Solunum yetmezliği ACOŞAR

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Solunum Yetmezliği:

Solunum Yetmezliği Prof.Dr. Ahmet COŞAR

Solunum Sistemi:

Solunum Sistemi AC OKSİJENASYON POMPA SİSTEMİ CO2’nın uzaklaştırılması

PowerPoint Presentation:

MSS (medulla) Periferik SS ( N Vagus, N frenikus ) Solunum Kasları(Diafragma,Eksternal interkostal) Göğüs Duvarı-plevra Akciğer Üst havayolu Bronş ağacı Alveoller Akciğer damar yatağı Solunumda fonksiyonu olan bölümler

Gaz Değişimi:

Gaz Değişimi Çeşitli iletim yollarından geçtikten sonra alveollere ulaşan hava ile pulmoner kapillerden geçen kan arasında diffüzyonla gerçekleşir. Oksijen ve karbondioksidin diffüzyonu pasif olarak konsantrasyon gradyentleri ile sağlanır. Konsantrasyon gradyentlerinin devam ettirilebilmesi için alveollerin ventilasyonu ve pulmoner kapillerlerin perfüzyonun sürdürülmesi gereklidir .

Gazların Diffüzyonu :

Gazların Diffüzyonu Oksijen ve karbondioksidin alveolo-kapiller membrandan diffüzyonu için alveol havası ve kapiller kan arasında bu gazların parsiyel basınçları arasında fark olmalı Alveollerin ventilasyonu / Pulmoner kapillerin perfüzyonu V / Q

PowerPoint Presentation:

Alveoler Ventilasyon : 4-6 L/dk Pulmoner kan akımı = Kardiak output: 4-6 L/dk V/Q ~ 0.8-1.2

Solunum Yetmezliği : Tanım :

Solunum Yetmezliği : Tanım Vücudun metabolik ihtiyacını akciğerlerin karşılayamaması Akciğerlerin gaz değişimi yönünden yetersiz kalması Yetersiz doku oksijenasyonu ve /veya karbondioksit birikir

PowerPoint Presentation:

Solunum Yetmezliği Akciğer Yetersizliği Pompa Yetersizliği Gaz Alışverişinde Problem Hipoksemi Ventilasyonda Azalma Hiperkapni

Solunum Yetmezliği:

Solunum Yetmezliği Parankimal hastalık Primer olarak gaz değişimi etkilenir Hipoksemi belirgindir Hipoksinin sebebi V/Q bozukluğudur. Ventilatuvar hastalık Primer olarak ventilasyon etkilenir Hiperkapni belirgindir İleri evrelerde klinik olarak önemli hipoksi olur. Hipoksemik Sol. Yetm. Hiperkapnik Sol. Yetm.

Solunum Yetmezliği Alt Gruplar:

Solunum Yetmezliği Alt Gruplar Tip 1 Solunum Yetmezliği - Hipoksemik Tip 2 Solunum Yetmezliği - Hiperkapneik Tip 3 Solunum Yetmezliği - Mixed Tip 4 Solunum Yetmezliği

Solunum yetmezliği:

Solunum yetmezliği ODA HAVASI SOLURKEN: % FİO 2 : 0. 21 Hipoksemik solunum yetmezliği (Tip l) Solunum yetmezliğinin en sık formu PaO 2 < 60 mmHg, N ormal /düşük PaCO 2  normal / yüksek pH FP mekanizma : V/ P eşitsizliği ve şant, diffüzyon bozuk Hiperkapnik solunum yetmezliği (Tip ll) PaCO 2 > 45 mmHg ve PaO 2 < 60 mmHg FP mekanizma : V/ P eşitsizliği ve Alveolar hipoventilasyon

Hiperkapneik (Tip 2) Solunum Yetmezliği Etiyoloji:

Hiperkapneik (Tip 2) Solunum Yetmezliği Etiyoloji Ventilasyon pompa yetersizliği  solunum dürtüsü Anestezi, ilaç intoksikasyonu, SNS problemi Göğüs duvarındaki mekanik problemler Flail chest Kifoskolyoz Hiperinflasyon Solunum kas yorgunluğu

Ventilasyon / Perfüzyon uyumsuzluğu:

HSY en fazla yol açan mekanizmadır. Hava yolları obstrüksiyonu (KOAH,ASTIM) konsalidasyon, atelektazi, akciğer ödemi, alveolokapiller membranın parçalandığı (AMFİZEM), pulmoner kan akımının azaldığı (pulmoner emboli)vb Hipokseminin düzeyini hipoksik vazokonstrüksiyonun derecesi belirler. O2 tedavisine cevap verir. Ventilasyon / Perfüzyon uyumsuzluğu

V/Q uyumsuzluğu::

V/Q uyumsuzluğu: Hava yolu obstrüksiyonunda: V/Q azalır. Kan akımında azalma olduğunda: V/Q artar.

