Kliniğe giriş-Akciğer oskültasyonu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Akciğer Oskültasyonu Solunum Sesleri:

Akciğer Oskültasyonu Solunum Sesleri Doç.Dr. Fisun Karadağ ADÜ Tıp Fak. Göğüs Hast. AD

PowerPoint Presentation:

Solunum sesleri akciğer fizik muayenesinin önemli bir parçasıdır, hastalıkların tanısı ve ayırıcı tanısında bizleri yönlendirir.

PowerPoint Presentation:

Göğüs oskültasyonu solunum ve konuşma esnasında göğüs duvarına iletilen seslerin direk (kulağı göğüs duvarına temas ettirerek) ya da indirek (steteskop ile) dinlenmesi tekniğidir.

PowerPoint Presentation:

Oskültasyon sessiz bir ortamda, hasta oturur vaziyette ve steteskopun diyafragma kısmı göğüs duvarına sıkıca bastırılarak yapılmalıdır. Hastaya açık ağızla , yavaş ve derin nefes alıp vermesi gösterilmeli ve uygulatılmalıdır. İnspirasyon aktif, ekspirasyon pasif olmalıdır.

PowerPoint Presentation:

Bir dinleme alanında en az bir solunum siklusu (inspirasyon ve ekspirasyon) tamamlanmalıdır. Akciğer alanlarının oskültasyonu ön, yan ve arka göğüsteki tüm lobları içerecek şekilde sistematik yapılmalı. Oskültasyona apekslerden başlayarak karşılaştırmalı aşağıya doğru inilir.

PowerPoint Presentation:

Üst loblar göğüs ön duvarından ve sırt ¼ üst kısmından, Sağ orta lob aksilla ve önde 4-6.kostal aralıklardan, Lingula sol aksilladan, Alt loblar sırt ¾ alt kısmından ( T2 vertebra altı ) dinlenebilir.

Oskültasyon alanları:

Oskültasyon alanları Göğüs arkasından değerlendirmede , skapulanın yer aldığı alan dışındaki alanlar dinlenir. Ortadan dışarıya, yukarıdan aşağıya, karşılıklı iki taraf birbirini izleyecek biçimde tüm alanlar dinlenir.

PowerPoint Presentation:

Göğüs ön tarafından değerlendirmede, sternumun yer aldığı alan dışındaki alanlar değerlendirilir. Yine ortadan dışarı doğru, yukarıdan aşağı doğru değerlendirme yapılır.

Normal Solunum Sesleri :

Normal Solunum Sesleri Solunum sırasında akciğerlere alınan ve atılan gazların trakea ve büyük bronşlardaki türbülan akımından kaynaklanan titreşimlerinden solunum sesleri oluşur. Bu seslerin akciğer parankiminde kısmen filtre edildikten sonra göğüs duvarına, stetoskopumuza yansıması ile solunum seslerini değerlendirebiliriz.

Oskültasyonda::

Oskültasyonda: Solunum seslerinin şiddeti İnspiriyum/ekspiriyum oranı Ek sesler değerlendirilmelidir.

İnspiriyum/ekspiriyum oranı :

İnspiriyum/ekspiriyum oranı Normal solunum sesinde inspirasyon sesi ekspirasyon sesine oranla daha şiddetli ve daha uzun sürelidir . Veziküler ses için İ/E=3/1

Normal Solunum Sesleri-1:

Normal Solunum Sesleri-1 Trakeal sesi değerlendirmenin yolu trakeayı direkt dinlemektir. Bronşiyal ses hava yollarının yoğun olduğu bölgelerden alınır (sternum ve interskapular mesafe).

Normal Solunum Sesleri-2 :

Normal Solunum Sesleri-2 Bronkoveziküler ses hava yolu ve alveollerin oranının yakın olduğu bölgelerden alınır (sternumun sağı ve solu). Veziküler solunum sesleri düşük frekanslıdır ve alveollerin yoğun olduğu bölgelerden (toraksın büyük bölümünden) alınır.

PowerPoint Presentation:

Veziküler seslerin duyulması gereken alanlarda bronşiyal ya da bronkoveziküler seslerin duyulması patolojiktir.

Solunum seslerinin şiddetinin azalması:

Solunum seslerinin şiddetinin azalması Plevra da sıvı veya hava toplanması, plevral yaprakların kalınlaşması veya bronş lümeninin tıkanması/atelektazi (mukus tıkacı, yabancı cisim, tümör) ilgili bölgede solunum seslerinde azalmaya yol açar. Obstrüktif havayolu hastalıklarında (KOAH, astım) solunum sesleri iki taraflı azalır. Restriktif akciğer hastalıklarında da solunum sesleri azalabilir.

