11-infektif endokardit

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

11-infektif endokardit

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

İNFEKTİF ENDOKARDİT Doç Dr CEYHUN CEYHAN

PowerPoint Presentation:

İNFEKTİF ENDOKARDİT İnfektif endokardit (İE), çoğunlukla bakteriyal infeksiyonlar ve funguslar, Coxiella veya Chlamydia infeksiyonları sonucunda gelişen kalbin endotelial yüzünün tutulduğu mikrobik bir infeksiyonudur. Genelde sorumlu mikroorganizma, hastalığın seyri ve prognozuna göre akut ve subakut diye sınıflandırılır.

PowerPoint Presentation:

Akut Bakteriyal Endokardit, kısa süreli ( günler, haftalar, nadiren aylar ) seyreder, tedavisiz kaldığında altı haftadan daha kısa sürede belirgin toksisite ve ölüme yol açar ve primer nedeni genellikle virulan stafilokoklardır. Subakut Bakteriyal Endokardit, en fazla streptokokus viridans ile meydana gelir, daha az toksisite ile seyreder. Ölüm altı haftayla altı ay arasında görülür, uygun tedavi ile prognoz daha iyidir.

PowerPoint Presentation:

EPİDEMİYOLOJİ : 100000’de 2.3 oranında görülür. İleri yaş grubunda infektif endokardit insidansı artmıştır. Ortalama başlangıç yaşı 50 olup, E/K oranı yaklaşık 2/1’dir. Temelinde bulunabilen romatizmal kalp hastalığı sıklığı azalırken, dejeneratif ve prostatik kapak hastalıkları daha önemli hale gelmiştir. İntravenöz uyuşturucu kullananlarda infektif endokardit insidansında bir artış vardır.

PowerPoint Presentation:

Etyoloji : Nativ kapaklarda infektif endokarditlerin %80’inden fazlasında streptokok ve stafilokok sorumlu iken, streptokoklar arasında -hemolotik (viridans) streptokoklar en sık görülen sebeptir. Streptokoklar : Streptokoklar hala, infektif endokardite yol açan en yaygın ajanlardır (% 40-95). Streptokoksik infektif endokarditin çoğundan streptokokkus viridans (% 80) ve streptokokkus fecalis (% 10) sorumludur.

PowerPoint Presentation:

Streptokoklar (S. viridans ve S. pnömonie), geç prostetik kapak endokarditinin de en sık görülen sebepleridir. Bütün endokarditlerin % 90’nın sebebi streptokok ve stafilokoklardır; streptokok viridans % 50, enterokoklar % 15, stafilokoklar % 25, pnömokok ve gonokoklar % 5’inin sebebidirler.

PowerPoint Presentation:

2. Stafilokoklar : Akut endokarditin en sık görülen sebebi S. aereustur. Oldukça invazif olup daha önceden normal olan kalp kapaklarını da tutulabilir. İntravenöz ilaç bağımlıları arasında, en yaygın infektif endokardit nedeni S. aureustur. Erken prostetik kapak endokarditinde ve kalp cerrahisi geçirenlerde en yaygın etyolojik ajan, koagülaz negatif S. epidemidis veya koagülaz pozitif S. aureustur.

PowerPoint Presentation:

3. Mantarlar ( Funguslar ) : Candida ve aspergillus, fungal endokarditten sorumlu en yaygın ajanlardır. Fungal endokardit, uzun sürer ve yaygın arteriyel embolik tıkanmalar ile karakterizedir. İntravasküler kateter uygulananlarda, uzayan kortikosteroid tedavisi ile ve geniş spektrumlu antibiyotiklerle uzun süre tedavide veya açık kalp cerrahisi uygulamalarında sık görülmektedir.

PowerPoint Presentation:

Kültür negatif endokarditlerde; Genellikle bakteriyal mikroorganizmalar, ya önceki antibiyotik tedavisi ile maskelenmiştir yahut yavaş üreyen peniciline duyarlı streptokoklar, Coxiella veya Chlamydia sorumlu olabilir. Predispozan Faktörler : 1. Dişeti kanaması yapan dişle ilgili girişimler : Genellikle str. Viridans, nadiren str. fecalis sorumludur. Ancak akut gelişmişse stafilokoklar veya fusobacteriumdan şüphe edilmelidir.