Bölgesel olarak alveoler ventilasyon azaldığında, :

Bölgesel olarak alveoler ventilasyon azaldığında, Bu bölgede pulmoner arteriyel vazokonstriksiyonla kan akımı azaltılır. AMAÇ: V/Q normale döndürmek SORUN: Pulmoner vasküler rezistansın artması Bu yanıt devam ederse ve uzun sürerse PULMONER HİPERTANSİYON gelişir.

Ventilasyon Uyumsuzluğu:

Ventilasyon Uyumsuzluğu Hava akımına karşı rezistans olması Bronkokonstriksiyon (KOAH,astım) Lümenin inflamasyona bağlı çapının daralması (bronşit) Mukoid tıkaç (astım,kronik bronşit) Tümör basısı Kompliyans farklılıkları Fibrozis Sürfaktan üretiminde bölgesel farklılıklar Pulmoner ödem Amfizem Atelektazi PNX Tümör basısı

Perfüzyon uyumsuzluğu:

Perfüzyon uyumsuzluğu Emboli Trombüs Pulmoner damarların kompresyonu ( yüksek alveoler basınçlar, tümörler, PNX, hidrotoraks) Pulmoner damarların çeşitli hastalık süreçlerinde destrüksiyonu/obstrüksiyonu

Şant::

Şant: Mikst venöz kanın fonksiyonel akciğer dokusuna uğramadan sistemik dolaşıma katılması İntra kardiyak ( ASD, VSD vb gelişim anomalileri) Akciğer damarları ( a-v malformasyonlar) Akciğer parankim şantları( pnömoni, ARDS, kalp yetmezliği, alveolar hemoraji vb Hipoksemi O2 tedavisine dirençlidir.

Alveoler hipoventilasyon:

Alveoler hipoventilasyon Akciğerlere giren ve çıkan havanın oksijen alımı ve karbondioksit atılımını sağlamada yetersiz kalmasıdır. Hipoksemiyle bereber hiperkapnin belirgin sebebidir. Çoğunlukla akciğer parankimi radyolojik olarak normaldir. Gerçek ve rölatif hipoventilasyon

Hipoventilasyon nedenleri:

Hipoventilasyon nedenleri A-Medulladaki nöronlar B-Üst motor nöronlar C-Ön boynuz hücreleri D-Alt motor nöronlar E-Nöromüsküler bileşke F-Solunum kasları G-Akciğer ve göğüs duvarı elastisitesinde azalma H-Göğüs duvarı bütünlüğünde bozulma I- Küçük havayolu resistansı J- Üst solunum yolu obstrüksiyonu

Akut başlangıçlı hiperkapnik solunum yetmezliği nedenleri:

Akut başlangıçlı hiperkapnik solunum yetmezliği nedenleri Santral dürtüde azalma -ilaçlar: sedatifler - SSS Hastalıkları ( ensefalit, inme, travma) Nörol ve nöromuskuler iletiyi etkileyen durumlar - medulla spinalis travması - tetanoz, botulizm, organofosfat zehirlenmesi -ALS, Poliomiyelitis, Gullian barre, Myastenia gravis Muskuler patolojiler –muskuler distrofi Göğüs duvarı ve plevra hastalıkları (diyafragma rüptürü, yelken göğüs) Akciğer ve hava yolu hastalıkları -akut astım atagı, KOAH atağı -bronşiektazi, pnomoni -yukarı hava yolları obstruksiyonu -kardiojenik ve non kardiojenik ödem

KOAH Akut Atak:

KOAH Akut Atak Gaz değişiminin bozulmasına en sık neden olan durum trakeobronşial sistemdeki enfeksiyondur . Hava yolu rezistansı artar. Hava yollarında sekresyonlar artar. V/Q uyumsuzluğu “KOAH akut atakta hipokseminin esas nedeni V/Q uyumsuzluğudur.” FiO2’de hafif bir artışla yeterli PaO 2 düzeyleri sağlanır.