Solunum seslerinin şiddetinin artması:

Solunum seslerinin şiddetinin artması Tuber sufl (bronşiyal solunum sesi): Lober pnömoninin konsolidasyon döneminde alveoller sıvı ile dolmuşsa parankimin filtrasyon özelliği ortadan kalkarak bronşiyal ses alınır. Bronkopnömonide patolojik bronkoveziküler ses duyulabilir.

Ek sesler:

Ek sesler Akciğere ait: Raller Ronküsler Plevraya ait: Plevral frotman

Raller:

Raller İnspiriyum da duyulan ritmik , tekrarlayıcı seslerdir. Üçe ayrılır: İnce raller Orta raller Kaba raller

PowerPoint Presentation:

İnce raller : İ ns piriyum sonunda duyulur , öksürükle kaybolmaz . kollabe küçük hava yollarının inspiriyum sonuna doğru ani, patlar tarzda açılması alveoler ve interstisyel alanda sıvı ya da doku birikmesi nden kaynaklanır.

PowerPoint Presentation:

O rta raller : İ ns p . o rtasında duyulur; küçük hava yollarında sıvı toplanmasından kaynaklanır. K aba raller : İ ns p . b aşında duyulur; öksürmekle kaybol abilir, küçük ve orta büyüklükteki hava yollarında sıvı toplanması sonucu oluşur.

Raller:

Raller İnce raller: Kalp yetmezliği/akciğer ödeminde, pnömoninin başlangıç ve rezolüsyon dönemlerinde duyulur. İnterstisyel akciğer hastalıklarında fibrozise bağlı duyulan ince rallere Manşet/Velcro ralleri denir. Orta raller: Bronşektazide, kistik fibrozisde duyulur. Kaba raller: Trakeit, bronşit, bronşektazi, yabancı cisim aspirasyonu gibi mukus sekresyonunun arttığı hastalıklarda duyulur.

Ronküsler:

Ronküsler G enellikle ekspiratuvar , müzikal sesler. Alt hava yollarında daralma (bronkospazm, mukozal ödem, sekresyon, yabancı cisim vb) nedeniyle hızlanan hava akımının bronş duvarlarında yol açtığı titreşim sonucu oluşur. İkiye ayrılır: Ekspiratuvar ronküs İnspiratuvar-ekspiratuvar ronküs (hava yollarında ileri derecede daralma)

Ronküsler:

Ronküsler Astım, KOAH gibi obstrüktif akciğer hastalıklarında iki taraflı, yaygın olarak duyulur. Hava yolunun bir bölümünde tümör, yabancı cisim, mukus tıkacı gibi darlık yaratan durumlarda lokalize dir, inspiriyum ve ekspiriyumda duyulur, öksürükle kaybolmaz. Aşırı hava yolu mukus sekresyonuna bağlı ronküsler öksürük ve balgamın atılması ile kaybolur.

Plevral frotman:

Plevral frotman Plevrada inflamasyon ya da düzensizlik durumlarında (infeksiyon, travma, pulmoner emboli vb.) ortaya çıkan ve plevra yapraklarının birbirine sürtünmesinden kaynaklanan sestir. İnspirasyon sonu-ekspirasyon başında duyulur. Kaba ralle karışabilir, öksürükle kaybolmaz. Perikard kökenli frotmandan ayırmak için hastaya nefesini tutması söylenir.Hasta nefesini tutarken plevral frotman duyulmaz.

Wheezing/stridor:

Wheezing/stridor Wheezing kulak ile duyulan (steteskopla duyulan ronküse uyan) bir ek sestir, ekspiriyumda duyulur. Toraks içi hava yollarının kısmi daralması sonucu oluşur. İnspirasyonda oluşan biçimi stridor olarak adlandırılır. Toraks dışı hava yollarının kısmi daralması sonucu oluşur.

Konuşma sesleri/Vokal rezonans:

Konuşma sesleri/Vokal rezonans Normalde oskültasyonda hastanın ne söylediği anlaşılamaz. Konuşma seslerinin netleşmeye başlamasına bronkofoni denir. Bazen bronkofoni keçi melemesi şeklindedir, buna ögofoni denir. Hastanın fısıltı ile söyledikleri bile netse pektoriloki denir. Parankim havalanmasının azalmasına, iletkenliğinde artışa (pnömonik konsolidasyon vb) işaret ederler.

Kaynak::

Kaynak: Normal ve patolojik solunum seslerini dinlemek için: http://teb.medicine.ankara.edu.tr/students/multimedia.php

authorStream Live Help