Cau nguyen Taize 22-3-2013 Thieu Nhi Thanh The (KT's conflicted copy 2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Thöù 6 Sau CN V MUØA CHAY Thieáu Nhi Thaùnh Theå Gx. Nöõ Vöông Hoøa Bình CAÀU NGUYEÄN TAIZEÙ 22/03/2013

PowerPoint Presentation:

Daáu Thaùnh Giaù : Nhaân danh Cha vaø Con vaø Thaùnh Thaàn .

PowerPoint Presentation:

Caàu xin Chuùa Thaùnh Thaàn : Caàu xin Chuùa Thaùnh Thaàn, Ngöôøi thöông thaêm vieáng hoàn con .

PowerPoint Presentation:

Ban xuoáng cho con hoàng aân chan chöùa, trau doài cho ñaùng N goâi T haùnh Ñ öôøng.

PowerPoint Presentation:

Ñ K : Nguyeän xin Chuùa Ngoâi Ba, ñoaùi nghe lôøi con thieát tha.

PowerPoint Presentation:

Tình thöông meán aáp uû con ngaøy ñeâm, nhuaàn thaám xaùc hoàn traøn lan ôn thieâng…

PowerPoint Presentation:

Chuû ñeà caàu nguyeän : TÌNH CHUÙA KHOAN DUNG Con Ta ñaõ cheát nay soáng laïi , ñaõ maát nay laïi tìm thaáy .

PowerPoint Presentation:

1. Bao naêm troâi qua hoàn con laïc böôùc ñi xa, queân bao ôn Cha traàm kha beå ñaém bao la, nay con aên naên, 1. HAÕY TRÔÛ VEÀ

PowerPoint Presentation:

hoài taâm thoáng hoái bao loãi laàm, ñeàn buø baát xöùng bao naêm quyeát taâm trôû veà Cha laønh.

PowerPoint Presentation:

ÑK. Haõy trôû veà, trôû veà vôùi Cha nhaân laønh, haõy trôû veà, trôû veà ñeå sôùm hoài sinh.

PowerPoint Presentation:

Haõy trôû veà, trôû veà soáng trong an bình, trôû veà, trôû veà ñeå maõi soáng trong aân tình.

PowerPoint Presentation:

2. Xin Cha tha cho hoàn con lôõ böôùc hoen nhô, tim Cha bao dung hoàn toäi luî chaúng bô vô. Tin ôn dung tha,

PowerPoint Presentation:

loøng con queân heát bao lo sôï, tìm veà nöông boùng beân Cha traùi tim nhaân haäu voâ bôø.

PowerPoint Presentation:

ÑK. Haõy trôû veà, trôû veà vôùi Cha nhaân laønh, haõy trôû veà, trôû veà ñeå sôùm hoài sinh.

PowerPoint Presentation:

Haõy trôû veà, trôû veà soáng trong an bình, trôû veà, trôû veà ñeå maõi soáng trong aân tình…

Ñöùc Chuùa laø nôi ngöôøi laønh aån naùu.:

Ñöùc Chuùa laø nôi ngöôøi laønh aån naùu . 2. THAÙNH VÒNH 33 :

*Coäng ñoaøn cuøng ñoïc vaø haùt Thaùnh Vònh: Haùt: Haõy neám thöû vaø nghieäm xem cho bieát, Chuùa toát laønh bieát bao, Chuùa toát laønh bieát bao.:

* Coäng ñoaøn cuøng ñoïc vaø haùt Thaùnh Vònh : Haùt : Haõy neám thöû vaø nghieäm xem cho bieát, Chuùa toát laønh bieát bao, Chuùa toát laønh bieát bao.

Toâi seõ khoâng ngöøng ca tuïng Chuùa/ Caâu haùt möøng Ngöôøi chaúng ngôùt treân moâi/ :

Toâi seõ khoâng ngöøng ca tuïng Chuùa/ Caâu haùt möøng Ngöôøi chaúng ngôùt treân moâi/ Ñoïc : (2-3)

Linh hoàn toâi haõnh dieän veà Chuùa/ Xin caùc baïn ngheøo nghe toâi noùi maø vui leân.:

Linh hoàn toâi haõnh dieän veà Chuùa/ Xin caùc baïn ngheøo nghe toâi noùi maø vui leân.

