закон про НАБ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ЗАКОН №1698:

ЗАКОН УКРАЇНИ Про Національне антикорупційне бюро України - Принципи роботи , структура та повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБ). - Як зміниться структура правоохоронних органів та їх повноважень з початком роботи НАБ. - НАБ та засоби масової інформації / громадськість .

ЗАКОН №1698:

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ПАКЕТ - Про засади державної антикорупційної політики в Україні ( Антикорупційна стратегія ) на 2014-2017 роки – набув чинності http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1699-18 - Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про визначення кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб та публічних діячів – 25.11.2014 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1701-18 - Про запобігання корупції - 26.04.2015 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 - Про Національне антикорупційне бюро України – 25.01.2015 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1698-18 - Про запобігання та протидію легалізації ( відмиванню ) доходів , отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення - 06.02.2015 / набуття чинності / http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1702-18/page

ЗАКОН №1698:

НОВЕЛИ

ЗАКОН №1698:

Статус НАБ /ст.1/ Національне антикорупційне бюро України ( далі - Національне бюро) є державним правоохоронним органом, на який покладається попередження , виявлення , припинення , розслідування та розкриття корупційних правопорушень , віднесених до його підслідності , а також запобігання вчиненню нових . Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням , які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування , та становлять загрозу національній безпеці .

ЗАКОН №1698:

Основні принципи діяльності НАБ /ст.3/ 1) верховенство права; 2) повага та дотримання прав і свобод людини і громадянина ; 3) законність ; 4) безсторонність та справедливість ; 5) незалежність Національного бюро та його працівників ; 6) підконтрольність і підзвітність суспільству та визначеним законом державним органам; 7) відкритість для демократичного цивільного контролю; 8) політична нейтральність і позапартійність ; 9) взаємодія з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування , громадськими об’єднаннями .

ЗАКОН №1698:

Гарантії незалежності НАБ /ст.4/ 1) особливим порядком конкурсного відбору Директора Національного бюро та вичерпним переліком підстав припинення повноважень Директора Національного бюро, які визначені цим Законом; 2) конкурсними засадами відбору інших працівників Національного бюро, їх особливим правовим та соціальним захистом , належними умовами оплати праці ; 3) установленим законом порядком фінансування та матеріально-технічного забезпечення Національного бюро; 4) визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки працівників Національного бюро, їх близьких родичів , майна; 5) іншими засобами , визначеними цим Законом.

ЗАКОН №1698:

Гарантії незалежності НАБ /ст.4/ 2. Використання Національного бюро в партійних , групових чи особистих інтересах не допускається . Діяльність політичних партій у Національному бюро забороняється . 3. Забороняється незаконне втручання державних органів , органів місцевого самоврядування , їхніх посадових і службових осіб , політичних партій , громадських об’єднань , інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Національного бюро. Будь- які письмові чи усні вказівки , вимоги , доручення тощо , спрямовані до Національного бюро чи його працівників , які стосуються питань досудового розслідування у конкретному кримінальному провадженні і не передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України , є неправомірними та не підлягають виконанню .

ЗАКОН №1698:

СТРУКТУРА НАБ /ст.5/ Центральне управління Територіальні управління (не більше 7-х, рішення Директора) Комісії До структури управлінь можуть входити: підрозділи детективів, що здійснюють оперативно-розшукові та слідчі дії /детективи/, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні підрозділи, підрозділи, що здійснюють виявлення майна, яке може бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації, підрозділи швидкого реагування, забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та забезпечення безпеки працівників, представництва інтересів в іноземних юрисдикційних органах, експертні, фінансові, кадрові та інші підрозділи.

ЗАКОН №1698:

ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАБ /ст.5/ - Структура, штатна чисельність управлінь Національного бюро та положення про них затверджуються Директором. - У випадку обґрунтованої необхідності, Директор може утворювати своїм рішенням додаткові тер.управління у межах області чи АРК. - Директор Національного бюро може створювати своїм рішенням комісії у складі працівників Національного бюро, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури , службових осіб інших державних органів , органів місцевого самоврядування , представників громадських об’єднань . Такі комісії вивчають питання щодо порушення прав осіб , які співпрацюють з Національним бюро, та виносять рекомендації щодо усунення зазначених порушень . Рекомендації таких комісій є обов’язковими для розгляду державними органами, органами місцевого самоврядування .