PowerPoint Presentation:

Dişle ilgili girişimlerde bakteriyemi durumu araştırılmış; diş çekiminde % 34-78 ( gingivit varsa % 70-75 ), diş fırçalamakla % 40, çiğnenen şekerle % 20, dişlerin irrigasyonla temizlenmesinde % 27-50 ve peridental operasyonlarda % 31-88 oranında bakteriyemi belirlenmiştir. 2. Orofarengeal operasyon, rijit brokoskopi ve üst solunum yolu cerrahisi ( %15-38 bakteriyemi ) 3. Gastrointestinal diyagnostik ve tedavi edici girişimler; gram negatif bakteriler için

PowerPoint Presentation:

4. Genitoüriner diyagnostik ve tedavi edici işlemler (mesaneye kateter yerleştirme, sistoskopi, prostatektomi, peripartum enfeksiyon bulunanlarda vajinal goğum) 5. Hiperalimantasyon 6. Yanıklar 7. Prostetik kalp kapakları 8. Narkotik tutkunluğu olanlarda; esas olarak sağ kalp endokarditi, st. aereus, pseudomonas aeruginosa, p. cepacia ve serratia marcescense bağlı gelişir.

PowerPoint Presentation:

Predispozan Hastalıklar : Romatizmal Kalp Hastalıkları ( RKH ) : Geçen 30 yıl içerisinde RKH’nin görülme sıklığının azalması nedeniyle infektif endokardit için RKH’nın önemi azalmıştır. İnfektif endokarditli hastaların yalnız % 40 –70’inde RKH ile karsılaşılmaktadır. 2. Kongenital Kalp Hastalıkları : Ventriküler septal defekt (VSD), Fallot tetralojisi, patent ductus arteriosus (PDA), aorta koarktasyonu pulmoner darlık ve biküspid aorta infektif endokardit ile birlikte en sık görülen durumlardır. Secundum tip atriyal septal defekt (ASD), hafif bir risk taşır.

PowerPoint Presentation:

3. Mitral regürjitasyonuyla birlikte olan mitral valv prolapsus sendromu ( MVP ) 4. İdiyopatik hipertrofik subaortik stenoz ( IHSS ) 5. Dejeneratif ve / veya kalsifik aort kapak hastalıkları ( AD veya AR ) 6. Prostetik kapak replasmanı 7. Miyokard infarktüsü

PowerPoint Presentation:

Fizyopatoloji : Vejetasyonlar; bakteri, fibrin, trombosit, lökosit ve eritrosit artıklarından ibarettir. Endokarditin patogenezi çeşitli durumların gelişmesini gerektirir ; Endokardiyal yüzey harabiyeti Hasar yerinde trombus formasyonu Dolaşıma bakterinin girmesi Hasarlı endokard yüzeyine bakterini yapışması

PowerPoint Presentation:

Vasküler endotel Mukoz membranlar veya Travma diğer kolonize dokular Metabolik değişiklikler Travma Türbülans Geçici bakteriyemi Trombosit fibrin birikimi IV ilaç kullanımı IV kateterler Bakteriyel olmayan Bakteriyemi trombotik endokardit Yapışma Kolonizasyon Bakteri Fibrin birikimi Trombosit kümeleşmesi Nötrofiller Matür enfekte vejetasyon

PowerPoint Presentation:

Vejetasyonlar genellikle düşük kan basıncı olan tarafta gelişir (aortik yetersizliğinde aort kapağının ventriküler yüzeyinde ve mitral yetersizliğinde atriyal tarafta). İnfektif endokardit, primer olarak kalbin sol yanını tutar. Bununla birlikte İV ilaç bağımlılarında kalbin sağ tarafı (%50), özellikle triküspit kapak tutulumu sıktır (% 45-55). Bu hastalarda sol taraf tutulumu %40’dır. Vejetasyonlar, komşu intrakardiyak yapılara yayılarak çeşitli komplikasyonlara (papiller kas rüptürü, aort kapağı ring absesi, iletim bozuklukları ve kardiyak tamponad) sebep olurlar.

