5çocuklarda nötrofil bozuklukları

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ÇOCUKLARDA NÖTROFİL BOZUKLUKLARI:

ÇOCUKLARDA NÖTROFİL BOZUKLUKLARI 2008-2009 Dr. Yusuf Ziya Aral ADÜ Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

PowerPoint Presentation:

Nötrofiller, bakteriyel invazyona karşı birincil defans mekanizmasını oluşturur.

PowerPoint Presentation:

MİTOTİK (7-9 gün) Myeloblast Promyelosit Myelosit POSTMİTOTİK (3-7 gün) Metamyelosit Çomak Parçalı Dolaşımdaki yarı ömrü: 6 saat

PowerPoint Presentation:

Metamyelosit Çomak Matür nötrofiller fonksiyoneldir ve bakteri öldürme kapasitesine sahiptir.

Nötropeni/nötrofil fonksiyon bozukluğu düşünülmesi gereken durumlar:

Nötropeni/nötrofil fonksiyon bozukluğu düşünülmesi gereken durumlar Nedeni bilinmeyen ateş Kronik orofaringeal ülser Gingivitis Periodontal hastalık Bakteriyel ve fungal septisemi Ciltte yada perianal bölgede sellülit Kötü pü formasyonu Diğer yaşamı tehdit eden enfeksiyonlar

Granülosit matürasyon:

Granülosit matürasyon Primer(azurofilik) granüller : elestaz, myeloperoksidaz İlk olarak promyelosit aşamasında görülür. Sekonder (spesifik) granüller : lizozim ve diğer proteazlar İlk olarak myelosit aşamasında görülür. Tersiyer granüller : Plazminojen aktivatör Alkalen fosfataz

Nötropeni:

Nötropeni Tanım: Absolü nötrofil sayısı <200mm 3 .....................çok ağır nötropeni <500/mm 3 ....................ağır nötropeni 500-1000/mm 3 .............orta nötropeni 1000-1500/mm 3 ...........hafif nötropeni

Nötropeni nedenleri:

Nötropeni nedenleri DERİN ve UZAMIŞ NÖTROPENİ Retiküler disgenesis, Nötropeni+immun yetmezlik, Kostmann sendromu VARIABLE NÖTROPENİ Shwachman sendromu, Kartilaj-saç hipoplazisi, diskeratosis konjenita, Fanconi anemi, kronik bening nötropeni, myelokathexis, metabolik nötropeni (propionik asidemi, isovalerik asidemi, MMA, hiperglisinemi) SİKLİK NÖTROPENİ KRONİK İDİOPATİK NÖTROPENİ NÖTROFİL YAŞAM SÜRESİNİN KISALMASI İsoimmun nötropeni Otoimmun nötropeni Enfektif nötropeni Viral: RSV, influenza, hepatit A ve B, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, EBV Bakteriyel: Tbc, brusella, tifo, paratifo Riketsiyal enfeksiyon İlaca bağlı nötropeni

PowerPoint Presentation:

Çocuklarda nötropeninin en sık nedeni VİRAL enfeksiyonlardır. Azalmış üretim, azalmış dağılım ve İmmün aracılı nötrofil yıkımına sekonder olabilir Sıklıkla enfeksiyonun ilk 1- 2. gününde gözlenir ve 3-8 gün arası devam eder. Sıklıkla 2 haftada düzelir.

İlaca bağlı nötropeni:

İlaca bağlı nötropeni Kemoterapötik ilaçlar: en önemli neden Antimikrobialler: Özellikle penisilin ve sülfonamidler Antiromatizmal ilaçlar: özellikle altın, fenilbutazon ve penisilamin Sedatifler Antitroid ilaçlar Fenotiazinler Antipiretikler Mekanizmalar: Myeloid progenitor hücrelerin ilaçlara artmış duyarlılığı: Fenotiazinler, penisilin, thiourasil, altın İmmun yanıtta değişiklikler yaparak myelopoezin baskılanması. Örn: Kinidin: hücresel, fenitoin humoral yanıtı aktive eder. İlaç farmakokinetiğinde farklılıklar kemik iliği mikroçevresinde toksik düzey oluşturur. Örn: sulfosalazin, yavaş asetilatör daha fazla toksisite gösterir. ***** Genetik faktörler katkıda bulunabilir.

