Αρχαιοσεισμολογία

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Αρχαιοσεισμολογία:

Αρχαιοσεισμολογία Αλέξανδρος Χατζηπέτρος users.auth.gr/ac

Πού γίνονται σεισμοί;:

Πού γίνονται σεισμοί; 2 Επίκεντρα σεισμών της τελευταίας εβδομάδος ( European-Mediterranean Seismological Center). users.auth.gr/ac

Ποιες είναι οι επιπτώσεις των σεισμών;:

Ποιες είναι οι επιπτώσεις των σεισμών; Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Επιφανειακές διαρρήξεις (ρήγματα, διακλάσεις , κλπ) Ρευστοποιήσεις εδαφών Αστοχίες πρανών (κατολισθήσεις, βραχοπτώσεις , κλπ) Δομικές επιπτώσεις Καταστροφές κατασκευών Παραμορφώσεις/μετατοπίσεις κατασκευών Άλλες παραμορφώσεις users.auth.gr/ac 3

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις:

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Επιφανειακές διαρρήξεις του σεισμού της Αταλάντης του 1894 (M 7.0) 4 users.auth.gr/ac

PowerPoint Presentation:

Επιφανειακές διαρρήξεις του σεισμού της Νικομήδειας του 1999 (M 7.5 ) 5 users.auth.gr/ac

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις:

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Επιφανειακές διαρρήξεις και ρευστοποιήσεις του σεισμού της 8 ης Ιουνίου 2008 στην Πελοπόννησο 6 users.auth.gr/ac

Κανονικά ρήγματα:

Κανονικά ρήγματα Ρηξιγενές πρανές που δημιουργήθηκε στο σεισμό του 1891 (M 8.0) στο Nobi της Ιαπωνίας. Συνολική μετατόπιση 6.5 – 8.5 m. 7 users.auth.gr/ac

Ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης:

Ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης Δεξιόστροφη μετατόπιση τοίχου από το σεισμό του 1999 (M 7.5) στη Νικομήδεια της Τουρκίας 8 users.auth.gr/ac

Δομικές επιπτώσεις:

Δομικές επιπτώσεις Το Δημοτικό Σχολείο της Κνίδης Γρεβενών μετά το σεισμό του 1995 (M 6.5) 9 users.auth.gr/ac

Δομικές επιπτώσεις:

Δομικές επιπτώσεις Καταστροφές σε κτίρια μετά το σεισμό του 1999 (M 5.9) στην Αθήνα. users.auth.gr/ac 10

Δομικές επιπτώσεις:

Δομικές επιπτώσεις Καταστροφές μετά το σεισμό του 1995 στο Κόμπε της Ιαπωνίας M 6.9, δεξιά ) και της Ταϊβάν του 1999 (M 7.6, κάτω ) users.auth.gr/ac 11

Δομικές επιπτώσεις:

Δομικές επιπτώσεις Κατεστραμμένος τοίχος με πλίνθους στην Κάτω Αχαϊα από το σεισμό της 8 ης Ιουνίου 2008. 12 users.auth.gr/ac

Δομικές επιπτώσεις:

Δομικές επιπτώσεις Hollister, California. Μία πόλη που παραμορφώνεται από το ρήγμα Calaveras. 13 users.auth.gr/ac

PowerPoint Presentation:

14 users.auth.gr/ac

Μέθοδοι για την ανάλυση των επιπτώσεων παλαιών σεισμών:

Μέθοδοι για την ανάλυση των επιπτώσεων παλαιών σεισμών Αρχαιοσεισμολογία Μελετά τις δομικές επιπτώσεις σε κατασκευές Παλαιοσεισμολογία Μελετά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις Μορφοτεκτονική Μελετά τις επιπτώσεις στο ανάγλυφο 15 users.auth.gr/ac

Αρχαιοσεισμολογία:

Αρχαιοσεισμολογία Τι είναι η αρχαιοσεισμολογία ; Η μελέτη παλαιοσεισμών χρησιμοποιώντας αρχαιολογικές παρατηρήσεις Τι απαιτείται; Συγκεκριμένη μεθοδολογία Πολλές ειδικότητες επιστημόνων Ποσοτική ανάλυση Εκτίμηση των αβεβαιοτήτων που συνδέονται εμ το αρχαιολογικό αρχείο. 16 users.auth.gr/ac

Χρονολογική κάλυψη διαφόρων μεθοδολογιών:

Χρονολογική κάλυψη διαφόρων μεθοδολογιών 17 Galadini et al., 2006 users.auth.gr/ac

