Phong va tri streptococus tren Heo (NXPowerLite)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Phßng bÖnh do Streptococus trªn heo:

1 Phßng bÖnh do Streptococus trªn heo

Phßng bÖnh do Streptoccus trªn heo:

2 Phßng bÖnh do Streptoccus trªn heo I Phßng bÖnh trªn heo con vµ heo hËu bÞ 1 ® ì ®Î 2 ThiÕn, bÊm tai 3 Do vÕt th­¬ng 4 Do vÖ sinh ch ă m sãc II Phßng bÖnh trªn heo n¸i

Phßng bÖnh trªn heo con:

3 Phßng bÖnh trªn heo con I Phßng tõ kh©u ®ì ®Î 1 Dông cô ®ì ®Î tèt 2 Ph­¬ng ph¸p ®ì ®Î tèt.

1 Dông cô ®ì ®Î tèt: :

4 1 Dông cô ®ì ®Î tèt:

2 Ph­¬ng ph¸p ®ì ®Î tèt.:

5 2 Ph­¬ng ph¸p ®ì ®Î tèt.

2 Ph­¬ng ph¸p ®ì ®Î chuÈn.:

6 2 Ph­¬ng ph¸p ®ì ®Î chuÈn. VÞ trÝ c¾t1/3 ( tÝnh tõ cæ răng lªn). H­íng c¾t vµ ®é dµi c¾t khi c¾t nanh heo con 2/3 1/3

Slide 7:

7

HËu qu¶ cña ®ì ®Î kh«ng tèt:

8 HËu qu¶ cña ®ì ®Î kh«ng tèt

HËu qu¶ cña ®ì ®Î kh«ng tèt:

9 HËu qu¶ cña ®ì ®Î kh«ng tèt

2 Phßng tõ kh©u bÊm tai, thiÕn:

10 2 Phßng tõ kh©u bÊm tai, thiÕn 1 ChuÈn bÞ dông cô tèt. 2 ThiÕn vµ bÊm tai ®óng ph­¬ng ph¸p. 3 Sö dông thuèc kh¸ng sinh phßng nhiÔm trïng kÕ ph¸t sau khi phÉu thuËt (thiÕn, c¾t tai…)

1 ChuÈn bÞ dông cô tèt :

11 1 ChuÈn bÞ dông cô tèt 1 Dông cô s¹ch sÏ 2 Lu«n ng©m dông cô vµo thuèc s¸t trïng sau mçi lÇn sö dông 3 C¸c dông cô c¾t bÊm ph¶i s¾c bÐn.

tHuèc sö dông cïng víi qu¸ trình thiÕn vµ bÊm tai. :

12 tHuèc sö dông cïng víi qu¸ tr ì nh thiÕn vµ bÊm tai.

2 ThiÕn vµ bÊm tai ®óng ph­¬ng ph¸p. :

13 2 ThiÕn vµ bÊm tai ®óng ph­¬ng ph¸p.

2 ThiÕn vµ bÊm tai ®óng ph­¬ng ph¸p. :

14 2 ThiÕn vµ bÊm tai ®óng ph­¬ng ph¸p.

2 ThiÕn vµ bÊm tai ®óng ph­¬ng ph¸p :

15 2 ThiÕn vµ bÊm tai ®óng ph­¬ng ph¸p

2 ThiÕn vµ bÊm tai ®óng ph­¬ng ph¸p :

16 2 ThiÕn vµ bÊm tai ®óng ph­¬ng ph¸p

2 ThiÕn vµ bÊm tai ®óng ph­¬ng ph¸p :

17 2 ThiÕn vµ bÊm tai ®óng ph­¬ng ph¸p

2 ThiÕn vµ bÊm tai ®óng ph­¬ng ph¸p:

18 2 ThiÕn vµ bÊm tai ®óng ph­¬ng ph¸p

2 ThiÕn vµ bÊm tai ®óng ph­¬ng ph¸p. :

19 2 ThiÕn vµ bÊm tai ®óng ph­¬ng ph¸p.