Kostmann sendromu:

Kostmann sendromu OR, OD, Sporadik Promyelositten myelosit oluşumu evresinde blok mevcut. Nötrofil elestaz geninde mutasyon (siklik nötropeni nedeni olan mutasyondan farklı bir yerde), G-CSF reseptör gen mutasyonu (lösemiye dönüşüm ile ilişkili) HAX-1 mutasyonu: myeloid homeostaz bozulur. Lösemi/MDS’ye dönüş riski %12

PowerPoint Presentation:

Kostmann sendromu Kİ

Siklik nötropeni:

Siklik nötropeni Siklik nötropeni her iki cinsi de eşit olarak etkilemekte olup, vakaların %25'inde genetik geçiş otozomal dominanttır Hastaların periferik kan nötrofil sayısında düzenli siklik dalgalanmalar görülmekte, bu dalgalanma genellikle 21 günde bir olmakla birlikte 14-35 gün arasında değişmekte ve 3-5 gün sürmektedir. Nötropenik dalgalanma döneminde ciddi nötropeni (<200 /mm3) görülmektedir. Ayrıca periferik kan monosit, eozinofil, lenfosit, trombosit ve retikülosit sayılarında da siklik dalgalanmalar gösterilmektedir Nötropeni periyotları boyunca hastalarda , ateş, periodontit, mukozal ülserler, impetigo, boğaz ağrısı, lenfadenopati görülebilmektedir. Nötrofil elestaz geninde mutasyon(19 p13.3) Tanı: 8 hafta süreyle 2-3 günde bir CBC kontrolü ile nötropenik periyot yakalanmaya çalışılır. Lösemiye dönüşü yok.

Scwachman-Diamond sendromu:

Scwachman-Diamond sendromu OR Eksokrin pankreas yetmezliği, kısa boy, iskelet anomalileri ve kemik iliği disfonksiyonu ile karakterize. Lösemiye dönüş riski: %12-25 Malign myeloid dönüşümün Fankoni aplastik anemisinden sonra ikinci sıklıktaki nedenidir.

Diskeratozis konjenita:

Diskeratozis konjenita Triadı: Ciltte pigmentasyon artışı, mukozal lökoplaki, tırnak distrofisi Xq28, OR, sporadik,OD Prekanseröz(%10): Özellikle solid tümör

Myelokathexis:

Myelokathexis Kemik iliği: Myeloid hiperplazi,piknotik nukleus, sitoplazmik vakuol Antiapoptotik protein Bcl-x’ in azalmış expresyonu sözkonusu

PowerPoint Presentation:

Kİ.myelokathexis

Glikojen depo hastalığı tip 1b:

Glikojen depo hastalığı tip 1b Glukoz 6 fosfataz tronslakaz eksik (11q23) Hipoglisemi, konvulsiyon, HSM Nötropeni ve nötrofil disfonksiyonu sözkonusu G-CSF nötrofil kemotaksi ve intrasellüler bakteriyel öldürmeyi düzeltir. Lösemiye dönüş yok

Primer immun yetmezlik + Nötropeni :

Primer immun yetmezlik + Nötropeni X’e bağlı agamaglobulinemi:Xq22 Trozin kinazı kodlayan gende mutasyon Hiper Ig M sendromu.Xq26,Xq28, OR(12p13) CD 40 ligand geninde mutasyon Common variable immun yetmezlik Kromozom 6’nın MHC Class III bölgesinde defekt IgA eksikliği Kromozom 6’nın MHC Class III bölgesinde defekt Kartilaj-saç hipoplazisi: 9p13 Ribonüklear protein ribonükleazın RNA komponentini kodlayan RMRP geninde mutasyon Retiküler disgenezis:OR Dubowitz sendromu: OR Griscelli sendromu: OR (15q21)

Barth sendromu:

Barth sendromu X'e bağlı kalıtılır. Kardiyomiyopati ve nötropeni ile karakterize İdrar organik asit incelemesi ile tanımlanabilir. 3-Methylglutaconic aciduria type II olarakta bilinir. Bart sendromu(BTHS) geninde mutasyon elektron transport zinciri ve mitokondrial membran yapısındaki KARDİOLİPİN ile ilişkili.

Nötropenili çocuğun araştırılması-1:

Nötropenili çocuğun araştırılması-1 Tam kan sayımı ve periferik yayma Lökosit alkalen fosfataz ve peroksidaz reaksiyonu ( anormal nötrofil granülasyonunu ) Immunglobulin düzeyi ( Hipogamaglobulinemi ) Lenfosit T ve B subset ( Retiküler disgenesis ) Kompleman seviyesi ( Disgamaglobulinemi ) HLA antikorları Nötrofil antikorları Kemik iliği aspirasyonu ( agranülositoz, matürasyon arresti, diseritropoez, megaloblastik değişiklik )

Nötropenili çocuğun araştırılması-2:

Nötropenili çocuğun araştırılması-2 Otoantikorlar : SLE, Felty sendromu(romatoid artrit, splenomegali, nötropeni) B12 ve folik asit düzeyi ( Megaloblastik anemi ) Ekzokrin pankreas fonksiyon testleri ( Shwachman Diamond sendromu) Şeker su- Asit Ham test ( PNH ) Kromozom analizi ( Fanconi ) Skeletal survey ( Kartilaj-saç hipoplazisi, Fanconi, Diskeratozis konjenita, Shwachman Diamond sendromu ) Rebuck skin window ( nötrofil kemotaksi defekti) Plazma ve idrar aminoasidleri ( organik asidemi ) Hidrokortizon yada epinefrin ile nötrofil stimulasyon test