Χρονολογική κάλυψη γραπτών πηγών και αρχαιολογικών ευρημάτων:

Χρονολογική κάλυψη γραπτών πηγών και αρχαιολογικών ευρημάτων Χρονική κατανομή γραπτών (ιστορικών) πηγών για χρήση στην Ιστορική Σεισμολογία Χρονική κατανομή αρχαιολογικών ευρημάτων σε διάφορες περιοχές για χρήση στην Αρχαιοσεισμολογία . 18 Caputo and Helly, 2008 Caputo and Helly, 2008 users.auth.gr/ac

Τι είδους σεισμοί μπορούν να μελετηθούν με αρχαιοσεισμολογικές μεθόδους;:

Τι είδους σεισμοί μπορούν να μελετηθούν με αρχαιοσεισμολογικές μεθόδους; 19 Pavlides and Caputo, 2004 users.auth.gr/ac

Ολυμπία:

Ολυμπία users.auth.gr/ac 20

Στήλες του Ολυμπίου Διός, Αθήνα:

Στήλες του Ολυμπίου Διός, Αθήνα users.auth.gr/ac 21

Παρθενώνας, Ακρόπολη Αθηνών:

Παρθενώνας, Ακρόπολη Αθηνών users.auth.gr/ac 22

Παρθενώνας, Ακρόπολη Αθηνών:

Παρθενώνας, Ακρόπολη Αθηνών users.auth.gr/ac 23

Παραδείγματα από την Ελλάδα και τη γύρω περιοχή:

Παραδείγματα από την Ελλάδα και τη γύρω περιοχή 24 Μικρή Δοξιπάρα – Ζώνη 426 π.Χ. Αταλάντη Τροία Butrint users.auth.gr/ac

Μικρή Δοξιπάρα – Ζώνη :

Μικρή Δοξιπάρα – Ζώνη 25 Μικρή Δοξιπάρα – Ζώνη users.auth.gr/ac

PowerPoint Presentation:

26 Η Θράκη στους Ρωμαϊκούς χρόνους. users.auth.gr/ac

PowerPoint Presentation:

27 Location map of Greek Thrace and the main Roman archaeological sites. users.auth.gr/ac

PowerPoint Presentation:

28 Υπέρυθρη εικόνα LANDSAT και η τεκτονική της περιοχής users.auth.gr/ac

PowerPoint Presentation:

users.auth.gr/ac 29 Ο τύμβος πριν την ανασκαφή.

PowerPoint Presentation:

Τρία θυσιασμένα άλογα users.auth.gr/ac 30

PowerPoint Presentation:

users.auth.gr/ac 31 Άλογα και άμαξα

PowerPoint Presentation:

Δεύτερη άμαξα. users.auth.gr/ac 32

PowerPoint Presentation:

Τρίτη άμαξα. users.auth.gr/ac 33

PowerPoint Presentation:

Το μοναδικό νόμισμα που βρέθηκα (2 ος αι. μ.Χ .) users.auth.gr/ac 34

Τομές :

Τομές Παράλληλα με τα ευρήματα, μελετήθηκαν και οι παρακάτω τεχνητές τομές: DOX-1: Ταφή γυναίκας. DOX-2-1: Θέση βωμού (δυτικά). DOX-2-2: Θέση βωμού (μέσο). DOX-2-3: Θέση βωμού (ανατολικά). DOX-3: Δοκιμαστική τομή. DOX-4: άρματα 4 και 5. 35 users.auth.gr/ac

PowerPoint Presentation:

users.auth.gr/ac 36 Τοπογραφικός χάρτης και τομές. DOX-1 DOX-2 DOX-3 DOX-4

PowerPoint Presentation:

users.auth.gr/ac 37 DOX-1

PowerPoint Presentation:

users.auth.gr/ac 38 Θέση DOX-1 site. Το ρήγμα επηρεάζει τα Νεογενή ιζήματα, αλλά όχι τις υπερκείμενες ανθρωπογενείς επιχώσεις .

PowerPoint Presentation:

users.auth.gr/ac 39 DOX-2

PowerPoint Presentation:

users.auth.gr/ac 40 One of the altars before excavation (DOX-2 site).

PowerPoint Presentation:

users.auth.gr/ac 41 Surface ruptures damaging the altar.

PowerPoint Presentation:

users.auth.gr/ac 42 Detail of the displaced altar. The cumulative displacement of the altar matches the one observed at the trench.

PowerPoint Presentation:

users.auth.gr/ac 43 Επιφανειακές ρωγμώσεις .