ЗАКОН №1698:

ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАБ /ст.5/ Гранична чисельність центрального та територіальних управлінь становить 700 осіб , у тому числі не більше 200 осіб начальницького складу.

ЗАКОН №1698:

КЕРІВНИЦТВО НАБ Керівництво діяльністю Національного бюро здійснює його Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України в порядку, визначеному цим Законом /ст.6/ Верховна Рада України за наявності підстав , визначених пунктами 6-11 частини четвертої цієї статті , за пропозицією не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України може прийняти рішення про звільнення Директора Національного бюро з посади.

ЗАКОН №1698:

КЕРІВНИЦТВО НАБ Директором може бути громадянин України , який має вищу юридичну освіту , стаж роботи в галузі права не менше десяти років , досвід роботи на керівних посадах в органах влади , установах , організаціях , у тому числі за кордоном, або міжнародних організаціях не менше ніж п’ять років , володіє державною мовою та здатний за своїми діловими та моральними якостями , освітнім і професійним рівнем , станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки .

ЗАКОН №1698:

КЕРІВНИЦТВО НАБ Не може бути призначена на посаду Директора Національного бюро особа, яка впродовж двох років до подання заяви на участь у конкурсі на зайняття цієї посади, незалежно від тривалості , входила до складу керівних органів політичної партії або знаходилася у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією . Не може бути призначена на посаду Директора Національного бюро особа, яка не відповідає обмеженням , передбаченим пунктами 1-7 частини першої статті 13 цього Закону. Не може бути призначена на посаду Директора Національного бюро особа, яка не пройшла перевірку у порядку, встановленому   Законом України  "Про очищення влади ", з метою відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади відповідно до європейських стандартів .

ЗАКОН №1698:

КЕРІВНИЦТВО НАБ Директор Національного бюро призначається строком на сім років . Одна і та ж особа не може обіймати цю посаду два строки підряд . Повноваження Директора Національного бюро припиняються у зв’язку із закінченням строку його повноважень або смертю .

ЗАКОН №1698:

КЕРІВНИЦТВО НАБ Директор Національного бюро звільняється з посади в разі : 1) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням ; 2) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою ; 3) досягнення шістдесяти п’яти років ; 4) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії , що створюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади , що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я ; 5) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності , визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим ; 6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього ; 7) припинення його громадянства України або виїзду на постійне місце проживання за межі України ; 8) невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності , передбаченими   Законом України  "Про запобігання корупції ", встановленим рішенням суду, що набрало законної сили ; 9) невчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ; 10) набуття громадянства іншої держави ; 11) наявності висновку комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) діяльності Національного бюро, передбаченої статтею 26 цього Закону, про неефективність діяльності Національного бюро та неналежне виконання обов’язків його Директором.

ЗАКОН №1698:

КЕРІВНИЦТВО НАБ Директор Директор територіального управління /пропозиції, подання до Директора + оперативне управління в межах території/ Працівники НАБ

ЗАКОН №1698:

КЕРІВНИЦТВО НАБ Повноваження Директора Національного бюро /ст.8/: 1) несе відповідальність за діяльність Національного бюро, зокрема законність здійснюваних Національним бюро оперативно- розшукових заходів , досудового розслідування , додержання прав і свобод осіб ; 2) організовує роботу Національного бюро, визначає обов’язки першого заступника, заступників Директора Національного бюро; 3) координує і контролює діяльність його центрального та територіальних управлінь ; 4) затверджує структуру та штатну чисельність центрального та територіальних управлінь Національного бюро;

ЗАКОН №1698:

КЕРІВНИЦТВО НАБ Повноваження Директора: 5) видає у межах повноважень накази і розпорядження , дає доручення , які є обов’язковими для виконання працівниками Національного бюро; 6) призначає на посади та звільняє з посад працівників Національного бюро; 7) затверджує перспективні , поточні та оперативні плани роботи Національного бюро; 8) встановлює порядок реєстрації , оброблення , зберігання та знищення відповідно до законодавства отриманої Національним бюро інформації ; вживає заходи із запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом, а також забезпечує додержання законодавства про доступ до публічної інформації , розпорядником якої є Національне бюро;