PowerPoint Presentation:

Protez kapak yoksa İE’de abse nadir bir olaydır. Aktif prostetik kapak infeksiyonundan ölen hastaların çoğunda abse bulunmuştur . Klinik Bulgular İE’nin klinik ve laboratuvar bulgularını 3 grup altında toplamak mümkündür. Bunlar; Sistemik infeksiyon bulguları İntravasküler lezyon bulguları İnfeksiyon immünolojik reaksiyon bulguları

PowerPoint Presentation:

İnfektif endokarditin major klinik özellikleri Özellik Hikaye Fizik muayene Tetkikler Sistemik Ateş, üşüme, terleme, Ateş, kilo kaybı asteni, Anemi, lökositozis Enfeksiyon kırıklık, halsizlik, letarji splenomegali, solukluk eritrosit sedimantas katılık, delirium, baş ağrısı yon hız artışı, pozi- iştahsızlık, kilo kaybı, sırt tif kan kültürü, ağrısı, artralji, miyalji anormal BOS bul- Giriş yolu: orofarinks, cilt guları alt üriner sistemi ilaç tut- kunluğu, nozokomial bak- teriyemi

PowerPoint Presentation:

Özellik Hikaye Fizik muayene Tetkikler İntravasküler Nefes darlığı, üfürümler, KY bulgular, İdrarda kan, göğüs lezyon göğüs ağrısı, peteşiler, Roth lekeleri, röntgenogramı, eko fokal zayıflık Osler nodülleri, Janeway arteriografi, karaci- inme, karın lezyonları, Splinter hemoroji, ğer dalak taraması, ağrısı, soğuk inme, mikotik anevrizma, beyin ve akciğer ta- ve ağrılı ekstremite ve visseral iskemi raması, bilgisayarlı ekstremite veya infarktüs tomografi, histoloji, emboli kültürü İmmünolojik Artralji, Artrit, üremi bulguları, Hematüri, proteinüri reaksiyonlar miyalji, vasküler fenomenler, silendirüri, üremi, tenosinovitis parmak çomaklaşması asidoz, RF ve gamma globulin artışı, kompleman azalması, serumda immün kompleksler, antistafilokok antikor

PowerPoint Presentation:

İnfektif endokarditli hastalarda semptom ve bulguların (%) sıklığı Semptomlar % Bulgular % Ateş 80-85 Ateş 80-90 Üşüme 40-75 Kalp üfürümleri 80-85 Terleme 25 Değişen veya yeni üfürüm 10-40 İştahsızlık 25-55 Sistemik emboli 20-40 Kilo kaybı 25-35 Splenomegali 15-50 Kırıklık 25-40 Çomaklaşma 10-20 Öksürük 25 Osler nodülleri 7-10 İnme 15-20 Splinter hemoraji 5-15 Baş ağrısı 15-40 Janeway lezyonları 6-10 Miyalji / artralji 15-30 Roth lekeleri 4-10 Sırt ağrısı 7-10 (retinal lezyonlar) Konfüzyon 10-20

PowerPoint Presentation:

Laboratuvar Bulguları 1. Hematolojik bulgular ; normokrom normositik anemi (% 75-80), eritrosit sedimantasyon hızında artış (%90), lökositoz, trombositopeni ve serum gama globumin seviyesinde artış. 2. İdrar tetkiki : İdrar tetkiki genellikle normaldir fakat böbrek komplikasyonu gelişen hastalarda mikroskopik veya makroskopik hematüri, proteinüri veya eritrosit silindirleri görülebilir.

PowerPoint Presentation:

3. Kan Kültürü : Daha önceden antibiyotik tedavisi almayan hastaların % 90-98’inde sorumlu mikroorganizma izole edilebilir. Eğer antimikrobik tedaviye başlanmışsa, kan kültürü alınmadan 3-7gün önce bu tedavi kesilmelidir. Kültürler aerobik ve anaerobik özellikle bakteriodes ve anaerobik streptokoklar için, serolojik testler ise Brucella, Candida, Cryptococcus, Coxiella veya Chlamydia düşünülen hastalarda değerlidir.

PowerPoint Presentation:

4. EKG : Seri EKG alınması, akut infektif endokarditte (ör: stafilokok infeksiyonu) yardımcı olabilir. Çünkü septal bir abse gelişerek önemli iletim bozukluklarına sebep olabilir. 5. Teleradyografi : Göğüs rontgeni, temeldeki kalp hastalığına ait bulguları ve gelişebilen çeşitli komplikasyonları; KKY, pulmoner emboli, pulmoner infarktüs, pnömoni,ve akciğer absesini gösterebilir.