PowerPoint Presentation:

users.auth.gr/ac 44 Επιφανειακές διαρρήξεις .

PowerPoint Presentation:

users.auth.gr/ac 45 Επιφανειακές διαρρήξεις.

PowerPoint Presentation:

users.auth.gr/ac 46 Η κύρια τεκτονική τάφρος . 90 cm μετατόπισης

PowerPoint Presentation:

47 Η κύρια τεκτονική τάφρος users.auth.gr/ac

PowerPoint Presentation:

users.auth.gr/ac 48

PowerPoint Presentation:

users.auth.gr/ac 49 DOX-3

PowerPoint Presentation:

users.auth.gr/ac 50 Ρήγματα στην τομή DOX-3.

PowerPoint Presentation:

users.auth.gr/ac 51

PowerPoint Presentation:

users.auth.gr/ac 52 DOX-4

PowerPoint Presentation:

53 Μικρορωγμώσεις πληρωμένες με λεπτόκοκκο υλικό. users.auth.gr/ac

PowerPoint Presentation:

54 Δευτερεύον ρήγμα. users.auth.gr/ac

PowerPoint Presentation:

users.auth.gr/ac 55

Σεισμός της Αδριανούπολης (1752, M 7.5):

Σεισμός της Αδριανούπολης ( 1752, M 7.5 ) Το 1752 ένας ισχυρότατος σεισμός έπληξε την Αδριανούπολη. Η σεισμική ακολουθία περιελάμβανε τόσο προσεισμούς , όσο και μετασεισμούς. 100 άτομα σκοτώθηκαν στην Αδριανούπολη και προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές σε σπίτια, καταστήματα, τζαμιά, ακόμα και στο κάστρο. Στην περιοχή δεν υπάρχουν γνωστά ενεργά ρήγματα, αλλά η ανασκαφή της Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης έδειξε τη θέση του σεισμογόνου ρήγματος. 56 users.auth.gr/ac

Αταλάντη:

Αταλάντη 57 426 BC Αταλάντη users.auth.gr/ac

PowerPoint Presentation:

58 users.auth.gr/ac

PowerPoint Presentation:

59 users.auth.gr/ac

Butrint (Βουθρωτό, ΝΔ Αλβανία):

Butrint ( Βουθρωτό, ΝΔ Αλβανία ) 60 Butrint users.auth.gr/ac

Butrint, Αλβανία:

Butrint , Αλβανία users.auth.gr/ac 61

Χ-αστοχίες:

Χ-αστοχίες Παράδειγμα Χ-αστοχίας σε τοιχοποιία από το σεισμό της 8 ης Ιουνίου 2008 στην Πελοπόννησο. users.auth.gr/ac 62

Δομικές επιπτώσεις:

Δομικές επιπτώσεις users.auth.gr/ac 63

Ρήγματα στη θέση:

Ρήγματα στη θέση 64 users.auth.gr/ac

Τροία:

Τροία 65 Τροία users.auth.gr/ac

Θέση της Τροίας:

Θέση της Τροίας Η ευρύτερη περιοχή επηρεάζεται από τις δυτικές απολήξεις του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας (ρήγματα Σάρου, Αδραμιτίου, Etili, Yenice, κ.ά.), από το ανατολικό άκρο της Τάφρου του Βορείου Αιγαίου και από τα βορειότερα ρήγματα των τεκτονικών τάφρων της Δυτικής Ανατολίας. users.auth.gr/ac 66

Ενεργή παραμόρφωση και μεγάλοι ιστορικοί σεισμοί:

Ενεργή παραμόρφωση και μεγάλοι ιστορικοί σεισμοί users.auth.gr/ac 67 Από Chatzipetros et al. (2006)

Συνοπτική στρωματογραφική στήλη:

Συνοπτική στρωματογραφική στήλη users.auth.gr/ac 68 Υπόβαθρο Ηφαιστειοηζιματογενείς φάσεις (Ηώκαινο – Κ. Μειόκαινο) Λιμναία φάση με λιγνίτες (Μ. Μειόκαινο) Ηφαιστειακά Taştepe ( Μ. Μειόκαινο) Αλλουβιακά και παράκτια ιζήματα ( Α. Μειόκαινο) Ιζήματα ρηχής θάλασσας ( Α. Μειόκαινο) Ερυθροστρώματα ( Πλειόκαινο) Βασάλτες ( Πλειόκαινο) Αλλουβιακές αποθέσεις ( Τεταρτογενές) Οφειόλιθοι

Συνοπτικός γεωλογικός χάρτης:

Συνοπτικός γεωλογικός χάρτης users.auth.gr/ac 69

Νεογενή και Τεταρτογενή ιζήματα στην περιοχή μελέτης:

Νεογενή και Τεταρτογενή ιζήματα στην περιοχή μελέτης users.auth.gr/ac 70

Το αρχαιολογικό πάρκο της Τροίας:

Το αρχαιολογικό πάρκο της Τροίας users.auth.gr/ac 71 Σκάμανδρος (Karamendereş) Σιμόης (Dümrek) ΤΡΟΙΑ ΣΙΓΕΙΟΝ ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΤΑΦΡΟς του Keşiktepe Ο Σκάμανδρος πηγάζει από το όρος Ίδη ( Kazdaği) στο νότιο μέρος της χερσονήσου της Biga και εκβάλλει στα Δαρδανέλλια ΒΔ της Τροίας. Η πεδιάδα του Σκάμανδρου έχει μέσο πλάτος 3-4 km και μήκος 17 km. Ο Σιμόης ρέει προς τα δυτικά και είναι ένας από τους κύριους παραπόταμους του Σκάμανδρου. Σήμερα η Τροία απέχει 4 km από την ακτή. Εναλλακτική θέση της Τροίας Στρατόπεδο των Αχαιών

Η πεδιάδα του Σκάμανδρου:

Η πεδιάδα του Σκάμανδρου users.auth.gr/ac 72 Σκάμανδρος Σιμόης Βάλτοι-Έλη Εκβολές Πεδιάδα της Τροίας Η πεδιάδα της Τροίας ορίζεται στα Δ από τη λοφοσειρά του Yenikoy , στα Β από τη λοφοσειρά Yenikumkale και στα Α από τη λοφοσειρά της Τροίας που ξεκινά από υψόμετρο 20 m και βαθμιαία ανέρχεται στα 120 m.

Γεωμορφολογική εξέλιξη:

Γεωμορφολογική εξέλιξη users.auth.gr/ac Νεολιθική Εποχή (4 η χιλ. π.Χ. ) Εποχή του Χαλκού (3 η χιλ. π.Χ. ) Τρωικός Πόλεμος (~1.250 π.Χ. ) Ελληνιστική-Ρωμαϊκή περίοδος Στρατόπεδο των Αχαιών Τροποποιημένο από Kraft & Kayan Η θέση των ακτογραμμών βασίζεται σε γεωτρητικά δεδομένα και στην καμπύλη αλλαγής της στάθμης της θάλασσας των Kraft & Kayan . Η καμπύλη αυτή είναι υπό έρευνα από μέλη της ερευνητικής μας ομάδας στη Λήμνο και τη Σαμοθράκη, επομένως ο χάρτης ενδέχεται να διαφοροποιηθεί. 73

Παράδειγμα από την πεδιάδα του Αχιλλείου (Beşik):

Παράδειγμα από την πεδιάδα του Αχιλλείου ( Beşik ) users.auth.gr/ac 74

Χάρτης κλίσεων της χερσονήσου της Biga:

Χάρτης κλίσεων της χερσονήσου της Biga Λεκάνη απορροής Σκάμανδρου 1.400 km 2 Λεκάνη απορροής Σιμόεντα 450 km 2 users.auth.gr/ac 75

PowerPoint Presentation:

users.auth.gr/ac Ψευδοέγχρωμη δορυφορική εικόνα Ikonos ( © NASA). 76

Ενδείξεις σεισμικών καταστροφών σε τείχος της Τροίας VI:

Ενδείξεις σεισμικών καταστροφών σε τείχος της Τροίας VI users.auth.gr/ac 77

Θεμέλια μεγάρου Τροίας VI:

Θεμέλια μεγάρου Τροίας VI users.auth.gr/ac 78

Περιστροφή λίθων στην Τροία VIII:

Περιστροφή λίθων στην Τροία VIII users.auth.gr/ac 79

Τεκτονικός χάρτης της περιοχής:

Τεκτονικός χάρτης της περιοχής users.auth.gr/ac 80 + + - -

Άποψη του ρήγματος της Τροίας:

Άποψη του ρήγματος της Τροίας users.auth.gr/ac 81 Α Δ Κοιλάδα του Σιμόεντα

Επιφανειακή εμφάνιση:

Επιφανειακή εμφάνιση Οι μοναδικές επιφανειακές εμφανίσεις του ρήγματος της Τροίας βρίσκονται στο ΒΑ τμήμα του, όπου, όπως αναμένεται σε αυτή τη διεύθυνση σύμφωνα με τα μοντέλα δημιουργίας των ρηγμάτων οριζόντιας μετατόπισης, εκφράζεται ως μία σειρά ανάστροφων ρηγμάτων. users.auth.gr/ac 82