ЗАКОН №1698:

КЕРІВНИЦТВО НАБ 9) визначає порядок заохочення осіб , які надають допомогу в попередженні , виявленні , припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень , віднесених до підслідності Національного бюро; 10) вирішує питання про заохочення та накладення згідно з рішенням Дисциплінарної комісії Національного бюро дисциплінарних стягнень на працівників Національного бюро; 11) у встановленому законодавством порядку присвоює ранги державних службовців працівникам Національного бюро та спеціальні звання особам начальницького складу, вносить Президенту України подання про присвоєння рангів державних службовців та спеціальних звань вищого начальницького складу Національного бюро;

ЗАКОН №1698:

КЕРІВНИЦТВО НАБ 12) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань , що належать до компетенції Національного бюро; 13) представляє Національне бюро у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування , громадськими об’єднаннями , а також органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями тощо ; 14) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України , її комітетів , тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій , а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України ;

ЗАКОН №1698:

КЕРІВНИЦТВО НАБ 15) забезпечує відкритість та прозорість діяльності Національного бюро відповідно до цього Закону; звітує про діяльність Національного бюро в порядку, визначеному цим Законом; 16) надає дозвіл на використання коштів фонду спеціальних оперативно- розшукових та слідчих дій Національного бюро; 17) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів . 2. Директору Національного бюро доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності надається за посадою після взяття ним письмового зобов’язання щодо збереження державної таємниці .

ЗАКОН №1698:

ВІДБІР ПРАЦІВНИКІВ НАБ Директор Національного бюро утворює конкурсні комісії , які проводять конкурс на зайняття вакантних посад у Національному бюро. Директор Національного бюро включає до складу конкурсної комісії представників , визначених Радою громадського контролю при Національному бюро (не більше трьох осіб у складі однієї конкурсної комісії ). Положення про конкурсні комісії та регламент їх роботи визначаються Директором Національного бюро. Повідомлення про оголошення конкурсу на зайняття посади у Національному бюро розміщується на офіційному веб- сайті Національного бюро не пізніше ніж за десять днів до завершення строку подання заяв на участь у конкурсі . Конкурс на зайняття посад у Національному бюро передбачає складання кваліфікаційного іспиту ( тестування ) та проведення співбесіди . /ст.10/

ЗАКОН №1698:

ВІДБІР ПРАЦІВНИКІВ НАБ На службу до Національного бюро приймаються на конкурсній , добровільній , контрактній основі громадяни України , які спроможні за своїми особистими , діловими та моральними якостями , віком , освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки . Кваліфікаційні вимоги до професійної придатності визначаються Директором Національного бюро. Призначення на посади у Національному бюро здійснюється виключно за результатами відкритого конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному Директором Національного бюро, крім призначення на посади першого заступника та заступників Директора Національного бюро.

ЗАКОН №1698:

ВІДБІР ПРАЦІВНИКІВ НАБ На осіб начальницького складу Національного бюро поширюється положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ та Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України . Трудові відносини працівників Національного бюро регулюються законодавством про працю , державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами). На спеціалістів Національного бюро, які не мають спеціальних звань , поширюється дія   Закону України  "Про державну службу". Посади спеціалістів Національного бюро відносяться до відповідних категорій посад працівників апарату міністерства , іншого центрального органу виконавчої влади , їх територіальних органів у порядку, встановленому законодавством .

