Solunum Sistemi Muayenesi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Solunum Sistemi Muayenesine Ait Yöntemler:

Solunum Sistemi Muayenesine Ait Yöntemler Yard. Doç. Dr. Emel Ceylan

PowerPoint Presentation:

Aşağı solunum yolları: Larinks—Alveoller Toraks Muayenesi İnspeksiyon Palpasyon Perküsyon Oskültasyon

Topografik nokta ve çizgiler:

Topografik nokta ve çizgiler Sternum Klavikula Sternomanubrial açı Orta sternum çizgisi Orta klavikula çizgisi Ön koltuk çizgisi Orta koltuk çizgisi Arka koltuk çizgisi Skapula çizgisi Orta spinal çizgi

PowerPoint Presentation:

Midsternal line

PowerPoint Presentation:

Suprasternal çentik Sternomanubrial açı (Louis açısı) Skapulovertebral bölge (Hiluslar ile ana bronşların izdüşümü) İnfraskapular bölge (Alt loba ait 3 segment) Skapula alt ucu 7.kot hizasındadır ya da 7. interkostal aralık hizasındadır. Vertebralar C 7 ’den başlanarak sayılabilir

PowerPoint Presentation:

Karina Louis açısının arkasında lokalizedir. T4 vertebra hizasında yer alır.

PowerPoint Presentation:

Midspinal çizgi Skapula çizgisi

PowerPoint Presentation:

Major (Oblik) fissür topografisi Minör (horizontal, yatay) fissür Akciğerlerin sınırı: Üstte klavikula orta kısmından 3-4cm yukarısı Altta ise, midklaviküler çizgi üzerinde 6. kaburgaya; orta koltuk çizgisi üzerinde 8.kaburgaya kadar uzanır. Arkada T 9-12 arasında bulunur.

Major fissür (oblik fissür)::

Major fissür (oblik fissür): Göğüs ön kısmında midklaviküler hattın 6. kotla kesiştiği noktadan başlayarak laterale uzanır. Orta koltukaltı çizgisi ile 5.kotun kesiştiği noktadan posteriora doğru ilerler. Göğsün arka duvarında T 3 processus spinosus’ta son bulur.

PowerPoint Presentation:

T 3 5. kot Midaksiller hat T 4 T 5 T 6 T 3

Minör fissür (horizontal fissür)::

Minör fissür (horizontal fissür): Önde 4. kostanın sternum hizasından başlar. Laterale giderek orta koltuk altı çizgisinde 5. kosta hizasına kadar devam eder.

İnspeksiyon-1:

İnspeksiyon-1 Hasta yüzü Solunum şekli, siyanoz varlığı Pozisyon Yardımcı solunum kası kullanımı, ortopne varlığı Toraks yüzeyi Göğüs kafesinin şekli Fıçı göğüs, kifoz, skolyoz, gibbus, pectus excavatum ve karinatum, flail chest)

Siyanoz :

Siyanoz 1. Santral: AC’de arter kanının yetersiz oksijenlenmesi Arter kanında O 2 sat. düşük (% 80’in altındadır) Ağız içi ve dilde siyanoz görülür Ekstremiteler soğuk değildir Arteryovenöz oksijen farkı normal 2. Periferik: Arter kanında oksijen satürasyonu normal Arteryovenöz oksijen farkı artmıştır Ekstremiteler soğuktur ve ısıtılınca renk düzelir Kalp debisi düşüktür

PowerPoint Presentation:

Santral Siyanoz : Yaygın akciğer hastalıklarında (interstisyel fibrozis, pnömoni, amfizem gibi) Şanta yol açan kalp-damar hastalıklarında (A-V şantlar) Hemoglobin kusurlarına bağlı nedenler (karboksihemoglobinemi, methemoglobinemi, sülfhemoglobinemi) Periferik Siyanoz : Konjestif kalp yetersizliği (Sağ kalp yetmezliği) Şoklar Vazomotor bozukluklar (Raynoud fenomeni, kriyoglobulinemi vb gibi) Soğuk siyanozu

PowerPoint Presentation:

skrofuloderma

İnspeksiyon-2:

Solunum hızı ve şekli Taşipne, bradipne, iç çekme Kadınlarda göğüs; erkeklerde karın solunumu ön planda Apne, hiperpne Kussmaul solunumu Biot solunumu Cheyne-Stokes solunumu İnspeksiyon-2

Göğüs yüzeyi:

Göğüs yüzeyi Kollateral görünümü Pelerin ödem Veziküler lezyonlar Hemitoraksta genişleme veya çökme Empyema necessitatis Supraklavikuler ve infraklaviküler çukurlar Prekordiyal lokalizasyonlu pulsasyonlar

