Εφαρμοσμένη Νεοτεκτονική Ι

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Εφαρμοσμενη Νεοτεκτονικη:

Αλέξανδρος Χατζηπέτρος chatzipetros.weebly.com Εφαρμοσμενη Νεοτεκτονικη

EAK 2000 (§5.1.2):

EAK 2000 (§5.1.2) Γειτνίαση Ενεργών Σεισμοτεκτονικών Ρηγμάτων Εν γένει δεν επιτρέπεται η δόμηση κτισμάτων σπουδαιότητας Σ2, Σ3 και Σ4 στην άμεση γειτονία σεισμοτεκτονικών ρηγμάτων που θεωρούνται σεισμικώς ενεργά. Ο χαρακτηρισμός ρηγμάτων ως σεισμικώς ενεργών θα γίνεται με βάση σεισμοϊστορικά και σεισμοτεκτονικά δεδομένα λαμβάνοντας υπόψη και το πιθανό μέγεθος τυχόν σεισμικής διάρρηξης. Η επισήμανση και ο χαρακτηρισμός σεισμοτεκτονικών ρηγμάτων αποτελεί εν γένει αντικείμενο ειδικής μελέτης αναφερομένης στην ευρύτερη περιοχή οικοδόμησης και όχι σε μεμονωμένα κτίρια. Τέτοια διερεύνηση αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την οικιστική ανάπτυξη μίας περιοχής και υπόκειται σε έλεγχο και έγκριση της πολιτείας. Διερεύνηση για ύπαρξη σεισμικώς ενεργών ρηγμάτων δεν απαιτείται εν γένει μέσα σε οικιστικά ανεπτυγμένες περιοχές, εκτός αν υφίστανται ισχυρές ενδείξεις περί του αντιθέτου, βασιζόμενες σε επίσημους γεωλογικούς - τεκτονικούς χάρτες . Σε περιπτώσεις στις οποίες συντρέχουν ειδικοί λόγοι δόμησης στην άμεση γειτονία σεισμοτεκτονικών ρηγμάτων που θεωρούνται σεισμικώς ενεργά, η δόμηση επιτρέπεται μόνο ύστερα από ειδική σεισμική – γεωλογική – γεωτεχνική – στατική μελετη . Στη μελέτη αυτή θα διερευνώνται οι επιπτώσεις της γειτνίασης του ρήγματος και θα λαμβάνονται μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Η σεισμική δράση σχεδιασμού στην άμεση γειτονία τέτοιων ρηγμάτων θα λαμβάνεται αυξημένη τουλάχιστον κατά 25% σε σχέση με την οριζόμενη στο κεφάλαιο 2. 19/1/2012 3:19 πμ chatzipetros.weebly.com 2

EAK 2000 (Πιν. 2.3):

EAK 2000 ( Πιν . 2.3 ) 19/1/2012 3:19 πμ chatzipetros.weebly.com 3 Συντελεστές σπουδαιότητας κτισμάτων: Σ1 : Κτίρια μικρής σπουδαιότητας ως προς την ασφάλεια του κοινού, π.χ. αγροτικά οικήματα, υπόστεγα, στάβλοι κλπ. Σ2 : Συνήθη κτίρια κατοικιών και γραφείων, βιομηχανικά κτίρια, ξενοδοχεία κλπ. Σ3 : Εκπαιδευτικά κτίρια, κτίρια δημόσιων συναθροίσεων, αίθουσες αεροδρομίων και γενικώς κτίρια στα οποία ευρίσκονται πολλοί άνθρωποι κατά μεγάλο μέρος του 24ώρου. Κτίρια τα οποία στεγάζουν εγκαταστάσεις πολύ μεγάλης οικονομικής σημασίας (π.χ. κτίρια που στεγάζουν υπολογιστικά κέντρα, ειδικές βιομηχανίες) κλπ. Σ4 : Κτίρια των οποίων η λειτουργία, τόσο κατά τη διάρκεια του σεισμού, όσο και μετά τους σεισμούς, είναι ζωτικής σημασίας, όπως κτίρια τηλεπικοινωνίας, παραγωγής ενέργειας, νοσοκομεία, πυροσβεστικοί σταθμοί, κτίρια δημόσιων επιτελικών υπηρεσιών. Κτίρια που στεγάζουν έργα μοναδικής καλλιτεχνικής αξίας (π.χ. μουσεία κλπ).