Διερευνητικές παλαιοσεισμολογικές τομές:

Διερευνητικές παλαιοσεισμολογικές τομές users.auth.gr/ac 83

Τομές επί του ίχνους του ρήγματος:

Τομές επί του ίχνους του ρήγματος users.auth.gr/ac 84

Αντιθετικό ρήγμα Kumkale:

Αντιθετικό ρήγμα Kumkale users.auth.gr/ac 85

Αντιθετικό ρήγμα Halileli:

Αντιθετικό ρήγμα Halileli users.auth.gr/ac 86

Παλαιοσεισμολογική τομή στο ρήγμα Halileli:

Παλαιοσεισμολογική τομή στο ρήγμα Halileli users.auth.gr/ac 87

Σίγειον (Keşik tepe):

Σίγειον ( Keşik tepe ) users.auth.gr/ac 88

Λόφοι του Baliburun και η τάφρος του Σιγείου:

Λόφοι του Baliburun και η τάφρος του Σιγείου users.auth.gr/ac 89

Τομή στην τάφρο του Σιγείου:

Τομή στην τάφρο του Σιγείου Τεχνητή τάφρος Νεογενή ιζήματα users.auth.gr/ac 90

Γεωτρήσεις:

Γεωτρήσεις users.auth.gr/ac 91

Γεωτρήσεις:

Γεωτρήσεις 92 users.auth.gr/ac

Καταγραφές γεωτρήσεων στη λεκάνη του Σιμόεντα:

Καταγραφές γεωτρήσεων στη λεκάνη του Σιμόεντα users.auth.gr/ac 93 Πλήρης απουσία κροκαλών και εν γένει πολύ αδρόκοκκου υλικού!

Γεώτρηση SK-5 στο άνω τέμαχος του ρήγματος:

Γεώτρηση SK-5 στο άνω τέμαχος του ρήγματος Παρατηρούνται αρκετά τεμάχη κεραμικών, ακόμα και στα κατώτερα στρώματα (ιστορική ηλικία ιζημάτων). Δεν παρατηρούνται αδρόκοκκες αλλουβιακές αποθέσεις. Όλα τα ιζήματα είναι λεπτόκοκκα έως μεσόκκοκα. Σχετικά μεγάλος ρυθμός ιζηματογένεσης. Σε όλες τις γεωτρήσεις τα Τεταρτογενή ιζήματα παρατηρούνται απαραμόρφωτα μέχρι το βάθος των 8 m. users.auth.gr/ac 94

Θέσεις γεωηλεκτρικών τομών:

Θέσεις γεωηλεκτρικών τομών users.auth.gr/ac 95

Παραδείγματα ερμηνείας:

Παραδείγματα ερμηνείας users.auth.gr/ac 96

Μοντέλο της λεκάνης:

Μοντέλο της λεκάνης Τροποποιημένο από Kraft et al. (1980) και Kayan (1999) users.auth.gr/ac 97

Ανυψωμένες ακτές:

Ανυψωμένες ακτές users.auth.gr/ac 98

Μορφολογικές μηκοτομές:

Μορφολογικές μηκοτομές users.auth.gr/ac 99

Μορφοτεκτονικοί δείκτες:

Μορφοτεκτονικοί δείκτες Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι μορφοτεκτονικοί δείκτες για να εκτιμηθεί ο βαθμός δραστηριότητας του ρήγματος της Τροίας: Δαντέλωση στο πρανές του ρήγματος (sinuosity) . Λόγος πλάτους κοιλάδας προς ύψος στην έξοδο της κοιλάδας στο πρανές. Διάγραμμα ύψους πρανούς κατά μήκος του ίχνους του ρήγματος. users.auth.gr/ac 100 l: η ευθεία απόσταση μεταξύ δύο σημείων στη βάση του πρανούς L: το μήκος της ισοϋψούς που ενώνει τα δύο σημεία. Όσο πιο κοντά είναι το S στη μονάδα, τόσο πιο πρόσφατα ενεργοποιήθηκε τ ο ρήγμα. Π: πλάτος κοιλάδας στους εκατέρωθεν υδροκρίτες. h1, h2: τα υψόμετρα του αριστερού και δεξιού υδροκρίτη. h3: το υψόμετρο της μισγάγγειας στην κοιλάδα. Όσο μικρότερη είναι η τιμή, τόσο πιο πρόσφατη είναι η δράση του ρήγματος.