Çomak parmak (Clubbing)::

Çomak parmak (Clubbing): Bronş Ca Bronşektazi AC apsesi Kistik fibrozis Subakut bakteriyel endokardit Siyanozlu konjenital kalp hastalıkları Primer bilier siroz Ülseratif kolit Crohn hastalığı Malabsorbsiyon sendromları

Palpasyon:

Palpasyon Göğüs duvarının elle muayenesi Toraks adale ve kemikler Toraks yüzeyindeki hassas noktalar Kitle varlığı Krepitasyon aranması Hemitoraks hareketlerinin değerlendirilmesi Trakea palpasyonu Taktil fremitus (Toraks titreşimi) değerlendirilmesi

PowerPoint Presentation:

Diafragmanın solunuma katıımının palpasyonla değerlendirilmesi

Perküsyon:

Perküsyon Sağlıklı bir insanda akciğerin perküsyonu ile duyulan sese normal sonorite veya normal rezonans denir. Hipersonorite(yüksek amplitüdlü ve büyük frekanslı) Timpanik ses Hiposonorite=Submatite (sonoriteye göre frekansı daha yüksek, amplitüdü daha düşük ve süresi kısa) Konsolidasyon Matite: Hiç hava içermeyen organların perküsyonuyla duyulan sestir (Atelektazi, plevra sıvısı, plevra tm)

PowerPoint Presentation:

Şişman ve adaleli kişilerde hiposonorite Çok zayıflarda hipersonorite Pulmoner ödem, pnömoni, atelektazi ve büyük tümörlerde matite Plevrada sıvı veya kan toplanması matite Amfizemde bilateral hipersonorite Pnömotoraks, hava kisti hipersonorite

Oskültasyon:

Oskültasyon Solunum seslerinin göğüs duvarından dinlenmesi ile yapılan muayenedir. Normal solunum sesleri Trakeal, Bronkoveziküler Bronkial, Veziküler Patolojik solunum sesleri Stridor, ronküs ve raller, Plevral frotman, tuber sufl

Solunum sistemi hastalıklarına bağlı olarak başka organlarda görülen belirtiler: :

Solunum sistemi hastalıklarına bağlı olarak başka organlarda görülen belirtiler: Deri: Eritema Nodosum Vaskülit Göz: Konjonktival TB Flüktenüler keratokonjonktivit (TB) Episklerit ve panuveit (Churg-Straus Send) Pupilla küçülmesi (Horner sendromu) Koryoretinit (sarkoidoz, CMV enf.da)

PowerPoint Presentation:

Lupus pernio

AC Hast. ile ilgili semptomlar::

AC Hast. ile ilgili semptomlar: Öksürük Nefes Darlığı Balgam Göğüs ağrısı Hemoptizi

Göğüs ağrısı:

Göğüs ağrısı Özelliği (yanıcı, batıcı, delici, tırmalayıcı) Yeri (yaygın, lokalize, sağ-sol, ön-arka, sırt) Yayılımı (sırt, çene, kol, omuza) Şiddeti (hafif,orta,ağır, nefes almayı engelliyor mu?, ölüm kaygısı yaratıyor mu?) Zamanı (ne zaman başladı, ne kadar sürdü) Ani başlangıçlı-yavaş başlangıçlı Sıklığı, izlediği yol (ara sıra, sürekli, ilerleyici)

Solunum sistemi ile ilgili göğüs ağrısı 2 şekilde görülür::

Solunum sistemi ile ilgili göğüs ağrısı 2 şekilde görülür: 1. Santral tipte göğüs ağrısı Substernal lokalizasyonlu, öksürmekle artar Örn:Trakeitler 2. Göğsün yanlarında lokalize ağrı Batıcı karakterli, derin nefes almakla ve öksürmekle artar (plöral ağrı) Örn: Pnömoni, pulmoner enfarktüs, spontan ptx, kaburga kırıkları ve malignitelerde

PowerPoint Presentation:

Diafragma hastalıklarında omuza yansıyan ağrı, diafragmanın santralini tutan lezyonlarda gözlenir. Periferik diafragma tutulumunda karına yansıyan ağrı olur. Hilus ve paratrakeal lenf bezlerini tutan bronş Ca ve mediastinal lezyonlar santral tip göğüs ağrısına yol açar.

PowerPoint Presentation:

Kalple ilgili göğüs ağrıları, miyokardial iskemi ve infarktüsünde sternum arkasında kola ve bazan boyuna yayılır. Perikarda bağlı ağrılar, kalp atımı ile eş zamanlı olarak ve bazan frotmanla birlikte duyulur.

authorStream Live Help