PowerPoint Presentation:

6. Ekokardiyografi : 2 boyutlu eko ile; vejetasyonlar 5 mm’nin altında ise % 80, 10 mm’nin altında ise % 25 oranında görülmeyebilir. Transözefajial eko, infektif endokarditte vejetasyonların teşhisi ve hastaların takibinde daha üstün ve hayati öneme sahiptir.

PowerPoint Presentation:

İnfektif endokardit için tanı kriterleri Major Kriterler 1. Pozitif kan kültürü a-) İki ayrı kan kültüründe tipik olarak İE sebep olan mikroorganizmanın üretilmesi : S. viridans, S. Bovis veya HACEK grubu primer enfeksiyon odağının yokluğunda, edinsel S. aereus veya enterekoklar b-) Dirençli pozitif kan kültürlerinden İE düşündüren mikroorganizmaların üretilmesi > 12 saat arayla alınmış en az iki pozitif kan kültürü veya 3 kültürün tamamı veya 4 veya daha fazla kültürün çoğunda, ayrı alınmış kan kültürleri (ilk ve son kültür arasında en az 1 saat olacak) 2. Endokardiyal tutulumun delili a-) İnfektif endokardit için pozitif ekokardiogramı İmplante materyallerde, regürjitan akım yolunda, kapak üzerinde veya kapağın destek dokularında hareketli kardiyak kitle Abse veya Prostetik kapağın yeni parsiyel ayrışması b-) Yeni kapak regürjitasyonu (önceki üfürümde değişme veya kötüleşme)

PowerPoint Presentation:

B . Minör Kriterler 1. IV ilaç kullanımı veya predispozan kalp hastalığı bulunması 2. Ateş  38 C 3. Vasküler fenomen : arterial emboli, septik pulmoner infarktüs, mikotik anevrizma, intrakranial kanama, splinter hemoraji, Janeway lezyonları 4. İmmünolojik fenomen : glomerulonefrit, Roth lekeleri, Osler nodülleri, RF 5. Mikrobiyolojik deliller : İE düşündüren mikroorganizma ile aktif enfeksiyonun, serolojik delili veya major kriterleri karşılamayan ancak pozitif kan kültürü 6. Ekokardiyogram : Major kriterleri karşılamayan, fakat düşündüren bulgular

PowerPoint Presentation:

Dikkatli hikaye ve fizik muayene Bazal laboratuvar çalışmalarının yapılması Hemodinamik olarak kararlı Hemodinamik olarak kararsız Akut prezentasyon Subakut prezentasyon Subakut prezentasyon Hemodinamik olarak kararlı Subakut prezentasyon 3 Kan kültürü Eko Ampirik antibiyotik tedavi başlaması Tipik organizma için 48-72 saatte Kültürleri pozitif kültürler negatif Ekokardiyografi Tedaviye başlanması Kan kültürleri tekrarı kardiyoloji ve enfeksiyon kalp-damar cerrahi, hastalık- 72-120 saat kültürler ları ile acil konsültasyon negatif kalırsa enfeksiyon hastalıkları ile konsültasyon

PowerPoint Presentation:

Ayırıcı Tanı Nedeni bilinmeyen ateşin en sık sebepleri olan infeksiyon, neoplasm ve konnektif doku hastalıkları (sırasıyla % 40, % 20 ve % 20 ) ekarte edilmelidir. Teşhisindeki en büyük güçlük kan kültürü negatif olduğunda gelişir. Kan kültürleri optimal alınarak çalışılmalıdır. Sorun olan olgularda iki boyutlu eko veya transözefajial eko ile vejetasyonlar görülerek tanı koyulabilir.

PowerPoint Presentation:

Kültür negatif endokarditlerin tanısı için ipuçları Epidemiyolojik ipuçları Endemik bölgelere seyahat : Coxiella burnetti, Brucel spp. Hayvanlara veya ürünleri ile temas : (C. Burnetti, Chlmydia psittaci, Brucella spp, Bartonella henselea) Fungal endokardit için risk faktörleri Demografik funguslar için endomik alanlara seyahat İntravenöz ilaç kullanımı : funguslar, corynebacterium spp. Evsizler, kronik alkolizm, HIV : Bartonella spp. Temelde immün yetersizliği olan konak : Listeria spp, Corynebacterium spp, Legionella spp. Kötü diş bakımı – HACEK grubu, besin olarak değişen streptococci.