Δείκτης δαντέλωσης (S):

Δείκτης δαντέλωσης (S) users.auth.gr/ac 101 1,28 2,52 1,15 1,48

Διάγραμμα ύψους/μήκους πρανούς:

Διάγραμμα ύψους/μήκους πρανούς users.auth.gr/ac 102

Διάγραμμα ύψους πρανούς (κανονικοποιημένο):

Διάγραμμα ύψους πρανούς ( κανονικοποιημένο ) users.auth.gr/ac 103 Τμήμα Α Τμήμα Β Τμήμα Γ

Τμηματοποίηση:

Τμηματοποίηση users.auth.gr/ac 104 Τμήμα 1 Τμήμα 2

Αναμενόμενο μέγεθος σεισμού:

Αναμενόμενο μέγεθος σεισμού Μέγεθος – σεισμικό μήκος ρήγματος (SRL) Ms = 0.9-log(SRL)+5.48 Μέγεθος – μέγιστη μετατόπιση ( MVD) Ms=0.59-log(MVD)+6.75 ( από Pavlides & Caputo, 2004) users.auth.gr/ac 105 Με βάση το ορατό μήκος των ρηγμάτων το σεισμικό δυναμικό είναι 5.8-6.1, ενώ λαμβάνοντας υπόψη και την προς Δυσμάς προέκταση του ρήγματος, 6.2-6.5.

Ανοικτά ερωτήματα:

Ανοικτά ερωτήματα Πότε έγινε η τελευταία δραστηριοποίηση του ρήγματος της Τροίας; Οι διαπιστωμένες καταστροφές από σεισμό που παρατηρούνται στην Τροία ( Τροία III , VI και VIII) συνδέονται με αυτό το ρήγμα, ή με κάποιο απομακρυσμένο; Πώς επηρέασε το ρήγμα της Τροίας και τα άλλα ρήγματα της ευρύτερης περιοχής (Ίδης, Αδραμυτίου, κλπ) τη γεωμορφολογική εξέλιξη της λεκάνης του Σκάμανδρου και του Σιμόεντα ; Η παρατηρούμενη ανύψωση της περιοχής (γεωμορφολογικά και σε γεωτρήσεις) είναι ένα περιοχικό φαινόμενο, ή τοπικό που οφείλεται στη δράση τοπικών ενεργών ρηγμάτων (των Δαρδανελλίων; υποθαλάσσια στο Αιγαίο;) users.auth.gr/ac 106

Σαγαλασσός, Τουρκία :

Σαγαλασσός , Τουρκία users.auth.gr/ac 107 Similox-Tohon et al., 2006

Το ρήγμα στο Google Earth:

Το ρήγμα στο Google Earth users.auth.gr/ac 108

PowerPoint Presentation:

users.auth.gr/ac 109 Similox-Tohon et al., 2006

Τεκτονικός χάρτης της Σαγαλασσού:

Τεκτονικός χάρτης της Σαγαλασσού users.auth.gr/ac 110 Similox-Tohon et al., 2006

Δομικές επιπτώσεις:

Δομικές επιπτώσεις users.auth.gr/ac 111

Το ρήγμα του θεάτρου:

Το ρήγμα του θεάτρου users.auth.gr/ac 112

Ρήγματα:

Ρήγματα 113 users.auth.gr/ac

PowerPoint Presentation:

114  Επιφανειακές διαρρήξεις – μετά το ~363 μ.Χ .  Επιφανειακές διαρρήξεις – ~500 AD Similox-Tohon et al., 2006 users.auth.gr/ac

Ελληνιστικός τάφος στην Akyaka, ΝΔ Τουρκία :

Ελληνιστικός τάφος στην Akyaka , ΝΔ Τουρκία 115 users.auth.gr/ac

Effects of earthquakes on archaeological sites in Italy:

users.auth.gr/ac 116 (a) Corner expulsion detected on a typical Roman wall (cement and covering of cubilia ), Amphitheatre of Marruvium , San Benedetto dei Marsi, central Italy; (b) rotation around the vertical axis affecting a pillar (cement and covering of bricks), Roman Ostia, central Italy; (c) reworking of collapsed material for subsequent use suggested by the exclusive presence of tiles in horizontal attitude, Avezzano , central Italy; (d) thick layer of abandonment and deterioration made of mixed small-sized (sandy) materials of various origin (also burnt wooden fragments) underlying chaotically disposed coarser fragments of walls, theatre of Suessa , Sessa Aurunca , southern Italy; (e) wall still maintaining its internal original organization toppled over a few-ten- centimeter -thick layer of abandonment, theatre of Cales , Calvi Risorta , southern Italy; (f) columns collapsed in the same direction, Selinunte , Sicily, Italy. Effects of earthquakes on archaeological sites in Italy Galadini et al., 2006 Galadini and Galli, 2004

