Επιλέξτε τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Ανάβασις και αποκτήστε τα καλύτερα απο

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Επιλέξηε ηον Εκπαιδεςηικό Όμιλο Ανάβαζιρ και αποκηήζηε ηα καλύηεπα αποηελέζμαηα για ηην ακαδημαϊκή ζαρ ζηαδιοδπομία Είλαη πνιύ δύζθνιν λα είζαη θνηηεηήο θαη λα πξνιάβεηο λα θάλεηο όια ηα θαζήθνληά ζνπ άξηζηα. Σρεδόλ όινη νη θνηηεηέο αγσλίδνληαη λα γξάςνπλ θνηηεηηθέο εξγαζίεο ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο παλεπηζηεκηαθήο ηνπο δσήο. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί απηό ην άγρνο θαη ε δπζθνιία ζηα αθαδεκατθά ρξόληα πξέπεη λα βξείηε έλα επαγγεικαηηθό γξαθείν εθπόλεζεο εξγαζηώλ. Ο εθπαηδεπηηθόο Όκηινο Αλάβαζηο είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ πςειόηεξσλ βαζκώλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ πξνζεζκηώλ. Σηνλ εθπαηδεπηηθό όκηιν Αλάβαζηο νη επαγγεικαηίεο εθπνλεηέο πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο γξαπηνύ ιόγνπ πςειήο πνηόηεηαο πνπ είλαη βέβαην όηη ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζε ηο ησλ θνηηεηηθώλ ζαο εξγαζηώλ. Χσξίο άγρνο γξάθνπκε ηηο θνηηεηηθέο εξγαζίεο ζαο εηδηθόηεξα πηπρηαθέο δηαηξηβέο δηπισκαηηθέο δηαηξηβέο διδακηοπικέρ διαηπιβέρ θαη πνιιά άιια ζπλάκα θαη εξγαζίεο εμακήλνπ . Απηό δελ είλαη ηόζν δύζθνιν όηαλ ην Aλάβαζηο βξίζθεηαη ζηηο ππεξεζίεο ζαο. Οη επαγγεικαηίεο ζπγγξαθείο ηνπ Οκίινπ καο παξέρνπλ δηαθξηηηθή βνήζεηα γηα λα γξάςνπλ όιεο ηηο εξγαζίεο ζαο ηέιεηα. Ο εθπαηδεπηηθόο όκηινο Αλάβαζηο έρεη ηελ θαιύηεξε νκάδα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πην εμεηδηθεπκέλσλ θαη έκπεηξσλ ζπγγξαθέσλ πνπ είλαη έηνηκνη λα παξέρνπλ αθαδεκατθά έξγα ρσξίο ινγνθινπή αλεμάξηεηα από ην πόζν δύζθνιε είλαη ε εξγαζία. Η ζπγγξαθή δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ είλαη κηα πνιύ ρξνλνβόξα θαη δύζθνιε δηεξγαζία. Ο εθπαηδεπηηθόο όκηινο Αλάβαζηο είλαη εδώ γηα λα ζαο θηάζεη ζηελ επηηπρία. Απιώο αλαζέζηε ηε δηδαθηνξηθή ζαο δηαηξηβή ζηνπο πξαγκαηηθνύο εηδηθνύο θαη ζα επηηύρεηε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα. Κάζε εκπεηξνγλώκνλαο ζην Aλάβαζηο έρεη επηηπρεκέλν ηζηνξηθό ζηε ζπγγξαθή δηαθόξσλ δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ θαη ζηελ ηήξεζε όισλ ησλ απζηεξώλ πξνζεζκηώλ. Όινη νη ζπνπδαζηέο πνπ αγσλίδνληαη λα γξάςνπλ κηα πςειήο πνηόηεηαο δηαηξηβή θαη δελ έρνπλ ηδέα πώο λα πάξνπλ άξηζηα ζ ‘έλα έξγν κπνξνύλ πιένλ λα βαζίδνληαη ζ ηνλ όκηιό καο πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ αληίθξηζκα θαη ηα ιεθηά ηνπο. Οη πξνζαξκνζκέλεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη απηή ε νκάδα ζα βειηηώζνπλ αλακθηζβήηεηα ηηο αθαδεκατθέο αμηνινγήζεηο ζαο. Να είζηε βέβαηνο όηη ζα πάξεηε κηα πςειήο πνηόηεηαο θαη ρσξίο ινγνθινπή δηαηξηβ ή γξακκέλε κε βάζε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ζαο. Αλ αλαδεηάηε πςειήο πνηόηεηαο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Αζήλα επηθνηλσλήζηε κε ην εθπαηδεπηηθό Όκηιν Αλάβαζηο θαη βεβαησζείηε γηα ηελ κεγάιε ηνπ εκπεηξία. Οη εθπνλεη έο δίλνπλ πξώηηζηε ζεκαζία γηα ηε πνηόηεηα θαη ηελ επθνιία ηεο ζπγγξαθήο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ζαο. Οη εθπνλεηέο όρη κόλν ζα γξάςνπλ ηελ πηπρηαθή ζαο εξγαζία αιιά θαη ζα δηνξζώζνπλ ηελ εξγαζία ζαο θαη ζα ηελ επεμεξγαζηνύλ γηα λα έρνπλ ην κέγηζην θαιύηεξν απνηειέζκαηα. Ο νξζνγξαθηθό ο έιεγρνο θαη ε κνξθνπνίεζε ηνπ έξγνπ ζαο είλα η πξνηεξαηόηεηα ηνπ δπλακηθνύ ηνπ Αλάβαζηο πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο ζα πάξεηε κηα ηέιεηα κεηαπηπρηαθή εξγαζία. Επίζεο γξάθνπκε ζσζηά θαη

slide 2:

αλαιπηηθά ηηο βιβλιογπαθικέρ αναθοπέρ ζαο ζε όπνηα κνξθή ζαο έρεη πξνηείλεη ην ηκήκα ζαο APA Chicago Harvard Oxford Vancouver AMS MHRA OSCOLA. Οη εηδηθνί καο ζπλεξγάηεο πξνζθέξνπλ επίζεο βνήζεηα ζηελ εκπόνηζη διαηπιβών ησλ ζπνπδαζηώλ. Η διαηπιβή ζαο είλαη πνιύ ζεκαληηθή δηόηη παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε κειινληηθή ζηαδηνδξνκία ζαο. Δελ πξέπεη πνηέ λα απνηύρεη ε επγαζία ζαο δηόηη ζα έρεη κεγάιν αληίθηππν ζηελ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζήο ζαο. Ο εκπαιδεςηικόρ Όμιλορ Ανάβαζιρ θαη νη επαγγεικαηίεο ζπγγξαθείο ηνπ πξνζθέξνπλ εγγύεζε επηηπρίαο. Επηθνηλσλήζηε κε ηνλ εκπαιδεςηικό Όμιλο Ανάβαζιρ ώζηε όιεο νη θοιηηηικέρ επγαζίερ λα εθπνλεζνύλ κε απόιπηε επηηπρία.