Webquest อาณาจักพืช

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Plantae Camp บทนำ กระบวนการ ภาระงาน ประเมิน ผู้จัดทำ สำหรับครู บทสรุป

PowerPoint Presentation:

บทนำ ประเทศ ไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพประเทศหนึ่ง ทั้งในด้านความหลากหลายทางพันธุ์พืช ไม่ว่าจะเป็นพืชน้ำ มอสส์ ไม้ พุ่ม ไม้ เรื้อย ไม้ดอก ความหลากหลายดังกล่าวเป็นผลมาจากความแตกต่างในองค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ต่างๆ นักเรียนพร้อมไหมที่จะไปรู้จักกับพืชชนิดต่างๆในค่าย Plantea Camp ถ้าพร้อมแล้วไปรู้จักกันเลยนะจ๊ะ ????

ฐานที่ 1:

ฐานที่ 1 ในฐานนี้น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาณาจักรพืชกันนะครับ ว่าพืชมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง เราไปลุยกับเนื้อหากันเลยครับ บทนำ : อาณาจักรพืช พืชไม่มีท่อลำเลียง พืชมีท่อลำเลียง

แหล่งข้อมูล:

แหล่งข้อมูล บทนำ : อาณาจักรพืช : link file ใบความรู้เรื่อง พืชไม่มีท่อลำเลียง ใบความรู้เรื่อง พืชไม่มีท่อ ลำเลียง Link youtube ต่างๆ http:// www.youtube.com/watch?v=BC-JWdKtAzU http:// www.youtube.com/watch?v=X4L3r_XJW0I http:// www.youtube.com/watch?v=gJrOATCtV-k

ภาระงานที่ 1 งานเดี่ยว:

ภาระงานที่ 1 งานเดี่ยว ให้นักเรียนสรุปความความรู้ที่ได้รับจากฐานที่ 1 นี้มาสรุปเป็นผังมโนทัศน์ โดยใช้ Giffy diagram ดังตัวอย่างต่อไปนี้

PowerPoint Presentation:

ภาระงานที่ 2 งานเดี่ยว ให้นักเรียนทำตามขั้นตอน การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ อุปกรณ์สำหรับเก็บพันธุ์ไม้ 1. กระดาษลูกฟูก/กระดาษลัง 2. เชือก 3. กระดาษหนังสือพิมพ์ 4. กระดาษขาวร้อยปอนด์ 5. กาว เข็ม ด้าย 6. ตัวอย่างพันธุ์ไม้ 7. กรรไกร อุปกรณ์สำหรับเก็บผลแห้ง 1. ผลแห้ง 2. ขวดโหล

PowerPoint Presentation:

http://m.youtube.com/watch?v=-uziKrQLYUI http://m.youtube.com/watch?v=EK0F1O_-Xak ตัวอย่างการอัดพันธุ์ไม้ ขั้นตอนการอัดแห้งพันธุ์ไม้ 1.ให้นักเรียนเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ และผลแห้งที่มีอยู่ในท้องถิ่น คนละ 1 ชนิด (ห้ามซ้ำกัน) 2.วิธีการอัดพันธุ์ไม้ คลิก ( ไฟล์ pdf) YouTube 3. สำหรับการเก็บตัวอย่างผลแห้ง ให้นักเรียนนำตัวอย่างผลแห้งที่มีอยู่ในท้องถิ่นของนักเรียน คนละ 1 ชนิด จากนั้นนำไปใส่ในขวดโหล 4. บันทึกข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้และผลแห้งตามแบบฟอร์ม คลิก

PowerPoint Presentation:

แบบบันทึกผล

ภาระงานที่ 3 งานกลุ่มๆละ 5 คน:

ภาระงานที่ 3 งานกลุ่มๆละ 5 คน ให้นักเรียนทำ story broad เกี่ยวกับ division พืชที่ได้รับมอบหมายโดยใน story broad จะต้องประกอบด้วย เนื้อหา ลักษณะเด่น ตัวอย่างพืชใน division ซึ่งความยาวไม่เกิน 5 นาที และออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน ส่งงานก่อนสอบปลายภาค 1 อาทิตย์ เพื่อให้ครูตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา http://goo.gl/JVmQLD http://goo.gl/YQHkRn http://goo.gl/ofmsaI ตัวอย่าง story broad