PowerPoint Presentation:

Ekokardiyografik ipuçları Büyük vejetasyonlar : HACEK grubu, funguslar ,chlamydia spp. Klinik ipuçları Periodental hastalık, nutrisyonel yetersizlik : streptococcus, HACEK grubu Altta yatan neoplaziler : (Atriyal miksoma, adenokarsinom, lenfoma,rabdomiyosarkoma, karsinod tümür) : Non infektif dışı endokardit

PowerPoint Presentation:

Altta yatan otoimmün hastalıklar (romatizmal kalp hastalığı, SLE) : Libman-Sacks endokarditi, antifosfolipid sendromu, PAN, behçet hastalığı, noninfektif endokardit Postvalvüler operasyon : (Noninfeksiyöz proçesler; (Trombüs, sütürler, diğer postvalvüler cerrahi değişme) Noninfektif endokarditle ilişkili çeşitli durumlar (Eosinofilik kalp hastalığı, korda tendinea rüptürü, miksomatöz dejenerasyon )

PowerPoint Presentation:

Komplikasyonlar Kardiyak Komplikasyonlar KKY en sık ve ciddi komplikasyonudur ve en sık görülen ölüm nedenidir. Miyokard absesi, perikardit, kalp tamponadı ve miyokard infarktüsü sonucu olabilir. 2. Ekstrakardiyak Komplikasyonlar Renal; Renal infarktüs, glomerulonefrit (fokal veya difüz), böbrek absesi, kortikal nekroz ve böbrek yetersizliği

PowerPoint Presentation:

Nörolojik; serebrovasküler hastalık en sık görülen nörolojik komplikasyonudur. Toksik sendromlar (baş ağrısı, uykusuzluk ve vertigo), psikiyatrik (konfüzyon, psikoz, nöroz ve disoryantasyon) ve spinal kord ile periferik sinir tutulumu Dalak; infarktüs, abse, rüptür Mikotik anevrizmalar Pulmoner; emboli

PowerPoint Presentation:

Tedavi Genel Prensipler Erken teşhis ve tedavisine hemen başlanılması oldukça önemlidir. Endokardit klinik olarak değerlendirildikten sonra, kan kültürü uygun şekilde alınmalıdır. Bundan sonra ampirik antimikrobiyal tedavi hemen başlanmalı ve kan kültürü sonuçları alınana kadar devam edilmelidir.

PowerPoint Presentation:

Antimikrobiyal ajanların seçimi; Bakterisidal olmalı, Yeterli doz ve sürede verilmeli (4-6 hafta) Parenteral uygulanmalı (intravenöz) Uzayan tedavi esnasında toksik yan etkileri takip edilmeli Gerektiğinde hemen kesilebilmeli Tedavinin başarılı olabilmesi için 8 defa veya daha fazla dilüe edilmiş hasta serumunun bakterileri öldürebilmesi gerekir. Yani ilacın serum konsantrasyonu, bakteriyi invitro yok edebilecek ilaç konsantrasyonunun en az 4 katını sağlayacak dozlarda antibiyotik verilmelidir.

PowerPoint Presentation:

c. Antikoagülan tedavinin embolilerin gelişmesini önlemede faydalı olabileceği belirtilmişse de, bunu destekleyen önemli bulgular yoktur ve bu yaklaşım şiddetli intraserebral hemorajiye sebep olabilir. d. Cerrahi tedavi diğer bir tedavi girişimidir. İnfektif endokardit mortalitesini azaltmıştır. 2. Spesifik Tedavi Steptokoksik endokardit Penisilin G 10-20 milyon/Ü/G, İV her 4-6 saatte bir dozlara bölünerek, 4-6 hafta boyunca verilir.

