16NON-HODGKİN LENFOMALAR

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

NON-HODGKİN LENFOMALAR:

NON-HODGKİN LENFOMALAR Doç.Dr.Gürhan Kadıköylü

PowerPoint Presentation:

NON-HODGKİN LENFOMALAR EPİDEMİOLOJİ Her yıl >60.000 yeni olgu (ABD) Malignitelerde 5.sıklıkta,tüm malign hastalıkların %4’ü Tüm çocukluk çağı malignitelerinin %10 ‘u Beyaz erkeklerde daka sık Tanıda yaş ortalaması 45-55, ortanca 60-65 yaş %90 B hücre, %10 T hücre kökenlidir Lenf bezleri ve GİS, organomegali (B), mediastinal kitle (T)

PowerPoint Presentation:

19/100.000 yıllık insidens Erkeklerde 23/100.000 iken 15/100.000 insidens Mortalite 11/100.000 erkelerde, 3.4/100.000 bayanlarda Erişkinlerde nodal >ekstranodal Erişkinlerde B hücreli, küçük lenfositik, folliküler merkez, Diffüz large cell daha sık %70-90 B (ABD, Avrupa), %40-70 T (Asya) M proteinemi <%5 Tedavi şansı erişkinlerde <%30, large cell %40-70 Çocuklarda ise tedavi şansı %70-90

PowerPoint Presentation:

Extranodal tutulum %15-25 (ABD), %40-50 (Avrupa) GİS, nazofarenks en sık, beyin,deri,kemik,tiroid,meme, akciğer,testis diğer ekstranodal yerlerdir. Ekstranodal tutulumda yayılım daha hızlıdır. Aynı aile bireyleri arasında sık (3-4 kat, immun eksiklik, benzen kullanımı?)

PowerPoint Presentation:

ETİOLOJİ İNFEKSİYON ETKENLERİ E P STEİN BARR VİRÜSÜ : Burkitt Lenfoma %20-30 EBV genomu (Afrika tipi), B lenfosit ve orofarinks mukoza hücrelerini infekte eder. HTLV-1 VİRÜSÜ : Adult T cell lösemi / lenfoma ya neden olur Endemik, 2-4/100.000, erkek sık, 47-65 yaş, %55-65 akut form(LAP,organomegali,deri lezyonları,yüksek lökositoz, multilobule lenfosit,LDH,ürik asit, kalsiyum artışı

PowerPoint Presentation:

K. i . i nfiltrasyonu, anemi,trombositopeni, pulmoner,litik kemik lezyonları, %10 SSS tutuluşu, %20-25 lenfoma ekstranodal doku (Waldayer,deri,GİS,plevra,sinüs) tutuluşu, LDH, kalsiyum artışı,LAP,Organomegali, lökositoz ve akut, lenfomatöz, kronik, smoldering ATLL tipleri vardır. Yaşam süresi 8 aydır. Lösemi gelişimi,LDH yüksekliği kötü prognostiktir.

PowerPoint Presentation:

HTLV-II VİRÜSÜ : T cell lenfoma,hairy cell lösemi HERPES VİRÜS 6-8 : B cell lenfoma KAPOSİ SARKOM ASSOCİATED HERPES VİRÜS HEPATİT C VİRÜSÜ : B cell lenfoma HELİCOBACTER PYLORİ : MALT Lenfoma (Mukoza associated lymphoid tissue) B cell

PowerPoint Presentation:

İMMUN EKSİKLİKLER Ataksia telenjiektazi (%20 NHL gelişimi) Wiskott Aldrich Sendromu Şiddetli kombine /tek immun yetersizlik X geçişli hipogamaglobulinemi X geçişli lenfoproliferatif hastalıklar Organ transplantasyonu sonrası (immunosupressifler, kardiak %5,renal %2 NHL geliş i mi) , allogeneik SCT AİDS

PowerPoint Presentation:

Otoimmun hasta lı k l ar (Sjögren,Hashim a to,RA,SLE, Skleroderma,,inflamatuar barsak hastalıkları ) Castelman hastalığı Nontropikal sprue Hodgkin hastalığı (tedavi görmüş) Angioimmunoblastik lenfadenopati AĞIR İMMUNSUPRESYON ERKEK CİNSİYET İLERİ YAŞ, RT, KT ÖYKÜSÜ KANSER ÖYKÜSÜ İLAÇ ÖYKÜSÜ (Fenitoin,immunosupressif,antibiotik ?) MESLEK (Çiftçi,halıcı,boyacı,orman tabakalama işçisi) ŞÜPHELİ (Saç boyası,günışığına maruz kalma,allerji)

PowerPoint Presentation:

NHL OLUŞUMU NHL değişik farklılaşma aşamasındaki normal lenfoid dokuların malign transformasyonudur. PRİMER LENFOİD DOKULAR : K.iliği ve timus SEKONDER LENFOİD DOKULAR : Lenf nodları, dalak ve MALT (nazofarenks,orofarenks=Waldayer GİS kanal=Peyer plakları,kolon ve rektumda lenfoid agregatlar, akciğer, mide,tiroid,tükrük ve lakrimal bezler)

PowerPoint Presentation:

SINIFLAMALAR (Prognoz) Kiel Sınıflaması Rappaport Sınıflaması Working Formulation R.E.A.L (Revised Eurpean-American Lymphoid Neoplasms)

PowerPoint Presentation:

R.E.A.L. SINIFLAMASI 1- INDOLENT LENFOMALAR (LOW RİSK) A)B HÜCRELİ KLL Küçük hücreli lenfositik lenfoma Hairy cell lösemi Splenik marginal zon lenfoma Lenfoplazmasitoid lenfoma / immunositoma/ Waldenström Folliküler merkez hücreli L. (Grade-I,küçük hücreli) Folliküler merkez hücreli L. (Grade-II,mikst, küçük -büyük) Marginal zon L (Nodal ve ekstranodal=MALTOMA)

PowerPoint Presentation:

B) T HÜCRELİ T hücreli KLL Large granüler lösemi (T,NK hücreli) Mycozis fungoides/Sezary sendromu Smoldering /kronik adult T cell leukemia/lymphoma (HTLV-1 +)

PowerPoint Presentation:

2-AGRESSİF LENFOMALAR A-İntermediate agressif B hücreli Prolenfositik lösemi Primer mediastinal (timik) B large cell Primer B large cell Plazmasitoma/m.myelom Mantle cell High grade B lenfoma (Burkitt like) Folliküler merkez hücreli Grade-III (büyük)

PowerPoint Presentation:

T HÜCRELİ Prolenfositik lösemi Angiocentrik lenfoma Angio immunoblastik lenfoma Periferal T hücreli lenfoma İntestinal T hücreli lenfoma Anaplastik large cell (T, null)

PowerPoint Presentation:

B)VERY AGRESSİF B Hücreli Prekürsör B lenfoblastik lösemi/lenfoma Burkitt lenfoma Plazma hücreli lösemi T hücreli Prekürsör T lenfoblastik lösemi/lenfoma Adult T cell lenfoma/lösemi

PowerPoint Presentation:

WHO SINIFLAMASI (2001) PREKÜRSÖR B HÜCRE MALİGNİTELERİ Prekürsör B lenfoblastik lösemi/lenfoma MATÜR (OLGUN) B HÜCRE MALİGNİTELERİ KLL/ küçük lenfositik lenfoma B hücreli prolenfositik lösemi Lenfoplazmasitik lenfoma Splenik marginal zone B hücreli lenfoma Tüylü hücreli lösemi MGUS Plazma hücreli miyeloma Soliter plazmasitoma Ekstraossöz miyeloma Primer amiloidozis Ağır zincir hastalıkları Ekstranodal marginal zone B hücreli lenfoma (MALTOMA)

PowerPoint Presentation:

MATÜR (OLGUN) B HÜCRE MALİGNİTELERİ Nodal marginal zone B hücreli lenfoma Folliküler lenfoma Mantle hücreli lenfoma Diffüz büyük(large) B hücreli lenfoma Mediastinal (timik) large B hücreli lenfoma İntravasküler large B hücreli lenfoma Primer effüzyonlu lenfoma Burkitt lenfoma/lösemi MALİGN POTANSİYELİ BELİRSİZ B HÜCRE PROLİFERASYONU Lenfomatoid granülomatozis Postransplant lenfoproliferatif hastalık

PowerPoint Presentation:

PREKÜRSÖR T HÜCRE MALİGNİTELERİ Prekürsör T lenfoblastik lösemi/lenfoma MATÜR (OLGUN) T/NK HÜCRE MALİGNİTELERİ T hücreli prolenfositik lösemi T hücreli large granüler lenfositik lösemi Agresif NK hücreli lösemi Ekstranodal NK/T hücreli lenfoma (nasal tip) Enteropatik tip T hücreli lenfoma Hepatosplenik T hücreli lenfoma Subkutanöz pannikülit benzeri T hücreli lenfoma Mycozis fungoides Sezary sendromu

PowerPoint Presentation:

MATÜR (OLGUN) T /NK HÜCRE MALİGNİTELERİ Primer kutanöz anaplastik large cell lenfoma Anaplastik large cell lenfoma Angioimmunoblastik T hücreli lenfoma Periferal T hücreli lenfoma (spesifiye edilmemiş) MALİGN POTANSİYELİ BELİRSİZ T HÜCRE PROLİFERASYONU Lenfomatoid papillomatozis FARKLILAŞMA YERİ VE KÖKENİ BELİRSİZ MALİGNİTE Blastik NK hücreli lenfoma

PowerPoint Presentation:

B HÜCRELİ LENFOMADA FLOW CD-5 CD-23 CD-10 KLL + + - Lenfoplazmasitoid - - - Mantle + - - Folliküler merkez - - + Marginal zon - - -

PowerPoint Presentation:

NHL ‘DE KROMOZOM ANOMALİLERİ BURKİTT LENFOMA : t(8,14) %90 vardır. 8.kromozom......................c-myc 14.kromozom....................Ig ağır zincir 2.kromozom......................Kappa hafif zincir 22.kromozom....................Lambda hafif zincir t(2,8) ve t(8,22) görülebilir. FOLLİKÜLER LENFOMA : t(14,18) %70-95 var. Bcl-2 gen rearrangementına neden olur. p53 mutasyonları görülebilir.2,6 del, trisomi 8 DİFFÜZ LARGE CELL LENFOMA : t(14,18) trisomi 4 %25-30,del 6,8,13, bcl-6(3q27) prognoz daha iyi.t(3,14),

PowerPoint Presentation:

MANTLE HÜCRELİ : t(11,14) >%90 bcl-1 11.kromozomdadır. Cyclin D1 kodlar, hücre proliferasyonu KLL : trisomi 12, t(14,19) bcl-3 geni aktive olur hücre siklusu regülasyonunda görevli faktör baskılanır. ANAPLASTİK BÜYÜK HÜCRELİ: CD-30(+), t(2,5) %50 izlenir. PERİFERAL T HÜCRELİ: t(14,14),inv 14, t(8,14), t(10,14).

PowerPoint Presentation:

LENFOPLAZMASİTOİD LENFOMA: PAX-5 (beyin, kc.de embroyener doğumda testiste) Overekspresyonu t(9,14) Splenik B hücre proliferasyonu P-53 down regülasyonu ile sonuçlanır. LENFOBLASTİK LENFOMA TAL1,2,LMO1,2, HOX11,11L2, LYL1,CMYC, NOTCH1, LCK, FGFR1 MALTOMA : API2-MALT1 = t (11,18), ve BCL-10=t(1,14) BCL-10 NF-KB arttırır.