Στοχοι τησ εφαρμοσμενησ νεοτεκτονικησ:

Στοχοι τησ εφαρμοσμενησ νεοτεκτονικησ Η καταγραφή των γεωλογικών σχηματισμών με ιδιαίτερη έμφαση στους νεότερους. Η κατανόηση της τεκτονικής δομής μίας περιοχής. Η ανάλυση του μορφοαναγλύφου σε σχέση με την τεκτονική δομή της περιοχής. Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας συγκεκριμένων νεοτεκτονικών δομών. Η εξαγωγή συγκεκριμένων ποσοτικών παραμέτρων. ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 19/1/2012 3:19 πμ chatzipetros.weebly.com 4

Τι είναι η νεοτεκτονικη χαρτογραφηση;:

Τι είναι η νεοτεκτονικη χαρτογραφηση ; 19/1/2012 3:19 πμ chatzipetros.weebly.com 5 Η νεοτεκτονική χαρτογράφηση είναι η γεωλογική χαρτογράφηση μίας περιοχής με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις από την κλασική γεωλογική χαρτογράφηση: Λιγότερη λεπτομέρεια στο υπόβαθρο. Περισσότερη λεπτομέρεια στους νεώτερους σχηματισμούς. Στρωματογραφία Τεταρτογενούς. Αξιολόγηση ενεργότητας ρηγμάτων. Σεισμικά ενεργά, ενεργά, πιθανά ενεργά, ανενεργά. Μορφοτεκτονική χαρτογράφηση. Τεκτονικά πρανή, επιφάνειες επιπέδωσης , υδρογραφικά δίκτυα κλπ.

«επισημοι» νεοτεκτονικοι χαρτεσ:

« επισημοι » νεοτεκτονικοι χαρτεσ 19/1/2012 3:19 πμ chatzipetros.weebly.com 6 Νεοτεκτονικός χάρτης 1:100.000 Ο.Α.Σ.Π. Σεισμοτεκτονικός χάρτης Ελλάδας 1:500.000 Ι.Γ.Μ.Ε.

PowerPoint Presentation:

19/1/2012 3:19 πμ chatzipetros.weebly.com 7

PowerPoint Presentation:

19/1/2012 3:19 πμ chatzipetros.weebly.com 8

Εφαρμογεσ:

Εφαρμογεσ 19/1/2012 3:19 πμ chatzipetros.weebly.com 9 Οδοποιία Πολεοδομικός σχεδιασμός Οικιστικό περιβάλλον Μικροζωνικές μελέτες Σεισμική επικινδυνότητα Εξορυκτική δραστηριότητα Υδρογεωλογικές-γεωθερμικές μελέτες

PowerPoint Presentation:

19/1/2012 3:19 πμ chatzipetros.weebly.com 10

PowerPoint Presentation:

19/1/2012 3:19 πμ chatzipetros.weebly.com 11

PowerPoint Presentation:

19/1/2012 3:19 πμ chatzipetros.weebly.com 12

Γεωλογία της θέσης:

Γεωλογία της θέσης Απόσπασμα του γεωλογικού χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε. (κλίμακα 1:50.000) στην περιοχή της Μαυροπηγής . Μετα -Αλπικοί σχηματισμοί al: Αλλουβιακές αποθέσεις PtII.cs : Κώνοι κορημάτων . Pt 1 .c: Σχηματισμός Προαστίου Σχηματισμοί υποβάθρου T 3 -J 5 .k: Ανακρυσταλλωμένοι ασβεστόλιθοι sch : Μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι. 19/1/2012 3:19 πμ 13

PowerPoint Presentation:

19/1/2012 3:19 πμ 14

PowerPoint Presentation:

19/1/2012 3:19 πμ 15

PowerPoint Presentation:

19/1/2012 3:19 πμ 16

PowerPoint Presentation:

19/1/2012 3:19 πμ 17

PowerPoint Presentation:

19/1/2012 3:19 πμ 18

PowerPoint Presentation:

19/1/2012 3:19 πμ 19

PowerPoint Presentation:

Παυλίδης 1985, Ξανθοπούλου 2006 Δύο κύριες φάσεις παραμόρφωσης (Παυλίδης 1985, Pavlides and Mountrakis 1987) : Εφελκυσμός ΒΒΑ – ΝΝΔ (Αν. Μειόκαινο – Πλειόκαινο, 5-7 Ma ). Δημιουργία ΒΔ – ΝΑ ρηγμάτων. Εφελκυσμός ΒΒΔ – ΝΝΑ (Τεταρτογενές , 1.8 Ma ) . Δημιουργία ΒΑ – ΝΔ ρηγμάτων. 19/1/2012 3:19 πμ 20

PowerPoint Presentation:

19/1/2012 3:19 πμ 21

PowerPoint Presentation:

19/1/2012 3:19 πμ chatzipetros.weebly.com 22

PowerPoint Presentation:

19/1/2012 3:19 πμ chatzipetros.weebly.com 23

PowerPoint Presentation:

19/1/2012 3:19 πμ chatzipetros.weebly.com 28

PowerPoint Presentation:

Ρήγμα Ανθεμούντα.

PowerPoint Presentation:

Ρήγματα Μυγδονίας λεκάνης.

PowerPoint Presentation:

Ρήγμα Πυλαίας-Πανοράματος.

PowerPoint Presentation:

Ρήγμα Στρατωνίου Ρήγμα Κερκίνης-Πετριτσίου

PowerPoint Presentation:

Ρήγματα Θέρμης Ρήγματα Ασβεστοχωρίου και Ευκαρπίας