QUY TRINH KY THUAT cham soc heo nai (NXPowerLite)

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

1 Qui trình chăm sóc heo nái

Slide 2:

2 Trại cách ly Trại cách ly TRẠI ĐẺ TRẠI MANG THAI CAI SỮA ĐAN CAI SỮA NỀN 4 3 N,CP 2 1 6 5 4 3 2 1 2 1 3 4 4 5 3 2 1 45 1 2 CẬP NHÂT. NGÀY….THÁNG….NĂM……. NHÀ CÂN HEO

Slide 3:

3 QUY TRÌNH NHAÄP HEO HAÄU BÒ THAY ÑAØN KHU SAÛN XUAÁT Chuoàng caùch ly 2 Thaùng Nhaø baùn heo Tyû leä thay ñaøn 33%/naêm

Slide 4:

4 TAÏI SAO PHAÛI THAY ÑAØN Ñeå loaïi thaûi nhöõng heo naùi coù vaán ñeà hoaëc naêng suaát thaáp Ñeå thay theá nhöõng naùi coù naêng suaát cao hôn, toát hôn QUY TRÌNH NHAÄP HEO

Slide 5:

5 QUY TRÌNH NHAÄP HEO TAÏI SAO PHAÛI NHAÄP HEO THEO KEÁ HOAÏCH 1 Ñeå caân baèng möùc ñoä khaùng theå trong traïi Coù keá hoaïch phoøng beänh toát hôn 2 3 Duy trì naêng suaát cao cho ñaøn naùi Traùnh laõng phí voán ñaàu tö chuoàng traïi 4 5 Traùnh keït chuoàng khi heo ñeû quaù nhieàu

Slide 6:

6 33%/ naêm 30% heo loaïi 3% heo beänh QUY TRÌNH NHAÄP HEO Trại cách ly

Slide 7:

7 QUAÛN LYÙ & CHAÊM SOÙC HEO HAÄU BÒ CHÖÔNG TRÌNH THÖÙC AÊN CHÖÔNG TRÌNH PHOØNG BEÄNH MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ THÖÔØNG GAËP

Slide 8:

8 Chæ tieâu Soá löôïng khaûo saùt Soá löôïng tröùng ruïng Thay ñoåi khaåu phaàn 30 13.7 Khoâng thay ñoåi khaåu phaàn 30 11.8 CHÖÔNG TRÌNH THÖÙC AÊN HEO HAÄU BÒ SÖÏ THAY ÑOÅI KHAÅU PHAÀN AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN SOÁ LÖÔÏNG TRÖÙNG RUÏNG

Slide 9:

9 20 w 33 w 36 w 37 w Tuoåi 240 – 260 ngaøy Troïng löôïng trung bình 130 – 150 Kg Ñoä daøy môõ löng 16 - 20 Soá laàn leân gioáng 2 – 3 laàn TUOÅI PHOÁI GOÁNG THÍCH HÔÏP

Slide 10:

10 - Chích khaùng sinh loaïi L.A (3 muõi). Troän khaùng sinh vaø vitamin cho aên 7 ngaøy. Cho heo haäu bò tieáp xuùc vôùi naùi giaø, tyû leä (1:10) trong ít nhaát 60 ngaøy. Giöõ chuoàng traïi khoâ raùo, saïch seõ, nhieät ñoä khoâng quaù cao(27-29 O C). TAÏO KHAÙNG THEÅ THUÏ ÑOÄNG CHÖÔNG TRÌNH PHOØNG BEÄNH HEO HAÄU BÒ

Slide 11:

11 KÍCH THÍCH HEO HAÄU BÒ LEÂN GIOÁNG Haäu bò sau khi nhaäp ñaøn 10 ngaøy ta cho noïc kích thích. Haäu bò phoái khi ñöôïc 34 tuaàn tuoåi, troïng löôïng 130 kg vaø coù söùc khoeû toát .

Slide 12:

12 MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ THÖÔØNG GAËP HEO HAÄU BÒ CHAÄM LEÂN GIOÁNG 1 Khoâng ñöôïc theo doõi vaø chaêm soùc kyõ Khoâng ñöôïc tieáp xuùc vôùi noïc 2 3 Maät ñoä nuoâi quaù daøy Khoâng troän ADE trong thôøi gian caùch ly 4 5 Eùp khoâng ñuùng

Slide 13:

13 MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ THÖÔØNG GAËP HEO HAÄU BÒ LEÂN GIOÁNG COÙ MUÛ 1 Quaù trình chaêm soùc vaø nuoâi döôõng khoâng toát Bò stress do vaän chuyeån 2 3 Bò vieâm nhieãm luùc leân gioáng

Slide 14:

14 Heo chaäm leân gioáng - Chaêm soùc kyõ - Maät ñoä nuoâi hôïp lyù (2 m 2 /con) - Boå sung ADE, taïo stress. - Chích thuoác kích thích - Chích khaùng sinh: Amox L.A. - Oxytocin: saùng vaø chieàu. - Theo doõi vaø chaêm soùc kyõ. Heo leân gioáng coù muû MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP KHAÉC PHUÏC

Slide 15:

15 QUAÛN LYÙ & CHAÊM SOÙC HEO KHU MANG THAI CHÖÔNG TRÌNH PHOÁI GIOÁNG CHÖÔNG TRÌNH THÖÙC AÊN MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ THÖÔØNG GAËP

Slide 16:

16 CHÖÔNG TRÌNH PHOÁI GIOÁNG

Slide 17:

17 CHÖÔNG TRÌNH THÖÙC AÊN

Slide 18:

18 CHÖÔNG TRÌNH THÖÙC AÊN CHO HEO NAÙI MANG THAI Naêng löợng cho duy trì (80%) Taêng troïng cuûa baøo thai (13.5%) Taêng troïng cuûa cô theå naùi vaø söï phaùt trieån cô quan sinh duïc (6.5%)

Slide 19:

19 CHÖÔNG TRÌNH THÖÙC AÊN QUA CAÙC GIAI ÑOAÏN GIAI ÑOAÏN 1 Töø khi phoái ñeán mang thai 21 ngaøy GIAI ÑOAÏN 2 Töø khi phoái ñeán mang thai 22 ñeán 84 ngaøy GIAI ÑOAÏN 3 Töø khi phoái ñeán mang thai 85 ngaøy ñeán ñeû

Slide 20:

20 Sau khi phoái haïn cheá thöùc aên trong khoaûng thôøi gian töø 48 ñeán 72 giôø Ñoä daøy môõ löng tích luyõ phaûi ñaït toát nhaát sau khi phoiá 1 thaùng. Löôïng thöùc aên cho naùi trong giai ñoaïn naøy chuû yeáu cho söï tích luyõ môõ, khoâng cho söï phaùt trieån cuûa phoâi thai. CHÖÔNG TRÌNH THÖÙC AÊN GIAI ÑOAÏN 1

Slide 21:

21 CHÖÔNG TRÌNH THÖÙC AÊN GIAI ÑOAÏN 2 Ñieàu chænh ñieåm theå traïng toái öu luùc ñeû (3.5 – 3.7) Taêng saûn Taêng tröôûng Taêng saûn Taêng tröôûng Taêng saûn Söï taêng tæ leä cô giai ñoaïn thöù hai aûnh höôûng ñeán ADG (taêng 10%) vaø FCR (9%) sau khi sinh 70 -130 ngaøy (Dwyer et al., 1994)

Slide 22:

22 CHÖÔNG TRÌNH THÖÙC AÊN GIAI ÑOAÏN 3 Moät thaùng tröôùc khi ñeû, baøo thai taêng troïng 60% (Noblet et al., 1990). Ñaëc bieät ôû 10 ngaøy cuoái giai ñoaïn mang thai, baøo thai seõ phaùt trieån raát nhanh.

Slide 23:

23 1.2 1.35 1.1 1.5 1.8 Troïng löôïng sô sinh (Kg) Ngaøy xuaát chuoàng (ñaït 100 kg) T roïng löôïng sô sinh taêng 150 g seõ ruùt ngaén thôøi gian nuoâi ñeán xuaát chuoàng ñeán 3 ngaøy . TROÏNG LÖÔÏNG SÔ SINH & THÔØI GIAN XUAÁT CHUOÀNG

Slide 24:

24 TROÏNG LÖÔÏNG SÔ SINH & THÔØI GIAN XUAÁT CHUOÀNG T roïng löôïng sô sinh taêng 0.5 kg seõ taêng 1 kg luùc cai söõa T roïng löôïng sô sinh taêng 0.1 kg seõ giaûm 1 ngaøy nuoâi thòt

Slide 25:

25 QUAÛN LYÙ & CHAÊM SOÙC HEO KHU NAÙI ÑEÛ CHÖÔNG TRÌNH THÖÙC AÊN QUY TRÌNH ÑÔÕ ÑEÛ & PHOØNG BEÄNH MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ THÖÔØNG GAËP

Slide 26:

26 CHÖÔNG TRÌNH THÖÙC AÊN CHO NAÙI ÑEÛ S aûn xuaát söõa 85% D uy trì 15% N hu caàu dinh döôõng

Slide 27:

27 Giaûm saûn löôïng söõa Troïng löôïng cai söõa thaáp Söï hao huït troïng löôïng cuûa naùi Keùo daøi thôøi gian töø cai söõa ñeán luùc leân gioáng laïi Giaûm tæ leä ruïng tröùng Tæ leä hao huït phoâi thai cao N aùi nuoâi con aên khoâng ñuû CHÖÔNG TRÌNH THÖÙC AÊN CHO NAÙI ÑEÛ

Slide 28:

28 CAI SÖÕA HEO CON K haû naêng nhieãm beänh töø meï

Slide 29:

29 Hội chứng tiêu chảy của heo con Mầm bệnh . E.coli . Clostridium . … Heo mẹ . MMA Chăm sóc Kỷ thuật người chăn nuôi Môi trường Chuồng trại Nhiệt độ ẩm độ Gió Mật độ Nước STRESS Thiến, cắt đuôi Cai sữa, nhập đàn Tiêm chích qua nhiều Dinh dưỡng Sữa mẹ Thức ăn Nước uống Khoáng Sinh tố Introduced by Phan Vũ Hải, Hue Univ.