İMMÜN YETMEZLİKLİ HASTALARDA GÖRÜLEN ENFEKSİYONLAR

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

İMMÜN YETMEZLİKLİ HASTALARDA GÖRÜLEN ENFEKSİYONLAR:

İMMÜN YETMEZLİKLİ HASTALARDA GÖRÜLEN ENFEKSİYONLAR Dr. Serhan SAKARYA

Majör enfelamatuar ve immün mekanizmalar:

Majör enfelamatuar ve immün mekanizmalar ENFLAMATUAR Fagositler Polimorfonükleer Mononükleer Komplement sistem SPESİFİK İMMÜNİTE Humoral B hücre ve antikor üretimi T hücreler ve sitokinleri tarafından düzenlenmesi

PowerPoint Presentation:

Hücresel T hücreler ve sitokinleri tarafından düzenlenmesi Sitotoksik T lenfosit Makrofaj aktivasyonu Natural Killer hücre çoğalması

İmmün yetmezlikler:

İmmün yetmezlikler Primer immün yetmezlik Sekonder immün yetmezlik

Primer İmmün Yetmezlik:

Primer İmmün Yetmezlik Antikor Yetmezlik Sendromu Tüm immünglobulinler X-e bağlı hipogamaglobulinemi Değişken hipogamaglobulinemi İnfantın geçici hipogamaglobulinemisi Selektif Ig G Ig A Ig M

PowerPoint Presentation:

Görülen enfeksiyonlar Sıklıkla kapsüllü bakterilerle oluşan pnömoni ve sinüzit Nadiren mantar ve virüs enfeksiyonları Ig A yetmezliklerinde sıklıkla Giardia enfeksiyonları

Hücresel İmmün Yetmezlikler:

Hücresel İmmün Yetmezlikler Timik hipoplazi (Di George) Nezelof Sendromu T- Hücre aktivasyon defekti Kronik mukokutaneos kandidiazis Bu yetmezliklerde İntrasellüler enfeksiyonlara hassasiyette artış olmasına karşın AIDS li hastalar kadar fazla değildir

Kombine İmmün Yetmezlikler:

Kombine İmmün Yetmezlikler Ciddi kombine immün yetmezlik (%40 vakada Adenozin deaminaz yetersizliği) Wiskott-Aldrich sendromu Her ikisinde de kapsüllü bakterilerin polisakkarid yapısındaki antijenlerine yanıtta bozulma vardır. Ataxia-telengiectasia Başlabgıçta kapsüllü bakterilere İleri evrelerde intraselüler mikroorganizmalarla enfeksiyonlara sık rastlanmaktadır. Job sendromu Tekrarlayan stafilokoksik cilt ve akciğer enfeksiyonları Mitojenlere karşı gelişen anormal lenfosit cevabı Nötrofil kemotaksisinde değişiklikler

Kompleman Yetmezlikler:

Kompleman Yetmezlikler C2, C3, C5 yetmezlikleri Kapsüllü bakteri enfeksiyonları sık görülür C6, C7 yetmezlikleri Yaygın Neiseria infeksiyonları sık görülür

Fagositoz Yetmezlikler:

Fagositoz Yetmezlikler Konjenital Nötropeni Lökosit Adhezyon Yetmezliği (LAD) LAD I ( 2 integrin ekspresyon bozukluğu) LAD II (L selektin reseptör ekspresyon bozukluğu) Kronik granulomatöz hastalığı Myeloid defekt Cediak-Hyashi sendromu Piyojenik bakteri enfeksiyonları Fırsatçı mantar enfeksiyonları

Sekonder (Edinsel) İmmün Yetmezlikler:

Sekonder (Edinsel) İmmün Yetmezlikler Antikor yetmezlikleri Multipl miyelom Kronik lenfositik lösemi Waldenstrom makroglobulinemi Nefrotik sendrom Sitotoksik kemoterapi Hücresel İmmün yetmezlikler HIV enfeksiyonu T-hücreli lösemiler Viral enfeksiyonlar ( EBV, CMV) Teropatik ajanlar (sitotoksik ajanlar, siklosporin A, glukokortikoidler)

PowerPoint Presentation:

Fagosit yetmezlikleri Nötropeniler Metabolik bozukluklar Üremi Diabet Ethanol kullanımı Miyelodisplastik sendrom Splenktomi veya splenik disfonksiyon

Nötropeniler:

Nötropeniler Nötrofil sayısının 1000/ml altında olmasıdır. Nedenleri Kemoterapi Kemik iliğini tutan hematolojik maligniteler Kemik iliğini tutan solid tümörler İlaca bağlı agranülositozlar Felty sendromu AIDS Radyoterapi ( Transient nötropeni)

Kemotaksis ve Fagosit Fonksiyon Bozuklukları :

Kemotaksis ve Fagosit Fonksiyon Bozuklukları Akut ve kronik lösemiler Miyelodisplazi Prelösemik sendromlar Paroksismal nokturnal hemoglobinüri (PNH) Orak Hücreli anemi Diabetus Mellitus Üremi Ciddi Yanıklar Enfeksiyonlar Lepra Mycobacterialar Leishmaniozis