ЗАКОН №1698:

Обмеження стосовно працівників НАБ / ст.13 / Особа не може бути призначена на посаду в Національному бюро, якщо вона: 1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена ; 2) має судимість за вчинення злочину , якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку ( крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення , або притягалася судом до відповідальності за вчинення умисного злочину ; 3) відповідно до вироку суду, що набрав законної сили , позбавлена права займатися діяльністю , пов’язаною з виконанням функцій держави , або обіймати певні посади; 4) має громадянство іншої держави ; 5) у разі призначення буде безпосередньо підпорядкована особі , яка є її близькою особою відповідно до Закону України "Про запобігання корупції "; 6) не пройшла спеціальну перевірку ; 7) не пройшла перевірку і стосовно неї встановлено заборону відповідно до Закону України "Про очищення влади "; 8) не подала передбачену Законом України "Про запобігання корупції " декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування , або якщо внаслідок перевірки цієї декларації підрозділом внутрішнього контролю Національного бюро виявлено відображення в декларації недостовірних відомостей щодо майна ( активів ), доходів , видатків та фінансових зобов’язань , розмір ( вартість ) яких перевищує 50 мінімальних заробітних плат.

ЗАКОН №1698:

Обмеження стосовно працівників НАБ Працівники Національного бюро не мають права: 1) бути членами чи брати участь у створенні чи діяльності політичних партій , організовувати або брати участь у страйках ; 2) бути повіреними третіх осіб у справах Національного бюро; 3) використовувати Національне бюро, його працівників та майно у партійних , групових чи особистих інтересах . На працівників Національного бюро поширюються інші обмеження та вимоги , встановлені Законом України "Про запобігання корупції ".

ЗАКОН №1698:

Стаття 17. Права Національного бюро 1) заводити оперативно- розшукові справи на підставі постанови, що затверджується начальником відповідного підрозділу Національного бюро, та здійснювати на підставах і в порядку, установлених законом, гласні та негласні оперативно- розшукові заходи; 2) за рішенням Директора Національного бюро, погодженим з прокурором, витребовувати від інших правоохоронних органів оперативно- розшукові справи та кримінальні провадження , що стосуються кримінальних правопорушень , віднесених законом до підслідності Національного бюро, та інших кримінальних правопорушень , які не відносяться до його підслідності , але можуть бути використані з метою попередження , виявлення , припинення та розкриття кримінальних правопорушень , віднесених законом до його підслідності ;

ЗАКОН №1698:

Стаття 17. Права Національного бюро 3) витребовувати за рішенням керівника структурного підрозділу Національного бюро та одержувати в установленому законом порядку у вказаному в запиті вигляді та формі від інших правоохоронних та державних органів , органів місцевого самоврядування інформацію , необхідну для виконання обов’язків Національного бюро, у тому числі відомості про майно , доходи, видатки , фінансові зобов’язання осіб , які ними декларуються у встановленому законом порядку, відомості про використання коштів Державного бюджету України , розпорядження державним або комунальним майном . Строк – до 3-х днів . За рішенням запитувача – до 5-ти.

ЗАКОН №1698:

Стаття 17. Права Національного бюро Національне бюро в порядку, визначеному законодавством , має прямий доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних , держателем ( адміністратором ) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування , користується державними , у тому числі урядовими , засобами зв’язку і комунікацій , мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами .

ЗАКОН №1698:

Стаття 17. Права Національного бюро 4) знайомитися в державних органах, органах місцевого самоврядування із документами та іншими матеріальними носіями інформації , необхідними для попередження , виявлення , припинення та розслідування кримінальних правопорушень , віднесених законом до підслідності Національного бюро, у тому числі такими, що містять інформацію з обмеженим доступом; 5) на підставі рішення Директора Національного бюро або його заступника, погодженого з прокурором, отримувати від банків , депозитарних , фінансових та інших установ , підприємств та організацій незалежно від форми власності інформацію про операції , рахунки , вклади , правочини фізичних та юридичних осіб , яка необхідна для виконання обов’язків Національного бюро.