PowerPoint Presentation:

Penisilin G 10-20 milyon/Ü/G, İV, 4-6 saatte bir dozlara ayırarak ve yanında Gentamicin 1 mg/kg İV veya İM her 8 saatte bir dozlara ayırarak veya streptomycin 0.5 gr İM. 12 saatte bir 2 hafta boyunca verilir. 3. Penisilin allerjisi olan hastalarda ceftriaxone 2 gr/G İV 4 hafta boyunca verilir. Eğer penisilin yanında sefalosporinlere de allerjisi varsa vancomycin 30 mg/kg İV 2 veya 4 bölünmüş dozlarda 4 hafta boyunca uygulanır. Serum seviyesi izlenmiyorsa günlük total doz 2 gr’ı geçmemelidir.

PowerPoint Presentation:

d. Fungal endokardit Amphotericin B 1-1.5 mg/kg/gün İV veya flucytosine 150 mg/kg/G, oral ve 4 dozda verilir. Kültür-negatif endokardit Penisilin G 20-30 milyon/Ü/G her 4 saatte bir ve ilaveten Gentamicin 1 mg/kg her 8 saatte bir İV veya İM. Prostetik kapak endokardit Etyolojik ajana göre; sinerjik 2 ilaç 6-8 hafta süreyle veya erken cerrahi girişimle (reoperasyon) kombine edilerek tedavi edilmelidir (operasyon mortalitesi yaklaşık % 20).

PowerPoint Presentation:

İE Cerrahi Endikasyonları Endikasyonlar (optimal sonuç için kardiyak cerrahi gereklidir) : Kapak disfonksiyonuna bağlı orta - ileri derecede KKY Kararsız prostetik kapak Optimal antimikrobiyal tedaviye rağmen dirençli bakteriyemi Etkili bakterisidal tedavi yokluğu Fungal endokardit Optimal antimikrobiyal tedaviden sonra PVE nüksü Kültür negatif PVE’de dirençli, açıklanamayan ateş (=10 gün) Staph aures ile prostetik kapak endokarditi

PowerPoint Presentation:

İE cerrahi endikasyonları (devamı) Röletif Endikasyonlar ( Daima gerekli olmasa da kalp cerrahisi düşünülmelidir ) Enfeksiyonun kapak çevresine yayılımı (miyokard, septum veya annulus absesi, intrakardiyak fistül) Aort ve mitral kapakta kötü cevaplı staph aureus endokarditi Optimal antimikrobiyal tedavi sonrası nativ kapak endokarditinin nüksü ( > 10 mm büyük) aşırı hareketli vejetasyon Kültür negatif NVE’de 10 günden uzun süreli sebebi açıklanamayan, dirençli ateş Gram (-) basiller veya antibiyotiklere dirençli enterokoklara bağlı endokardit

PowerPoint Presentation:

g. Aşağıdaki durumlarda cerrahi tedavi düşünülmelidir İnfektif endokarditli hastalarda operasyon kararı ve zamanının, özellikle prostetik kalp kapağı bulunan ve gram negatif endokardit belirlenmiş çoğu hastada hayati önemi vardır. Kapak disfonksiyonu ile ilişkili refrakter sol veya sağ kalp yetersizliğinin ortaya çıkması veya kötüleşmesi. Yeni çalışmalar KY gelişen nativ kapak endokarditlerinin yüksek mortalite ile seyrettiğini ve erken cerrahi girişimle önemli oranda iyileşme sağlandığını göstermiştir.

PowerPoint Presentation:

Hastanın hemodinamik durumunun kötüleşmesi ile birlikte olan aort veya mitral yetersizliğinin ani ortaya çıkışı veya kötüleşmesi Prostetik kapak endokarditi olan hastalarda; infeksiyon kontrol altına alındıktan sonra operasyon önerilmektedir. Çünkü yalnız antibiyotik tedavisi ile uzun süreli tedavi sağlama şansı zayıftır (unstabl protez durumunda) Fungal; özellikle prostetik kapak endokarditi medikal tedavi ile hiç iyileşmez ve erken cerrahi girişim gerektirir.