PowerPoint Presentation:

BCL-9: 1q21-q22, t(1,14) %10-15 eksprese edilir ve Kötü prognostiktir. İlk kez pro-B ALL’de eksprese BCL-8: Diffüz large cell lenfoma hastalarının %3-4’ünde 15q11-q13 PREKÜRSÖR T/B LENFOBLASTİK LÖSEMİ: Pre B t(9,22), t(4,11), T 14q11,7q34, B t(8,14), t(2,8), t(8,22). NHL’da gen profili

PowerPoint Presentation:

KLİNİK BULGULAR Ağrısız LAP : Servikal, supraklavikuler, axiller Sistemik semptomlar %20-25 :Kilo kaybı, ateş, terleme (ileri yaş ve kötü prognostiktir) Halsizlik ,kaşıntı %10 Ekstranodal tutulum (kc,Waldayer) HL ‘dan sık %20 mediastinal LAP Toraks,abdominal,mezenter,retroperitoneal, epitroklear (%25)

PowerPoint Presentation:

GİS Kanaması %30 GİS obstruksiyon (%30),perforasyon,disfaji,intusepsiyon: Burkitt, intestinal T hücreli, agressif L.Mantle’da %20-30 GİS bulguları olur ve multiple polip (kolonda) Kc %25-50, agressifte %75 biopsi ile tutulum,%5 primer kc lenfoması HPSMG: İleri evre Low-grade lenfoma, folliküller, küçük Lenfositik, splenik marginal zon lenfomaları Nedeni açıklanamayan anemi bulguları(% 50-70 indolent, %20-40 agressifte k.iliği tutulumu) Obstruktif sarılık: Pankreas ve safra yolları tutulumu ya da periportal lenf bezi basısı

PowerPoint Presentation:

Renal kitle,hidronefroz,böbrek yetersizliği Hipoglisemi bulguları Ürik asit nefropatisi Ovarial kitle,vaginal kanama VCSS (lenfoblastik L/ B large cell mediastinal L) Cilt lezyonları (T hücreli, B’nin %20’si), Testiste kitle,soliter kemik lezyonları (%3-5, kemik ağrısı) Epistaksis: Nazal lenfoma Memede kitle

PowerPoint Presentation:

Spinal kord basısı,menenjit, başağrısı (agressifte) Hemiparazi, kranial sinir paralizisi, lökoansefalopati HIV ve high-grade B/T lenfomada sıktır AIDS ilişkili Primer SSS lenfoması Kişilik ve bilişsel işlevlerde bozulma Primer göz lenfoması SSS lenfomasının bir bölümüdür. %5-15 izlenir. Görme kaybı, bulanıklık Konjuktival tutulum Akciğerde öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, plevral sıvı

PowerPoint Presentation:

ANN- ARBOR EVRELEMESİ STAGE-I : Tek bölgede lenf nod tutulum tek ekstranodal STAGE-II: Diafragmanın aynı tarafta iki/fazla lenf nod bölgesinde STAGE-II-E : Bir ekstralenfatik organ/nod diffüz tutulum STAGE-III: Diafragmanın heriki bölgesinde nod tutulum, dalak tutulabilir STAGE-IV: Bir ya da fazla ekstranodal organın yaygın tutuluşu + /- lenf nod tutuluşu B: ATEŞ >38 0 C, >%10 KİLO KAYBI (6 AY), GECE TERLEMESİ

PowerPoint Presentation:

EVRELEMEDEKİ İNCELEMELER ŞART : 1- Fizik muayene 2- Biopsiyi hematopatologun incelemesi 3- Laboratuar (tam kan,LDH,KCFT,Ca, ürik asit,protein elektroforezi,Beta-2 mikroglobulin, Göğüs, booyun, abdomen ve pelvis tomografisi, k.iliği biopsisi. LP... HIV, lenfoblastik, nazofarenx, testis, epidural Tutulum var ise GİS endoskopisi... Batın semptomları ve Waldayer Sitoloji.... Plevral, perikardial ve BOS İmmunfenotipleme, Ga sintigrafisi, MRI, PET, USG, Kemik sintigrafisi, Beta- 2 mikroglobulin, sitokinler İse özel koşullarda