PowerPoint Presentation:

แบบประเมินภาระงาน คลิก แบบประเมิน

PowerPoint Presentation:

กิจกรรม นี้เป็น กิจกรรมการจำแนก division พืช และการเก็บรักษาตัวอย่าง เพื่อให้นักเรียนเห็นลักษณะที่แตกต่างของพืชแต่ละชนิด ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีทักษะในการสังเกต การจัดจำแนก ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังเน้นการทำงานเป็นกลุ่ม ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม และการนำเสนอ ซึ่งในอนาคตนักเรียนอาจจะได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งการทำงานต่างๆต้องมีการวางแผน กำหนดรูปแบบของการทำงาน การแบ่งงานให้แก่ผู้ร่วมงาน กำหนดการส่งงาน ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบและภาวะการเป็นผู้นำ สรุป

PowerPoint Presentation:

นาย พิเชษฐ์ กางโหลน 5607331 นางสาว ปฐมาวดี ยาแสง 5607334 นาย นายวรธรรม ศรีอำไพ 5607339 นางสาว ศิริรัตน์ ก้านกิ่งคำ 5607341 นาย อนุสิทธิ์ สิงห์สังข์ 5607342 ผู้จัดทำ

PowerPoint Presentation:

สำหรับ ครู คำชี้แจง คำแนะนำ เอกสารประกอบการเรียน การรองรับ

PowerPoint Presentation:

ผู้เรียน เว็บ เควสต์ นี้ออกแบบสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรพืช( Kingdom Plantae ) เมื่อผู้เรียนผ่าน กิจกรรมของเว็บ เควสต์ ผู้เรียนจะ สามารถ เพื่อให้ นักเรียนบอกความหมายของอาณาจักพืชได้ เพื่อให้นักเรียนอธิบายความแตกต่างของพืชในแต่ละ division ได้ เพื่อให้นักเรียนจำแนกและยกตัวอย่างพืชในแต่ละ division ได้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน คำชี้แจง

PowerPoint Presentation:

     ก่อน เริ่มทำกิจกรรม ครู ควรแจ้งถึง วัตถุประสงค์ของเว็บ เควสท์ นี้ และควรเปิดโอกาสให้ นักเรียนซักถามระหว่างทำ กิจกรรม      ครูควรกำหนดเวลาให้กับนักเรียนในแต่ละภาระงานให้สอดคล้อง กับรูปแบบกิจกรรมและคาบ เรียนที่ทางโรงเรียน กำหนดให้ เช่น ถ้า มีคาบเรียน ติดกัน 2 ชั่วโมง ก็สามารถมอบภาระงานให้นักเรียน 2 ส่วนแล้วแต่ความยากง่ายของงานนั้นๆ เป็น ต้น ที่สำคัญจะต้อง สอดคล้องกับระดับความสามารถของนักเรียน ถ้านักเรียนสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ก็สามารถลดเวลาลง ได้ แต่ถ้านักเรียนใช้เวลาในการทำมาก ก็ควรลดกิจกรรมหรือภาระงานลง คำแนะนำ

PowerPoint Presentation:

      ครูควรพิมพ์ เอกสารมา ล่วงหน้าหรือแจ้งให้นักเรียนทราบถึงสิ่งที่จะเรียนเพื่อให้ผู้เรียนศึกษามาก่อน และคุณควร เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมให้พร้อม เช่น แผงอัดตัวอย่างพืช กระดาษ A4 , Projector , สัญญาณ internet อย่างไร ก็ตาม คุณควรสรุปและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามข้อสงสัยและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ต่อไปในอนาคต เอกสารประกอบการเรียน

PowerPoint Presentation:

     เว็บ เควสท์ นี้สามารถทำงานได้ดี บนเบ รา เซอร์ Google Chrome ซึ่งรองรับ Adobe Flash Player เว็บนี้มี Freesia UPC เป็นรูปแบบตัวอักษร และไฟล์เอกสารที่ใช้เป็นไฟล์ PDF ดังนั้นจึงควรมีโปรแกรมที่สามารถอ่านไฟล์ PDF ได้เช่น Adobe Acrobat Reader และ คอมพิวเตอร์สามารถเปิด VDO ชมจาก youtube ได้ การรองรับ

authorStream Live Help