ЗАКОН №1698:

Стаття 17. Права Національного бюро 6) на підставі відповідного рішення суду на строк до 10 діб опечатувати архіви , каси , приміщення (за винятком жилих ) чи інші сховища , брати їх під охорону , а також вилучати предмети і документи у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України ; 7) залучати на добровільній основі , у тому числі на договірних засадах кваліфікованих спеціалістів та експертів , у тому числі іноземців , з будь- яких установ , організацій , контрольних і фінансових органів для забезпечення виконання повноважень Національного бюро;

ЗАКОН №1698:

Стаття 17. Права Національного бюро 8) за письмовим рішенням Директора Національного бюро або його заступника, погодженим із прокурором, створювати спільні слідчі групи , що включають оперативних та слідчих працівників ; 9) за пред’явлення службового посвідчення входити безперешкодно до державних органів , органів місцевого самоврядування та зони митного контролю, а за письмовим розпорядженням Директора Національного бюро або його заступника - безперешкодно проходити до військових частин та установ , пунктів пропуску через державний кордон України ;

ЗАКОН №1698:

Стаття 17. Права Національного бюро 10) використовувати з наступним відшкодуванням завданих збитків транспортні засоби , які належать фізичним та юридичним особам ( крім транспортних засобів дипломатичних , консульських та інших представництв іноземних держав і організацій , транспортних засобів спеціального призначення ), для проїзду до місця події , припинення кримінального правопорушення , переслідування та затримання осіб , які підозрюються у їх вчиненні , доставлення до закладів охорони здоров’я осіб , що потребують екстреної медичної допомоги ; 11) надсилати державним органам, органам місцевого самоврядування обов’язкові до розгляду пропозиції та рекомендації щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню кримінальних правопорушень , віднесених до підслідності Національного бюро, а також отримувати від цих органів протягом 30 днів інформацію про розгляд таких пропозицій та рекомендацій ;

ЗАКОН №1698:

Стаття 17. Права Національного бюро 13) за наявності підстав , передбачених законом, подавати до суду позови про визнання недійсними угод у порядку, встановленому законодавством України ; 14) у цілях оперативно- розшукової та слідчої діяльності створювати інформаційні системи та вести оперативний облік в обсязі і порядку, передбачених законодавством ; 15) зберігати , носити та застосовувати вогнепальну зброю і спеціальні засоби , а також застосовувати заходи фізичного впливу на підставах і в порядку, передбачених Законом України "Про міліцію "; 16) видавати в разі наявності небезпеки для життя і здоров’я особам, взятим під захист , відповідно до законодавства зброю , спеціальні засоби індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку ;

ЗАКОН №1698:

Стаття 17. Права Національного бюро 18) виступати як представник інтересів держави під час розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ про розшук , арешт , конфіскацію та повернення в Україну відповідного майна, захист прав та інтересів держави з питань , які стосуються виконання обов’язків Національного бюро, а також залучати з цією метою юридичних радників , зокрема іноземних ; 19) порушувати питання щодо створення спеціальних умов (у тому числі щодо засекречування перебування , здійснення заходів безпеки , поміщення в окремому приміщенні ) в ізоляторах тимчасового тримання та установах попереднього ув’язнення для осіб , які співпрацюють із Національним бюро. + міжнародне співробітництво /в т.ч . слідчі групи, доручення/

ЗАКОН №1698:

ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ Працівники Національного бюро мають право застосовувати заходи фізичного впливу , спеціальні засоби та вогнепальну зброю під час виконання службових обов’язків у випадках , на умовах та в порядку, передбачених   Законом України  "Про міліцію ". /ст.18/

ЗАКОН №1698:

Заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення 1. Для отримання заяв і повідомлень , у тому числі анонімних , про кримінальні правопорушення в Національному бюро створюється спеціальна телефонна лінія та забезпечується можливість подання таких повідомлень через офіційний веб-сайт Національного бюро в мережі Інтернет та засобами електронного зв’язку . 2. Анонімні заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення розглядаються Національним бюро за умови , що відповідна інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані та може бути перевірена . 3. Порядок реєстрації , обліку та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення , віднесені законом до підслідності Національного бюро, визначається Директором Національного бюро.