2 ThiÕn vµ bÊm tai ®óng ph­¬ng ph¸p :

20 2 ThiÕn vµ bÊm tai ®óng ph­¬ng ph¸p

2 ThiÕn vµ bÊm tai ®óng ph­¬ng ph¸p:

21 2 ThiÕn vµ bÊm tai ®óng ph­¬ng ph¸p

S¸t trïng l¹i sau khi ®· thiÕn:

22 S¸t trïng l¹i sau khi ®· thiÕn

chÝch kh¸ng sinh :

23 chÝch kh¸ng sinh

2 ThiÕn vµ bÊm tai ®óng ph­¬ng ph¸p. :

24 2 ThiÕn vµ bÊm tai ®óng ph­¬ng ph¸p.

2 ThiÕn vµ bÊm tai ®óng ph­¬ng ph¸p :

25 2 ThiÕn vµ bÊm tai ®óng ph­¬ng ph¸p Sau 8 giê bÊm

2 ThiÕn vµ bÊm tai ®óng ph­¬ng ph¸p:

26 2 ThiÕn vµ bÊm tai ®óng ph­¬ng ph¸p

Slide 27:

27 sau 1 ngµy sau 7 ngµy sau 5 ngµy

HËu qu¶ cña bÊm tai, thiÕn kh«ng tèt:

28 HËu qu¶ cña bÊm tai, thiÕn kh«ng tèt

Dïng vaccine thay cho viÖc thiÕn heo:

29 Dïng vaccine thay cho viÖc thiÕn heo MŨI 1: TR­íc KHI b¸n thÞt 8 TUÇN MŨI 2: TRƯíC KHI B¸n thÞt 4 TUÇN

HËu qu¶ cña heo nhiÔm Streptococcus:

30 HËu qu¶ cña heo nhiÔm Streptococcus

Ph­¬ng ph¸p bÊm thÎ tai:

31 Ph­¬ng ph¸p bÊm thÎ tai Chuaån bò duïng cuï 1 Khay ñöïng duïng cuï 2 Kìm baám tai 3 Boâng coàn 70 0 4 Coàn Iod 5 Theû tai 6 Buùt vieát khoâng xoaù ñöôïc 7 Pank keïp 8 Thuoác khaùng sinh

ViÕt thÎ tai vµ s¸t trïng thÎ:

32 ViÕt thÎ tai vµ s¸t trïng thÎ

MAÏCH MAÙU PHAÂN BOÁ TREÂN TAI:

33 MAÏCH MAÙU PHAÂN BOÁ TREÂN TAI

VÒ TRÍ BAÁM THEÛ:

34 VÒ TRÍ BAÁM THEÛ

VÒ TRÍ BAÁM THEÛ:

35 VÒ TRÍ BAÁM THEÛ

SAÙT TRUØNG TRÖÔÙC KHI BAÁM THEÛ:

36 SAÙT TRUØNG TRÖÔÙC KHI BAÁM THEÛ

BÊm ®óng vÞ trÝ ®· s¸t trïng vµ tiªm kh¸ng sinh phßng viªm nhiÔm:

37 BÊm ®óng vÞ trÝ ®· s¸t trïng vµ tiªm kh¸ng sinh phßng viªm nhiÔm

HËu qu¶ cña viÖc bÊm thÎ tai kh«ng ®óng:

38 HËu qu¶ cña viÖc bÊm thÎ tai kh«ng ®óng

3 Phßng nhiÔm do vÕt th­¬ng:

39 3 Phßng nhiÔm do vÕt th­¬ng

Sµn chuång kh«ng tèt:

40 Sµn chuång kh«ng tèt

Slide 41:

41 PHÒNG BỆNH BẰNG VỆ SINH CHĂM SÓC TRÊN HEO THịT Tránh các tác nhân Stress trên heo

HẬU QUẢ CỦA HEO NHIỄM STREPTOCOCUS:

42 HẬU QUẢ CỦA HEO NHIỄM STREPTOCOCUS

II Phßng bÖnh trªn heo n¸i:

43 II Phßng bÖnh trªn heo n¸i

hËu qu¶ cña heo n¸i bÞ nhiÔm Streptococcus:

44 hËu qu¶ cña heo n¸i bÞ nhiÔm Streptococcus

hËu qu¶ cña heo n¸i bÞ nhiÔm Streptococcus:

45 hËu qu¶ cña heo n¸i bÞ nhiÔm Streptococcus

hËu qu¶ cña heo n¸i bÞ nhiÔm Streptococcus:

46 hËu qu¶ cña heo n¸i bÞ nhiÔm Streptococcus

III Phßng bÖnh b»ng vaccine :

47 III Phßng bÖnh b»ng vaccine Autogenous vaccine ?