Astım Atağı:

Astım Atağı Bronkokonstriksiyon Hava yolu ödemi, artmış mukus sekresyonu, bronş duvarında ödem Yaygın hava yolu obstrüksiyonu V/Q uyumsuzluğu ( Düşük V/Q alanlarında alveoler ünitelerin artan perfüzyonu)

Pnömoni:

Pnömoni Hipoksemiyi esas belirleyen faktör intrapulmoner şantlaşmadır. Düşük V/Q alanlarında kan akımı dağılımında değişim (V/Q uyumsuzluğu)

Pulmoner Emboli:

Pulmoner Emboli V/Q uyumsuzluğu + Mikst venöz pO 2 ’de azalma Bronkokonstriktör ajanların salınımı Ventilasyonun azalması Kan akımının yeniden dağılımı Bazı alanlarda perfüzyonun artması Ödem ve atelektazi alanları Şantlaşma, V/Q uyumsuzluğunda artış

PowerPoint Presentation:

Akut solunum yetmezliği Hiperkapni var Hiperkapni yok ARDS-KPÖ Pnömoni KOAH Astım Pulmoner emboli KOAH Akut astım Toraks deform Nöromüsküler İlaç toksisitesi V/P bozukluğ Alveolar hipovent . İntrapulmoner şant V/P bozukluğu İnspire FiO 2 düşük

Klinik Bulgular:

Klinik Bulgular Solunum işi artışı ve yetmezlik belirtileri; Takipne, hızlı yüzeyel solunum(RSB) Takikardi Pink buffer üfleme Siyanoz, burun kanatları- siyah geniş venler Yardımcı solunum kaslarının katılımı Trakeal tug, stridor, wheezing, supraklaviküler çekilme(tiraj) Solunum paterninde düzensizlik Kussmaul, Cheyne Stokes, Biot Abdomende paradoks hareketler Fıçı göğüs Periferik sıcaklık ve venöz dilatasyon

Klinik Bulgular:

Klinik Bulgular Hipoksemiye bağlı; Motor bozukluklar, ajitasyon , dikkatsizlik, davranış bozukluğu Takikardi, kan basıncında değişme, bradikardi, myokard perfüzyonunda bozulma ve şok Siyanoz Takipne , hiperpne Sekonder polistemi: Eritropoetin Kardiak aritmiler (atrial fibrilasyon , atrial flutter) Davranış bozukluklukları, uyku hali, dikkatsizlik, konvülsiyonlar , koma ve ölüm

Klinik Bulgular:

Klinik Bulgular Hiperkapniye bağlı; Serebral ödem, papil ödemi ,korku , endişe , baş ağrısı, konfüzyon, uyuklama , koma , ölüm Takikardi, terleme , kan basıncında değişmeler (yükselme ,düşme) ani artışlarda ölüm Sempatik hiperaktivite artışı Kas seğirmeleri, kaba myoklonik sarsıntılı kas hareketleri Flapping tremor

Solunum Yetmezliği Hasta Değerlendirmesi:

Oksijenizasyonun yeterliliği Pulse oksimetre Arteriyel kan gazı Ventilasyonun yeterliliği End-tidal CO 2 Arteriyel kan gazı Akciğer grafisi Solunum Yetmezliği Hasta Değerlendirmesi

Alveolar-Arteriel oksijen basınç gradienti:

Alveolar-Arteriel oksijen basınç gradienti P[A-a]O 2 = {[(Patm-PH 2 O) x FiO 2 ] –PaCO 2 /RQ]} – PaO 2 P(A-a)O2 = 2.5 + ( 0.21 x yaş (yıl) ) Normal de ğ eri 5-20 mmHg Patm = 760 mmHg PH 2 O = 47 mmHg FiO 2 = 0.21 (oda havas ı nda) RQ = 0.8 (solunum katsay ı s ı ) Basitçe; P(A-a)O 2 = [147 - 1.25 PaCO 2 ] – PaO 2

PowerPoint Presentation:

P(A-a)O 2 V/Q uyumsuzluğu İntrapulmoner şant Alveoler hipoventilasyon Diffüzyon bozukluğu ↑ ↑ ~ ↓

Hipoksemik solunum yetersizliği:

Hipoksemik solunum yetersizliği PaO2/FiO2<200 (Maksimum medikal tedaviye rağmen) Solunum sıkıntısı (solunum sayısı>35/dak) Yardımcı solunum kaslarının kullanılması Paradoks solunum KOAH dışı tanı Kalp yetersizliği Pnömoni ARDS Travma

Solunum Yetmezliği Ayırıcı Tanı:

Solunum Yetmezliği Ayırıcı Tanı Pulmoner Hastalıklar Kardiyovasküler Hastalıklar Sistemik Hastalıklar