ЗАКОН №1698:

ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ НАБ ПРАВОВИЙ Заборона втручання в діяльність Обмеження інфо про місце проживання Тримання під вартою окремо від інших осіб Захист «стукачів», як з НАБ так і інших СОЦІАЛЬНИЙ Допомога при звільненні, скороченні від 25% до 50% за кожний повний календарний рік служби В разі смерті 10-ти річний оклад Відшкодування шкоди, заподіяної майну працівника

ЗАКОН №1698:

ОПЛАТА ПРАЦІ /оклад/ посадові оклади працівників Національного бюро відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік : Директор Національного бюро - 50; перший заступник, заступник Директора Національного бюро - 40; директор центрального або територіального управління Національного бюро, керівник управління внутрішнього контролю центрального управління Національного бюро, керівник підрозділу детективів - 30; заступник директора центрального або територіального управління Національного бюро, заступник керівника управління внутрішнього контролю центрального управління Національного бюро, заступник керівника підрозділу детективів - 28; керівник управління центрального управління Національного бюро, керівник відділу внутрішнього контролю територіального управління Національного бюро - 22; заступник керівника управління центрального управління Національного бюро, заступник керівника відділу внутрішнього контролю територіального управління Національного бюро - 21; начальник відділу центрального управління Національного бюро - 20; заступник начальника відділу центрального управління Національного бюро - 19; начальник відділу територіального управління Національного бюро - 18; заступник начальника відділу територіального управління Національного бюро - 17; старший детектив Національного бюро - 22; детектив Національного бюро - 19; інші працівники Національного бюро - сума, що дорівнює 3 розмірам посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для працівників , які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади .

ЗАКОН №1698:

ОПЛАТА ПРАЦІ /доплати/ Посадові оклади відповідних працівників центрального управління Національного бюро та територіального управління Національного бюро з місцезнаходженням у місті Києві встановлюються з коефіцієнтом 1,2. Працівникам Національного бюро виплачується щомісячна доплата за вислугу років у розмірі : за наявності стажу роботи до 5 років - 15 відсотків , більше 5 років -- 20 відсотків , більше 10 років - 30 відсотків , більше 15 років - 40 відсотків , більше 20 років - 50 відсотків , більше 25 років - 60 відсотків , більше 30 років - 70 відсотків , більше 35 років - 80 відсотків посадового окладу. Працівникам Національного бюро виплачується щомісячна доплата за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу. Працівникам Національного бюро виплачується щомісячна доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці , у розмірі залежно від ступеня секретності інформації : відомості та їх носії , що мають ступінь секретності " особливої важливості " або " цілком таємно ", - 10 відсотків посадового окладу; відомості та їх носії , що мають ступінь секретності " таємно ", - 5 відсотків посадового окладу. Доплати за спеціальне звання та ранг державного службовця здійснюються відповідно до законодавства .

ЗАКОН №1698:

Фінансове забезпечення Національного бюро здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України . Фінансування Національного бюро за рахунок будь- яких інших джерел забороняється , крім випадків , передбачених міжнародними договорами України або проектами міжнародної технічної допомоги . Забороняється здійснення матеріально-технічного забезпечення Національного бюро за рахунок коштів місцевих бюджетів чи будь- яких інших джерел , крім коштів Державного бюджету України та надання допомоги в межах проектів міжнародної технічної допомоги .

ЗАКОН №1698:

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАБ Контроль за діяльністю Національного бюро здійснюється комітетом Верховної Ради України , до предмету відання якого відноситься боротьба з корупцією і організованою злочинністю , в порядку, визначеному   Конституцією України ,  Законом України  "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави ", цим та іншими законами України . Директор, щороку не пізніше 10 лютого та 10 серпня подає Президенту України , Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України письмовий звіт про діяльність Національного бюро протягом попередніх шести місяців . /ст.26/

ЗАКОН №1698:

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАБ Звіт Національного бюро надається для висновку Раді громадського контролю при Національному бюро, яка розглядає його упродовж двох тижнів з дня подання . Звіт Національного бюро подається до відповідних державних органів та оприлюднюється разом із висновком Ради громадського контролю у разі його затвердження у встановлений строк. Комітет Верховної Ради України , до предмету відання якого належать питання боротьби з корупцією , не рідше одного разу на рік проводить відкриті для громадськості слухання на тему діяльності Національного бюро, виконання покладених на Національне бюро завдань , додержання ним законодавства , прав і свобод осіб . Щороку проводиться незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Національного бюро, його операційної та інституційної незалежності , у тому числі шляхом вибіркового аудиту кримінальних проваджень , досудове розслідування у яких здійснювалося Національним бюро та було завершено.