PowerPoint Presentation:

FOLLİKÜLER LENFOMALAR 2.sık görülen NHL (%25-35 Batı, %5-12 Asya) Yaşlılarda (55-65 yaş), E/K ;1/1 Ağrısız LAP (yıllardır) Nadiren Waldayer, epitrochlear, abdominal, retroperitoneal LAP, %25 B (+), tanıda >%70 Evre-3,4 GİS, ÜGS obstruksiyon bulguları %40-60 Ki,dalak, %20 periferik yaymada, epidural doku sık, SSS nadir, %20 ekstranodal, %10 B semptomları

PowerPoint Presentation:

CD-19,20,22,CD-10(+),CD-5,CD-23(-) %80 t(8,14) bcl-2 ve p53 ekspresyonu Her yıl %7 agressif lenfomaya dönüşüm Evre-I ve sınırlı Evre-II ‘de RT Evre-III,IV kombine KT Yaşam süresi 7-9 yıl %40-80 KR (2-3 yıl), ilk relapstan sonra yaşam 5 yıl

PowerPoint Presentation:

• Yaşlılarda (61-70 yaş), kadınlarda, LAP %10-15, Sitopeni %46-60, ki %73-100, M pik Ig M • B semptomları ,abdominal ağrı , splenomegali , lenfositoz • CD-19,20(+),CD-5,CD-10,CD-23,CD-43(-) • bcl -2 ekspresyonu , trisomi 3, 7q21-32 %50 izlenir. • Nodal tutulum splenik hilusdaki lenf nodunda sınırlı • Splenik villöz lenfoma da denir • Prognoz daha iyidir (10 YIL), p53 ve 7q- kötü .

PowerPoint Presentation:

NODAL MARGİNAL ZON LENFOMALARDIR NHL’nın %1-2’si, 59-65 yaş, K/E:2/1, lokalize LAP, ki nadir 9-12 yıl ayaşam

PowerPoint Presentation:

• B Hücre, ABD ve Avrupa en sık görülen NHL tipidir %40-50 izlenir • Orta , ileri yaşta (65-70 yaş) • Nodal (%65, boyun ve batın ) ve ekstranodal (%35,GİS, kc , böbrek , akc ,testis, kemik , beyin , deri , tükrük bezi , tiroid ) • K. iliği %10-20, bası bulguları , periferik sinir tutulumu sık • CD-45,CD-19,CD-20,CD-22,CD-79A,Ki67,CD-44(+),CD-5 (-), CD-10,30 pozitif olabilir . • t(14,18), bcl -2,, bcl -6,3q27

PowerPoint Presentation:

• Genç %2-3 NHL, K/E:2/1, ¾’ü <35 yaş, adult, kadınlarda , diffüz büyük hücreli alt Grup • Ön mediastende kitle ,VCSS, öksürük, dispne, ağrı • Timusta timik B lenfosit kaynaklıdır. Kötü prognostik; • Ekstranodal kc ,GİS, böbrek ,over ve SSS tutulum • Hodgkin Lenfoma , timoma , anaplastik CA ile ayırım • CD-19,CD-20,CD-22(+)CD-45(+),CD-30,CD-15(-) • c- myc ,p53, 9p %50, bcl-2,6,MAL ekspresyonu 2/3’ünde >10 cm kitle vardır. Perikard, akciğer, göğüs 1/3 İndüksiyona yanıt(-), 3 yıl free-progresyon survival %38-88’dir. Plörezi, perikard sıvı, >10 cm kitle,LDH>3 kat, >2 E.nod

PowerPoint Presentation:

İNTRAVASKÜLER LARGE CELL LENFOMA Pleomorfik hücrelerin multifokal intravasküler aggregat yapmasıdır. SSS ve deri tutulur Ya otopsi ya da şüphe üzerine biopsi ile tanınır CD-20, 45 (+) Bcl-2 hepsi (+) CD-44(+) CD-5 ve 10 hafif (+)