Nötropeni ve Fagosit Bozukluklarında Görülen Enfeksiyonlar :

Nötropeni ve Fagosit Bozukluklarında Görülen Enfeksiyonlar En sık fırsatçı bakteri ve mantar enfeksiyonları görülür Floranın bulunduğu bölgede enfeksiyonlara sık rastlanır Uygulanan invazif girişimler sonucu veya primer olarak bakteriyemi ve sepsis riski artmıştır

Febril Nötropeni:

Febril Nötropeni Febril nötropeni :Nötropenik hastada oral vücut ısısının bir kez >38.5 º C veya 12 saat içinde ikiden fazla 38 º C olarak saptanmasıdır. Polimorfonükleer hücre sayısı: <500/mm 3 ( nötropeni ) ise ciddi infeksiyon, <100/mm 3 ( derin nötropeni ) ise hayatı tehdit edici infeksiyon riski vardır.

Nötropenik hastada ağır infeksiyon için düşük risk faktörleri:

Nötropenik hastada ağır infeksiyon için düşük risk faktörleri Mutlak nötrofil sayısı  100 hc/mm3 Mutlak monosit sayısı  100 hc/mm3 Normal akciğer grafisi Hepatik ve renal fonksiyonların normal olması Nötropeni süresi < 7 gün Nötropeninin 10 günden kısa sürmesinin beklenmesi IV kateter infeksiyonunun olmaması Kemik iliği düzelmesinin erken bulguları Malignitenin remisyonda olması Pik vücut ısısının < 39  C olması Nörolojik veya mental değişikliklerin olmaması Hastanın genel durumunun iyi olması Abdominal ağrı olmaması Şok, hipoksi, pnömoni, iç organ infeksiyonu ve daire gibi komorbid komplikasyonların yokluğu

Febril nötropenik hastada düşük risk skorlaması :

Febril nötropenik hastada düşük risk skorlaması Özellik Skor Hastalık süresi Semptom yok 5 Hafif semptom 5 Orta derecede semptom 3 Hipotansiyon yok 5 KOAH yok 4 Solid tm veya fungal inf yok 4 Dehidratasyon yok 3 Ayakta tedavi 3 < 60 yaş 2 Risk – indeks skoru  21 ise düşük riskli gruptur.

PowerPoint Presentation:

GİS enfeksiyonları Oral mukoza enfeksiyonları S. Viridans (ensık) Diğer ağız flora bakterileri (Capnocytophaga, Eikenella corrodens, stomatococcus mucilainosus, rothia dentocariosa Nekrotizan Gingivit Bacteroides grubu Özofajit Candidalar Nekrotizan enterokolit (tifilit) Clostridium septicum ve diğer clostridium türleri Perirektal abseler Genellikle polimikrobial etkenlerle olmasına karşılık Bacteroides fragilizs ensık nedendir.

PowerPoint Presentation:

Solunum sistemi enfeksiyonları En sık sinüzit ve pnomoniler oluşur Kısa dönemde (<5gün) etken S. Pneumoniae H. İnfluenza Nadirende Enterobacteriacea ve P aeruginosa dır Uzun dönemde Aspergillozis Mucormycosis

PowerPoint Presentation:

Cilt enfeksiyonları Katater bölgesi selülitleri S aureus Koagulaz (-) stafilokoklar Bacilluslar Corynebacterium jeikeium Candidalar Fusarium Hansenula anomala Rhodotorula Ektima gangronozum. En sık skrotum, inguinal ve axiller gibi nemli anatomik bölgeleri tutarlar. P aeruginosa Enterobacter ve aeromonas gibi diğer gram (-) bakteriler

Febril Nötropenili Hastaya Yaklaşım:

Febril Nötropenili Hastaya Yaklaşım Düşük risk Yüksek risk IV Vankomisin gereksinimi yok Vankomisin gereksinimi Var (bak açıklama 1) Siprofloksasin + Amoksisilin-klavulonat (Sadece erişkin için) MONOTERAPİ Sefepim Piperasilin-tazobaktam Karbapenem İKİ İLAÇ Aminoglikozid + Antipseudomonal penisilin + β laktamaz inhibitörü Sefepim Seftazidim Karbapenem VANKOMİSİN + Sefepim, seftazidim veya karbapenem ± aminoglikozid 3 – 5 gün sonra tekrar değerlendirilir Ateş ( vücut ısısı  38.3  C ) + Nötropeni ( < 500 nötrofil/ mm 3 ) Oral IV Oral IV Oral Vankomisin gereksinimi yok Vankomisin gereksinimi Var (bak açıklama 1) Siprofloksasin + Amoksisilin-klavulonat (Sadece erişkin için) MONOTERAPİ Sefepim Piperasilin-tazobaktam Karbapenem İKİ İLAÇ Aminoglikozid +Antipseudomonal penisilin + β laktamaz inhibitörü Sefepim Seftazidim Karbapenem VANKOMİSİN + Sefepim, seftazidim veya karbapenem ± aminoglikozid