ЗАКОН №1698:

З метою попередження , виявлення та розслідування правопорушень у діяльності працівників Національного бюро у складі його центрального управління діє підрозділ внутрішнього контролю. Рішенням Директора Національного бюро у складі територіальних управлінь Національного бюро можуть створюватися підрозділи внутрішнього контролю. Підрозділи внутрішнього контролю підпорядковуються безпосередньо Директору Національного бюро.

ЗАКОН №1698:

ЗМІ та ГРОМАДСЬКІСТЬ - Для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до працівників Національного бюро утворюється Дисциплінарна комісія у складі п’яти осіб . До складу Дисциплінарної комісії входять дві особи, визначені Радою громадського контролю при Національному бюро. - Національне бюро через засоби масової інформації , на своєму офіційному веб- сайті та в інших формах регулярно інформує суспільство про свою діяльність . Національне бюро оприлюднює та надає інформацію на запити в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації ". - Не може бути обмежено доступ до інформації щодо загального бюджету Національного бюро, його компетенції та основних напрямів діяльності , а також щодо притягнення до відповідальності за вчинення правопорушень працівників Національного бюро.

ЗАКОН №1698:

ЗМІ та ГРОМАДСЬКІСТЬ З метою забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю при Національному бюро утворюється Рада громадського контролю у складі 15 осіб , яка формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу. /ст.31/ 2. Положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування затверджуються Президентом України. 3. Рада громадського контролю при Національному бюро: 1) заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Національного бюро; 2) розглядає звіти Національного бюро і затверджує свій висновок щодо них; 3) обирає з її членів двох представників, які входять до складу Дисциплінарної комісії Національного бюро; 4) має інші права, передбачені Положенням про Раду громадського контролю.

ЗАКОН №1698:

Роль громадськості в НАБУ Участь у конкурсних комісіях з відбору працівників Участь у дисциплінарній комісії НАБУ (2 з 5) Затвердження висновку щодо щорічного звіту НАБУ Участь у щорічних комітетських слуханнях

ЗАКОН №1698:

КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ

ЗАКОН №1698:

ЗАКОН №1698 Прикінцеві положення. статтю 45 КК доповнити приміткою такого змісту : " Примітка . Корупційними злочинами відповідно до цього Кодексу вважаються злочини , передбачені частиною другою статті 191, частиною другою статті 262, частиною другою статті 308, частиною другою статті 312, частиною другою статті 313, частиною другою статті 320, частиною першою статті 357, частиною другою статті 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також злочини , передбачені статтями 354, 364, 364 -1 , 365 -2 , 368-370 цього Кодексу";

ЗАКОН №1698:

ЗАКОН №1698 Стаття 191.   Привласнення , розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем /ч.2 – службова особа/ Стаття 262.   Викрадення , привласнення , вимагання вогнепальної зброї , бойових припасів , вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем /ч.2 – службова особа/

ЗАКОН №1698:

ЗАКОН №1698 Стаття 308.  Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем /ч.2/ Стаття 312.  Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем /ч.2/

ЗАКОН №1698:

ЗАКОН №1698 Стаття 313.  Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням /ч.2/ Стаття 320.  Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів /ч.2/

ЗАКОН №1698:

ЗАКОН №1698 Стаття 357.  Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження /ч.1/ Стаття 410.  Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем /ч.2/

ЗАКОН №1698:

ЗАКОН №1698 Стаття 354.  Підкуп працівника підприємства, установи чи організації Стаття 364.  Зловживання владою або службовим становищем Стаття 364 -1 .  Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

ЗАКОН №1698:

ЗАКОН №1698 Стаття 365 -2 .  Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги Стаття 368.  Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Стаття 368 -2 .  Незаконне збагачення Стаття 368 -3 .  Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

ЗАКОН №1698:

ЗАКОН №1698 Стаття 368 -4 .   Підкуп особи, яка надає публічні послуги Стаття 369.   Пропозиція , обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі Стаття 369 -2 .   Зловживання впливом Стаття 370.   Провокація підкупу