*Coäng ñoaøn cuøng ñoïc vaø haùt Thaùnh Vònh: Haùt: Haõy neám thöû vaø nghieäm xem cho bieát, Chuùa toát laønh bieát bao, Chuùa toát laønh bieát bao.:

* Coäng ñoaøn cuøng ñoïc vaø haùt Thaùnh Vònh : Haùt : Haõy neám thöû vaø nghieäm xem cho bieát, Chuùa toát laønh bieát bao, Chuùa toát laønh bieát bao.

Haõy cuøng toâi ngôïi khen Ñöùc Chuùa/ Ta ñoàng thanh taùn tuïng danh Ngöôøi/ :

Haõy cuøng toâi ngôïi khen Ñöùc Chuùa/ Ta ñoàng thanh taùn tuïng danh Ngöôøi/ Ñoïc : (4-6)

Ai nhìn leân Chuùa seõ vui töôi hôùn hôû/ Khoâng bao giôø beõ maët hoå ngöôi. :

Ai nhìn leân Chuùa seõ vui töôi hôùn hôû/ Khoâng bao giôø beõ maët hoå ngöôi.

*Coäng ñoaøn cuøng ñoïc vaø haùt Thaùnh Vònh: Haùt: Haõy neám thöû vaø nghieäm xem cho bieát, Chuùa toát laønh bieát bao, Chuùa toát laønh bieát bao.:

* Coäng ñoaøn cuøng ñoïc vaø haùt Thaùnh Vònh : Haùt : Haõy neám thöû vaø nghieäm xem cho bieát, Chuùa toát laønh bieát bao, Chuùa toát laønh bieát bao.

Haõy nghieäm xem Chuùa toát laønh bieát maáy/ Haïnh phuùc thay keû aån naùu beân Ngöôøi!/ :

Haõy nghieäm xem Chuùa toát laønh bieát maáy/ Haïnh phuùc thay keû aån naùu beân Ngöôøi !/ Ñoïc : (9-10)

Kính sôï Chuùa ñi/ ñoaøn daân thaùnh hôõi/ Vì ai kính sôï Ngöôøi/ chaúng thieáu thoán chi.:

Kính sôï Chuùa ñi/ ñoaøn daân thaùnh hôõi/ Vì ai kính sôï Ngöôøi/ chaúng thieáu thoán chi.

*Coäng ñoaøn cuøng ñoïc vaø haùt Thaùnh Vònh: Haùt: Haõy neám thöû vaø nghieäm xem cho bieát, Chuùa toát laønh bieát bao, Chuùa toát laønh bieát bao…:

* Coäng ñoaøn cuøng ñoïc vaø haùt Thaùnh Vònh : Haùt : Haõy neám thöû vaø nghieäm xem cho bieát, Chuùa toát laønh bieát bao, Chuùa toát laønh bieát bao…

PowerPoint Presentation:

1. Ngaøi ñöùng ñoù ñaõ töø laâu chôø con veà , chôø con trôû veà. Thaân moûi moøn toùc baïc söông 3. BAØI HAÙT: CHÔØ ÑEÁN BAO GIÔØ

PowerPoint Presentation:

ñoùn con veà söôûi aám tình thöông . Ngaøi caát tieáng tieáng vang doäi

PowerPoint Presentation:

giöõa nuùi ñoài hoøa theo gioù chieàu nhöng chæ nghe voïng moät laøn thinh khoâng .

PowerPoint Presentation:

ÑK. Chuùa ñaõ chôø con chôø con quaù laâu oâi tình Ngaøi luoân thaúm saâu .

PowerPoint Presentation:

Ñaõ bao naêm Chuùa vaãn chôø , Ngaøi chôø con ch ôø ñeán bao giôø .

PowerPoint Presentation:

2. Ngaøi ñöùng ñoù maét ñaûo quanh nhìn caây vaû coøn trô laù caønh

PowerPoint Presentation:

ñaõ bao naêm maõi chôø mong gioù ñoâng taøn hoa traùi bieät taêm

PowerPoint Presentation:

Chôø sang xuaân seõ vun troàng vaû ñaâm choài ngaøn hoa nôû roä

PowerPoint Presentation:

ta luoân hy voïng moät muøa ñôm boâng .

PowerPoint Presentation:

ÑK. Chuùa ñaõ chôø con chôø con quaù laâu oâi tình Ngaøi luoân thaúm saâu .