The Dead Sea Fault in Syria:

The Dead Sea Fault in Syria Structural map of the Dead Sea Fault between Jordan and Turkey. users.auth.gr/ac 117 Meghraoui et al., 2003

Historical earthquakes:

Historical earthquakes Map showing the reactivation of the DSF during known historical earthquakes. users.auth.gr/ac 118 Meghraoui et al., 2003

PowerPoint Presentation:

users.auth.gr/ac 119

Displaced aqueduct:

Displaced aqueduct Detailed map of the aqueduct, trench site, and surrounding area based on precise mapping with a total station (red crosses are points levelled on the aqueduct, small crosses are the background levelling points for the alluvial terrace). A 13.6 m total left-lateral displacement is measured between straight sections of the aqueduct. The 4.3 m are interpreted as resulting from the first coseismic slip after building the aqueduct and after projecting the eastern wall on the fault. users.auth.gr/ac 120 Meghraoui et al., 2003

PowerPoint Presentation:

users.auth.gr/ac 121

Log of the palaeoseismological trench:

Log of the palaeoseismological trench users.auth.gr/ac 122 Dating of events: 13 December 115 Between 690 and 1030 29 June 1170

PowerPoint Presentation:

users.auth.gr/ac 123 A. An offset wall of the Crusader fortress of Vadum Iacob (in recent time called “Ateret”). Dashed line shows original geometry. The 2.1-m-offset is the sum of 1.6 m and 0.5 m displacement caused by the earthquakes of May 20, 1202 and October 30, 1759 respectively. B. An offset wall of the Ottoman Mosque that is built on top of the Crusader fortress of Vadum Iacob. The associated earthquake occurred on October 30, 1759 (Ellenblum et al., 1998). Site 4 C. A water trough in Um el Kanatir left-laterally offset about 1 m on the margin of a landslide triggered by the earthquake of January 18, 749 (Wechsler et al., 2004). Site 8 D. A keystone slid down in an arch enclosed symmetrically by a wall. Photographed in Mampsis (Kamai & Hatzor, in press). Site 11 E. Blocks on the sides of arches on the left slid down in the earthquake of 1759 in Kal'at Nimrod ( Qala'at al-Subeiba) . Throughout the site, arches in walls that trend E–W are deformed whereas similar arches in N–S trending walls have remained intact. Site 1 F. Horizontal shift of large ashlars in the Hellenistic temple of Qadesh. Site 2 . G. Aligned fallen columns of a Late Byzantine church in Sussita ( Qal'at el-Husn, originally called Hippos). An inscription that bears a date of 591 AD in one of the four excavated churches of Sussita it is concluded that the destruction of the site occurred in the 749 earthquake (Segal, 2007). Site 7 Marco, 2008

PowerPoint Presentation:

users.auth.gr/ac 124 H. Drums of a column that collapsed in the Roman temple of Omarit. Site 3 I. Chipped corners of ashlars in the 13th century Arabic fortress Qala'at al-Subeiba (now called Kal'at Nimrod), which was hit by the earthquake of 1759. The original joints and fractures in the stones have different orientations. Site 1 . J. Imbricated arrangement of the western wall of the Um el Kanatir synagogue, which fell westward (right side in the photo). Two earthquakes hit the site in 551 and 749 AD (Wechsler et al, 2006). This arrangement cannot form where walls collapse by slow protracted deterioration. Site 8 K. Collapsed wall of the northern watchtowers of Kal'at Nimrod lay in disarray at the bottom of a steep slope. The large ashlars fell in 1759. L. A deformed,wall in Megiddo, part of a Late Iron Age, 8th century BC building . Site 10 M. Leaning Iron Age II (9th century BC) columns in Megiddo (Marco et al., 2006). Site 10 N. An episode of tilting is exhibited by an angle between tilted stone floor and an overlying horizontal plaster floor in Megiddo. The stratigraphy shows that the tilting postdates the lower and predates the upper floor, but the precise time of construction is archaeologically indistinguishable. Both were built in the Iron Age II (9th century BC). Since the upper floor remained perfectly horizontal in the last 3 millennia we assume that the tilting of its precedent was rapid and exceptional, probably associated with an earthquake (Marco et al., 2006). Site 10 O. Fractures cross a sector of a Roman (Herodian) theatre and overlaying Byzantine walls together with the underlying bedrock in the Galei Kinneret site, Tiberias. The damage occurred in the earthquake of 749. Site 6 P. Faulted sediments in the Galei Kinneret site, Tiberias. The time of faulting is constrained by the ages of the walls. The pebbly-sandy sediments abut the wall on the right, which is from the late 7th–early 8th century (Byzantine period). The layers are faulted, and continuous unfaulted beds (above the dashed white line) overlay the fault (white arrow). The foundation of the wall on the left, dated to the late 8th century (early Arabic period), is 1.5 m higher than the foundations of the Byzantine wall foundations. It was excavated (dashed black line) into the post-fault beds (Marco et al., 2003). Site 6 Q. An archaeological site in the Gulf of Aqaba that includes a circular coral-like wall is submerged 4–5 m below sea level. The fringing coral reef that separates it from the shore is seen in the back (dark). Similar structures are abundant on shore since the domestication of animals some 10 kyrs ago. Because a slow rise of the sea level would result in scattering of the stones by wave action Shaked et al. (2004) conclude that the site was subsided rapidly to a level below the wave action, most probably in an earthquake. Site 12 R. A sequence of lake sediments in the Palaeolithic site of Ohalo, on the southern shore of the Sea of Galilee encloses a 20 ka old living surface (arrow), where delicate artifacts were found in articulation (Nadel et al., 2001). We maintain that the rise of water occurred rapidly, most likely during an earthquake, because slow rise would result in scattering of the delicate materials by wave action. Site 9 S. Two earthquakes in one structure: Remains of a single room farmer's house (surrounded by a dashed line) are seen on the floor of an early 6th century synagogue in Um el Kanatir. This peculiar location and the use of stones from the synagogue walls indicate that the farmer built the house after the synagogue collapsed (see picture J). A second destruction event is evident in the farmer's house, where tools and ceramics were found on the floor, buried by the collapsed walls. Site 8 Marco, 2008

Qasr Tilah site, Wadi Araba fault, Jordan:

Qasr Tilah site, Wadi Araba fault, Jordan 125 Haynes, Niemi and Atallah , 2006 users.auth.gr/ac

PowerPoint Presentation:

users.auth.gr/ac 126 Haynes , Niemi and Atallah , 2006

2 ± 0,5 m left-lateral offset of the aqueduct:

2 ± 0,5 m left-lateral offset of the aqueduct users.auth.gr/ac 127

PowerPoint Presentation:

users.auth.gr/ac 128 Haynes , Niemi and Atallah, 2006

Aqaba faults:

Aqaba faults users.auth.gr/ac 129 Slater and Niemi, 2003

Ayla site (Aqaba, Jordan):

Ayla site (Aqaba, Jordan) users.auth.gr/ac 130 Al-Tarazi & Korjenkov, 2007

PowerPoint Presentation:

users.auth.gr/ac 131 Al-Tarazi & Korjenkov, 2007

PowerPoint Presentation:

users.auth.gr/ac 132 Slater and Niemi, 2003

Umm Qais:

Umm Qais Deformed wall. users.auth.gr/ac 133

Jerash:

Jerash Deformed and rotated columns. users.auth.gr/ac 134

Jerash:

Jerash Displaced keystones. users.auth.gr/ac 135

Jerash:

Jerash Shaken wall. users.auth.gr/ac 136

Jerash:

Jerash Rotated and displaced comlumns. users.auth.gr/ac 137

Archaeoseismology: science or speculation?:

Archaeoseismology : science or speculation? ADVANTAGES Extends back the earthquake record. It can be applied to a variety of cases through a variety of time. In places with long history, lots of information can be extracted. Can give physical info on the earthquake, such as directivity or surface effects. DISADVANTAGES The earthquake record is often discontinuous. Not continuous timeline may lead to ambiguous results. In places with short history, it is practically useless. Effects on structures can be scattered, or attributed to other causes. users.auth.gr/ac 138

Conclusions:

Conclusions Archaeoseismology (or earthquake archaeology) is very useful for enhancing seismic hazard assessment, especially for countries with long historical record. It can help acquiring quantitative results regarding earthquake recurrence, surface displacement, intensity, etc. It has not been standardized yet, so there is a large degree of uncertainty in its application. users.auth.gr/ac 139 Use with caution!!!

Additional info:

Additional info An initiative supported by UNESCO and the International Union of Geological Sciences (IUGS): IGCP 567 Earthquake Archaeology. Visit http://ees.kuleuven.be/igcp567 . users.auth.gr/ac 140