PowerPoint Presentation:

• Mantle zone E/M:2-6/1 Kökenli, tüm NHL %2-8’i, 60-68 yaş, • LAP (%75-100), Dalak (%35-75) , Kc, GİS, Kemik iliği tutulumu=lösemik faz, %60-90 Yaşam 2.5-4 yıldır. • %25-30 B semptomları , %25 periferik kan • Proliferatif indeksi düşük daha iyi prognoz (3 yıl ) • CD-5(+),Ki67,CD-19,20,22,23,10(-) • t (11,14), bcl -1, p53 mutasyon

PowerPoint Presentation:

%2-5 ALL L 3 ve cMYC translokasyonu ile birliktedir Afrika tipi %95 EBV-DNA ile ilişkilidir HIV ilişkili Burkitt lenfomaların %40’ı EBV ile birliktedir. Burkitt lenfomanın üç tipi olan endemik, sporadik ve HIV İlişkili de EBV ile ilişkilidir Ki76 pozitiftir.

PowerPoint Presentation:

• Çocukluk çağı ve adelosan çağda en sık izlenir • Erişkin erkeklerde 20-30 yaşlarda • %90 T kökenli • LAP başlangıçta yoktur Servikal, aksiller, supraklavik. , mediastinal kitle , VCSS, plevral sıvı , ekstranodal ( deri , kemik ,testis) • %90 Evre -III-IV, %50 B semptomları , %60 K. iliği tutulum (ALL lösemi ?, akut lösemi tedavisi ) • CD-3,7,4,8(+),CD-1(+/-),TCR(+),%25 CD-10(+),CD-19(+) HLA-DR(+), CD-79(+), tdt(+) PREKÜRSÖR B HÜCRELİ LENFOBLASTİK LENFOMA

PowerPoint Presentation:

PREKÜRSÖR T HÜCRELİ LENFOBLASTİK LENFOMA Agressif seyirli Genç erişkinleri Ön mediastinal kitle Diafragma altı LAP(+) CD-3,7(+), CD-1,4,8 (+/-), tdt, C10 (+/-) >%25 Kİ....T-ALL

PowerPoint Presentation:

KÜÇÜK LENFOSİTİK LENFOMA NHL’nun %4-6 İleri yaşta Yaygın LAP Organomegali, özellikle SPMG sıktır Kİ tutulumu CD-5, 23, 19,20 (+) CD-21, 11 c (zayıf)+ CD-10, FMC-7, Cyclin D1 negatiftir. Trizomi 12, 13, 14 kromozom anomalileri CD-38 ve ZAP-70 kötü prognostiktir Ortalama yaşam 4-6 yıl ile 10 yıl kadardır

PowerPoint Presentation:

LENFOPLAZMASİTİK LENFOMA NHL’nın %1-2 60-65 yaş KLL/küçük lenfositik lenfoma benzer Waldenström veya Tip-II cryoglobulinemi ile birliktedir (%29-50) HL karışabilir Pan-B (+), CD-5 (-), Ig M (+) RF, cryoglobulin, Coombs, Anti-HCV (+) Hiperviskozite, nöropati, glomerüler hastalıklar LAP, SPMG, Kİ tutulumu %50 t(9,14) , PAX-5 Ortalama yaşam 5 yıl

PowerPoint Presentation:

Akut, kronik, lenfomatöz, smoldering tipleri vardır

PowerPoint Presentation:

E/K:1.3-2.2/1 47-67 YAŞ %55-65 akut form : LAP, organomegali, deri lezyonları (papül, Plak, nodül, ülser, kitle), %10 SSS tutulumu, nadir ki tutulumu, Lökositoz, multilobule lenfosit, hiperkalsemi, LDH artışı Lenfoma (lenfomatöz): %20-25 izlenir. Deri ,Waldayer, sinüs, GİS, plevra, belirgin LAP, periferik kan tablosu ise normaldir Kronik tip: Lökositoz, nadir LAP, organomegali Smoldering tip: Periferik kan tablosu, deri lezyonları, LAP, Organomegali nadir, ki tutulumu. Trizomi7, 6q-, 14q+ Yaşam 10 aydan kısadır Kötü performans durumu, >40 yaş, LDH yüksekliği, Hiperkalsemi ve tümör kitlesinin büyük oluşu kötü prognostiktir Topoizomeraz inhibitörleri, nüleozid analogları, IL-2R antag. IFN-alfa, zidovudin ve kök hücre transplantasyonu

PowerPoint Presentation:

A)ANGİOİMMUNOBLASTİK THL (Periferal THL ‘nın %10-15’i • Yaşlılarda • Yaygın LAP, organomegali ,rash,B semptomları • Plazmasitoz , Coombs (+) hemolitik anemi , poliklonal gamopati • CD-4, TCR(+) • Yaşam süresi 30 aydır Tüm NHL’nın %15’den azını oluşturur.

PowerPoint Presentation:

D)ANAPLASTİK LARGE CELL LENFOMA • Genç hastalar, ALK+ sistemik, ALK-sistemik, Primer kutanöz tipleri vardır. • Yaygın LAP, ekstranoduler tutulum • Deri, kemik, ki tutuluşu • Diffüz HL ile karışır B hücreli large cell lenfomaya benzer • Agressif seyreder, 5 yıl disease-free survival %70-90 • CD-30(+) önemlidir . t(2,5), %10-15 B hücre markır (+) NHL’nın %2-8’idir.

PowerPoint Presentation:

INTERNATIONAL PROGNOSTIC INDEX Yaş >60 LDH> 1X normal Evre III-IV Performans durumu >I Ekstranodal tutulum >I 2 yıl 5 yıl LOW O,1 %84 %73 LOW INTERMEDIATE 2 %66 %51 HİGH INTERMEDIATE 3 %54 %43 HİGH 4,5 %34 %26

PowerPoint Presentation:

AGRESSİF LENFOMALAR Evre -I,II ‘de 3-4 kür antrasiklin içeren rejimler sonrası RT uygulanmalıdır. Evre -III,IV ‘de CHOP ve benzeri protokoller ile diğer protokoller sonucu %50-60 KR, %50 2-7 yılda nüks, 3.generasyon ile %80-85 KR, %65 hastalıksız yaşam 1.generasyon protokoler : MOPP,C-MOPP, BACOP, CHOP.......%50 KR, %35 uzun süre hastalıksız yaşam

PowerPoint Presentation:

2.generasyon protokoller : COMLA,COP-BLAM, M-BACOD 3.generasyon protokoller :Pro-MACE-CytaBOM, COP-BLAM III, B-MACOP Tedavi süresi 6-8 kür, 4 kürde bir tedavi değerlendir Diffüz large B cell L.da KT ile %50-60 hastalıksız yaşam,RT+KT ile %85-90 ‘a varır. Agresif nazal T cell L.da RT uygulanabilir.

PowerPoint Presentation:

HTLV-1 ile ilişkili lösemilerde KT+SSS proflaksisi ile %50 KR, 15 ay ortalama yaşam süresi SALVAGE(Kurtarma tedavisi) : KT ‘e yanıtsız veya relaps olgularında ifosfamid,etoposid,sisplatin içeren KT rejimleri ile %20-30 KR, %3 2 yıl yaşam, ortalama 2-6 ay yaşam süresi vardır

PowerPoint Presentation:

KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU Klasik veya salvage KT’e yanıtsız olgularda yüksek doz KT veya yüksek doz KT+Kök hücre nakili Otolog,allogeneik,syngeneik,periferik kök hücre %15-40 hastalıksız yaşam şansı olabilir %20-30 transplantasyonla ilgili mortalite vardır. Anti-CD-20 IL-12 İnfüzyonları

authorStream Live Help