PowerPoint Presentation:

Ñaõ bao naêm Chuùa vaãn chôø , Ngaøi chôø con ch ôø ñeán bao giôø .

PowerPoint Presentation:

3. Naøy tieáng Chuùa vaãn doäi vang goïi con veà goïi con trôû veà

PowerPoint Presentation:

Ñaõ bao laàn quyeát hoài taâm seõ trôû veà beân Chuùa töø nhaân

PowerPoint Presentation:

Giôø ñaõ ñeán con trôû veà , Chuùa nhaân laønh Ngaøi tha loãi laàm . Con xin caûm taï tình Ngaøi bao la.

PowerPoint Presentation:

ÑK. Chuùa ñaõ chôø con chôø con quaù laâu oâi tình Ngaøi thaúm saâu .

PowerPoint Presentation:

Ñaõ bao naêm Chuùa vaãn chôø , Ngaøi chôø con chôø ñeán bao giôø…

PowerPoint Presentation:

4. LÔØI CHUÙA: Baøi trích Tin Möøng theo Thaùnh Luca

Haùt: Lôøi Ngaøi eâm ñeàm nheï nhaøng trong ñeâm nhö tieáng ru meï yeâu. Töøng lôøi cao vôøi ngaäp traøn söùc soáng nuoâi döôõng con ngöôøi. :

Haùt : Lôøi Ngaøi eâm ñeàm nheï nhaøng trong ñeâm nhö tieáng ru meï yeâu. Töøng lôøi cao vôøi ngaäp traøn söùc soáng nuoâi döôõng con ngöôøi.

Lôøi Ngöôøi daét ñöôøng veà mieàn yeâu thöông lai laùng nhö truøng döông. Lôøi Ngöôøi maõi coøn ngoït ngaøo aân thieâng chöùa chan coõi loøng.:

Lôøi Ngöôøi daét ñöôøng veà mieàn yeâu thöông lai laùng nhö truøng döông. Lôøi Ngöôøi maõi coøn ngoït ngaøo aân thieâng chöùa chan coõi loøng .

PowerPoint Presentation:

1. Con nay trôû veà, trôû veà cuøng Chuùa, Chuùa ôi! Con nay trôû veà, loøng saàu thoáng hoái khoân nguoâi, muoán khoùc cho moät nieàm tin,

PowerPoint Presentation:

ñaõ troùt bao phen ngaû nghieâng, böôùc chaân hoang ñaøng, ñaây beán yeâu thöông tình ñaùp tình.

PowerPoint Presentation:

ÑK. Ngaøi laø Thieân Chuùa raát nhaân haäu vaø hay tha thöù. Ngaøi döïng neân con khoâng khi naøo maëc con thoaùi hö.

PowerPoint Presentation:

Vì laø buïi ñaát con phaûi vöông tuïc luïy yeáu ñuoái, daãn con treân ñöôøng laønh, thuyû chung ôn nghóa muoân ñôøi.

PowerPoint Presentation:

2. Con nay trôû veà, trôû veà vuøng ñaát taùi sinh, con nay trôû veà, veà ñöôøng chính lyù quang minh.

PowerPoint Presentation:

Coù suoái nhaân sinh traøn öùa, coù laù hoa khoâng taøn uùa. Luùa thôm traêm muøa theâm traùi ngon hoa ngoït coù thöøa.

PowerPoint Presentation:

ÑK. Ngaøi laø Thieân Chuùa raát nhaân haäu vaø hay tha thöù. Ngaøi döïng neân con khoâng khi naøo maëc con thoaùi hö.

PowerPoint Presentation:

Vì laø buïi ñaát con phaûi vöông tuïc luïy yeáu ñuoái, daãn con treân ñöôøng laønh, thuyû chung ôn nghóa muoân ñôøi.

PowerPoint Presentation:

3. Con khoâng trôû veà cuøng nhieàu nghi leã ngheânh ngang. Con khoâng trôû veà loøng con boái roái hoang mang.

PowerPoint Presentation:

Quyeát chí aên naên chöøa loãi laùnh heát nguy cô laïc loái. Thaép höông chaân thaønh ñaây traùi tim con taän hieán Ngaøi.

PowerPoint Presentation:

ÑK. Ngaøi laø Thieân Chuùa raát nhaân haäu vaø hay tha thöù. Ngaøi döïng neân con khoâng khi naøo maëc con thoaùi hö.

