ√§π∂™ ∞ ¡ £∆√™ ª∞ ∆ ∞ µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 85

slide 87:

2. ™ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ·ıÔÁfi- ÓÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Î·Ù¿ ÙË ÌfiÏ˘ÓÛË. √È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·˘ÙÔ› ·Ó·- ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ˆ˜ ·ÓÙÈÁfiÓ·. ™˘ÓÂÒ˜ Ô ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÈ Ù›ÔÙ· Û ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÌÔÏ˘Óı› ·fi ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ıÔÁfiÓÔ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ù· ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ÙÔ ÛÒÌ· ·ÓÙ› Ó· ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙ· «·ıÔ- ÁfiÓ·» ·ÓÙÈÁfiÓ· Ó· ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È Û ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ·¯ı› ÛÙÔ ÛÒÌ· Ì ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÍ·ÛıÂÓ› ÙÂÏÈο Ë ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. 3. ™ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙÔ ‰¤ÚÌ· ·ÔÙÂÏ› ÊÚ·ÁÌfi ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ÌÈÎÚÔ‚›ˆÓ ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‰È·Îfi- ÙÂÙ·È Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ∞Ó ÏÔÈfiÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÏË- Á‹ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓË Û ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‡ÛË ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ıÔÁfiÓÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·- ÓÈÛÌÔ‡˜ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÒÌ·. 4.4 ∆ÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ·Ûı¤ÓÂȘ 1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: ŸÙ·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ¤ÓÙÔÓË ÂÈı˘Ì›· Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ÌÈ·˜ ÂÍ·ÚÙËÛÈÔÁfiÓ·˜ Ô˘Û›·˜ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ¯ÚÔÓÈο ‰È·- ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÌÂÙÚÈ¿ÛÂÈ ÙË ‰˘ÛÊÔÚ›· Î·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ϤÌ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ „˘¯È΋ ÂÍ¿ÚÙËÛË. ™ˆÌ·ÙÈ΋ ÂÍ¿ÚÙËÛË Â›Ó·È Ë Î·Ù¿- ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· fiÙ·Ó Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÍ·ÚÙË- ÛÈÔÁfiÓ·˜ Ô˘Û›·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔηÏ› Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ô˘Û›·. 2. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: ·. ∞Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ Ô˘›ÛÎÈ Î·È ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ Ì›Ú·˜ Â›Ó·È ›‰È·˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¤ÛÙˆ · mL ı· ÈÛ¯‡ÂÈ: ÔÛfiÙËÙ· ·ÏÎÔfiÏ˘ ·Ú. ÔÙËÚÈÒÓ ¯ ·ÏÎ. ‚·ıÌÔ› / 100 ¯ fiÁÎÔ˜ ÔÙËÚÈÔ‡ ÔfiÙÂ: 1 ÔÙ‹- ÚÈ Ô˘›ÛÎÈ ı· ÂÚȤ¯ÂÈ 1 ¯ 40/100 ¯ · 04· mL ·ÏÎÔfiÏ˘ 2 ÔÙ‹ÚÈ· Ì›Ú·˜ ı· ÂÚȤ¯Ô˘Ó 2 ¯ 5/100 ¯ · 01· mL ·ÏÎÔfiÏ˘. ÕÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·ÏÎÔfiÏË ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ·›Ì· Ì·˜ fiÙ·Ó Èԇ̠¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ Ô˘›ÛÎÈ. ‚. ªÂ ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛ·Ì ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ∞ Ù˘ ÂÚÒÙËÛ˘ ÚÔ- ·ÙÂÈ fiÙÈ: 10 ÔÙ‹ÚÈ· Ì›Ú·˜ ı· ÂÚȤ¯Ô˘Ó 10 ¯ 5/100 ¯ · 05· mL ·ÏÎÔfiÏ˘ ÂÓÒ 1 ÔÙ‹ÚÈ ÚÔ‡ÌÈ ı· ÂÚȤ¯ÂÈ 1 ¯ 60/100 ¯ · 06· mL ·ÏÎÔfiÏ˘. 86 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 88:

ÕÚ· Ù· 10 ÔÙ‹ÚÈ· Ì›Ú· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÏÈÁfiÙÂÚË ·ÏÎÔfiÏË Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ 1 ÔÙ‹ÚÈ ÚÔ‡ÌÈ. ™ËÌ›ˆÛË: ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¿ÛÎËÛË ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘- ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· fiˆ˜ ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ Î·È ÙÔ ÚÔ‡ÌÈ ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È Û ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ ÂÓÒ ÔÙ¿ Ì ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÂÎÙÈ- ÎfiÙËÙ· Û ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜. ∞¶∞¡∆∏™∂π™ ™∆π™ ∂ƒø∆∏™∂π™ ™∆∞ ¶ƒ√µ§∏ª∞∆∞ ∫∞π ™∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ °π∞ ∂¶∞¡∞§∏æ∏ 1. ·. ™ ‚. § Á. ™ ‰. ™ Â. §. 2. ∆Ș ·Ûı¤ÓÂȘ Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ÙȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì Ì ÚfiÏË- „Ë ·Ú¿ Ì ıÂÚ·›·. ŸÙ·Ó Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ì·˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ¤Ó· ·ÓÙÈÁfiÓÔ ÍÂÎÈÓ¿ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Ë ·ÓÔÛÔÏÔÁÈ΋ ·fiÎÚÈ- ÛË. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ ÔÚÈṲ̂ӷ Ï¢ÎÔ·ÙÙ·Ú· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÂȉÈ- Τ˜ ÚˆÙ½Ó˜ Ù· ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù·. √ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ¤Ó· ·ÓÙÈÁfiÓÔ ·ÔÎÙ¿ ·ÓÔÛ›· ¤Ó·ÓÙÈ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÁfiÓÔ˘. ∂Ì‚fiÏÈÔ Â›Ó·È Ë ÌÈÎÚ‹ ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÎÚÒÓ ‹ ·ÓÂÓÂÚÁÒÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·- ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Û ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·ÓÔÛ›·. 3. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: ™Â ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ¿Û¯ÂÈ ·fi Ì›· ·Ûı¤ÓÂÈ· Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Ì ٷ ÛÙ·ÁÔÓ›‰È· ÙfiÙÂ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ· ·˘Ù‹ Û ¿ÏÏ· ¿ÙÔ- Ì· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ·Ù› Ô ·¤Ú·˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ·. 4. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: ∆· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÈÎÚfi‚ÈÔ Û ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ· .¯. Ë- Á·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù· Î·È ÌËÓ ϤÓÔÓÙ·˜ ηϿ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿. 5. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Ϥ- ÓÔ˘Ì ÌÂÙ¿ Ôχ ηϿ Ù· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÌÈÎÚfi‚È· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· Ô‡Ú· ‹ ÛÙ· ÎfiÚ·Ó¿ Ì·˜. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 87

slide 89:

6. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: ∞Ó Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÂÈÛÌfi˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ο- ÔÈ· ‰È·ÚÚÔ‹ ÛÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÌÔÏ˘Ṳ̂ӷ χ- Ì·Ù· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. ∆fiÙ fiÛÔÈ ÈÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÓÂÚfi ·˘Ùfi ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÚÔÛ‚ÏËıÔ‡Ó ·fi ·Ûı¤ÓÂȘ fiˆ˜ Ë ¯ÔϤڷ. 7. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: µ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì·ÓÙ›ÏÈ ‹ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· Ì·˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÊÙ·ÚÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ì ٷ ÛÙ·ÁÔÓ›‰È· Ô˘ ÂÎ¤ÌÔ˘Ì ӷ ÌÂÙ·- ÊÂÚıÔ‡Ó Û ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ÌÔ- χÓÔ˘Ì ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ·. ∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∂™… ∂¶π™∫∂æ∂π™ http://pespmc1.vub.ac.be/HOMEOSTA.html ÃÚ‹ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÔÌÔÈfiÛÙ·Û˘. http://www.biology-online.org/4/1_physiological_homeostasis.htm Biology online: ∞Ó·‰Ú·ÛÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Î·È ÔÌÔÈfiÛÙ·ÛË. http://www.care.gr/enc/diseases/ ∏ ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ· Ù˘ ˘Á›·˜. http://www.who.int/en/ √ ‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜ WHO. http://www.who.int/csr/sars √ ‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔ- Ú›Ù ӷ ·ÓÙÏ‹ÛÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ· SARS. http://www.keel.org.gr/ √ ‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiÔ˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ϤÁ¯Ô˘ ∂ȉÈÎÒÓ §ÔÈÌÒÍÂˆÓ ∫.∂.∂.§. ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û ı¤Ì·Ù· ˘Á›·˜. http://www.okana.gr/ √ ‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∫·Ù¿ ÙˆÓ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ √.∫∞.¡∞.. http://www.cellsalive.com/ ∂ÎÙfi˜ ·fi ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‚›ÓÙÂÔ ÎÙÏ. ÁÈ· ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ΢Ù- Ù¿ÚÔ˘ ı· ‚Ú›ÙÂ Î·È ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎÒÓ. 88 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 90:

¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ Alcamo E. 1991. Fundamentals of Microbiology. Redwood City CA: The Benjamin/Cummings Publishing Company Inc. Brock T.D. 1990. Microorganisms from Smallpox to Lyme Disease. NY: W.H. Freeman. Dixon B. 1994. Power unseen. How microbes rule the world. Oxford: W.H. Freeman – Spectrum. Postgate J. 1992 3 . Microbes and man. Cambridge: Cambridge University Press. Postgate J. 1994. The outer reaches of life. Cambridge: Cambridge University Press. WHO 1981. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· «ÀÁ›· ÁÈ· ŸÏÔ˘˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2000». °Â- ˆÚÁÔ‡ÛË ∂. ¡È¿Î·˜ ¢. ™ˆÌ·Ú¿Î˘ ª. ÂÈÌ.-ÌÙÊÚ.. °ÂÓ‡Ë: ¶·ÁÎfi- ÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜. ∞Ï¢ڛÙÔ˘-°Ô˘ÏȤÏÌÔ˘ ∂. 1992. ¢È·ÙÚÔÊ‹ Î·È Î·ÚΛÓÔ˜. ∞ı‹Ó·: ∂.∫.¶√π.∑ø. °Â›ÙÔÓ· ª. ™ÙÚ¿Áη ¢. ÂÈÌ.-ÌÙÊÚ. 1998. √È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ› ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ÀÁ›· ∆· ∞‰È¿ÛÂÈÛÙ· °ÂÁÔÓfiÙ·. ∫ÔÂÁ¯¿ÁË: ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜. °Â›ÙÔÓ· ª. ÂÈÌ.-ÌÙÊÚ. 1990. ŒÓÓÔȘ Î·È ∞Ú¯¤˜ Ù˘ πÛfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÀÁ›· ¶·- ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜. ∫ÔÂÁ¯¿ÁË: ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜. °ÂÓÓËÌ·Ù¿ ∞. ÂÈÌ.-ÌÙÊÚ. 1989. √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙȘ ∂ıÓÈΤ˜ ™ÙÚ·- ÙËÁÈΤ˜ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ŸÏÔ˘˜. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜ °ÂÓ‡Ë: ¶·ÁÎfi- ÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜. °ÂÓÓËÌ·Ù¿ ∞. ÂÈÌ.-ÌÙÊÚ. 1992. ¢È·ÙÔÌ·΋ ¢Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÀÁ›· ¶·ÁÎfi- ÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜. °ÂÓ‡Ë: ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜. °ÂÓÓËÌ·Ù¿ ∞. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ª. ∆·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ π. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ª. ÂÈÌ.- ÌÙÊÚ. 1987. ÀÁ›· ÁÈ· ŸÏÔ˘˜ 2000. °ÂÓ‡Ë: ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜. °ÂˆÚÁÔ‡ÛË ∂. ¡È¿Î·˜ ¢. ºÈÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™. ÂÈÌ.-ÌÙÊÚ. 1984. §ÂÍÈÏfiÁÈÔ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ «ÀÁ›· ÁÈ· ŸÏÔ˘˜». °ÂÓ‡Ë: ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜. °ÎÔ‡‚Ú· ª. ∫˘Ú›‰Ë˜ ∞. ª·˘ÚÈοÎË ∂. 2001. ∞ÁˆÁ‹ ÀÁ›·˜ Î·È ™¯ÔÏ›Ô. ∞ı‹Ó·: Ù˘ˆı‹Ùˆ – °ÈÒÚÁÔ˜ ¢·Ú‰·Ófi˜. ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË-∫‡ÚÙÛÔ˘ ∞. 1999. ªÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁ›·. ∞ı‹Ó·: ™Ù·ÌÔ‡Ï˘. ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜ µ. 1995. ¶·¯˘Û·ÚΛ· ÌÈ· ‰È·Ú΋˜ ·ÂÈÏ‹. ™ÙÔ ÀÀ¶∫∞. ¶ÚfiÏË„Ë. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÏˆÊfiÚÔ˜ Ù˘ ˘Á›·˜. ∞ı‹Ó· ÛÂÏ. 63. ∫ÔÏȿ˘ ™. 1992 2 . ªÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁ›·. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: University Studio Press. ∫ÔÚÓ¿ÚÔ˘ ∂. ÂÈÌ.-ÌÙÊÚ. 1992. ™Ùfi¯ÔÈ ÁÈ· «ÀÁ›· ÁÈ· ŸÏÔ˘˜» ¶ÔÏÈÙÈ΋ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∫ÔÂÁ¯¿ÁË: ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜. ∫ÔÚÓ¿ÚÔ˘ ∂. ™ÙÚ¿Áη ¢. ÂÈÌ.-ÌÙÊÚ. 1998. ÀÁ›· ÁÈ· ŸÏÔ˘˜ ÛÙÔÓ 21Ô ·ÈÒ- Ó· - ªÈ· ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹. ∫ÔÂÁ¯¿ÁË: ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜. ∫ˆÛÙ‹˜ ∫.¶. 1995. ™ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ù˘ ·ÓÒÏ˘. ∂ÈÎfiÓ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹- ÛÔ˘ 14Ô˜ – 19Ô˜ ·ÈÒÓ·˜. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ: ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ ∫Ú‹Ù˘. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 89

slide 91:

ª¤ÏÔ˜ °. ∫˘ÚÈfiÔ˘ÏÔ˜ °. ªÂÚÎÔ‡Ú˘ ª. ÂÈÌ.-ÌÙÊÚ. 1995. ∂˘Úˆ·˚Îfi˜ ÿÚÙ˘ °ÂÓÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ π·ÙÚÈ΋ ™¯¤‰ÈÔ ™˘˙‹ÙËÛ˘. °ÂÓ‡Ë: ¶·ÁÎfi- ÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜. ¡È¿Î·˜ ¢. ÂÈÌ.-ÌÙÊÚ. 1981. ∏ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ¢È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÀÁÂÈ- ÔÓÔÌÈ΋ ∞Ó¿Ù˘ÍË. °ÂÓ‡Ë: ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜. ¶·¿ √. ª˘ÏˆÓ¿ ∂. ¢ËÌÔÏÈ¿Ù˘ °. ÂÈÌ.-ÌÙÊÚ. 1982. ∞˘Ùo-∞ÍÈÔÏfiÁË- ÛË ∂Î·È‰Â˘ÙÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÀÁ›·˜. °ÂÓ‡Ë: ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜. 90 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 92:

∂¡√∆∏∆∞ 5: ¢π∞∆∏ƒ∏™∏ ∫∞π ™À¡∂Ã∂π∞ ∆∏™ ∑ø∏™ °ÂÓÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ: ñ ¡· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ٷ ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈ- ÛÙÈο ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ¯ÚˆÌÔۈ̿- ÙˆÓ. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·ıÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ʇÏÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ÁÔÓ›‰È· ˆ˜ ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ DNA ÙˆÓ ¯ÚˆÌÔÛˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÁÂÓÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ Î·È Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÓÔ˘ÎÏÂ˚ÎÒÓ ÔͤˆÓ. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Û˘ÓÔÙÈο ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·Ôı‹Î¢Û˘ ‰È·Ù‹ÚË- Û˘ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ Î·È ¤ÎÊÚ·Û˘ ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ñ ¡· ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ‰È·›ÚÂÛ˘. ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ù˘ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ‰È·›ÚÂÛ˘ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ̛وÛ˘ Î·È Ù˘ Ì›ˆÛ˘. ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÈ ÙË ÁÂÓÂÙÈ΋ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ì ÙËÓ ‡·ÚÍË ‰È·- ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·ÏÏËÏÔÌfiÚʈÓ. ñ ¡· ÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ· Î·È Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Û ÎÏËÚÔÓÔÌÈο Î·È Â›ÎÙËÙ·. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÏÏ¿ÍÂȘ ˆ˜ ¤Ó· Ì˯·ÓÈÛÌfi ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›·˜. ñ ¡· ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ª¤ÓÙÂÏ Î·È Ó· ÂÍËÁ› ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÎÏËÚÔÓfi- ÌËÛ˘ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ. ñ ¡· ÂÈχÂÈ ·Ï¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÔÓÔ¸‚ÚȉÈÛÌÔ‡. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 91

slide 93:

∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ‰È‰. ÒÚ· ∆π∆§√™ ¢π¢∞∫∆π∫∏™ ∂¡√∆∏∆∞™ 1Ë 5.1 ∆Ô ÁÂÓÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· 2Ë 5.2 ∏ ÚÔ‹ Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ 3Ë ∏ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÓÔ˘ÎÏÂ˚ÎÒÓ ÔͤˆÓ – ∞Ôı‹Î¢ÛË Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ∞ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ DNA – ¢È·Ù‹ÚËÛË Î·È ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÏËÚÔ- ÊÔÚ›·˜ ªÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË – ŒÎÊÚ·ÛË Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ 4Ë 5.3 ∞ÏÏËÏfiÌÔÚÊ· 5Ë 5.4 ∫˘ÙÙ·ÚÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË ª›ÙˆÛË 6Ë ªÂ›ˆÛË 7Ë 5.5 ∫ÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ· 8Ë √È ÓfiÌÔÈ ÙÔ˘ ª¤ÓÙÂÏ 9Ë 5.6 ªÂÙ·ÏÏ¿ÍÂȘ ‰È‰. ÒÚ· ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ Î·È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ 1Ë 2Ë 3Ë 92 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À – °ÏˆÛÛÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·: «™‡ÓıÂÛË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ï¤ÍÂˆÓ ·fi ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ». – ∏ 1Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 5˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «∆·ÍÈÓfiÌËÛË ¯ÚˆÌÔۈ̿وӻ. ™˘ÓıÂÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ì ı¤Ì·: «∏ ·Ó·Î¿Ï˘- „Ë Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ DNA». – ∏ 2Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 5˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «∫·Ù·Û΢‹ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÌÂÙ¿ÊÚ·- Û˘». – ∏ 3Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 5˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «∫·Ù·Û΢‹ ÌÔ- ÓÙ¤ÏˆÓ ‰ÔÌ‹˜ DNA ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÌÂÙ¿- ÊÚ·Û˘». – ∏ 4Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 5˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «ªÔ˘ÛÈÎfi˜... ÎÒ- ‰Èη˜». ∏ 9Ë ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙË- ÚÈ·ÎÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡: «¶·Ú·Ù‹- ÚËÛË ¯ÚˆÌÔۈ̿وӻ. ∏ 10Ë ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·- ÛÙËÚÈ·ÎÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡: «∞Ô- ÌfiÓˆÛË ÓÔ˘ÎÏÂ˚ÎÒÓ Ôͤ- ˆÓ».

slide 94:

4Ë 5Ë 6Ë ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÚÔÁÂÓÓËÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ÎÙÏ.. ∞Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ 1Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· 5.1 ∆Ô ÁÂÓÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· ∂ȉÈÎÔ› ‰È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ - ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ™‡ÛÙËÌ· √ÚÁ¿- ÓˆÛË ¢ÔÌ‹-§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ∂ͤÏÈÍË πÛÔÚÚÔ›·-∞˘ÙÔÚ‡ıÌÈÛË ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ∫·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ªÔÓ¿- ‰·-™‡ÓÔÏÔ √ÌÔÈfiÙËÙ·-¢È·ÊÔÚ¿ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÃÒÚÔ˜ ÃÚfiÓÔ˜ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ: ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÚˆÙ½Ó˜ ˆ˜ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ Ì·ÎÚÔÌÔÚ›ˆÓ Ô˘ ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· Â›Ó·È ˘‡ı˘Ó· ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÈÎÒÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 93 ∞ÔÙ‡ˆÛË Î·È Û‡ÁÎÚÈÛË ‰·ÎÙ˘ÏÈÎÒÓ ·ÔÙ˘ˆÌ¿- ÙˆÓ ˘ÏÈο: Ï·ÛÙÂÏ›ÓË ‹ Ù·ÌfiÓ ÁÈ· ÛÊÚ·Á›‰Â˜ Î·È ¤Ó· ʇÏÏÔ ¯·ÚÙ›. ∏ 11Ë ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙË- ÚÈ·ÎÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡: «∏ Â¤Ì‚·- ÛË Ù˘ Ù‡¯Ë˜ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘Ú- Á›· Á·ÌÂÙÒÓ». – ™˘ÓıÂÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ì ı¤Ì·: «∏ ÛËÌ·Û›· Ù˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·˙ˆÙÔ‡- ¯ˆÓ ‚¿Ûˆӻ. – ™˘ÓıÂÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ: «¶Ò˜ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ·›Ì·ÙÔ˜». – ™˘ÓıÂÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ: «∞ÓıÚÒÈÓ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È Ê˘Ï¤˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ - project». – ∏ 5Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 5˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «∞˘Ùfi˜ Â›Ì·È ÂÁÒ». – ∏ 6Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 5˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «∫˘ÙÙ·ÚÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË». – ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘ ‰È·¯ˆ- ÚÈÛÌÔ‡ ˙‡ÁÔ˘˜ ¯ÚˆÌÔÛˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ·‰ÂÏÊÒÓ ¯ÚˆÌ·Ù›‰ˆÓ ηٿ ÙË Ì›ˆÛË. – ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ Ì˯·ÓÈ- ÛÌÔ‡-ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÈΛˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ʇÏÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. – ™˘ÓıÂÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· - Û‡ÓÙ·ÍË ¿ÚıÚÔ˘ Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ: «µÈÔÏÔÁ›· ÎÔÈÓˆÓ›· ‚È- ÔËıÈ΋ Î·È Ê‡ÏÔ».

slide 95:

ñ ¡· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛË: ÁÂÓÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi → ÚˆÙ½Ó˜ → ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ñ ¡· Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙË ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÔÚÁ·- ÓÈÛÌÒÓ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Â͈ÙÂ- ÚÈÎÔ‡ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ¯ÚˆÌÔÛˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÁÔÓ›- ‰ÈÔ ˆ˜ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·ÙÔ˜. ñ ¡· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ¯ÚˆÌfiۈ̷ ˆ˜ Û‡ÛÙËÌ· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ Û‡ÓÔÏÔ ÁÔÓȉ›ˆÓ. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÂÓfi˜ ÔÚÁ·- ÓÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È «ÁÚ·Ì̤Ó˜» ÛÙ· ÁÔÓ›‰È¿ ÙÔ˘. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ÁÔÓ›‰È· ˆ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÏËÚÔ- ÊÔÚ›·˜. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Ù· ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Û ·˘ÙÔÛˆÌÈο Î·È Ê˘ÏÂÙÈο. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ¯ÚˆÌÔÛˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó· ‰È·- ÎÚ›ÓÂÈ Ù· ·ÙÙ·Ú· Û ‰ÈÏÔÂȉ‹ Î·È ·ÏÔÂȉ‹. ñ ¡· Ù·ÍÈÓÔÌ› Ù· ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· ÂÓfi˜ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ Û ˙‡ÁË ÔÌÔÏfiÁˆÓ ηٿ ÂÏ·ÙÙÔ‡ÌÂÓÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È Ó· ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ¤Ó·Ó ηڢfiÙ˘Ô. ñ ¡· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ηڢfiÙ˘Ô˘ ˆ˜ ‰È·‰Èηۛ· Ù·ÍÈÓfiÌË- Û˘ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ¯ÚˆÌÔۈ̿وÓ. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Ê‡ÏÔ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÚÔ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÎÙÏ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë fiÙÈ ÔÚÈṲ̂- ÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ DNA ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÙÙ·Ú· .¯. Ù· ·ÙÙ·Ú· ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘. ñ °ÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ «ÁÔÓ›‰ÈÔ» ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î·È «¯ÚˆÌfiۈ̷» ÏÈ- ÁfiÙÂÚÔÈ ·ÏÏ¿ ·ÁÓÔÔ‡Ó ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›- ˙Ô˘Ó ÙË ¯ËÌÈ΋ ‚¿ÛË Ù˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ·˜. ñ ¢ÂÓ Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Â›‰Ú·Û˘ ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ñ ∞ӷʤÚÔ˘Ó fiÙÈ Û οı Á·Ì¤ÙË ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ¯ÚˆÌfiۈ̷. ñ ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· Ã Î·È À ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ Á·Ì¤Ù˜. ñ £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ Ã ¯ÚˆÌfiۈ̷ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ıËÏ˘Îfi ʇÏÔ. ñ ∆·˘Ù›˙Ô˘Ó Î¿ı ÌÂÙ·Ê·ÛÈÎfi ¯ÚˆÌfiۈ̷ Ì ÙÔ Ã Èı·ÓfiÓ ÏfiÁˆ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ 1. ¶ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó¿ÎÏËÛË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Ó· ÛË- ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Ì¤Û· Û ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿‰Èfi ÙÔ˘˜ 1-3 ‰ÔÌÈο Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ .¯. ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó 94 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 96:

ʇÏÏ· ÛÎÂÏÂÙfi ηÛÙ·Ó¿ Ì¿ÙÈ· ·Ó·Ó¤Ô˘Ó ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÊˆÙÔÛ˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÎÙÏ.. ∆Ô˘˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ì ӷ Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤- ¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ηıÔ‰ËÁԇ̠ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Î‡ÙÙ·ÚÔ Î·È Ó· ·Ó·Ê¤- ÚÔ˘Ó ÙȘ ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Ì·ÎÚÔÌfiÚÈ· Ô˘ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ- ο ·˘Ù¿ ·Ó οÔÈÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ÁÂÓÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·ÍÈÔÔÈԇ̠ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ. 2. ∂ÍËÁԇ̠fiÙÈ ÙÔ Î‡ÙÙ·ÚÔ Â›Ó·È ¤Ó· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ ·Ï- Ï¿ ÔÈ ÚˆÙ½Ó˜ Â›Ó·È Ù· Ì·ÎÚÔÌfiÚÈ· Ù· ÔÔ›· ηÙÂÍÔ¯‹Ó Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· Ì fiÏ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÚ- Á·ÓÈÛÌÒÓ. ªÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÓfiÌ·Ù· ÚˆÙÂ˚- ÓÒÓ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ù¿ÍÂȘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ‹ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Ó· ÙȘ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÙ˘- ÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ï¤ÍË «ÚˆÙ½ÓË». ∂ÍËÁԇ̠ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ Úˆ- ÙÂ˚ÓÒÓ fiˆ˜ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ ¿ÏψÛÙ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∑ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙȘ «ÚԉȷÁڷʤ˜» ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·- Û΢‹-‰ÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÚˆÙÂ˚ÓÈÎÔ‡ ÌÔÚ›Ô˘: ·fi ÔÈ· ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ÌÈ- ÓÔͤ· Î·È Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ‰ÔÌÂ›Ù·È fiÛ· Î·È ÔÈ· ·ÌÈÓÔͤ· ı· ÂÚȤ¯ÂÈ Î·- ıÒ˜ Î·È Ì ÔÈ· ÛÂÈÚ¿ ·˘Ù¿ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÓÙÂı› ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚˆÙÂ˚ÓÈÎfi ÌfiÚÈÔ. ∫·ıÔ‰ËÁԇ̠ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ ·Ó·Î¿- Ï˘„Ë Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ¯ÚËÛÈÌÔ- ÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÈ· ÁψÛÛÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 10 . °Ú¿ÊÔ˘Ì ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÔÓ¿‰Â˜ .¯. · Â È Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ӷ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Û˘Óı¤ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ϤÍÂȘ Û‡ÓÔÏ·. ∞ÊÔ‡ ÁÚ¿„Ô˘Ó Ï¤ÍÂȘ fiˆ˜: Ó·È Â›Ó·È ·Ó¿ ¤Ó· ›Ó· ÂÓÓ¤· ÕÓÓ· ÎÙÏ. Û˘˙ËÙ¿Ì ̷˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ϤÍÂȘ. √È ÏfiÁÔÈ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È Ë Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË ÛÂÈÚ¿-·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ηıÒ˜ Î·È Ë È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· οı Ϥ͢. ªÔ- Úԇ̠ӷ Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î¿ı ϤÍË ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ˆ˜ Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ ÏËÚÔÊÔÚ›· Î·È fiÙÈ Ë ÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÎÒ‰Èη˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∂·- ÓÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ÚˆÙ½Ó˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÔËı¿Ì ӷ Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ì ·Úfi- ÌÔÈÔ ÙÚfiÔ Ù· 20 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·ÌÈÓÔͤ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Óı¤ÛÔ˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·ÚÈıÌfi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ ηıÂÌÈ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰È΋. ∆Ô˘˜ ÚˆÙ¿Ì ÔÈÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÁÈ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ∆Ô˘˜ ηıÔ‰ËÁԇ̠ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙËÓ ∞ã °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÁÂÓÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi DNA Î·È Ù· ÁÔÓ›‰È·. ∂ÈÛ¿ÁÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÂÍËÁԇ̠fiÙÈ ·˘Ù‹ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ÂfiÌÂÓ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 95 10. ª·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÌËÙÚÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÂÓı·Ú- Ú˘ÓıÔ‡Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ¿Óˆ ÛÙË ÁψÛÛÈ΋ ·˘Ù‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·.

slide 97:

3. µÔËı¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ï- ÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ηıÔ‰ËÁԇ̠ÛÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ Â›‰Ú·Û˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Â͈ÙÂÚÈ- ÎÔ‡ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ·ÍÈÔÔÈԇ̠·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ .¯. Â›‰Ú·- ÛË Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÌÔχÓÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ÂÁ·Ԣ ÛÙËÓ ˘Á›· Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÂÌ‚Ú‡Ô˘ ÎÙÏ.. 4. ∑ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ fiÚÔ «¯ÚˆÌfiۈ̷». ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ·Ú·ı¤Ì·ÙÔ˜ Û¯Â- ‰›·Û˘ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ‹ ηٿÏÏËÏÔ˘ ÂÔÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙË ¯ËÌÈ΋ ÙÔ˘˜ Û‡ÛÙ·ÛË Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ٷ ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· ˆ˜ ‰Ô̤˜-Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ˆ˜ Û‡ÓÔÏ· ÁÔÓȉ›ˆÓ-ÁÂÓÂÙÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ∆Ô˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ì ۯÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË fiÏˆÓ ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ Ó· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÁÂÓÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÏ· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰ÔÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÂÈÙÂÏÔ‡Ó Û˘Ó¯Ҙ ‰È¿ÊÔ- Ú˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜ ηıÔ‰ËÁԇ̠ÛÙË ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ fiÏ· Ù· ۈ̷- ÙÈο ·ÙÙ·Ú· ÂÓfi˜ ÔÏ˘Î‡ÙÙ·ÚÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ .¯. ÂÚ˘ıÚ¿ ·ÈÌÔÛÊ·›ÚÈ· ÂÚȤ¯Ô˘Ó Ù· ›‰È· ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· 11 Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÔËı¿Ì ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ fiÔ˘ ·˘Ù¿ ÂÓÙÔ- ›˙ÔÓÙ·È. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÙÔÓ›˙Ô˘Ì ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Û˘Û›ڈÛ˘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ηÏԇ̠ӷ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÚÔÛÂÎÙÈο ÂÈÎfiÓ˜ ¯ÚˆÌÔÛˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· οı ÂÈÎfiÓ·˜. 5. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ¯ÚˆÌÔÛˆÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÂÊÈÛÙԇ̠ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ÛÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙ· ÔÌfiÏÔÁ· ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· Î·È ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ì ÙȘ ¤ÓÓÔȘ ÙˆÓ «‰ÈÏÔÂȉÒÓ» Î·È «·ÏÔÂȉÒÓ» ΢ÙÙ¿- ÚˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Á·Ì¤Ù˜ ˆ˜ ·ÏÔÂȉ‹ ·Ù- Ù·Ú·. ƒˆÙ¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û ÙÈ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ·ÙÙ·Ú· ÂÓfi˜ ¿Ó‰Ú· Î·È ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÔËı¿Ì ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ fiˆ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÂ Ê˘ÏÂÙÈο Î·È ·˘ÙÔ- ÛˆÌÈο. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ʇÏÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. 6. ∞ÍÈÔÏÔÁԇ̠ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·ÚÔÙÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ 1Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 5˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·- ÛÈÒÓ: «∆·ÍÈÓfiÌËÛË ¯ÚˆÌÔÛˆÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ» Î·È Ó· ··- ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. 96 µπ√§√°π∞ 11. Œ¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fiÏ· Ù· ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ· Û οı ۈ̷ÙÈÎfi ·ÙÙ·ÚÔ fiÙ·Ó ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÎψÓÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ¤Ó· ·ÙÙ·Úfi ÙÔ˘.

slide 98:

2Ë Î·È 3Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· 5.2 ∏ ÚÔ‹ Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ∂ȉÈÎÔ› ‰È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ - ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ™‡ÛÙËÌ· √ÚÁ¿- ÓˆÛË ¢ÔÌ‹-§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ∂ͤÏÈÍË πÛÔÚÚÔ›·-∞˘ÙÔÚ‡ıÌÈÛË ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ∫·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ªÔÓ¿- ‰·-™‡ÓÔÏÔ √ÌÔÈfiÙËÙ·-¢È·ÊÔÚ¿ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÃÒÚÔ˜ ÃÚfiÓÔ˜ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ: ñ ¡· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ù· ÓÔ˘ÎÏÂ˚ο Ôͤ· Î·È ÙȘ ÚˆÙ½Ó˜ ˆ˜ Û‡ÓÔÏ· ÌÔÓÔÌÂ- ÚÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙˆÓ ÓÔ˘ÎÏÂÔÙȉ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÌÈÓÔͤˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ DNA Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ˆ˜ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÈ ÙË ÁÂÓÂÙÈ΋ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ì ÙË ‰È·‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÓÔ˘ÎÏÂÔÙȉ›ˆÓ ÛÙÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ DNA. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ RNA Î·È Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ÙÔ˘. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È Ó· ÂÍËÁ› Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÚfiÏÔ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ RNA. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ DNA Î·È ÙÔ RNA. ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÌÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ DNA ‰›ÎψÓË ‰Ô- Ì‹ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfiÙËÙ· ·˙ˆÙÔ‡¯ˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÙ·È. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ù· ÛÙ¿‰È· ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ DNA Î·È Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁ› ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Î·È ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙ˘ ·fi ·ÙÙ·ÚÔ Û ·ÙÙ·ÚÔ Î·È ·fi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Û ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Û˘ÓÔÙÈο ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ DNA Û RNA. ñ ¡· ÂÍËÁ› Ò˜ Ë ‰È·‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÓÔ˘ÎÏÂÔÙȉ›ˆÓ ÛÙ· ÓÔ˘ÎÏÂ˚ο Ôͤ· ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙË ‰È·‰Ô¯‹ ÙˆÓ ·ÌÈÓÔͤˆÓ ÛÙȘ ÚˆÙ½Ó˜. ñ ¡· ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙÔÓ ÓfiÌÔ Ù˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·˙ˆÙÔ‡¯ˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÛÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈÁÚ·- Ê‹ ÙÔ˘ DNA ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Î·È ÛÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË. ñ ¡· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ù˘ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ù˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ Î·È ÙË ÌÂ- Ù·ÁÚ·Ê‹. ñ ¡· ¤¯ÂÈ ÂÍÔÈÎÂȈı› Ì ٷ ÌfiÚÈ· ÙÔ˘ DNA Î·È ÙÔ˘ RNA ηıÒ˜ Î·È Ì ÙȘ ‰È·- ‰Èηۛ˜ Ù˘ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ù˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÔ- Ó٤ψÓ. ñ ¡· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙË Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÙÔÓ ÁÂÓÂÙÈÎfi ÎÒ‰Èη ˆ˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›Â˜-ÎÒ‰ÈΘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂٷ͇ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙË- Ì¿ÙˆÓ DNA-RNA Î·È RNA-ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 97

slide 99:

∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÚÔ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÎÙÏ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë fiÙÈ ÔÚÈṲ̂- ÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ ™˘Á¯¤Ô˘Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ «·‰ÂÏʤ˜ ¯ÚˆÌ·Ù›‰Â˜» ÂÓfi˜ ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·ÙÔ˜ «ÔÌfi- ÏÔÁ· ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù·» ÂÓfi˜ ˙‡ÁÔ˘˜ Î·È «‰‡Ô ·Ï˘Û›‰Â˜» ÂÓfi˜ ÌÔÚ›Ô˘ DNA. ñ £ÂˆÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ DNA ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Î·È ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË. ñ ∞ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÓÔËÙÈο ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË ı˘Ì›ÓË ÙÔ˘ DNA ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ·‰ÂÓ›ÓË ÙÔ˘ RNA. ñ £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ RNA Â›Ó·È «¤ÙÔÈÌÔ» Î·È fi¯È fiÙÈ Û˘ÓÙ›ıÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èη- Û›· Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜. ñ ∞ӷʤÚÔ˘Ó fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Î·È ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË: «ÙÔ RNA ÌÂÙ·ÁÚ¿ÊÂ- Ù·È» Î·È «ÙÔ tRNA ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÈ». ñ ¢ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ¤Ó˙˘Ì· Î·È ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·Ú¿- ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔÈ Î·Ù¿ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ÌÂÙ·- ÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ù˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ 1. ∑ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó 3 Û‡ÓÙÔ̘ ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ Ó· ÂÚȤ- ¯Ô˘Ó ÙË Ï¤ÍË «DNA». ¢È·‚¿˙Ô˘Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÙÚ¤Ô˘- Ì ·ÊÔ‡ ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÌÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ DNA ÔÏ˘ÓÔ˘ÎÏÂÔÙȉÈ΋ Ó· ÙÔ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó ‹ Î·È Ó· ÙÔ Û¯Â‰È¿- ÛÔ˘Ó. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙÔ˘ ÌÔÚ›Ô˘ ¯ÚËÛÈ- ÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ۯ‰›·ÛË ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ‹ ηٿÏÏËÏÔ ÂÔ- ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ÙÔ˘˜ ηÏԇ̠ӷ ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÔÌÔÈÔÔÏÈÎÒÓ ÊˆÛÊÔ‰ÈÂÛÙÂÚÈÎÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ. ∆Ô˘˜ ˙ËÙ¿- Ì ӷ ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ÃËÌ›· Î·È Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ‰ÂÛÌÔ› ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÈÛ¯˘ÚÔ›. 2. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ËÌÈÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·˙ˆÙÔ‡¯ˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÎÏÒ- ÓˆÓ Î·È ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∆Ô˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ 5.1. 3. ∂ÊÈÛÙԇ̠ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ Î¿ı ÎÏÒÓÔ˘ ÙÔ˘ DNA Î·È ÙÔ˘˜ ÚˆÙ¿Ì ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘. ∆Ô˘˜ ‚ÔËı¿Ì ӷ ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ˘ÂÓı˘- Ì›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÁψÛÛÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 1˘ ‰È- ‰·ÎÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜. ∆Ô˘˜ ηıÔ‰ËÁԇ̠ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÔ˘- ¯›· ÙˆÓ ÓÔ˘ÎÏÂÔÙȉ›ˆÓ-ÌÔÓ¿‰ˆÓ «ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ» Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ DNA-Û˘ÓfiÏÔ˘ Â›Ó·È ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓË Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· «Ï¤ÍË» Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÙˆÓ ·ÌÈÓÔͤˆÓ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ÁÓÒÛˆÓ. ∂·- ÓÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔÓ fiÚÔ «ÁÂÓÂÙÈ΋ ÏËÚÔÊÔÚ›·» Î·È ÙÔ˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ ÙÔÓ ÂÙ˘- 98 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 100:

ÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÔÓ ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó. √ÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙˆÓ ÁÂÓÂÙÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È «ÁÚ·Ì̤Ó˜» Û ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ DNA Ù· ÁÔÓ›‰È· Î·È ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ. ªÔÚԇ̠ӷ ·ÚÔÌÔÈ¿ÛÔ˘Ì οı ÁÂÓÂÙÈ΋ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ì ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙË «ÁÏÒÛÛ·» ÙÔ˘ DNA ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ‰ÂÔ͢ÚÈ‚ÔÓÔ˘ÎÏÂÔÙȉ›ˆÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚȤ¯ÂÈ ÙË «Û˘ÓÙ·Á‹» ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙÂı› ÌÈ· ÚˆÙ½ÓË 12 ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ·ÌÈÓÔͤˆÓ. ∆Ô˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ «DNA» Î·È «¯ÚˆÌfiÛˆ- Ì·». ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ù¤¯Ó·- ÛÌ· Î·È Ó· ·ÚÔÌÔÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ¯ÚˆÌfiۈ̷ Ì ¤Ó·Ó ÙfiÌÔ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÁÂÓÂ- ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi DNA ÂÓfi˜ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ Ì ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ· 4. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÌÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ DNA ·fi ÙÔ˘˜ ∆˙. °Ô˘¿ÙÛÔÓ Î·È ºÚ. ∫ÚÈÎ. Èڛ˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·- ıËÙ¤˜ Û ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ı¤ÙÔ˘Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Û˘ÓıÂÙÈ΋˜ ÂÚÁ·- Û›·˜ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ DNA. ∆Ô˘˜ ·ÚÔÙÚ‡ÓÔ˘Ì ӷ ·Ó·ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÛÙ· ‚‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘ Î·È Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ó·Î¿Ï˘„˘ Ì ÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ ÛΤ„˘. 5. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ηٿÏÏËÏÔ˘ ÂÔÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ RNA Î·È ˙ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÙÔ Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ DNA Î·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÔÌÔÈfiÙËÙ˜: ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÓÔ˘ÎÏÂÔÙȉ›ˆÓ ÔÌÔÈÔÔÏÈÎÔ› ‰ÂÛÌÔ› ‰È·ÊÔÚ¤˜: ÌÔÓfiÎψÓÔ RNA - ‰›ÎψÓÔ DNA U ÛÙÔ RNA - T ÛÙÔ DNA ÎÙÏ.. ∆Ô˘˜ ·ÚÔ˘- ÛÈ¿˙Ô˘ÌÂ Û˘ÓÔÙÈο Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ÙÔ˘ RNA mRNA tRNA rRNA Î·È ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜. ∆Ô˘˜ ‚ÔËı¿Ì ӷ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·ÏÒ˜ ÙË Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·˙ˆÙÔ‡¯ˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ RNA Î·È ÙÔ˘ DNA. 6. ∑ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ «ÚԉȷÁڷʤ˜» Ô˘ Ú¤- ÂÈ Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ Ó· ÏËÚÔ› ¤Ó· ÌfiÚÈÔ ÙÔ DNA ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Î·- Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ·Ï- ÏËÏÔ˘¯›· ÌÔÓÔÌÂÚÒÓ Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓˆÓ Ì ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ó· ÌËÓ Î·Ù·- ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È Ó· ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÈ ÙË ÁÂÓÂÙÈ- ΋ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÔÎÚ˘ÙÔ- ÁÚ¿ÊËÛ˘ Î·È «˘ÏÔÔ›ËÛ˘» Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Ó· Â›Ó·È Ë ÔÛfi- ÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÂÚ‹ Û οı ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Î·È Ó· ÌË ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ó· Â›Ó·È Ë ÔÛfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ›‰È· Û fiÏ· Ù· ۈ̷ÙÈο ·ÙÙ·Ú· ÂÓfi˜ ÔÏ˘Î‡ÙÙ·ÚÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÎÙÏ.. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÙÔ˘ ‚È- ‚Ï›Ô˘ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿- µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 99 12. °È· ÙÔÓ Ï‹ÚË ÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ fiÚˆÓ «ÁÔÓ›‰ÈÔ» «ÁÂÓÂÙÈ΋ ÏËÚÔÊÔÚ›·» Î·È «ÚˆÙ½ÓË» ÌÔ- Úԇ̠ӷ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ùԇ̠ۯÂÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fï˜ fiÙÈ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ·ÚfiÏÔ Ô˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÏÔ˘ÛÙ¢ÙÈÎfi Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜.

slide 101:

˙Ô˘Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ DNA. ∆Ô˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ı˘Á·ÙÚÈο ÌfiÚÈ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ηıÒ˜ Î·È Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚԤϢÛË ÙˆÓ ·Ï˘Û›‰ˆÓ ÙÔ˘ οı ӤԢ ÌÔÚ›Ô˘ ËÌÈÛ˘ÓÙËÚËÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜. 7. ∂˘·ÈÛıËÙÔÔÈԇ̠ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë Û˘- ÌÏËڈ̷ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·˙ˆÙÔ‡¯ˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ Î·È Ë ‰›ÎψÓË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ DNA ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ 13 . ªÔÚԇ̠ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ fiÛÔ ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ·Ó ÙÔ DNA ‹Ù·Ó ÌÔÓfiÎψÓÔ ‹ ·Ó ‰ÂÓ ›Û¯˘Â Ô Î·ÓfiÓ·˜ Ù˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi- ÙËÙ·˜. 8. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÌÔÚԇ̠·Ó ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÎfiÈÌÔ Ó· ı›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ¤Ó- ÓÔÈ· Ù˘ ÌÂÙ¿ÏÏ·Í˘. °È· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÚˆÙ¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÈ ı· ÁÈÓfi- Ù·Ó ·Ó ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ οÔÈÔ Ï¿ıÔ˜ .¯. ·Ó ÌÈ· ·‰ÂÓ›ÓË ∞ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ˙¢Á¿ÚˆÓ Ì ÁÔ˘·Ó›ÓË G ·ÓÙ› ı˘Ì›- Ó˘ ∆. 9. ∑ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ›‰Ë Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÚˆÙ¿Ì Û ÔÈ· ·ÙÙ·Ú· ÔÈ· ΢ÙÙ·ÚÈο ÔÚÁ·Ó›‰È· ¯ÒÚÔ˜ Î·È fiÙ ¯ÚfiÓÔ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ë ·ÓÙÈÁÚ·- Ê‹ ÙÔ˘ DNA. 10. ªÔÚԇ̠ӷ ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÔÈ· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È Ë Â›- ‰Ú·ÛË Ù˘ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ DNA ÛÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ¯ÚˆÌÔۈ̿وÓ. ∆Ô˘˜ ‚ÔËı¿Ì ӷ ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Î¿ı ¯ÚˆÌfiۈ̷ ı· Â- ÚȤ¯ÂÈ ϤÔÓ fi¯È ¤Ó· ÌfiÚÈÔ DNA ·ÏÏ¿ ‰‡Ô. °È· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ .¯. cellsalive.com. ∆· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ˆ˜ ·ÊfiÚÌËÛË ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ‰È·›ÚÂÛ˘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·‰ÂÏÊÒÓ ¯ÚˆÌ·Ù›‰ˆÓ. 11. ¶ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó Î·È Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó Î·È ¿ÏÈ 3 ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ Ó· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÙË Ï¤ÍË «DNA». ∆Ô˘˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ì ӷ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙËÓ ÚfiÔ‰fi ÙÔ˘˜. 12. ∂·ÓÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ˙ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ˘ԉ›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ¤ÎÊÚ·Û‹˜ Ù˘. ∆Ô˘˜ ‚ÔËı¿Ì ·Ó¿ÎÏËÛË ÁÓÒÛÂˆÓ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· ÂÓfi˜ ¢ηڢˆÙÈÎÔ‡ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ ˘Ú‹Ó·˜ Î·È ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ë ÚˆÙÂ˚ÓÔÛ‡ÓıÂÛË ÚÈ‚ÔÛÒÌ·Ù·. ªÔ- Úԇ̠ӷ Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ¯Úˆ- ÌÔÛÒÌ·ÙÔ˜ ‹ ÙÌ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÁÔÓȉ›Ô˘ ÛÙ· ÚÈ‚ÔÛÒÌ·Ù· Ó· ÙËÓ ·ÔÚÚ›- „Ô˘Ì ˆ˜ «ÂÈÛÊ·Ï‹» ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È Ó· ÚÔÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó «·ÛʷϤÛÙÂÚÔ˘˜» ÙÚfiÔ˘˜ ÌÂ- 100 µπ√§√°π∞ 13. ªÔÚԇ̠ӷ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ‰È·‰Ú·- ÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ DNA Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È- ‡ı˘ÓÛË: http://gslc.genetics.utah.edu/units/basic/builddna/

slide 102:

Ù·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔ ÚÈ‚fiۈ̷. ∆Ô˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ ·Ó·- ηϤÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ RNA ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·˙ˆÙÔ‡¯ˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ·ÓÂÍ¿Ú- ÙËÙ· ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÓÔ˘ÎÏÂÔÙȉ›Ô˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÙÔÓ›˙Ô˘Ì ÙË Û˘- ÌÏËڈ̷ÙÈÎfiÙËÙ· ∞ - U Î·È Î·ıÔ‰ËÁԇ̠ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë Ï‡ÛË Â›Ó·È Ë Û‡ÓıÂÛË ÂÓfi˜ ÌÔÚ›Ô˘ mRNA ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÚȤ¯ÂÈ ÙË ÁÂÓÂÙÈ΋ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙÂı› Ë Û˘- ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚˆÙ½ÓË. ∂ÈÛ¿ÁÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜. 13. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÏÔÁÈ- ÛÌÈÎÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ DNA. ªÔÚԇ̠ӷ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi Ù· ÁψÛÛÈο Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È Ó· ·ÚÔÌÔÈ¿ÛÔ˘Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·- Ê‹˜ Ì ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·fi ÌÈ· ‰È¿ÏÂÎÙÔ ÙË «‰ÂÔ͢ÚÈ‚ÔÓÔ˘- ÎÏÂÔÙȉÈ΋» Û ÌÈ· ¿ÏÏË ÙË «ÚÈ‚ÔÓÔ˘ÎÏÂÔÙȉÈ΋» Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ÌÈ· Û·- Ê‹ Î·È Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛË ÙË Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ‚¿ÛˆÓ. ∑ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ù˘ ·ÓÙÈÁÚ·- Ê‹˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ∆Ô˘˜ ˙ËÙ¿Ì Â›Û˘ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ mRNA Ô˘ ‰ËÌÈ- Ô˘ÚÁ‹ıËΠ̠ηıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ DNA Î·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∆Ô˘˜ ‚ÔËı¿Ì ӷ ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ mRNA Â›Ó·È ÈÛÙfi ·ÓÙ›- ÁÚ·ÊÔ Ì ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË Ù˘ U ·ÓÙ› Ù˘ ∆ Ù˘ ·ÏÏËÏÔ˘¯›·˜ Ù˘ ÌÈ·˜ ·Ï˘Û›- ‰·˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ DNA Î·È ¿Ú· ÂÚȤ¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÁÂÓÂÙÈ΋ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ì ·˘- Ùfi ÙÔ ÙÌ‹Ì·. 14. ∂ÍËÁԇ̠·Ó ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÎfiÈÌÔ fiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ΢ڛˆ˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÔÈ· ÁÔÓ›‰È· ı· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ- ̤ӷ ·ÙÙ·Ú· Î·È ÔÈ· fi¯È. 15. ∑ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ›‰Ë RNA Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ÙÔ˘˜ ηıÔ‰ËÁԇ̠ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Î·È ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ DNA. ∂ÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ¤Ó- ÓÔÈ· Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ¤Ú· ·fi ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ Î·È ‰›ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÁÔÓȉ›Ô˘ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ DNA Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌÂ- Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È. ªÔÚԇ̠·Ó ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÎfiÈÌÔ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡ÌÂ Î·È ÛÙȘ ÌË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ «junk» ÙÔ˘ DNA. 16. ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË ÁψÛÛÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 1˘ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ Û‡ÓıÂÛË Ï¤ÍÂˆÓ ·fi 4 ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ÚˆÙ¿Ì Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÁÚ·Ì̤ÓÔ Û ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· ÙË «ÓÔ˘ÎÏÂÔÙȉÈ΋» Ó· ‰È·‚¿˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ¿ÏÏË ÙËÓ «·ÌÈÓÔÍÈ΋». ª¤Û· ·fi ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· Ù˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ ÂÓfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ- ÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÔÔ›· Û˘Ó‹ıˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÚȤ- ¯ÔÓÙ·È Û ÏÂÍÈο ÙÔ˘˜ ‚ÔËı¿Ì ӷ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ù˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·- µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 101

slide 103:

Û˘ ÙÔ˘ mRNA 14 . ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ ÂÎ·È- ‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÌÂÙ¿- ÊÚ·Û˘ ‹ ÚˆÙÂ˚ÓÔÛ‡ÓıÂÛ˘ ˆ˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÊÚ·- ÛË Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ∫·ıÒ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ˙ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ› Ë ÚˆÙÂ˚ÓÔÛ‡Ó- ıÂÛË ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ‰Ô̤˜ ÎÙÏ. Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÔËı¿Ì ·Ó¿ÎÏËÛË ÁÓÒÛÂˆÓ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÂÓ˙‡ÌˆÓ Î·È Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∞Ó ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÎfi- ÈÌÔ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ «ÏÂÍÈÎfi» Ù˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ ÙÔÓ ÁÂÓÂÙÈÎfi ÎÒ‰Èη 15 . 17. ∑ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó Û ÔÈ· ·ÙÙ·Ú· ÔÈ· ΢ÙÙ·- ÚÈο ÔÚÁ·Ó›‰È· ¯ÒÚÔ˜ Î·È fiÙ ¯ÚfiÓÔ˜ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ù˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘. 18. ™˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ù˘ ÌÂÙ¿- ÊÚ·Û˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙË ÚÔ‹ Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ̤۷ ·fi ÙÔ ∫Â- ÓÙÚÈÎfi ¢fiÁÌ· Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜. ∑ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ÙÔ˘ DNA Ù˘ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ù˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ ÁÈ· Ó· ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰Ô̤˜ Î·È ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· «ªÔ˘ÛÈÎfi˜… ÎÒ‰Èη˜». 19. ∆¤ÏÔ˜ ·Ó ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÎfiÈÌÔ ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ- ÛÙÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ôı‹Î¢- ÛË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Î·È ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ªÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘˜ ·Ó·ı¤ÛÔ˘Ì ۯÂÙÈ΋ Û˘ÓıÂÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·. 102 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À 14. EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ÍÂÓfiÁψÛÛÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ӷ ÙÔ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ӷ ÂÚȤ- ¯ÂÈ 1-2 «Û¿ÓȘ» ϤÍÂȘ Î·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÏÂÍÈÎfi ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÙÔ˘˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘- Ì ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. 15. ªÔÚԇ̠ӷ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ‰È·‰Ú·- ÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Î·È ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ËÏÂ- ÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË: http://gslc.genetics.utah.edu/units/basic/transcribe/

slide 104:

ºÀ§§√ ∂ƒ°∞™π∞™ 5.1 ¢√ª∏ ∆√À DNA - ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫√∆∏∆∞ ∆ø¡ µ∞™∂ø¡ ∂¶ø¡Àª√ ............................................................ √¡√ª∞ ...................................... ∆ª∏ª∞ ..................... ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ .............................................. ∞Ó Û ¤Ó· ÌfiÚÈÔ DNA ÂÚȤ¯ÂÙ·È ∞ Û ÔÛÔÛÙfi 22 Û ÙÈ ÔÛÔÛÙfi ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ‚¿ÛÂȘ ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜. ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 103 ¢π∫§ø¡√ DNA 1Ô˜ ÎÏÒÓÔ˜ 2Ô˜ ÎÏÒÓÔ˜ ∆ ... G ... ... G ... ∆ C ... ... A A ... ™ÙÔ Û¯‹Ì· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÙˆÓ ·˙ˆÙÔ‡¯ˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÎÏÒÓÔ˘˜ ÂÓfi˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÔÚ›Ô˘ DNA. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ٷ ÎÂÓ¿ ÛÙÔÓ ‰ÈÏ·Ófi ›Ó·Î· ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ·˙ˆ- ÙÔ‡¯Â˜ ‚¿ÛÂȘ: ∞ G T C.

slide 105:

4Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· 5.3 ∞ÏÏËÏfiÌÔÚÊ· ∂ȉÈÎÔ› ‰È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ - ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ™‡ÛÙËÌ· √ÚÁ¿- ÓˆÛË ¢ÔÌ‹-§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ∂ͤÏÈÍË πÛÔÚÚÔ›·-∞˘ÙÔÚ‡ıÌÈÛË ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ∫·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ªÔÓ¿- ‰·-™‡ÓÔÏÔ √ÌÔÈfiÙËÙ·-¢È·ÊÔÚ¿ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÃÒÚÔ˜ ÃÚfiÓÔ˜ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ: ñ ¡· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ù· ·ÏÏËÏfiÌÔÚÊ· ˆ˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ Ù˘ ›‰È·˜ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Ù· ·ÏÏËÏfiÌÔÚÊ· Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù¿ Û ÂÈÎÚ·Ù‹ Î·È ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓ·. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÏÔÂȉ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Û ÔÌfi˙˘ÁÔ˘˜ Î·È ÂÙÂÚfi˙˘ÁÔ˘˜ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ñ ¡· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÂÈÎÚ·Ù‹ Î·È ˘ÔÏÂÈfiÌÂ- Ó· ·ÏÏËÏfiÌÔÚÊ· ηıÒ˜ Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÌfi˙˘Á· Î·È ÂÙÂÚfi˙˘Á· ¿ÙÔÌ·. ñ ¡· ·ÍÈÔÔÈ› ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ·ÏÏËÏfiÌÔÚÊ· ÁÈ· Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁ› ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ‹ ÌË Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÏÔ‚Ô› ·˘ÙÈÒÓ Ù‡¯ˆÛË ÁÏÒÛÛ·˜ ¯ÚÒÌ· Ì·ÏÏÈÒÓ Ì·ÙÈÒÓ ÎÙÏ.. ñ ¡· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙ¿ Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ·fi„ÂȘ Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÛÙ¿ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÁÂÓÂÙÈ΋ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· .¯. Ê˘ÏÂÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÚÔ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÎÙÏ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë fiÙÈ ÔÚÈṲ̂- ÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ √Ú›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÂÈÎÚ·Ù¤˜ ÙÔ ·ÏÏËÏfiÌÔÚÊÔ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÁÂÓÈο ÛÙÔ˘˜ ·Ô- ÁfiÓÔ˘˜. ñ ÷ڷÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÁÂÓÈο ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ˆ˜ ÔÌfi˙˘ÁÔ ‹ ÂÙÂÚfi˙˘ÁÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·- ʤÚÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÏÏËÏfiÌÔÚÊ·. ñ ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙȘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ·Ú¿ ÛÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ·. ñ ¢È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ·fi„ÂȘ fiˆ˜: «∏ ʇÛË Î¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜ Ó· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜». ñ ∞Ô‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ· Û ۈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ fiˆ˜ ÙÔ ·›Ì· ‹ Ô ÂÁΤʷÏÔ˜. ñ £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ÁÔÓ›‰È· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Â›Ó·È «ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ·» ‹ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ. ñ £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÎÏËÚÔÓÔÌÔ‡Ó Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ÌË- Ù¤Ú· Î·È Ù· ·ÁfiÚÈ· ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ‹ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ 1. ∞Ó·ı¤ÙÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÌÈÎÚ‹ ¤Ú¢ӷ Â¿Óˆ ÛÙË °ÂÓÂÙÈ- 104 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 106:

΋. ºÚÔÓÙ›˙Ô˘Ì ӷ οıÔÓÙ·È ·Ó¿ ‰‡Ô Û οı ıÚ·Ó›Ô Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÙÚ¤Ô˘- Ì ӷ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙÔÓ ‰ÈÏ·Ófi ÙÔ˘˜ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ¯·Ú·- ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÊÔ- Ú¤˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó. ∆Ô˘˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ 5.2. ∆Ô˘˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ì fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔ º‡ÏÏÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ӷ ÙÔ Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÏË ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯·Ú·- ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÛÙ‹ÏË ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ ÙÔ˘˜. ªÔÚԇ̠Â›Û˘ Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ «¿ÚÔ˘Ó» ÙÔ ‰·ÎÙ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÔÙ‡ˆÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù·ÌfiÓ ÁÈ· ÛÊÚ·Á›‰Â˜ ‹ Ï·ÛÙÂÏ›ÓË Î·È Ó· ÙÔ Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó Ì ·˘Ùfi ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ ÙÔ˘˜ 16 . 2. ƒˆÙ¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó¿ÎÏËÛË ÁÓÒÛÂˆÓ Û ÙÈ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈ- ÛÙÈο Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÙ‹Ï˘ ÁÂÓÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÔÓ›‰È· ÎÙÏ.. ™ÙË Û˘Ó¤- ¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ÚˆÙ¿Ì Ô‡ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ η٤ÁÚ·„·Ó Î·È ÙÔ˘˜ η- ıÔ‰ËÁԇ̠ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÔÈ «·Ú·ÏÏ·Á¤˜» ÂÓfi˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡ .¯. ηÛÙ·Ó¿ ‹ Á·Ï¿˙È· Ì¿ÙÈ· ˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÁÂÓÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Ù· ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜. ∂ÈÛ¿ÁÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· «·ÏÏËÏfiÌÔÚÊÔ». ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ·Í›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ Û ·ÓÙȉȷ- ÛÙÔÏ‹ Ì ÙÔÓ Û˘¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ fiÚÔ «·ÏÏËÏfiÌÔÚÊ· ÁÔÓ›‰È·» Ô ÂÈ- ÛÙËÌÔÓÈο ÔÚıfi˜ fiÚÔ˜ Â›Ó·È «·ÏÏËÏfiÌÔÚÊ· ÁÔÓȉ›Ô˘». ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ˆÛÙfi- ÛÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ô ·ÏÔ‡ÛÙÂÚÔ˜ fiÚÔ˜ «·ÏÏËÏfiÌÔÚÊ·» ÁÈ· Ó· ·Ô- Ê¢¯ı› Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ·Ú·ÓÔ‹ÛÂˆÓ Î·È Û‡Á¯˘Û˘ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. 3. µÔËı¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÁÔÓÈ- ÌÔÔ›ËÛË Î·È Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÔÈ ÌÈÛ¤˜ ÁÂÓÂÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÌËÙÚÈ΋ ÚԤϢÛË Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ÌÈÛ¤˜ ·ÙÚÈ΋. ∆Ô˘˜ ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÁÔ- Ó›˜ ÙÔ˘˜ Û οÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∆Ô˘˜ ÚˆÙ¿Ì Ò˜ ÂÍËÁÂ›Ù·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ·Ù¤Ú·˜ Î·È ÙÔ ·È‰› ¤¯Ô˘Ó ηÛÙ·Ó¿ Ì¿ÙÈ· ÂÓÒ Ë ÌË- Ù¤Ú· Á·Ï¿˙È·. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ ·ÏÏËÏfiÌÔÚÊÔ ÁÈ· Ù· Á·Ï¿˙È· Ì¿ÙÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ· ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È 17 . ∂ÈÛ¿ÁÔ˘Ì ÙËÓ ¤Ó- ÓÔÈ· ÙˆÓ ÂÈÎÚ·ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓˆÓ ·ÏÏËÏÔÌfiÚÊˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÔÌfi˙˘ÁˆÓ Î·È ÂÙÂÚfi˙˘ÁˆÓ ·ÙfïÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Î·ıÔ‰ËÁԇ̠ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ô˘ µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 105 16. ∂Âȉ‹ ηٿ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÔÚ›Ù ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο Ó· ¤¯ÂÙ ÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÙËÓ ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ë̤ڷ Î·È Ó· ʤÚÔ˘Ó ÙÔ ‰·ÎÙ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÔÙ‡ˆÌ· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË. 17. ∆Ô ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ÁÔÓ›‰È· Ô˘ ‰ÚÔ˘Ó ÚÔÛıÂÙÈο. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fï˜ fiÙÈ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ Â›Ó·È ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È È‰È- ·›ÙÂÚ· ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜.

slide 107:

ÂΉËÏÒÓÂÈ ÙÔ ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ ·ÏÏËÏfiÌÔÚÊÔ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÔÌfi˙˘ÁÔ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ∆ÔÓ›˙Ô˘Ì Â›Û˘ fiÙÈ Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ ˆ˜ ÂÙÂÚfi˙˘ÁÔ˘ ‹ ÔÌfi˙˘ÁÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎfi˜ ·ÏÏ¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÏÏËÏfiÌÔÚ- Ê· ‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÏÏËÏfiÌÔÚÊ· Ù· ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ .¯. ÂÙÂÚfi˙˘ÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ï- ÏËÏfiÌÔÚÊÔ Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ Ù‡¯ˆÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÎÙÏ.. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÊfiÚÌËÛË Ù· º‡ÏÏ· ∂ÚÁ·Û›·˜ Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘˙ËÙ¿- Ì ̷˙› ÙÔ˘˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î¿ı ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û˘ÓÂÚ- Á·Û›·˜ ÙˆÓ ÁÂÓÂÙÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˙ÂÈ. 4. ªÔÚԇ̠·Ó ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÎfiÈÌÔ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û¯Â- ÙÈο Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·›Ì·ÙÔ˜ Û‡ÛÙËÌ· ∞µ0. ∆Ô˘˜ ÚˆÙ¿Ì ÔȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·›Ì·- ÙÔ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Û ÔÈ· ÔÌ¿‰· ·›Ì·ÙÔ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ò˜ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰· ·›Ì·ÙÔ˜ οı ·ÙfiÌÔ˘. ªÔÚԇ̠ӷ ·Ó·ÊÂÚıÔ‡ÌÂ Û˘ÓÔÙÈο ÛÙ· ÔÏÏ·Ï¿ ·ÏÏËÏfiÌÔÚÊ· Î·È Ó· ÚÔÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ Î·- ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ∞µ0 Ì ÛÎÔfi ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Û¯ÂÙÈ΋˜ Û˘ÓıÂÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ «¶Ò˜ ηıÔÚ›˙Ô- ÓÙ·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ·›Ì·ÙÔ˜». 5. ∆¤ÏÔ˜ ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ 5.3 Î·È ·Ó·ı¤ÙÔ˘Ì Û ÔÌ¿‰· Ì·ıËÙÒÓ Û˘ÓıÂÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· 18 Ì ı¤Ì· Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ηٿٷ͢ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÂ Ê˘Ï¤˜. ∂Óı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ì ·Ó ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÎfiÈÌÔ Ù˘¯fiÓ Ì·ıËÙ¤˜ ¿ÏÏˆÓ ‰ÔÁÌ¿ÙˆÓ ‹ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ù‹. °È· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÏϤÍÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· Î·È ·fi ¿ÏϘ ˘ÔÂÓfiÙËÙ˜ Î·È ÂÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «∫ÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ·» «∂ͤÏÈÍË» ÎÙÏ. ηıÒ˜ Î·È ·fi ¿ÏÏ· Ì·ı‹Ì·Ù· ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›· £ÚËÛ΢ÙÈο ¶ÔÏÈÙÈ- Τ˜ ∂ÈÛً̘ ÎÙÏ. Î·È ËÁ¤˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο Λ- ÌÂÓ· ¿ÚıÚ· ·fi ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÂÚÈÔ‰Èο ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÎÙÏ.. °È· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ̤۷ ÛÂ Û˘- ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ªÔÚԇ̠Â›Û˘ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÓıÂÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «∂ͤÏÈÍË». 106 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À 18. ∏ ÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ·ÊÔÚ¿ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ¿ÚıÚÔ˘ Ô˘ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ‹ Û ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙÔ ·Ó¤‚·ÛÌ· Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÎÙÏ. ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ - project.

slide 108:

ºÀ§§√ ∂ƒ°∞™π∞™ 5.2 ¶√™√ √ª√π√π... ¶√™√ ¢π∞º√ƒ∂∆π∫√π ∂¶ø¡Àª√ ............................................................ √¡√ª∞ ...................................... ∆ª∏ª∞ ..................... ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ .............................................. ∞. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· ÙÔ fiÓÔÌ¿ Û·˜ π Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘/Ù˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡/‹˜ Û·˜ ππ. ∫¿Ùˆ ·fi οı fiÓÔÌ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÌÈ· ÊÚ¿ÛË ‹ ϤÍË Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο οı ·ÙfiÌÔ˘. ªÔÚ›Ù ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÙ ·fi ÙÔÓ/ÙË ‰ÈÏ·Ófi/‹ Ó· Û·˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·È Ó· Û·˜ ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Û·˜. Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫√ π........................ ππ........................ °Ú·ÌÌ‹ ÙÚȯÔÊ˘˝·˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÚ˘Ê‹ §Ô‚Ô› ·˘ÙÈÒÓ ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓÔÈ ‹ ÂχıÂÚÔÈ ¶Ù‡¯ˆÛË ‹ fi¯È Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ¢È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ¿ÎÚ˘ Ù˘ ̇Ù˘ ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ ‹ ÚÔ˜ Ù· οو ÃÚÒÌ· Ì·ÙÈÒÓ ª·ÏÏÈ¿ ›ÛÈ· Û·ÛÙ¿ ‹ ηÙÛ·Ú¿ µ. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ηٷÁÚ¿„·Ù ӷ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÙ ÙÔ ÔÚ- ÙÚ¤ÙÔ: ·. ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Û·˜ Î·È ‚. ÙÔ˘/Ù˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡/‹˜ Û·˜. ·. ‚. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 107

slide 109:

ºÀ§§√ ∂ƒ°∞™π∞™ 5.3 ∞¡£ƒø¶π¡∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ ∫∞π ºÀ§∂™ ∂¶ø¡Àª√ ............................................................ √¡√ª∞ ...................................... ∆ª∏ª∞ ..................... ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ .............................................. ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Ê˘Ï‹˜ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ °ÂÓÂÙÈ΋˜ ∆ÔÓ 18Ô ·ÈÒÓ· Ù· ˙Ò· Î·È Ù· Ê˘Ù¿ Ù·ÍÈÓÔÌ‹ıËÎ·Ó Û ÔÌ¿‰Â˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Á¤ÓË Â›‰Ë ˘Ô›‰Ë Î·È Ê˘Ï¤˜ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù· ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÙÔÌ·. ∆Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ Â›‰Ô˜ ˘‹ÚÍ ÎÈ ·˘Ùfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÌÈ·˜ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ Ô˘ ‚·Û›ÛÙË- Π۠·˘ı·›ÚÂÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ΢ڛˆ˜ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Ï¢΋ ΛÙÚÈÓË Ì·‡ÚË Ê˘Ï‹. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÔÈ Ù·ÍÈÓfiÌÔÈ ‹Ù·Ó ∂˘Úˆ·›ÔÈ Î·È ‚¿ÛÈÛ·Ó ÙȘ ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘˜ Û ÌÔÚÊÔ- ÏÔÁÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ‹ Ù˘ Õˆ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÂÍÂÚ‡ÓËÛ·Ó Î·È ·Ô›ÎÈÛ·Ó. √È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌÂϤÙ˜ Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Î·Ú˘fiÙ˘Ô ÂÓfi˜ ∞ÊÚÈηÓÔ‡ Î·È ÂÓfi˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘. ŸÏ˜ ÔÈ Ê˘ÏÂÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ ÁÂÓÈο ‚·Û›ÛÙËÎ·Ó Û ÁÂÓÂÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ¿Ó¢ ·Í›·˜. ¢È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ê˘Ï‹... ·ÏÏ¿ ›‰ÈÔ Â›‰Ô˜ ∆Ú›· ÌÔÓ٤Ϸ ·ÓıÚÒˆÓ Û ‰È·ÊÔ- ÚÂÙÈΤ˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. ∆· ÁÂÓÂÙÈο ÙÔ˘˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂ- Ú˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ·Ú¿ ‰È·ÊÔÚ¤˜. ∂›Ó·È Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÊ·Ú- ÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. ªÔÚ›Ù ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ó· Ì·ÓÙ¤- „ÂÙ Û ÔÈ·Ó ·Ó‹ÎÂÈ Ô Î·Ú˘fiÙ˘Ô˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ∏ ‚ÈÔÏÔÁ›· Ì¿˜ ¤¯ÂÈ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ·Ú¿ ÙȘ ÂÌÊ·Ó›˜ ‰È·- ÊÔÚ¤˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó· ›‰Ô˜ ·ÓıÚÒˆÓ. ¡· ‰È·‚¿ÛÂÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ΛÌÂÓÔ. ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÙ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ‰ÔÌ‹ Î·È ÔÈ ÏÂÈ- ÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ë ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈ- ÛÌÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÎÙÏ. ¡· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÎÈ ¿Ï- Ϙ ÁÓÒÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÎÙÏ. ¡· ·ÍÈÔÔÈ‹- ÛÂÙÂ Î·È ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Û·˜ ·fi ¿ÏÏ· Ì·ı‹Ì·Ù· fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›· Ù· £ÚËÛ΢ÙÈο ÔÈ ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ Î·È fiÙÈ ¿ÏÏÔ ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ı· Û·˜ Ê·Ó› ¯Ú‹ÛÈÌÔ. ¡· ·ÓÙÏ‹ÛÂÙ ÛÙÔȯ›· ·fi ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ‚È‚Ï›· ΛÌÂÓ· ¿ÚıÚ· ·fi ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÂÚÈÔ‰Èο ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÎÙÏ. ¡· ÛÎÂÊÙ›Ù ӷ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙ ӷ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ Á‡Úˆ Û·˜. ¡· ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÛÂÙ ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Ù· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο Û·˜ ٷϤÓÙ· Î·È Ó· Û˘Óı¤ÛÂÙ ̛· ÂÚ- Á·Û›· Ì ٛÙÏÔ: «∞ÓıÚÒÈÓ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È Ê˘Ï¤˜». ∆ÒÚ· È· ¤¯ÂÙ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ- ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ Û·˜ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ª√¡∞¢π∫√ ·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ÛÙË °Ë. 108 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 110:

5Ë Î·È 6Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· 5.4 ∫˘ÙÙ·ÚÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË ∂ȉÈÎÔ› ‰È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ - ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ™‡ÛÙËÌ· √ÚÁ¿- ÓˆÛË ¢ÔÌ‹-§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ∂ͤÏÈÍË πÛÔÚÚÔ›·-∞˘ÙÔÚ‡ıÌÈÛË ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ∫·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ªÔÓ¿- ‰·-™‡ÓÔÏÔ √ÌÔÈfiÙËÙ·-¢È·ÊÔÚ¿ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÃÒÚÔ˜ ÃÚfiÓÔ˜ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ: ñ ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ› ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÂÓfi˜ ÔÚÁ·- ÓÈÛÌÔ‡. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ۈ̷ÙÈο Î·È Ù· ÁÂÓÓË- ÙÈο ·ÙÙ·Ú·. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË Ì›ÙˆÛË ˆ˜ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ù‡Ô Î˘ÙÙ·ÚÈ΋˜ ‰È·›ÚÂÛ˘ ÙˆÓ Â˘- ηڢˆÙÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ. ñ ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ̛وÛ˘ Ù· ı˘Á·ÙÚÈο ·ÙÙ·Ú· ¤¯Ô˘Ó Ù·˘ÙfiÛË̘ ÁÂÓÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÙÔ ·Ú- ¯ÈÎfi ·ÙÙ·ÚÔ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÚԤ΢„·Ó. ñ ¡· ·Ú·ÙËÚ› ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· Î·È Ó· Ù· ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·‰ÂÏʤ˜ ¯ÚˆÌ·Ù›‰Â˜. ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Û˘ÓÔÙÈο Ù· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ̛وÛ˘ Î·È Ù˘ Ì›ˆÛ˘. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË Ì›ˆÛË ˆ˜ ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ô˘ ·ÔηıÈÛÙ¿ ÛÂ Û˘Ó‰˘·- ÛÌfi Ì ÙË ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔÓ ÔÚıfi ·ÚÈıÌfi ¯ÚˆÌÔÛˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÌÊÈÁÔÓÈ- ο ·Ó··Ú·ÁfiÌÂÓÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ñ ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË Ì›ÙˆÛË Î·È ÙË Ì›ˆÛË. ñ ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ› ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ηٿ Ù· ‰È¿- ÊÔÚ· ÛÙ¿‰È· ÙÔ˘ ΢ÙÙ·ÚÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘. ñ ¡· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ DNA ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÂÓfi˜ ¢ηڢˆÙÈÎÔ‡ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘. ñ ¡· ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ÔÌÔÈÒÌ·Ù· ¯ÚˆÌÔÛˆÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ÙË ‰È·‰È- ηۛ· Ù˘ Ì›ˆÛ˘. ñ ¡· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙ¿ Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ·fi„ÂȘ Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒ- ÓÂÈ ÛÙ¿ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤- ÓˆÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ηıÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ʇÏÔ˘. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÚÔ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÎÙÏ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë fiÙÈ ÔÚÈṲ̂- ÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ ™˘Á¯¤Ô˘Ó ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ‰È·›ÚÂÛ˘ Ù˘ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ·‡ÍËÛ˘ Î·È Ù˘ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘. ñ ¢ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ¤Ó· ·ÙÙ·ÚÔ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Û ‰‡Ô. ñ ¢ÂÓ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Ì ÁÂÓÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 109

slide 111:

ˆ˜ ÔÈ ÁÂÓÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. ñ £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ̛وÛ˘ οı ı˘Á·ÙÚÈÎfi ·ÙÙ·ÚÔ ÂÚȤ¯ÂÈ Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ·Ï˘Û›‰Â˜ ÙÔ˘ DNA. ñ ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ·ÙÙ·Ú· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÌÂȈÙÈ΋ ‰È·›ÚÂ- ÛË Â›Ó·È ‰ÈÏÔÂȉ‹. ñ ∞ӷʤÚÔ˘Ó fiÙÈ Û οı Á·Ì¤ÙË ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ¯ÚˆÌfiۈ̷. ñ £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì›ÙˆÛË ‹ Ì›ˆÛË ÛÂ Ê˘ÙÈο ·ÙÙ·Ú·. ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Á·Ì¤Ù˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÔÈ ÛfiÚÔÈ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˙ˆ‹. ñ ¢ÂÓ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ Ù˘¯·›Ô˘ ÛÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ· ·- ÚfiÏÔ Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ñ ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÌËÙ¤Ú· ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ʇÏÔ˘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ 1. ƒˆÙ¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ Ù· ·ÙÙ·Ú· Ô˘ ·Ú¿ÁÔ- ÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÙÚ·‡Ì· Â›Ó·È ›‰È· ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ηٷ- ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ‹ ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ˘ÁÈ‹. ∆Ô˘˜ ÚˆÙ¿Ì Â›Û˘ ·Ó¿ÎÏËÛË ÁÓÒÛÂˆÓ Ò˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ÔÏ˘Î‡ÙÙ·ÚÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ ˙˘ÁˆÙfi. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ΢ÙÙ·ÚÈÎÔ‡ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡. 2. ∂ÈÛ¿ÁÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· «Ì›ÙˆÛË» ˆ˜ ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ‰È·›ÚÂÛ˘ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ·Ú·ÁˆÁ‹ fiÌÔÈˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi. ƒˆÙ¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó¿ÎÏËÛË-·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÔÈ· ÚÔ¸fiıÂÛË ıˆÚÔ‡Ó ·Ó·Áη›· ÒÛÙ ‰‡Ô ·ÙÙ·Ú· Ó· Â›Ó·È fiÌÔÈ· ÛÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘Ú- Á›· Ó· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÙȘ ›‰È˜ ÁÂÓÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi Î·È Â›‰Ô˜ ¯ÚˆÌÔÛˆÌ¿ÙˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ· ÁÓˆÛÙ‹ ȉÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ DNA ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹. 3. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Ì›- ÙˆÛ˘. ∑ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÙ·Ê·ÛÈο ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ 9Ë ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡ Î·È Ó· Ù· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·‰ÂÏʤ˜ ¯ÚˆÌ·Ù›‰Â˜. ∆Ô˘˜ ηıÔ‰ËÁԇ̠̤۷ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ‰È- ·›ÚÂÛ˘ Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ DNA ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘. ªÔ- Úԇ̠ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË Ù· ¯ÚˆÌÔ- ÛÒÌ·Ù· Û˘ÛÂÈÚÒÓÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi. µÔËı¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÈÔ Û˘Ì˘Îӈ̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο Ù˘¯fiÓ Ï¿ıË Î·È ·ÒÏÂÈ· ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ·. 4. ∑ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο 110 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 112:

Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ¯ÚˆÌÔÛˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ۈ̷ÙÈο ·ÙÙ·Ú· ÙˆÓ ·ÓÒ- ÙÂÚˆÓ ÔÏ˘Î‡ÙÙ·ÚˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÛÙ· ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÛÙ·ıÂÚfi˜ ‰ÈÏÔÂȉ‹˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó Û˘ÓÔÙÈο ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÓÒÙÂ- ÚˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ .¯. ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·ÌÊÈÁÔÓÈ΋ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Û‡ÓÙËÍË Á·ÌÂÙÒÓ ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛË. ∆Ô˘˜ ÚˆÙ¿Ì ÔȘ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈ «ÚԉȷÁڷʤ˜» ÙˆÓ Á·ÌÂÙÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Ê˘- Ï·¯ı› Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ¯ÚˆÌÔۈ̿وÓ. ∆Ô˘˜ ηıÔ- ‰ËÁԇ̠ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÔÈ Á·Ì¤Ù˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ì ¤Ó·Ó ÂȉÈÎfi ÙÚfiÔ Î˘ÙÙ·ÚÈ΋˜ ‰È·›ÚÂÛ˘ ÙË Ì›ˆÛË. ªÔÚԇ̠ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ fiÚÔ˘. ∏ ÂÚÒÙËÛË ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ̷ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÌËÙÚÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋. 5. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ۯ‰›·Û˘ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Î·È ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ȉȷÈ- ÙÂÚfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ ·Ô¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÌfiÏÔÁˆÓ ¯ÚˆÌÔÛˆÌ¿ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ 4 ·ÏÔÂȉÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÎÙÏ.. 6. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ Ù˘ ̛وÛ˘ Î·È Ù˘ Ì›ˆ- Û˘ Î·È ÙÔ˘˜ ηÏԇ̠ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·- ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ì¿˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì·˜ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·. ªÔÚԇ̠·Ó ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÎfiÈÌÔ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ì·˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi 8 Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ú·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó 2 ˙‡ÁË ÔÌfiÏÔÁˆÓ ¯ÚˆÌÔÛˆÌ¿ÙˆÓ ÚÒÙ· ηٿ ÙË Ì›ÙˆÛË Î·È ‡ÛÙÂÚ· ηٿ ÙË Ì›ˆÛË. √È Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó¿ ‰‡Ô ı· ÎÚ·ÙÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ·‰ÂÏʤ˜ ¯ÚˆÌ·Ù›‰Â˜. ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙËÓ Ô- Ú›· ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. 7. ªÔÚԇ̠ӷ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒ- ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ Ê˘ÏÂÙÈο ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· Î·È Ó· Ù· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó ‹ Ó· Ù· ·Ú·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó fiˆ˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Ì›- ˆÛ˘. ∆Ô˘˜ ÚˆÙ¿Ì ÔÈÔ˜ Á·Ì¤Ù˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÂÚÌ·ÙÔ˙ˆ¿ÚÈÔ. ∆Ô˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ À ¯ÚˆÌfiۈ̷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙ· ·ÙÙ·Ú· ÙˆÓ ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ ·ÙfïÓ. 8. ¶ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÛÂÚÌ·ÙÔ˙ˆ¿ÚÈÔ Ó· ʤÚÂÈ ¤Ó· à ‹ ¤Ó· À ¯ÚˆÌfiۈ̷ 50 ÁÈ· ÙÔ Î·ı¤Ó·. ∆Ô˘˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì Â›Û˘ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 111

slide 113:

‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 19 Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ηıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ʇÏÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ÀÔı¤ÙÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ 30 ¯¿ÓÙÚ˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ .¯. ÎfiÎÎÈÓ˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Á·Ì¤Ù˜ Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ÙÔ Ã ¯ÚˆÌfiۈ̷ ˆ¿- ÚÈ· Î·È ÛÂÚÌ·ÙÔ˙ˆ¿ÚÈ· ÂÓÒ ÔÈ 10 ¯¿ÓÙÚ˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ .¯. Ú¿ÛÈÓ˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Á·Ì¤Ù˜ Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ÙÔ À ¯ÚˆÌfiۈ̷ ÛÂÚÌ·ÙÔ˙ˆ¿ÚÈ·. ∆Ô˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ó fiÛ· ·È‰È¿ ı· ÁÂÓ- ÓËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ· Èı·ÓfiÙËÙ· ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ Î·ı¤Ó· Ó· Â›Ó·È ·ÁfiÚÈ ‹ ÎÔÚ›ÙÛÈ. ∞ÊÔ‡ ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ-˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ ÙȘ ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó ‹ Ó· ÙȘ ·ÔÚÚ›„Ô˘Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÛΤ„˘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹˜. ¶ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ÙÚÂȘ Ì·ıËÙ¤˜- ‚ÔËıÔ‡˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Ù¿Í˘. ∑ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚ÔËıÔ‡˜ Ó· ÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ‰Ô- ¯Â›· ÙȘ ÂÙÈΤÙ˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó «ÌËÙ¤Ú·» Î·È «·Ù¤Ú·˜» Î·È ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ÙȘ ÂÙÈΤÙ˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó «·ÁfiÚÈ» Î·È «ÎÔÚ›ÙÛÈ». ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ¯¿ÓÙÚ˜-«Á·Ì¤Ù˜» ÛÙ· 2 ‰Ô¯Â›·-«ÁÔÓ›˜» Ì ÙËÓ Î·ıÔ- ‰‹ÁËÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙȘ 20 ÎfiÎÎÈÓ˜ ¯¿ÓÙÚ˜ ÛÙÔ ‰Ô¯Â›Ô-«ÌËÙ¤Ú·» Î·È ÙȘ 10 ÎfiÎÎÈÓ˜ Î·È 10 Ú¿ÛÈÓ˜ ÛÙÔ ‰Ô¯Â›Ô-«·Ù¤Ú·˜». ∫Ï›ÓÔ˘Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‚ÔËıÔ‡ Ì ÙÔ Ì·ÓÙ›ÏÈ Î·È ÙÔÓ ·ÚÔÙÚ‡ÓÔ˘Ì ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Èı·ÓÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ·ÔÁfiÓˆÓ ‰È·Ï¤ÁÔÓÙ·˜ οı ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë Ì›· ¯¿ÓÙÚ·-«Á·Ì¤ÙË» ·fi οı ‰Ô¯Â›Ô. ŸÙ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ¯¿ÓÙÚ˜ Ù˘¯·›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È ›‰È˜ Ãà ÙȘ ·›ÚÓÂÈ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ‚ÔËıfi˜ Î·È ÙȘ ÙÔÔıÂ- Ù› ÛÙÔ ‰Ô¯Â›Ô-«ÎÔÚ›ÙÛÈ» ÂÓÒ fiÙ·Ó Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÃÀ ÙȘ ·›ÚÓÂÈ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ Î·È ÙȘ ÙÔÔıÂÙ› ÛÙÔ ‰Ô¯Â›Ô-«·ÁfiÚÈ». ∑ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙÔ˘ οı «·È‰ÈÔ‡» Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó ‹ fi¯È ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜ ˘fiıÂÛË ·fi Ù· 20 «·È‰È¿» Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ù· 10 ı· Â›Ó·È ·ÁfiÚÈ· Î·È Ù· 10 ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÔÛÔÛÙfi 50. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ·Ó ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÎfiÈÌÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂϤÁÍÔ˘Ì ÙÔÓ ‚·ıÌfi ηٷÓfiËÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ¯ÚˆÌÔÛˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ̤۷ Û οı Á·Ì¤ÙË 22 ·˘ÙÔÛˆ- ÌÈο ÌË ÔÌfiÏÔÁ· Î·È ¤Ó· Ê˘ÏÂÙÈÎfi. 9. ªÔÚԇ̠ӷ ÚÔηϤÛÔ˘ÌÂ Û˘˙‹ÙËÛË Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û¯ÂÙÈο Ì ÎÔÈ- ÓˆÓÈο ÈÛÙÔÚÈο ÔÏÈÙÈÛÙÈο Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Á¤ÓÓËÛ˘ ·ÁÔÚÈÔ‡ ‹ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÌËÙ¤Ú· ıˆÚÂ›Ù·È «˘‡ı˘ÓË» ÁÈ· ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙË ¯Ú‹ÛË Û 112 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À 19. °È· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹˜ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂȉÔÔÈ- Ëı› ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì¤Ú· Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ˘ÏÈο: 30 ¯¿ÓÙÚ˜ ‹ ‚fiÏÔ˘˜ ÂÓfi˜ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ .¯. ÎfiÎÎÈÓÔ˘ Î·È 10 ¯¿ÓÙÚ˜ ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ .¯. Ú¿ÛÈÓÔ˘ fiϘ ÔÈ ¯¿ÓÙÚ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Û¯‹Ì· Î·È ˘Ê‹ ¤Ó· ÛÎÔ‡ÚÔ Ì·ÓÙ›ÏÈ Î·È 4 ·˘ÙÔ- ÎfiÏÏËÙ˜ ÂÙÈΤÙ˜ Ì ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ: ÌËÙ¤Ú· ·Ù¤Ú·˜ ÎÔÚ›ÙÛÈ ·ÁfiÚÈ. ∂›Û˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË- ıÔ‡Ó 2 ÌÂÁ¿Ï· Î·È 2 ÌÈÎÚ¿ ‰Ô¯Â›· ‹ ÔÙ‹ÚÈ· ˙¤Ûˆ˜ ÙˆÓ 100 mL Î·È ÙˆÓ 50 mL.

slide 114:

ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘ «·È‰›» ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ·ÁfiÚÈ· ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙËÓ ËıÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÂÈÏÔ- Á‹˜ ʇÏÔ˘ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ϤÔÓ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÎÙÏ.. ∞Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì·ıËÙ¤˜ ¿ÏÏˆÓ ‰ÔÁÌ¿ÙˆÓ ‹ ·ÏÏÔ‰·Ô› ÙÔ˘˜ ÂÓı·ÚÚ‡- ÓÔ˘Ì ӷ ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Î·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË. ªÔÚԇ̠ӷ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û¯ÂÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· .¯. ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ ºfiÓÈÛÛ· Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ Û˘ÓÙ¿ÍÔ˘Ó ˆ˜ Û˘ÓıÂÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Û¯ÂÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù›Ù- ÏÔ: «µÈÔÏÔÁ›· ÎÔÈÓˆÓ›· ‚ÈÔËıÈ΋ Î·È Ê‡ÏÔ» Î·È Ó· ÙÔ ‰ËÌÔÛȇÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. 10. ∆¤ÏÔ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó Ò˜ ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ·ÏÏËÏfiÌÔÚÊ· ηٿ ÙË Ì›ˆÛË Ì ÛÎÔfi Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ- Ëı› ˆ˜ ·ÊfiÚÌËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ˘ÔÂÓfiÙËÙ· «∫ÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ·». 11. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ 11Ë ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡. ∏ ¿ÛÎËÛË ·˘Ù‹ ı· ÙÔ˘˜ ÂÍÔÈÎÂÈÒÛÂÈ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ Î·- Ù·Û΢‹ ÔÌÔÈˆÌ¿ÙˆÓ ¯ÚˆÌÔۈ̿وÓ. £· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Â›Û˘ ÙË ‰˘- Ó·ÙfiÙËÙ· Â›Ï˘Û˘ ·ÏÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Á·ÌÂÙÒÓ. ªÔ- Úԇ̠ÂÈϤÔÓ Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì Â›ÛÎÂ„Ë Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÚÔÁÂÓÓËÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ .¯. ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ÎÙÏ.. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 113

slide 115:

∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ 5.1 ∆Ô ÁÂÓÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· 1. ·. § ‚. ™ Á. § ‰. ™. 2. ·. ∆Ô ÁÂÓÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙˆÓ Â˘Î·Ú˘ˆÙÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û ‰Ô̤˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù·. ‚. ™Ù· ·ÙÙ·Ú· ÙˆÓ ·ÏÔÂȉÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ Á·Ì¤Ù˜ ÙˆÓ ‰È- ÏÔÂȉÒÓ ÔÏ˘Î‡ÙÙ·ÚˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ù· ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ ‰‡Ô fiÌÔÈ·. 3. 5.2 ∏ ÚÔ‹ Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ∏ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÓÔ˘ÎÏÂ˚ÎÒÓ ÔͤˆÓ – ∞Ôı‹Î¢ÛË Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ∞ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ DNA – ¢È·Ù‹ÚËÛË Î·È ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ªÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË – ŒÎÊÚ·ÛË Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ 1. ∞. Á µ. ‰ °. ‚. 2. πππ 3. ·. ...TTAACGGGTACC... ‚. ...UUAACGGGUACC... 114 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À 1º À §∂ ∆ π∫ ∞ 2∞ À ∆ √ ™ ø ª∞ ∆ ∞ 3 à ƒ ø ª √™ø ª ∞ ∆∞ 4∞ ƒ ™ ∂ ¡ π ∫ √ ° 5 ∂¡∂ ∆ π ∫ √ 6√ ª √ § √ ° ∞ rRNA ∞ÔÙÂÏ› Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚÈ‚ÔÛÒÌ·ÙÔ˜. tRNA ªÂٷʤÚÂÈ ·ÌÈÓÔͤ· ÛÙÔ ÚÈ‚fiۈ̷. mRNA MÂٷʤÚÂÈ ÙË ÁÂÓÂÙÈ΋ ÏËÚÔÊÔÚ›·.

slide 116:

4. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: ·. ™˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ DNA Û m ·ÚÈıÌfi˜ ˙¢ÁÒÓ ‚¿ÛÂˆÓ ¯ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ ˙¢ÁÒÓ ‚¿ÛÂˆÓ Û nm ¯ 10 –9 m/nm ‹ 6 ¯ 10 9 ¯ 034 ¯ 10 –9 204 m. ™ËÌ›ˆÛË: ™ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ·ÔʇÁÔÓÙ·È ÔχÏÔÎÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ› Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ DNA ÙˆÓ ÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÙÔ˘ ·Ó- ıÚÒÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓÈ·›Ô ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 46 ÁÚ·ÌÌÈο ÌfiÚÈ·. √ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÚÒÙËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ÂÍ·Á¿ÁÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ DNA οı ۈ̷ÙÈÎÔ‡ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ Ù· 2 m. ‚. ™Â fiϘ ÙȘ Ê¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ΢ÙÙ·ÚÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘ ÙÔ DNA Â›Ó·È Û˘ÛÂÈڈ̤- ÓÔ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂȉÈÎÒÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ. ∏ Û˘Û›ڈÛË ·˘Ù‹ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚·ıÌfi ηٿ ÙËÓ Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË fiˆ˜ ı· ·Ó·ÊÂÚ- ı› ·Ú·Î¿Ùˆ. 5.3 ∞ÏÏËÏfiÌÔÚÊ· 1. ∏ ¢·Ó¿Ë ¤¯ÂÈ ÎfiÎÎÈÓ· Ì·ÏÏÈ¿ Î·È Â›Ó·È ÔÌfi˙˘ÁË ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·˘Ùfi. √ ÌÈÎÚfi˜ Ù˘ ·‰ÂÏÊfi˜ ¤¯ÂÈ Ì·‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿ Î·È Â›Ó·È ÂÙÂÚfi˙˘ÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi. ∂Âȉ‹ ÙÔ ·ÏÏËÏfiÌÔÚÊÔ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÙÂÚfi˙˘ÁË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·˘Ùfi ÁÈ· Ù· Ì·‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿ Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ¢·Ó¿Ë ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓ· ÂÓÒ Ô ·‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÂÈ- ÎÚ·Ù¤˜ Î·È ¤Ó· ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ. 2. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: ŸÙ·Ó Ù· ·ÏÏËÏfiÌÔÚÊ· Ô˘ ʤÚÂÈ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È ›‰È· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È ÔÌfi˙˘ÁÔ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÂÓÒ ·Ó Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ- ο ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂÙÂÚfi˙˘ÁÔ. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ê¤ÚÂÈ: ·. ŒÓ· ·ÏÏËÏfiÌÔÚÊÔ ÁÈ· ›ÛÈ· ̇ÙË Î·È ¤Ó· ÁÈ· ·Ó·ÛËΈ̤ÓË ¿Ú· Â›Ó·È ÂÙÂÚfi˙˘ÁÔ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·˘Ùfi. ‚. ¢‡Ô ·ÏÏËÏfiÌÔÚÊ· ÁÈ· ʷΛ‰Â˜ ¿Ú· Â›Ó·È ÔÌfi˙˘ÁÔ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ- ÛÙÈÎfi ·˘Ùfi. Á. ŒÓ· ·ÏÏËÏfiÌÔÚÊÔ ÁÈ· Á·Ï¿˙È· Ì¿ÙÈ· Î·È ¤Ó· ÁÈ· ηÛÙ·Ó¿ ¿Ú· Â›Ó·È ÂÙÂÚfi˙˘ÁÔ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·˘Ùfi. ‰. ŒÓ· ·ÏÏËÏfiÌÔÚÊÔ ÁÈ· ›ÛÈ· Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ¤Ó· ÁÈ· ηÙÛ·Ú¿ ¿Ú· Â›Ó·È ÂÙÂ- Úfi˙˘ÁÔ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·˘Ùfi. Â. ¢‡Ô ·ÏÏËÏfiÌÔÚÊ· ÁÈ· ÂχıÂÚÔ˘˜ ÏÔ‚Ô‡˜ ·˘ÙÈÒÓ ¿Ú· Â›Ó·È ÔÌfi˙˘- ÁÔ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·˘Ùfi. 3. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: ŸÙ·Ó Ù· ·ÏÏËÏfiÌÔÚÊ· Ô˘ ʤÚÂÈ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È ›‰È· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 115

slide 117:

ÔÌfi˙˘ÁÔ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÂÓÒ ·Ó Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ- ο ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂÙÂÚfi˙˘ÁÔ. ∆Ô ÂÈÎÚ·Ù¤˜ ·ÏÏËÏfiÌÔÚÊÔ ÂÎÊÚ¿- ˙ÂÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÔÌfi˙˘ÁË fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÙÂÚfi˙˘ÁË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∆Ô ˘ÔÏÂÈ- fiÌÂÓÔ ·ÏÏËÏfiÌÔÚÊÔ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÔÌfi˙˘ÁË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ™˘- ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÚȯÔÊ˘˝·˜ Ì ÎÔÚ˘Ê‹ ÂÙÂÚfi˙˘ÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÈÎÚ·Ù¤˜ ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓÔ˘˜ ÏÔ‚Ô‡˜ ·˘- ÙÈÒÓ ÔÌfi˙˘ÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ Ù‡¯ˆÛË ÁÏÒÛÛ·˜ ÔÌfi˙˘ÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÈÎÚ·Ù¤˜ Î·È Î·ÛÙ·Ó¿ Ì¿ÙÈ· ÂÙÂÚfi˙˘ÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÈÎÚ·Ù¤˜. 5.4 ∫˘ÙÙ·ÚÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË ª›ÙˆÛË ªÂ›ˆÛË 1. ·. ™ ‚. § Á. § ‰. ™. 2. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: ŒÓ·˜ ·ÏÔÂȉ‹˜ Á·Ì¤Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÌÈÛfi ·ÚÈıÌfi ¯ÚˆÌÔÛˆÌ¿ÙˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ¿ˆÚÔ ÁÂÓÓËÙÈÎfi ·ÙÙ·ÚÔ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÚԤ΢„Â. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ οı ¯ÚˆÌfiۈ̷ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ϤÔÓ ·fi ‰‡Ô ·‰ÂÏʤ˜ ¯ÚˆÌ·Ù›‰Â˜ ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È Âӈ̤Ó˜ Û ̛· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÔÌÂÚ›‰ÈÔ. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ .¯. ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·- ÙÔ˜ Ë ÂԇψÛË ÌÈ·˜ ÏËÁ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÌÔÓÔ·ÙÙ·ÚˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ fiˆ˜ Ë ·ÌÔÈ‚¿‰· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ¤Ó· ›‰Ô˜ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ‰È·›ÚÂÛ˘ ÙË Ì›ÙˆÛË. 3. ™ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi: ª›ÙˆÛË. ∏ ·¿ÓÙËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙ· ›‰Ë ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ Î·È ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ¯ÚˆÌÔÛˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ. 4. 116 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À 46 92 1Ë ÌÂȈÙÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË 2Ë ÌÂȈÙÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË 46 46 23 23 23 23

slide 118:

5.5 ∫ÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ· √È ÓfiÌÔÈ ÙÔ˘ ª¤ÓÙÂÏ 1. °ÔÓfiÙ˘ÔÈ ÁÔÓ¤ˆÓ §Ï. °·Ì¤Ù˜ § §. °ÔÓfiÙ˘ÔÈ ·È‰ÈÒÓ §§ §Ï §§ §Ï. 2. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: √È ÁÔÓ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÙÂÚfi˙˘ÁÔÈ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi. √ ÁÔÓfiÙ˘Ô˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ı· Â›Ó·È ∞· Î·È ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ··. 3. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: ŒÛÙˆ ∆ ÙÔ ÂÈÎÚ·Ù¤˜ ·ÏÏËÏfiÌÔÚÊÔ ÁÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÚȯÔÊ˘˝·˜ Ì ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È Ù ÙÔ ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ. √ ÁÔÓfiÙ˘Ô˜ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ı· Â›Ó·È ∆∆ ‹ ∆Ù Î·È ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÙ. √È Èı·ÓÔ› ÁÔÓfiÙ˘ÔÈ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›- ÙˆÛË ÌËÙ¤Ú· ∆∆ ∆Ù Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÌËÙ¤Ú· ∆Ù ∆Ù ÙÙ. 5.6 ªÂÙ·ÏÏ¿ÍÂȘ 1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: ·. ∂›Ó·È 47 ·ÓÙ› 46. ‚. ∆Ô ˆ¿ÚÈÔ ı· ›¯Â Èı·Ófiٷٷ 24 ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù·. Á. ¶Èı·Ófiٷٷ ·fi ÙË ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ˆ·Ú›Ô˘ Ì 24 ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· ·fi ¤Ó· ÛÂÚÌ·ÙÔ˙ˆ¿ÚÈÔ Ì 23 ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· ‹ Û·ÓÈfiÙÂÚ· ÂÓfi˜ ˆ·Ú›Ô˘ Ì 23 ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· ·fi ¤Ó· ÛÂÚÌ·ÙÔ˙ˆ¿ÚÈÔ Ì 24 ¯ÚˆÌÔ- ÛÒÌ·Ù·. ™ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi: ‚ Á. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Á¤ÓÓËÛ˘ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ Ì ۇÓ- ‰ÚÔÌÔ ¡Ù¿Ô˘Ó Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ËÏÈΛ· Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂ- ÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ Á˘Ó·›Î˜ ËÏÈΛ·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 40 ÂÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ- Ú˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÁÂÓÓ‹ÛÔ˘Ó ·È‰› Ì ۇӉÚÔÌÔ ¡Ù¿Ô˘Ó Û ۯ¤ÛË Ì Á˘Ó·›Î˜ ËÏÈΛ·˜ 20 ÂÙÒÓ. øÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Û¿ÓȘ ÂÚÈÙÒ- ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ˆ¿ÚÈÔ ÌÔÚ› Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ 23 ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· Î·È ÙÔ ÛÂÚÌ·ÙÔ˙ˆ¿ÚÈÔ ÌË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ 24 ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù·. 2. ¶·Ù¤Ú·˜: °ÔÓfiÙ˘Ô˜ ∞· Î·È Á·Ì¤Ù˜ ∞ ·. ªËÙ¤Ú·: °ÔÓfiÙ˘Ô˜ ∞· Î·È Á·Ì¤Ù˜ ∞ ·. °ÔÓfiÙ˘ÔÈ ·ÔÁfiÓˆÓ: ∞∞ ∞· ∞· ··. º·ÈÓfiÙ˘ÔÈ ·ÔÁfiÓˆÓ: º˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ› 75 ·ÏÊÈÎÔ› 25. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 117

slide 119:

∞¶∞¡∆∏™∂π™ ™∆π™ ∂ƒø∆∏™∂π™ ™∆∞ ¶ƒ√µ§∏ª∞∆∞ ∫∞π ™∆π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ °π∞ ∂¶∞¡∞§∏æ∏ 1. ∞. ‚ µ. Á. 2. πππ 3. ·. 46 ‚. 23 Á. 46. 4. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: ·. ∆Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ÔÛfiÙË- Ù·˜ ÙÔ˘ DNA ‰ËÏ·‰‹ ÌÂٷ͇ 15-21 h. ‚. ∏ Ì›ˆÛË Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ DNA ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·- Ù¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂٷ͇ 28-30 h Á›ÓÂÙ·È Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ‰È·›ÚÂ- ÛË Î·È ÙÔ DNA ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· 2 Ó¤· ·Ù- Ù·Ú·. 5. ·. 12. ‚. 6. Á. £· ÚÔ·„Ô˘Ó 2 ·ÙÙ·Ú· Ì 12 ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· ÙÔ Î·ı¤Ó·. ‰. £· ÚÔ·„Ô˘Ó 4 ·ÙÙ·Ú· Ì 6 ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· ÙÔ Î·ı¤Ó·. 6. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: ·. √È ÁÔÓ›˜ Â›Ó·È ÔÌfi˙˘ÁÔÈ Î·È ÙÔ ·È‰› Â›Ó·È ÂÙÂÚfi˙˘ÁÔ. ‚. ŸÏ·. Á. ∆Ô ·ÏÏËÏfiÌÔÚÊÔ ÁÈ· ÙÔ Î·ÛÙ·Ófi ¯ÚÒÌ· Â›Ó·È ÂÈÎÚ·Ù¤˜ Î·È ÂÎÊÚ¿˙Â- Ù·È ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÔÌfi˙˘ÁË fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÙÂÚfi˙˘ÁË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÓÒ ÙÔ ·ÏÏËÏfiÌÔÚÊÔ ÁÈ· ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ¯ÚÒÌ· Â›Ó·È ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ Î·È ÂÎÊÚ¿˙Â- Ù·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÔÌfi˙˘ÁË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ‰. °È· Ó· ÁÂÓÓËıÔ‡Ó ·È‰È¿ Ì Á·Ï¿˙È· Ì¿ÙÈ· ı· Ú¤ÂÈ ÙÔ ·ÏÏËÏfiÌÔÚ- ÊÔ Ô˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘- Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÊÔÚ¿. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ- ÓÙ·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÈÎfiÓ·. Â. √Ú¤ÛÙ˘: ∫Î ª˘ÚÙÒ: ÎÎ ŸÌËÚÔ˜: ∫Î ÕÚ˘: ∫Î ∫ÏÂÈÒ: ∫Î. 7. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: ·. ™Â ·ÚÛÂÓÈÎfi ÂÂȉ‹ ÂÚȤ¯ÂÈ Ê˘ÏÂÙÈÎfi ¯ÚˆÌfiۈ̷ À. 118 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË ¶ÚˆÙ½ÓË ªÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ƒÈ‚ÔÓÔ˘ÎÏÂ˚Îfi Ô͇ ∞ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ∞‰ÂÏʤ˜ ¯ÚˆÌ·Ù›‰Â˜

slide 120:

‚. ªÂ›ˆÛË ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› Ù· ÔÌfiÏÔÁ· ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· 1Ë ÌÂȈÙÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË. Á. ∞ÏÔÂȉ‹ ÂÂȉ‹ Û οıÂ Ó¤Ô Î‡ÙÙ·ÚÔ ı· ÂÚȤ¯ÂÙ·È Ì›· ¯ÚˆÌ·Ù›‰· ·fi οı ˙¢Á¿ÚÈ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. 8. ™ËÌ›ˆÛË: ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÙfiÛÔ Ë ∞ÓÙÈÁfiÓË fiÛÔ Î·È Ë ÁÈ·ÁÈ¿ Ù˘ Â›Ó·È ÔÌfi˙˘Á˜ ÁÈ· ÙÔ ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ ·ÏÏËÏfiÌÔÚÊÔ Ô˘ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÌË ·Ó·‰›ψÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜. ∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∂™… ∂¶π™∫∂æ∂π™ http://www.cellsalive.com/ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË Ì›ÙˆÛË – Ì›ˆÛË. http://www.dnaftb.org/dnaftb/ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÌÂÙ¿- ÊÚ·Û˘ Î·È ·Û΋ÛÂȘ Ì ÓfiÌÔ˘˜ ª¤ÓÙÂÏ ÎÙÏ. http://gslc.genetics.utah.edu/units/basics/ √ ‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiÔ˜ ÙÔ˘ Genetic Science Learning ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ Utah ÂÚȤ¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÛÙÔȯ›· Î·È animations Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË °ÂÓÂÙÈ- ΋. http://www.yourgenesyourhealth.org/ds/ ∂ӉȷʤÚÔÓÙ· ÛÙÔȯ›· Î·È animations Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Down. ¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ Watson. J.D. 1990. ∏ ‰ÈÏ‹ ¤ÏÈη. ÌÙÊÚ. À. °ÂˆÚÁ¿ÙÛÔ˘. ∞ı‹Ó·: ∆ÚÔ¯·Ï›·. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ °. 2001. °ÂÓÂÙÈ΋. ¶¿ÙÚ·: ∂ÏÏËÓÈÎfi ∞ÓÔÈÎÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ¶·Ù·ÚÁÈ¿˜ £. ∞ÏÂfiÚÔ˘ µ. ¯.¯.. °ÂÓÂÙÈ΋ ∞ÓıÚÒÔ˘. ∞ı‹Ó·: µÈÔÏÔÁÈÎfi ∆Ì‹Ì· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 119

slide 121:

∂¡√∆∏∆∞ 6: °∂¡∂∆π∫∏ ª∏Ã∞¡π∫∏ ∫∞π µπ√∆∂á√§√°π∞ °ÂÓÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ: ñ ¡· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ‚·ÛÈο ÛÙ¿‰È· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ͤÓÔ˘ ÁÂÓÂÙÈ- ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÁÂÓÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ Î·È Ó· ÂÍËÁ› Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi-‰¤ÎÙË. ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ „ˆÌ› Ù˘Ú› Ì›- Ú· Í›‰È Î·È Ó· ÂÎÙÈÌ¿ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ˆ˜ ··Ú¯‹ ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Ù˘ ‚ÈÔ- Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ñ ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ› ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÏfiÁÈÛÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ·Ó·Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ˘ DNA ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿Ï- ÏÔÓ ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÁÂÓÂÙÈ΋ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ñ ¡· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÎÚÈÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Ì ÂȯÂÈ- Ú‹Ì·Ù· ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ıÂÙÈ΋ ‹ ·ÚÓËÙÈ΋ ÁÈ’ ·˘Ù¿. 120 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 122:

∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ‰È‰. ÒÚ· ∆π∆§√™ ¢π¢∞∫∆π∫∏™ ∂¡√∆∏∆∞™ 1Ë 6.1 ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ 2Ë 6.2 °ÂÓÂÙÈ΋ Ì˯·ÓÈ΋ Î·È ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›· 3Ë °ÔÓȉȷ΋ ıÂÚ·›· ¶·Ú·ÁˆÁ‹ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÔÚÌÔÓÒÓ Î·È ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ °ÂÓÂÙÈο ÙÚÔÔÔÈË̤ӷ Ê˘Ù¿ 4Ë 6.3 ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÈÙ¢ÁÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ – µÈÔËıÈ΋ ‰È‰. ÒÚ· ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÂÚÁ·Û›Â˜ 3Ë ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ∆˘ÚÔÎÔÌÂ›Ô ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÔÈÓÔÔÈ›· µÈÔÏÔÁÈÎfi ∆Ì‹Ì· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ 1Ë-3Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· 6.1 ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ 6.2 °ÂÓÂÙÈ΋ Ì˯·ÓÈ΋ Î·È ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›· ∂ȉÈÎÔ› ‰È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ - ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ™‡ÛÙËÌ· √ÚÁ¿ÓˆÛË ¢ÔÌ‹-§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ∂ͤÏÈÍË πÛÔÚÚÔ›·-∞˘ÙÔÚ‡ıÌÈÛË ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ∫·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ªÔÓ¿‰·-™‡ÓÔÏÔ √ÌÔÈfiÙËÙ·-¢È·ÊÔÚ¿ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÃÒÚÔ˜ ÃÚfiÓÔ˜ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ: ñ ¡· ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ ÁÓˆÛÙ¿ ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚÔ˚- fiÓÙˆÓ ÙˆÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ. ñ ¡· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Î·È ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ñ ¡· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÁÂÓÂÙÈο ÙÚÔÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ «Ê˘ÛÈÎÔ‡˜». ñ ¡· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂˆÓ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù¯ÓÔÏÔ- Á›·˜ ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 121 ™˘ÓıÂÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ì ı¤Ì·: «°ÂÓÂÙÈο ÙÚÔÔÔÈË̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ·: ˘¤Ú Î·È Î·Ù¿».

slide 123:

∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÚÔ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÎÙÏ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë fiÙÈ ÔÚÈṲ̂- ÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ ∞ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ È‰¤· fiÙÈ ÚÔ˚fiÓÙ· fiˆ˜ ÙÔ „ˆÌ› ÙÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ ÎÙÏ. ·ÔÙÂ- ÏÔ‡Ó ÚÔ˚fiÓÙ· ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ñ £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‹ ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ‚Ï·‚ÂÚÔ› ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ñ ™˘Á¯¤Ô˘Ó ÙË ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ·Ô- ÎÚ˘ÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη. ñ ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ fiÏ· Ù· ÁÂÓÂÙÈο ÙÚÔÔÔÈË̤ӷ ‹ «ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӷ» ÚÔ˚fiÓÙ· Â›Ó·È «Î¿ÙÈ Î·Îfi» Î·È ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ‡·Ú͢ ÔÚÈṲ̂- ÓˆÓ ·fi ·˘Ù¿ ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ 1. °Ú¿ÊÔ˘Ì ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙË Ï¤ÍË «‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·» Î·È ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·- ıËÙ¤˜ Ó· ÙËÓ ÔÚ›ÛÔ˘Ó Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜. ∆Ô˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ º‡ÏÏÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ 6.1 Î·È Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ··ÓÙ‹- ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ϤÍÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ‚ÈÔÙÂ- ¯ÓÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· fiˆ˜: «„ˆÌ›» «ÎÚ·Û›» «ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ» «ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË» Î·È ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÚÈ- ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÈ Â›Ó·È Î·È Ò˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ·ÍÈÔÔÈ› Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·Û΢¿ÛÂÈ „ˆÌ› ÎÚ·Û› Ì›Ú· ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ. ªÔÚԇ̠·Ó ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÛÎfiÈÌÔ Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙȘ ˙˘ÌÒÛÂȘ ·ÏÎÔÔÏÈ΋ Î·È Á·Ï·ÎÙÈ΋. 2. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÈÓÛÔ˘Ï›Ó˘ ·fi ÁÂÓÂÙÈο ÙÚÔÔÔÈË̤ӷ ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ηıÔ‰ËÁԇ̠ӷ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÁÂÁÔ- Ófi˜ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ì Ù¯ÓÈΤ˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔ- Ô›ËÛË ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ‰ËÏ·‰‹ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏ› ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ∆Ô˘˜ ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ӷ ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó Î·È Û ¿ÏÏ· ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‚ÂÏÙÈˆÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ ˙ÒˆÓ Î·È Ê˘ÙÒÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∆Ô˘˜ ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ӷ ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ·Ú¯‹ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηıÔ‰ËÁÔ‡- Ì ӷ ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÛÙË ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ È‰¤Â˜ ·ÏÏ¿ ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ Ë ·Ú¯‹ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤ÁÈÓ ÚÈÓ ·fi 10.000 ¯ÚfiÓÈ·. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·Ù¿Ï- ÏËÏÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi .¯. ‚ÈÓÙÂÔÙ·ÈÓ›· Ì ۯÂÙÈÎfi ı¤Ì·. ªÔÚԇ̠ӷ ÚÔÙ›- ÓÔ˘Ì Â›ÛÎÂ„Ë Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‹ Ù˘ÚÔÎÔÌÂ›Ô Î·- ıÒ˜ Î·È Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÔÈÓÔÔÈ›·˜. ªÔÚԇ̠Â›Û˘ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì Â›- ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ªÔÚȷ΋˜ µÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 122 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 124:

3. ¶ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÙÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¿ÓıÚˆÔ. ªÔÚԇ̠ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘- Ùfi Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ηٿÏÏËÏÔ ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi fiˆ˜ Û¯ÂÙÈο ¿ÚıÚ· ÂÊË- ÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ. ∂ÛÙÈ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈ- ÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜: ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹. ¶ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ˘Ô- ‰Â›ÍÔ˘Ó ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ô˘ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·˘- ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ∆Ô˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ó·- ÊÂÚıÔ‡Ó Û ÎÏËÚÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ ‰È·‚‹Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ·Ó·ÈÌ›· ÎÙÏ. Î·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÈÙ›· Ô˘ ÙȘ ÚÔηÏ› ÌÂÙ¿ÏÏ·ÍË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÈÓÛÔ˘Ï›Ó˘ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂȘ ·›Ì·ÙÔ˜ ÎÙÏ. ∆Ô˘˜ ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ӷ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÁÂÓÂÙÈο ÙÚÔÔÔÈË̤ӷ ‚·- ÎÙ‹ÚÈ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· Î·È Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ó¤Ô˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ıÂÚ·›·˜ ÙˆÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ. ∂ÈÛ¿ÁÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÁÔÓÈ- ‰È·Î‹˜ ıÂÚ·›·˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÏÏËÏÔÌfiÚÊÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·- ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜. ªÔÚԇ̠ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ۯÂÙÈÎfi ·Ú¿ıÂÌ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÁÔÓȉȷ΋˜ ıÂÚ·›·˜. µÔËı¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘- ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË ÁÔÓȉȷ΋ ıÂÚ·›· ·ÔÙÂÏ› Ë ÏÂÙÔÌÂ- Ú‹˜ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ DNA. ∂ÈÛ¿ÁÔ˘Ì Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ηٿÏÏËÏÔ˘ ÂÔÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ¿ÚıÚ· ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ‚ÈÓÙÂÔÙ·Èӛ˜ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ¯·ÚÙÔ- ÁÚ¿ÊËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜. ªÔÚԇ̠ӷ ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂӉȷʤ- ÚÔ˘Ó ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. 4. ¶ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÁÂÓÂÙÈο ÙÚÔÔÔÈË̤ӷ ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Î·È ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘˜ ÚˆÙ¿Ì ·Ó ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ó· ·Ú·Á¿ÁÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ¯Ú‹ÛÈÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÎÙfi˜ ·fi ÈÓ- ÛÔ˘Ï›ÓË. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·ÊÂÚıÔ‡ÌÂ Û˘ÓÔÙÈο ÛÙÔÓ ÁÂ- ÓÂÙÈÎfi ÎÒ‰Èη Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÔËı¿Ì ӷ ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÁÂÁÔ- Ófi˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ‰ËÏ·‰‹ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ. ∆Ô˘˜ ηıÔ‰ËÁԇ̠ÛÙË ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ ·Ó ÂÈÛ·Á¿- ÁÔ˘Ì ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ Û ¤Ó·Ó ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· Û˘Óı¤ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚˆÙ½ÓË. ∆Ô˘˜ ηÙ¢ı‡ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·- ÛÌ· fiÙÈ ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ηٿÏÏËÏË ÁÂÓÂÙÈ΋ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Â›Ó·È Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Û ı¤ÛË Ó· Û˘Óı¤ÛÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ Ô˘Û›Â˜ ÚˆÙÂ˚ÓÈ- ΋˜ ʇÛˆ˜ ¤Ó˙˘Ì· Ê¿Ú̷η ÂÌ‚fiÏÈ· ÔÚÌfiÓ˜ ÎÙÏ.. 5. °Ú¿ÊÔ˘Ì ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙÔÓ fiÚÔ «ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ·» Î·È ÚÔÙÚ¤Ô˘- Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο. ∆Ô˘˜ ‚ÔËı¿Ì ӷ ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÁÂÓÂÙÈο ÙÚÔÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ˙Ò· Ê˘Ù¿ ÎÙÏ. ‹ ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙȘ Ӥ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 123

slide 125:

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ‰È¿- ÊÔÚ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ Î·È Û ·ÓÙ›ÍÔ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÎÙÏ.. ™˘˙ËÙ¿Ì Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ηٿ fiÛÔ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ù· «ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӷ» ı· χÛÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ›ӷ˜ Î·È ÙÔ˘ ˘ÂÚÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·- ÛÙ ÛÙËÓ ÎψÓÔÔ›ËÛË Î·È Û˘˙ËÙ¿Ì Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì·. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ηٿÏÏËÏÔ˘ ÂÔÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë Dolly. µÔËı¿Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ì›· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÂȉÈÒÍÂȘ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Ô˘ ÂÚ- Á¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ ̤ۈ ÎψÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÁÂÓÂÙÈο ÙÚÔÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ˙ÒˆÓ. ¶ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘ÓÔ„›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ º‡ÏÏÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ 6.1. 6. ªÔÚԇ̠ӷ ·Ó·ı¤ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘ÓıÂÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ì ٛÙÏÔ «°ÂÓÂÙÈο ÙÚÔÔÔÈË̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ·: ˘¤Ú Î·È Î·Ù¿» Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ ÛÙËÓ 4Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· 6.3 Ë ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÈ- Ù¢ÁÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ‚ÈÔËıÈ΋. ªÔÚԇ̠Â›Û˘ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÂ Ù˘ÚÔÎÔÌÂ›Ô ‹ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚- fiÓÙˆÓ ‹ ÔÈÓÔÔÈ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ µÈÔÏÔÁÈÎfi ∆Ì‹Ì· ÙÔ˘ ¶·ÓÂ- ÈÛÙËÌ›Ô˘. 124 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 126:

ºÀ§§√ ∂ƒ°∞™π∞™ 6.1 ¶√π∞ ∏ ™Ã∂™∏ ™∞™ ª∂ ∆∏ µπ√∆∂á√§√°π∞ ∂¶ø¡Àª√ ............................................................ √¡√ª∞ ...................................... ∆ª∏ª∞ ..................... ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ .............................................. ¡· ‚¿ÏÂÙ Û ·ÎÏÔ ÙË ÊÚ¿ÛË Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÛˆÛÙ¿ ηıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÊÚ¿ÛÂȘ. 1. ∏ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ- ¸fiıÂÛË ÁÈ·: ·. ÙË ÁÔÓȉȷ΋ ıÂÚ·›· ‚. ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ „ˆÌÈÔ‡ Á. Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈ- ˙fiÌ·ÛÙ fiÙ·Ó Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘ÌÂ. 2. ∏ ÁÂÓÂÙÈ΋ Ì˯·ÓÈ΋: ·. Â›Ó·È ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ Ì˯·ÓÔÏÔÁ›·˜ ‚. ·ÔÙÂÏ› ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔ- Á›·˜ Á. Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚԇ̠ÙÔ DNA ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ. 3. √È ÁÂÓÂÙÈο ÙÚÔÔÔÈË̤ÓÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ›: ·. ˙‡ÌˆÛË ‚. Ï›ÊÙÈÁÎ Á. ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ˘ÏÈÎÔ‡. µ·ıÌÔÏÔÁ›·: 1. ·2 ‚1 Á0. 2. ·0 ‚2 Á1. 3. ·1 ‚0 Á2. ∞Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·Ù ·fi 5 ̤¯ÚÈ 6 ‚·ıÌÔ‡˜: ∏ ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓË Ô˘ Û·˜ ÁÓÒÚÈÛ ™˘Ó¯›ÛÙ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi ∞Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·Ù ·fi 3 ̤¯ÚÈ 4 ‚·ıÌÔ‡˜: ∏ ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›· ÎÚ˘ÊÔÁÂ- Ï¿ÂÈ. ∫·Ù¿ÊÂÚ ӷ Û·˜ ÌÂÚ‰¤„ÂÈ ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ∞Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·Ù ·fi 0 ̤¯ÚÈ 2 ‚·ıÌÔ‡˜: ∏ ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›· Û·˜ ·Ô- ¯·ÈÚÂÙ¿ ∞Ó Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ÙËÓ ÚÔÏ¿‚ÂÙ ÙÚ¤ÍÙÂ… µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 125

slide 127:

126 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À ºÀ§§√ ∞•π√§√°∏™∏™ 6.1 ∏ µπ√∆∂á√§√°π∞ ™∆√¡... µπ√ ª∞™ ∂¶ø¡Àª√ ............................................................ √¡√ª∞ ...................................... ∆ª∏ª∞ ..................... ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ .............................................. ∞. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂÙ ·fi ÙÚ›· ÚÔ˚fiÓÙ· Û οı ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ›- ӷη. µ. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂÙ ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· ÙÚÂȘ ÁÂÓÂÙÈο ÙÚÔÔÔÈË̤- ÓÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·fi Ì›· Ó¤· ȉÈfiÙËÙ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜. µÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ··ÈÙÔ‡Ó ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ Ì˯·ÓÈ΋˜ ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... µÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ Ì˯·ÓÈ΋˜ ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... π‰ÈfiÙËÙ˜ ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... .......................................................................

slide 128:

µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 127 ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ 6.1 ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ 1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: ™ËÌ›ˆÛË: ∞fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80 Î·È ÌÂÙ¿ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Î·È Ë ‚ÈÔÌ˯·- Ó›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÁÂÓÂÙÈο ÙÚÔÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. 2. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ηÏÏÈÂÚÁ› Ê˘Ù¿ Î·È ÂÎÙÚ¤ÊÂÈ ˙Ò· ·fi ·Ú¯·ÈÔÙ¿ÙˆÓ ¯Úfi- ÓˆÓ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ó· ‰Ë- ÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÈı˘ÌËÙÔ‡˜ Ê·ÈÓÔÙ‡Ô˘˜. 3. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: æˆÌ› ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ Ù˘Ú› ÎÚ·Û› Ì›Ú· ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο Î.¿. 6.2 °ÂÓÂÙÈ΋ Ì˯·ÓÈ΋ Î·È ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›· °ÔÓȉȷ΋ ıÂÚ·›· ¶·Ú·ÁˆÁ‹ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÔÚÌÔÓÒÓ Î·È ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ °ÂÓÂÙÈο ÙÚÔÔÔÈË̤ӷ Ê˘Ù¿ 1. ∆Ô Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÁÂÓÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·fi ¤Ó·Ó ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Û οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÁÂÓÂÙÈ΋ Ì˯·ÓÈ΋. √È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Â¯Ù› Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Í¤ÓÔ ÁÂÓÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÂÓÂÙÈο ÙÚÔÔÔÈË̤ÓÔÈ. 2. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: ·. ∂Í·ÁˆÁ‹ Ù˘ ·fi ÙÔ ¿ÁÎÚ·˜ ‚ÔÔÂȉÒÓ Î·È ¯Ô›ÚˆÓ ÌÂÙ¿ ÙË ÛÊ·Á‹ ÙÔ˘˜ Î·È ‚. ·Ú·ÁˆÁ‹ ·fi ÁÂÓÂÙÈο ÙÚÔÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›- Ô˘˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÛ·¯ı› ÙÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÈÓÛÔ˘Ï›Ó˘. 3. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: ∆ËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ È- ı·ÓfiÙËÙ·˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ·ÓÂÈı‡ÌËÙˆÓ ·ÚÂÓÂÚÁÂÈÒÓ .¯. ·ÏÏÂÚÁ›· ÙÔ ∏ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ‚ÈÔÏÔÁÈο Û˘- ÛÙ‹Ì·Ù· ‹ ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ‹ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›·˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·.

slide 129:

ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ˘„ËÏfi ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Û Â·ÚΛ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Î·- ÓfiÓˆÓ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜. ∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∂™… ∂¶π™∫∂æ∂π™ http://www.nih.gov/sigs/bioethics ∏ µÈÔËıÈ΋ ÛÙÔ… ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. http://www.cbhd.org/ √ ‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiÔ˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÁÈ· ÙË µÈÔËıÈ΋ Î·È ÙËÓ ∞ÓıÚÒÈÓË ∞ÍÈÔÚ¤- ÂÈ·. http://www.biotechnology.gov.au/biotechnologyOnline/whatis/Tools/Cloni ng/tool_clon_anim.htm ∂ӉȷʤÚÔÓÙ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË µÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÎψÓÔÔ›ËÛ˘. http://www.ri.bbsrc.ac.uk/ √ ‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiÔ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Roslin ÛÙË ™ÎÔÙ›·. http: //www.greenpeace.org/ √ ‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiÔ˜ Ù˘ ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ª.∫.√. Greenpeace. http://ypepth.gr √ ‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiÔ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·˙ËÙË- ıÔ‡Ó ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ù· ∞∂π Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞ Bernard J. 1996. ∏ µÈÔËıÈ΋. ∞ı‹Ó·: ∆Ú·˘Ïfi˜. Bud R. 1993. The Uses of Life-A History of Biotechnology. Cambridge: Cambridge University Press. Gareth - Jones D. 1993. Exploitation of microorganisms. London: Chapman Hall. ∞ÏÂÍ¿Î˘ ∞. 2000. ∆Ô ÎÚ·Û› Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘. ∞ı‹Ó·: ™›‰ÂÚË ªÈ¯¿ÏË. °ÂˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ ∞. 2003. ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ∏ıÈ΋. ∞ı‹Ó·: Ù˘ˆı‹Ùˆ – °. ¢·Ú‰·Ófi˜. ∑Ô˘ÚÌÔ‡ÙË °. 2000. ∞Ú¯¤˜ Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌ›·˜. ∞ı‹Ó·: πø¡. ªÔÓfi ∑. 1999. ∞fi ÙË µÈÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ ∏ıÈ΋. ÌÙÊÚ. ™. ™ÊÂÓ‰Ô˘Ú¿Î˘. ∞ı‹- Ó·: ™‡Ó·ÏÌ·. ∆ÛÔ‡Ó˘ °. 1999. µÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È µÈÔËıÈ΋. ™Ù¿¯˘. 128 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À

slide 130:

∂¡√∆∏∆∞ 7: ∂•∂§π•∏ °ÂÓÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ: ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Â›Ó·È ·Ô- Ù¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋˜ ÔÚ›·˜. ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È Ó· ÂÍËÁ› ÙȘ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Ô˘ Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Ó ˘¤Ú Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ñ ¡· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÈ ÙȘ ‰Ô̤˜ Î·È ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ- ÛÙÈο ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˙Ô˘Ó. ñ ¡· ÔÚ›˙ÂÈ ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È. ñ ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ›- ‰Ô˘˜. µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 129

slide 131:

∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ‰È‰. ÒÚ· ∆π∆§√™ ¢π¢∞∫∆π∫∏™ ∂¡√∆∏∆∞™ 1Ë 7.1 ∏ ÂͤÏÈÍË Î·È ÔÈ «Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜» Ù˘ ∆· ·ÔÏÈıÒÌ·Ù· √È ‚ÈÔ¯ËÌÈΤ˜ ·ԉ›ÍÂȘ 2Ë 7.2 ∏ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ‰È‰. ÒÚ· ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ Î·È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ 1Ë 2Ë ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ªÔ˘ÛÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ ªÔ˘ÛÂ›Ô °ÂˆÏÔÁ›·˜ Î·È ¶·Ï·ÈÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ .¯. ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ 1Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· 7.1 ∏ ÂͤÏÈÍË Î·È ÔÈ «Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜» Ù˘ ∂ȉÈÎÔ› ‰È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ - ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ™‡ÛÙËÌ· √ÚÁ¿ÓˆÛË ¢ÔÌ‹-§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ∂ͤÏÈÍË πÛÔÚÚÔ›·-∞˘ÙÔÚ‡ıÌÈÛË ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ∫·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ªÔÓ¿‰·-™‡ÓÔÏÔ √ÌÔÈfiÙËÙ·-¢È·ÊÔÚ¿ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÃÒÚÔ˜ ÃÚfiÓÔ˜ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ: ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ˆ˜ ÌÈ· ‰È·Ú΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙ·‰È·ÎÒÓ ÌÂÙ·‚Ô- ÏÒÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. 130 µπ√§√°π∞ °’ °Àª¡∞™π√À – ∏ 2Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 7˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «§·Ì·ÚÎÈÛÙ¤˜ ‹ ‰·Ú‚ÈÓÈÛÙ¤˜». – ™˘ÓıÂÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ì ı¤Ì·: «∏ ıˆڛ· ÙÔ˘ ¢·Ú‚›ÓÔ˘ Î·È Ë ‚ÈÎÙÔÚÈ·Ó‹ ∞ÁÁÏ›·». – ∏ 1Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 7˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «∞ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο Î·È º˘ÛÈ΋ ∂ÈÏÔÁ‹». – ∏ 3Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 7˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «∂ÍÂÏÈÎÙÈÎfi debate». – ∏ 4Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ 7˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: «¶fiÛÔ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ›̷ÛÙ Ì ٷ ¿ÏÏ· ˙Ò·».

slide 132:

ñ ¡· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚ- Ê›·˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ ∂ÈÏÔÁ‹˜ ÛÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ Âͤ- ÏÈ͢ ÙˆÓ ÂȉÒÓ. ñ ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ˆ˜ ‚ÈÔÏÔÁÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÂÙ·‚¿Ï- ÏÔÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ οو ·fi ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÚÔ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÎÙÏ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë fiÙÈ ÔÚÈṲ̂- ÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜: ñ ¢È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÙÂÏÂÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ñ ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ñ ∞ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·ÏÏ¿ÍÂȘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÂ Ù˘¯·›· ÁÂÁÔ- ÓfiÙ·. ñ £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Ù¿- ÛË Ó· «Á›ÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ» ‹ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜. ñ Œ¯Ô˘Ó ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· Â›ÎÙËÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÎÏËÚÔÓÔ- ÌÔ‡ÓÙ·È. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ 1. °Ú¿ÊÔ˘Ì ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙË Ï¤ÍË «ÂͤÏÈÍË» Î·È ˙ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Î·È Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ÙËÓ ÂÚȤ¯Ô˘Ó. ∞ÍÈÔÔÈԇ̠ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÔËı¿Ì ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ˆ˜ ÌÈ· Û˘Ó¯‹ ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙ·‰È·Î¤˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÙÚ¤Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤- Ì·. ªÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘˜ ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ì Ò˜ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ˙ˆ‹ ÛÙË °Ë Ò˜ ÂÍËÁÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË °Ë Ô‡ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË Î¿ÔÈˆÓ ÂȉÒÓ fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰ÂÈÓfiÛ·˘- ÚÔÈ ·Ó ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Â›‰Ô˜ ‰È¤ıÂÙ ¿ÓÙ· Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο ¯·Ú·- ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÎÙÏ. 20 ªÔÚԇ̠ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ۯÂÙÈ- Îfi ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. ªÔÚԇ̠Â›Û˘ Ó· ÚÔ- Ù›ÓÔ˘Ì Â›ÛÎÂ„Ë Û ªÔ˘ÛÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ ªÔ˘ÛÂ›Ô °ÂˆÏÔÁ›·˜ Î·È ¶·Ï·ÈÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. 2. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ Û˘ÓÔÙÈο ÛÙÔÓ ∫¿ÚÔÏÔ ¢·Ú‚›ÓÔ ÛÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘. ªÔÚԇ̠ӷ ·Ó·ı¤ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘ÓıÂÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ¢·Ú‚›ÓÔ˘ Î·È ÙÔÓ ·ÓÙ›ÎÙ˘fi ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ Û˘- µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À 131 20. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì·ıËÙ¤˜ ¿ÏÏˆÓ ‰ÔÁÌ¿ÙˆÓ ‹ ·ÏÏÔ‰·Ô› ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ì ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì·.

slide 133:

ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Îϛ̷ Ù˘ ‚ÈÎÙÔÚÈ·- Ó‹˜ ∞ÁÁÏ›·˜. ∫·Ù¢ı‡ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ù