PowerPoint Presentation:

Gram negatif infeksiyonlar; antibiyotiklerle tam tedavi olamazlar Rezistan organizma veya reküran infeksiyon (persistan bakteriyemi) Kalp yetersizliği veya kapak disfonksiyonunun (paravalvüler kaçak veya obstruksiyon) gelişmesi Fungal endokardit veya mikotik anevrizmalarda; efektif bakterisidal antibiyotik yoktur. İnfeksiyonun miyokardiyal veya perivalvüler abse oluşturacak şekilde yayılması

PowerPoint Presentation:

Vital organlara multipl embolik epizodlar; özellikle eko ile geniş vejetasyonlar belirlenirse Yalnız veya kombine kullanılmış antibiyotiklere rezistan olduğu bilinen mikroorganizmalar ile gelişen İE’de, özellikle klinik durum 7-10 günlük tedaviye rağmen kötüleşirse Sol taraf gram negatif endolarditli hastaların çoğunda antibiyotiklerle tamamen iyileşme nadirdir. İnfeksiyon kontrol altına alınınca cerrahi girişim gerekebilir

PowerPoint Presentation:

Brucella veya Q fewer (Coxiella) gibi nadir organizmaları eradike etmek güçtür, tedavinin 3. haftasından sonra cevap vermediği görülmektedir. Yeterli medikal tedavinin 6. Haftasından sonra relaps olursa. Diğerleri; sinus Valsalva anevrizması, septal abseler (AV blokun derecesini arttırır), kapak ring abseleri, tekrarlayan arteriyel septik emboliler (embolizasyon, Osler nodülleri, üfürümlerde değişiklik ve yeterli medikal tedavi seyrinde veya tedavi ile kür sağlandiğında gelişebilir). Sağ taraf endokarditler; % 70-100 pulmoner emboli insidası ile birliktedir.

PowerPoint Presentation:

Prognoz Antibiyotik tedavisi görmemiş olgularda hemen hemen % 100 olan mortalite oranı, yeni kuşak antibiyotiklerin kombine kullanılması ile subakut olgularda % 10 ile % 20’e, akut formlarda % 20-30’a düşürülebilmiştir. Prognoz; infekte mikroorganizmanın tipine ve antibiyotiklere hassasiyetine, tutulan kapağa, komplikasyonların varlığına ve hastanın yaşına, suni kapakların varlığına ve tedaviye başlamadan önce geçen gecikmeye bağlıdır. İlaca duyarlı S.viridans infeksiyonunda mortalite oranı % 10’dur.

PowerPoint Presentation:

Kötü prognozun göstergeleri şu şekilde sıralanabilir; İleri yaş (60 yaşın üzeri, gençlere göre mortalite 2-3 kat yüksektir) Aort veya prostetik kapağın tutulması Stafilokok, gram negatif bakteriler ve fungusların neden olduğu infektif endokardit Önemli komplikasyonların bulunması

PowerPoint Presentation:

Düşkün bırakan hastalıklar (diyabetes mellitus veya karaciğer sırozu gibi) Gecikmiş teşhis ve tedavi 7. Kardiyak cerrahi gerektiren endikasyon veya rölatif endikasyon 8. Nörolojik komplikasyonlar 9. Arteriyel embolik olay 10. Serebral veya periferik mikotik anevrizma

PowerPoint Presentation:

İE’DE PROFİLAKSİ İE ile ilişkili kardiyak olaylar için proflaksi önerilen durumlar A. Yüksek Riskli Kategori Bioprostetik veya homogreft kapakları içeren prostetik kalp kapakları Geçirilmiş bakteriyel endokardit Kompleks siyanotik konjenital kalp hastalıkları (tek ventrikül, büyük arter transpozisyonu, Fallot tetrolojisi) Cerrahi olarak koyulmuş sistemik pulmoner şsntlar veya kanallar B. Orta Riskli Kategori Yüksek / düşük risk grubuna girmeyen diğer kardiyak anomaliler Kazanılmış kapak disfonksiyonu Hipertrofik kardiyomiyopati Kapak yetersizliği ve/veya kalınlaşmış yaprakcıklarla birlikte MVP

PowerPoint Presentation:

İnfektif endokardit (İE) proflaksisi önerilmeyen durumlar İhmal edilebilir risk kategorisi (genel populasyonla aynı risk) İzole sekundum ASD Cerrahi olarak tamir edilmiş ASD, VSD, PDA (6 aydan daha uzun süre geçmiş olan) Geçirilmiş koroner arter by-pass greft cerrahi Kapak yetersizliği olmayan MVP Kapak yetersizliği bulunmayan geçirilmiş Kawasaki hastalığı Fizyolojik, fonksiyonel veya masum üfürümler Kapak disfonksiyonu bulunmayan geçirilmiş romatizmal ateş İntrakardiyak veya epikardiyal kardiyak pacemakerler ve implante defibrilatörler