PowerPoint Presentation:

Vì laø buïi ñaát con phaûi vöông tuïc luïy yeáu ñuoái, daãn con treân ñöôøng laønh, thuyû chung ôn nghóa muoân ñôøi…

PowerPoint Presentation:

5. PHUÙT SUY NIEÄM

PowerPoint Presentation:

6. LÔØI NGUYEÄN CAÀU XIN

Haùt: Cha ôi, nay con ñaõ veà, toäi ñaày cuøng trôøi vôùi Cha. Bao nhieâu thaùng naêm hoang ñaøng moät laàn ghi daáu aên naên.:

Haùt : Cha ôi, nay con ñaõ veà, toäi ñaày cuøng trôøi vôùi Cha. Bao nhieâu thaùng naêm hoang ñaøng moät laàn ghi daáu aên naên .

Con xin laøm ngöôøi toâi haàu, troïn ñôøi beân Cha daáu yeâu. Roài mai nhöõng khi öu saàu, con ñöôïc tình Cha xoùt thöông nhieàu. . :

Con xin laøm ngöôøi toâi haàu, troïn ñôøi beân Cha daáu yeâu. Roài mai nhöõng khi öu saàu, con ñöôïc tình Cha xoùt thöông nhieàu. .

PowerPoint Presentation:

7. KINH LAÏY CHA

PowerPoint Presentation:

1. Tình Ngaøi yeâu con bao la vöôn luùt trôøi xanh ,

PowerPoint Presentation:

tình Ngaøi yeâu con nhö bieån thaém soùng daâng daït daøo,

PowerPoint Presentation:

tình Ngaøi yeâu con nhö meï hieàn thöùc troïn ñeâm khuya

PowerPoint Presentation:

canh cho con giaác nguû yeân laønh vì ñôøi con neân ñaõ queân ñôøi mình.

PowerPoint Presentation:

ÑK. Xin ñoan nguyeän moät ñôøi, moät ñôøi con yeâu Chuùa troïn phaän ngöôøi,

PowerPoint Presentation:

moät ñôøi con yeâu meán Ngaøi maø thoâi. Mong sao ngöôøi moïi ngöôøi

PowerPoint Presentation:

tìm tình yeâu trong moái tình cuûa Ngaøi ñeå traàn gian lieân keát vui soáng hoaøi.

PowerPoint Presentation:

2. Ñöôøng traàn con ñi chung quanh bao noãi hieåm nguy,

PowerPoint Presentation:

tình Ngaøi yeâu con con nhòp böôùc heát lo sôï gì.

PowerPoint Presentation:

Duø ngaøn gian nguy aân tình Ngaøi nhaéc nhôû lo toan

PowerPoint Presentation:

con an taâm vöõng daï ñi veà vì Ngaøi luoân beânh ñôõ luoân phuø trì.

PowerPoint Presentation:

ÑK. Xin ñoan nguyeän moät ñôøi, moät ñôøi con yeâu Chuùa troïn phaän ngöôøi,

PowerPoint Presentation:

moät ñôøi con yeâu meán Ngaøi maø thoâi. Mong sao ngöôøi moïi ngöôøi

PowerPoint Presentation:

tìm tình yeâu trong moái tình cuûa Ngaøi ñeå traàn gian lieân keát vui soáng hoaøi.

PowerPoint Presentation:

3. Daëm ngaøn choâng gai giaêng giaêng khaép coõi traàn ai

PowerPoint Presentation:

loøng ngöôøi hoang mang sa vaøo choán xa hoa mòt muøng.

PowerPoint Presentation:

Tình Ngaøi bao la, ñöa con veà beán bôø yeâu thöông.

PowerPoint Presentation:

luoân giang tay ñoùn môøi con veà, tình Ngaøi yeâu hôn nuùi hôn bieån trôøi.

PowerPoint Presentation:

ÑK. Xin ñoan nguyeän moät ñôøi, moät ñôøi con yeâu Chuùa troïn phaän ngöôøi,

PowerPoint Presentation:

moät ñôøi con yeâu meán Ngaøi maø thoâi. Mong sao ngöôøi moïi ngöôøi

PowerPoint Presentation:

tìm tình yeâu trong moái tình cuûa Ngaøi ñeå traàn gian lieân keát vui soáng hoaøi…

PowerPoint Presentation:

Nhaân dòp leã Thaùnh Giuse. Chuùc möøng boån maïng Cha Xöù.

authorStream Live Help