תיקון 190 חדש

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

תיקון 190 :

תיקון 190 עיקרי הוראות החוק היבטי תפעול ושיווק פגישת רגולציה נובמבר 2015 אבי אלקיים הדרכה

הרקע לתיקון 190 :

הרקע לתיקון 190 תיקון 3 (שנת 2008) לחוק השירותים הפיננסיים (קופ"ג), ביטל את המסלול ההוני והרחיב את ייעוד הכספים לקצבה. בעקבות כך נדרשו התאמות ושינויים בהוראות המס על קצבה וחישוב הפטורים השונים, וזהו עיקר תיקון 190. התוצאה – יתרונות מיסוי משמעותיים בהפקדת כסף פרטי לפי תיקון 190 לקופת גמל במסגרת זאת מס הכנסה מנכה מס רווח הון בשיעור 15% נומינלי בלבד ( במקום 25% ריאלי בתוכניות פיננסיות שונות)

עיקרי ההוראות של התיקון :

עיקרי ההוראות של התיקון קצבה מוכרת – קצבה הנובעת מתשלומים פטורים, פטורה ממס בהתאם לסעיף 9א. לפקודה. הפרדה בין קצבה מוכרת לקצבה מזכה, בהתאם להוראות סעיף 9א. הרחבת אפשרויות היוון קצבה. החלת מס רווח הון בשיעור 15% נומינלי (מעל תקרת הפטור) במקרה של היוון קצבה מוכרת. מההפקדה ינוטרלו 33,408 ₪ שזהו הרכיב הפנסיוני בהפקדה, שמקבל הטבות מס ואינו מוגדר כקצבה מוכרת. תנאי משיכה (וגם הפקדה ) ראה בהמשך. יתרונות הורשה והעברה בין דורית . בפטירה קודם לגיל 75 – כל הכספים ישולמו למוטב ללא מס. בפטירה לאחר גיל 75 – יראו את הנפטר כאילו היוון את הכספים ערב מותו . בנוסף כאמור – יתרונות השקעה "רגילים" של השקעה בפוליסה פיננסית.

דוגמא מספרית לשם המחשה :

דוגמא מספרית לשם המחשה דני הפקיד בגיל 53 , 2 מש"ח מכספו הפרטי בקופת גמל במעמד עצמאי לפי תיקון 190 (בנוסף להפקדה פנסיונית רגילה). ערך הפדיון בגיל 60 עומד על 3 מש"ח. האפשרויות של דני - המשך חיסכון. קבלת קצבה מוכרת, פטורה לחלוטין ממס, לפי המקדם בחברה. משיכה חד"פ בסכום של 2,850,000 - לאחר ניכוי מס רווח הון בסך 150,000=1,000,000*0.15 (ע"י "היוון קצבה" ו עמידה בתנאים ). במקרה מוות – המוטב יקבל את מלוא ערך הפדיון ללא מס רווח הון ("הרוויח" K 150) או קצבה מוכרת. במקרה מוות לאחר גיל 75 – המוטב יקבל את ערך הפדיון לאחר תשלום מס רווח הון 15% נומינלי ( 2,850,000 ). במקרה בו לדני לא היתה הפקדה פנסיונית אחרת, יצבעו 33,408 ₪ לרבות הרווח בגינם כפנסיוני ודני יחוייב במס לפחות 35% בגינם, או שימנע ממשיכתם. ככלל באפיק השקעה אחר דני היה משלם בכל אחד מהמצבים לעיל 25% מס רווח הון במימוש.

היבטי תפעול נדרשים :

היבטי תפעול נדרשים קליטה - יש להקפיד על הנמקה וגילוי נאות ללקוח (60, מוכרת, 15%, 33,408 וכו'). הכספים יקלטו לקופת גמל לא משלמת במעמד עצמאי , יש לסמן ע"ג טופס ההצטרפות כי מדובר בתיקון 190 . יש לקלוט הפקדות חד"פ בלבד. ההפקדה תהיה לפי התקרות המותרות . יש צורך לבקש אסמכתא של הפקדה מהלקוח. לוודא שיש לנו אישור מס הכנסה על תיקון 190. תנאים להיוון קצבה מוכרת - החוסך הינו מעל גיל 60, לזכותו סכום הקצבה המזערי (כ 4,650 ₪, לפי 3 תלושי פנסיה), וחתם על הצהרה שאין לזכותו תשלומים פטורים או שהתשלומים הפטורים אינם עולים על התקרות המותרות .

תקרות הפקדה המותרות בחוק :

תקרות הפקדה המותרות בחוק גיל תקרת הפקדה שמ"ב*מקדם עד 60 8,249,472 38,016*217 64 7,489,152 38,016*197 67 8,553,600 47,520*180 75 6,367,680 47,520*134 85 3,754,080 47,520*79 99+ 1,568,160 47,520*33

קהל היעד העיקרי :

קהל היעד העיקרי כל עמית כל עמית שיש ברשותו כספים נזילים בחשבונות בנק לרבות – פקדונות/ תוכניות חיסכון/תיקי ניירות ערך/פוליסות פיננסיות. כל עמית שיש ברשותו פנסיה מינימלית עדכנית ( כיום כ 4,650 ₪)

Slide9:

יתרונות תועלת לעמית חיסכון הוני נזיל 100% לא מוותר על נזילות הכספים שעומדים לרשותו ביחס לאלטרנטיבה. תיק השקעות מנוהל בצורה אקטיבית ומגוון בין מכשירי השקעה שונים בעלויות נמוכות. חיסכון בהקצאת משאבים של זמן ועלויות גבוהות לניהול ההשקעות האישי דמי ניהול נמוכים חיסכון של 0.7-0.8% בשנה בממוצע מול אלטרנטיבה של תיק השקעות מנוהל / קרן נאמנות / פוליסה פיננסית. דחיית מס עד למשיכה מס נדחה מגדיל את יתרת הנטו של העמית בכך שהמס שהיה צריך להיות מנוכה , ממשיך להיות מושקע ולהניב רווחים. שיעור מס נמוך ביחס לאלטרנטיבות הקיימות 15% מס נומינלי לעומת 25% ריאלי. יתרון

Slide10:

יתרונות תועלת לעמית העברה בין דורית תקינה המוטבים נרשמים עוד בחייו של העמית הורשת כספים טרם גיל 75 פטור ממס לעומת תיק פיננסי ממוסה , חיסכון אפשרי של כספים רבים שינוי מדיניות השקעה ללא עלות לעומת חיוב מס במקור בכל תיק פיננסי אחר שקיפות נתונים גישה ישירה לחשבון ודוחות רבעוניים ושנתיים המרה לקצבה אפשרות להמרה לקצבה לפי מקדמים קבועים בחוק