Kronik nötropenili olgularda malign transformasyon:

Kronik nötropenili olgularda malign transformasyon 1.Monosomi 7 sendromu 2.RAS onkogen mutasyonu 3.G-CSF reseptör mutasyonu

PowerPoint Presentation:

Glikojen depo hastalığı tip 1b, Siklik nötropeni, İdiopatik nötropeni malign transformasyon yok.

PowerPoint Presentation:

Algorithm for the diagnosis of congenital neutropenia.

LÖKOSİT FONKSİYON BOZUKLUKLARI:

LÖKOSİT FONKSİYON BOZUKLUKLARI

Lökosit adezyon defekti:

Lökosit adezyon defekti Adezyon ve kemotaksi defekti var C3bi reseptörü olan CD11/CD18 eksikliği sözkonusudur. Sialyl- Levis X ligand eksikliği (E ve P selektin reseptörü) olan bir başka tipide tanımlandı. Göbek düşmesi geç olur. Tekrarlayan infeksiyon, lökositoz, kötü pü formasyonu

CR3 eksikliği:

CR3 eksikliği OR C3bi reseptörü CD11/CD18 ile ilişkili bir reseptördür. Göbek geç düşer Yara iyileşmesi kötüdür. Rekürren infeksiyon, kötü pü oluşumu

Chediac-Higashi sendromu:

Chediac-Higashi sendromu OR Parsiyel okulokutanöz albinizm, mental retardasyon, fotofobi, periferal nötropeni, rekürren infeksiyon (özellikle oral ve kutanöz) Granüllü hücrelerde dev lizozomal granül mevcuttur. Kemotaksi, degranülasyon ve hücre içinde bakteriyi öldürme yetenekleri bozuktur. Akselere faz

Tembel lökosit sendromu:

Tembel lökosit sendromu Tekrarlayan dermatit, otitis media, gingivit, solunum yolu infeksiyonu ve konjenital nötropeni ile karakterizedir. Kemik iliğinde normal miyeloid seri, Rebuck skin window testinde anormal kemotaksi

Hiperimmunglobulin E sendromu (Job sendromu):

Hiperimmunglobulin E sendromu (Job sendromu) Nötrofil kemotaksisi bozuk Tekrarlayan deri ve sinopulmoner infeksiyon Soğuk abseler, kr. mukokutanöz kandidiyazis En sık rastlanan bakteriler: S. aureus, H. influenza Ekzema Ig E yüksek

Kronik granülamatöz hastalık:

Kronik granülamatöz hastalık Bakterinin öldürülmesinde defekt Kronik granülomatöz hastalık (KGH), süperoksit oluşumunu sağlayan nikotinamid adenin dinükleotid fosfat (NADPH) oksidaz enzim defekti sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. NADPH oksidaz superoksit radikallerinin oluşumunu ve respiratory burst' ün gerçekleşmesini sağlayan bir enzimdir Katalaz pozitif mikroorganizmalar (S. auerus, Serratia vb) ve aspergillus gibi mantarlarla enfeksiyonlar sıklıkla görülür. KGH'a yol açan mutasyonlar NADPH oksidaz enzimin 4 komponentinden birinde (gp91phox ve p22phox, p47phox , p67phox) rastlanır. Vakaların % 65'inde gp91phox mutasyonu görülmekte olup geçiş X'e bağlıdır. Diğerlerinde ise kalıtım otozomal resesiftir.

Kronik granülamatöz hastalık-2:

Kronik granülamatöz hastalık-2 rekürren lenfadenit, farklı alanlarda osteomiyelit, hepatik bakteriyel abse, pürülan yavaş iyileşen cilt lezyonu, ülseratif stomatit, persistan rinit, ailede tekrarlayan infeksiyon öyküsü kronik granulomatöz hastalığı düşündürmelidir. Nitro blue tetrazolium (NBT testi)ile tanı konur. Tedavide trimetoprim-sülfametaksazol, itrakanazol proflaksisi ve interferon gama verilmektedir. Seçilen vakalarda kemik iliği nakli önerilir.

Sekonder nötrofil fonksiyon defektleri:

Sekonder nötrofil fonksiyon defektleri AML Myeloproliferatif hastalıklar Diyabetes mellitus Karaciğer hastalığı Yanık Prematür bebekler Splenektomili kişiler Sitotoksik ajan, kortikosteroid ve ionize radyasyon

authorStream Live Help