Humoral İmmünite Yetmezliklerinde Görülen Enfeksiyonlar:

Humoral İmmünite Yetmezliklerinde Görülen Enfeksiyonlar Ig ler kapsüllü bakterilerin fagositozu ve sitopatojenik viruslara karşı savunmada önemlidirler. Solunum ve sistemik enfeksiyonlar S pneumonia H İnfluenza Gastrointestinal sistem enfeksiyonları Giardia lambdia Enterovirus MSS enfeksiyonları N meningitis

Hücresel İmmünite Yetmezliklerinde Görülen Enfeksiyonlar:

Gastrointestinal sistem enfeksiyonları Salmonella Microsporidium Cryptosporidium MSS Enfeksiyonları Toxoplazma gondii Cryptococcus neoformans Listeria monocytogenes Mycobacterium tuberculosis CMV Hücresel İmmünite Yetmezliklerinde Görülen Enfeksiyonlar

PowerPoint Presentation:

Solunum sistemi enfeksiyonlar Mantarlar Coccidioides immitis Histoplasma capsulatum Cryptococcus neoformans Bakteri M. Tuberculosis - Legionella Nocardia - Rhodococcus equi Parazit Pneumocystis carinii Strongyloides stercoralis Toxoplasma gondii Virüsler CMV - HSV - Varicella zoster Adenovirüsler - RSV - Measles

Konak Savunma Sisteminin Değerlendirilmesi:

Konak Savunma Sisteminin Değerlendirilmesi İmmün fonksiyonun lökosit sayımı ve FL ile değerlendirilmesi Dogal immünite NK hücre sayımı ve fonksiyonları Antikorların oluşturduğu hücresel toksisite Antikor yetersizliği Serum Ig G, Ig A, Ig M, Ig E seviyeleri İsohemagütinin tayini Protein tabiyatındaki antijenlerle yapılan imünüzasyon öncesi ve sonrası antikor tayini (tetanoz, difteri) Polisakkarit antijenlere karşı oluşan antikor titresi (H influenza, S. Pneumonia) Ig G alt sınıflarının (Ig G1,Ig G2, Ig G3, Ig G4) miktarları

PowerPoint Presentation:

T- hücre yetersizlikleri Tüm ve CD3, CD4, CD8 lenfosit sayımı Gecikmiş hipersensitivite testleri (PPD vs.) T hücre fonksiyonunun değerlendirilmesi Mitojenlerin proliferasyonu Spesifik antijenlerin proliferasyonu T hücre yardımı T hücre supresyonu T hücre sitotoksitesi Nötrüfil Fonksiyon bozuklukları Rebuck deri pencere testi Nitroblue tetrazolium testi Myeloperoxidaz fosfataz özel boyama testleri Fagositoz testleri Kemotaksis testi

Antifungal Tedavi:

Antifungal Tedavi Oral kandidiyaz Nistatin gargara Azol türevlerinden flukonazol veya itrakonazol Sistemik mikozlar Amfoterisin B Cryptococcus neoformans menenjiti Amfoterisin B + flusitozin

Maligniteli Hastalarda İnfeksiyon Profilaksisi:

Maligniteli Hastalarda İnfeksiyon Profilaksisi Kotrimoksazol Kinolonlar veya makrolitler Asiklovir Flukonazol Hemopoetik büyüme faktörleri Granülosit koloni stimülan faktör (G-CSF) Granülosit-makrofaj koloni stimülan faktör (GM-CSF)

KEMİK İLİĞİ TRANSPLANT (KİT) HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYONLAR:

KEMİK İLİĞİ TRANSPLANT (KİT) HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYONLAR Post-transplant dönem immün sistemin düzelmesine göre üç döneme ayrılır: 1.Dönem: İlk 2-4 haftalık dönem Nötropeni ve mukozitle karakterlidir. 2.Dönem: KİT sonrası 4-5 aylık dönemdir. Bakteriyel (GVHD’de), fungal ve CMV infeksiyonu sık görülür. 3.Dönem:4-5. ayda başlar ve immün sistem düzelene dek sürer.

KEMİK İLİĞİ TRANSPLANT HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYONLAR:

KEMİK İLİĞİ TRANSPLANT HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYONLAR Ateş ilk belirti olabilir ve sıklıkla bakteriyel orjinlidir. Kateter (Hickman) infeksiyonu sık görülür. Etken genellikle stafilokoklardır. Nötropenik kolit —Clostridium septicum Kanserli nötropenik hastalarda görülen bakteriyel, fungal ,viral ve paraziter infeksiyonların hepsi KİT hastalarında da görülür Hepatit B ve C viruslarıyla fulminan veya kronik hepatit riski yüksektir.

KİT’de İNFEKSİYON PROFİLAKSİSİ:

KİT’de İNFEKSİYON PROFİLAKSİSİ Flukonazol, kotrimoksazol,asiklovir ve uygun antibakteriyel profilaksi önerilir. Önerilen aşılar : Tetanoz Polio Measles-mumps-rubella H.influenzae tip b Hepatit B Pnömokok İnfluenza