BaiTapMySQL

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Danangsale cung cấp nhiều sản phẩm áo sơ mi công sở có chất lượng cao, đa dạng về mẫu mã như áo sơ mi nữ kiểu, áo sơ mi dáng dài, áo sơ mi nữ Hàn Quốc…

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Câu 1: Tạo cơ sở dữ liệu QuanLySinhVien Câu 2: Tạo bảng Câu 3: Thêm dữ liệu KHOA MaKhoa TenKhoa ANM An Ninh Mạng KTPM Kỹ Thuật Phần Mềm MTT Mạng – Truyền Thông TCKT Tài Chính Kế Toán LOP MaLop TenLop MaKhoa 25CCDH02 Cao đẳng KT Đồ Họa khóa 25 KTPM 25CCLM01 Cao đẳng LT khóa 25 KTPM 25CCHT02 Cao đẳng QTM khóa 25 MTT GIANGVIEN MaGV HoTen ChuyenNganh MaKhoa DatDT Dương Tích Đạt Công nghệ thông tin KTPM TrungDM Dương Minh Trung Công nghệ thông tin MTT MaiHTD Huỳnh Thị Diễm Mai Công nghệ thông tin KTPM

slide 2:

SINHVIEN MaSv HoTen GioiTinh NgaySinh MaLop 91110010003 Phan Tuấn Cường Nam 03/03/1993 25CCHT02 91110010004 Huỳnh Chí Tâm Nam 08/03/1993 25CCHT02 91110010005 Vương Chí Dũng Nam 14/04/1991 25CCHT02 93510010005 Phạm Đức Nguyên Nam 27/07/1993 25CCDH02 93510010008 Trương Mỹ Yến Nhi Nữ 03/10/1993 25CCDH02 93510010009 Hồ Võ Thanh Tùng Nam 06/09/1990 25CCDH02 93510010010 Trần Quang Minh Nam 18/12/1989 25CCDH02 99510170307 Phạm Văn Đình Nam 05/06/1991 25CCDH02 99510180112 Trần Thùy Dương Nam 07/12/1992 25CCDH02 99510180150 Lê Hoàng Khiêm Nam 22/03/1993 25CCDH02 DIEMTHANHPHAN MaSv MaMh LanThi DiemThi 91110010003 MCB 1 7 91110010003 THDC 1 8 91110010003 THVP 1 9.5 91110010004 MCB 1 4.5 91110010004 THDC 1 5.5 91110010004 THVP 1 10

slide 3:

MONHOC MaMh TenMh SoGio CSDL Cơ sở dữ liệu 30 MCB Mạng căn bản 30 THDC Tin học đại cương 45 THVP Tin học văn phòng 45 XLA Xử lý ảnh 45 PHANCONG MaLop MaMh MaGv 25CCLM01 CSDL DatDT Câu 4: Cập nhật dữ liệu Cập nhật giới tính cho sinh viên Trần Thuỳ Dương thành Nữ Cập nhật điểm thi môn MCB của sinh viên có mã số 91110010003 thành 9 Cập nhật số giờ cho môn học CSDL thành 36 Cập nhật ngày sinh của sinh viên Phạm Đức Nguyên thành 17/07/1993 Câu 5: Xem dữ liệu Cho biết mã sinh viênmã môn học và điểm thi của những sinh viên học môn MCB Cho biết mã sinh viênmã môn học và điểm thi của những sinh viên có điểm thi từ 8 đến 10 Cho biết mã sinh viêntên sinh viên và điểm thi của những sinh viên học môn THVP và điểm thi từ 5 trở lên

slide 4:

Cho biết thông tin của những sinh viên thuộc lớp 11CCHT04 và giới tính là Nữ Cho biết thông tin của những sinh viên có họ Trần Cho biết mã sinh viên tên sinh viên và điểm trung bình theo từng sinh viên Đếm số sinh viên nam Hiển thị điểm thành phần của sinh viên theo thứ tự giảm dần theo điểm thi của môn MCB Cho biết sỉ số sinh viên của từng lớp Cho biết mã lớp và tên lớp của những lớp chưa có sinh viên đăng ký học tức là mã lớp chưa tồn tại trong bảng sinh viên Cho biết thông tin của những giảng viên chưa tham gia giảng dạy tức mã giảng viên chưa tồn tại trong bảng phân công Cho biết số sinh viên thi lại thi lần 2 môn cơ sở dữ liệu Cho biết những sinh viên có năm sinh là 1993 Cho biết tên sinh viên mã sinh viên tên môn học tên lớp tên khoa và điểm thi của sinh viên có mã số là 91110010004