Solunum Yetmezliği Kardiyovasküler Hastalıklar:

Solunum Yetmezliği Kardiyovasküler Hastalıklar Koroner iskemi Konjestif kalp yetmezliği Perikardiyal hastalıklar Valvüler hastalıklar Konjenital kalp hastalıkları Aritmiler Aort diseksiyonu

Solunum Yetmezliği Sistemik Hastalıklar:

Solunum Yetmezliği Sistemik Hastalıklar Sepsis Hipovolemi Şok Nöromusküler hastalıklar İntoksikasyonlar Metabolik hastalıklar

Solunum Yetmezliği Tedavi İlkeleri :

Solunum Yetmezliği Tedavi İlkeleri Hipoksemi SY’den ölüme neden olabilir Asıl amaç hipoksemiyi önleme ve düzeltmek İkinci amaç CO 2 ve solunumsal asidozu kontrol SY’ne neden olan hastalığın tedavisi MSS ve kardiovasküler monitörizasyon ve tedavi Konvülzyon, koma, aritmiler, AMI, ..

Akut Sol Y::

Hipokseminin acilen düzeltilmesi PaO2’yi 60 mmHg, SaO2’u %90 ‘nun üstünde tutacak ve Solunumsal asidoza neden olacak CO2 birikiminin olmaması Hipoksiyi önlemek için hemodinami ve Hb’nin düzeltilmesi örneğin miyokard enfarktüsü Aşırı sıvı yüklenmesi önlenmeli Nütrisyonel destek sağlanmalı, BKI< 21 KOAH için kötü prognostik kriter Akut Sol Y:

PowerPoint Presentation:

Nazal kanül 1 L/dakika  FiO2 ~ % 24 2 L/dakika  FiO2 ~ % 28 3 L/dakika  FiO2 ~ % 32 4 L/dakika  FiO2 ~ % 36 5 L/dakika  FiO2 ~ % 40 6 L/dakika  FiO2 ~ % 44 Basit oksijen maskesi FiO2 ~ % 50 (5-8 L/dakika) Parsiyel tekrar solumasız (partial nonrebreather) maske FiO2 ~ % 50-75 (8-10 L/dakika) Tekrar solumasız maske (nonrebreather maske) FiO2 ~ % 75-100 (8-10 L/dakika) Aerosol maskesi (large volume nebulizer mask) Solunum Yetmezliği Oksijen Tedavisi

Akut Solunum Yetmezliği Mekanik Ventilasyon İhtiyacı Var mı?:

Akut Solunum Yetmezliği Mekanik Ventilasyon İhtiyacı Var mı? PaO2<60 mmHg ± PaCO2>45 mmHg Solunum hızı > 30-35 /dakika Yardımcı inspirasyon solunum kaslarının kullanımı Abdominal paradox Hızlı yüzeyel solunum

Akut Solunum Yetmezliği Mekanik Ventilasyonun Amaçları:

Akut Solunum Yetmezliği Mekanik Ventilasyonun Amaçları ↑ PaO2 ↓ PaCO2 ↓ Asidoz Solunum iş yükünü mekanik ventilatöre kaydırmak (“unloading of respiratory muscles”) Nefes darlığını azaltmak

Solunum Yetmezliği Entübasyon Endikasyonları:

Solunum Yetmezliği Entübasyon Endikasyonları Solunum aresti Hemodinamik instabilite Bilinç bulanıklığı Akut progresif respiratuvar asidoz NIMV’nin kontrindike olduğu durumlar Noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyona yanıt alınamaması Suplemental oksijen tedavisine yanıt vermeyen hipoksemi

Tedavi:

Tedavi Mekanik ventilasyon NIV IV

Solunum Yetmezliği Önemli Noktalar:

Akut solunum yetmezliğine bağlı mortalite % 40 (çok organlı yetmezlik sendromu) ~ % 50 pulmoner kaynaklı Tanı koymada ve destek tedavisinin düzenlenmesinde kan gazı analizi ve sonuçların doğru yorumlanması önemli Mekanik ventilasyon ihtiyacının belirlenmesi önemli Uygun hastalarda noninvaziv mekanik ventilasyon entübasyonu önler ve mortaliteyi azaltır NIMV’ye cevap vermeyen hastalarda entübasyon geciktirilmemelidir Altta yatan hastalığın tedavisine, destek tedavisi ile eş zamanlı olarak başlanmalıdır Solunum Yetmezliği Önemli Noktalar

authorStream Live Help