PowerPoint Presentation:

Sıklıkla bakteriyemiye yol açan ve endokardit profilaksisi önerilen işlemler Diş çekimi Plak temizliği ve dişeti ameliyatları gibi periodontal girişimler; diş implantasyonları; kök-kanal tedavisi gibi apeksi geçen endodontal cerrahi uygulamalar; intraligamater lokal anestetik injeksiyonları; genel olarak diş ve dişetine müdahale sırasında kanama beklenen bütün durumlar Tonsillektomi ve/veya adenoidektomi Solunum yolları mukozalarında kanamaya yol açacak tüm cerrahi girişimler Rijid bronkoskop ile bronkoskopi Özefagus varislerinin skleroterapisi; özefagus striktürlerinin dilatasyonu; lazer uygulamaları Safra yollarında obstrüksiyon varlığında endoskopik retrograd kolanjiyografi Safra yolları cerrahisi; barsak cerrahisi; ürogenital cerrahi ve prostat ameliyatları; prostat biyopsisi, transuretral rezeksiyon, uretra dilatasyonu; sistoskopi

PowerPoint Presentation:

Bakteriyemi sıklığı düşük olan ve kesin profilaksi indikasyonu olmayan durumlar Diş dolgusu; lokal anestezi uygulanması; endodontik kanal tedavisi; geçici dolgular; post-op dikiş alınması, takılıp çıkarılan ortodontik ve protodontik cihazların yerleştirilmesi; oral radyografi çekilmesi; süt dişlerinin dökülmesi Endotrakeal intübasyon Fleksibl bronkoskop ile bronkoskopi+ biyopsi Timpanostomi tüpü koyulması Transözofajiyal ekokardiyografi Gastrointestinal endoskopi ve kolonoskopi+biyopsi Karaçiğer vb. Organ ve doku biyopsisi, polipektomi, sfinkterotomi Vajinal doğum ve vajinal histerektomi, sezeryan doğum Bakteriüri yoksa mesaneye sonda koyulması; infeksiyon bulgusu yoksa serviks dilatasyonu ve küretaj; medikal abortus; sterilizasyon işlemleri; rahimiçi araç koyulması veya çıkarılması Kalp kateterizasyonu; balon antiyoplasti; ” pacemaker ”, implante edilebilir defibrilatör veya koroner stent uygulaması Sünnet CABG

PowerPoint Presentation:

Gastrointestinal ve genitoüriner sistem girişimlerinde İE için rejimler Başlama Antibiyotik Rejim Yüksek riskli grupta Ampicilin + gentamin Ampisilin 2 gr IV/IM + gentamicin 1.5 mg/kg prosedürün ilk 30 dakikası içerisinde verilir, 6 saat sonra ampisilin 1 gr IM/IV, amoxicillin 1 gr,oral verilir Yüksek riskli ve Vancomycin+gentamin Vancomycin, 1 gr/IV 1-2 saatte in- penisiline allerjik füzyon + gentamycin 1.5 mg/kg, hastalar IV/IM olarak işlemden 30 dakika önce verilir. Doz tekrarı önerilmez Orta riskli grup Amoxicillin veya Amoxicillin 2 gr, oral, işlemden 1 Ampicillin saat önce veya Ampicillin 2 gr, IV/IM 30 dakika önce Orta riskli penisiline Vancomycin Prosedürün ilk 30 dakikasında ta- allerjik hastalar mamlanacak şekilde Vancomycin 1 gr /IV,1-2 saatte infüzyon

PowerPoint Presentation:

Oral, respiratuar veya özefajinal girişimlerde erişkin İE proflaksi rejimi Başlama Antibiyotik Rejim Standart Amoxilin Prosedürden 1 saat önce 2 gr,oral Oral alamıyorsa Ampisilin İşlemden 30 dk önce 2 gr IV veya IM Penisiline allerjik Clindamycin İşlemden 1 saat önce 600 mg, oral hastalar veya 30 dk önce IV Cephalexin İşlemden 1 saat önce 2 gr, oral Cefazolin İşlemden 30 dk önce 1 gr, IV veya IM Cefadroxil İşlemden 1 saat önce 2 gr / oral Clarithromycin İşlemden 1 saat önce 500 mg, oral