4-koroner kalp hastalıkları

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

4-koroner kalp hastalıkları

Comments

Presentation Transcript

KORONER KALP HASTALIKLARI:

KORONER KALP HASTALIKLARI Doç.Dr.Alper ONBAŞILI

: Koroner Arterlerin Anatomisi:

: Koroner Arterlerin Anatomisi *SOL ANA KORONER ARTER(LMCA) *SOL ÖN İNEN DAL(LAD) *CİRCUMFLEX ARTER(CFX) *SAĞ KORONER ARTER(RCA)

ANATOMİ:

ANATOMİ * İnsanların %85-90’ında RCA dominanttır.Yani posterior descendig ve AV nod dalı RCA’dan çıkar,her 2 ventrikülün inferior bölgesini ve ventriküler septumun arka kısmını besler. * %10-15 hastada CFX dominanttır. *Miyokarda esas kan sunumunu sol koroner arter sağlamaktadır.

ATHEROSKLEROZ::

ATHEROSKLEROZ: *Atheroskleroz,muskuler arterlerin yavaş seyreden progressif bir hastalığıdır.En sık yerleştiği arterler koroner ve serebral arterler olup,miyokard ve serebral infarktüs(stroke) gibi komplikasyonlara yol açar. *Çok yaygın olan patolojik sonuçları yüzyıllardır tanınıyor olsada patogenezi çok geniş oranda bilinmemektedir.

PowerPoint Presentation:

Musküler arterlerin duvarı 3 tabakaya ayrılır: *İNTİMA *MEDİA *ADVENTİSYA

Atherosklerozun Öncü Lezyonları :

Atherosklerozun Öncü Lezyonları *Yağlı çizgiler(fatty streak) *Fibröz plak

PowerPoint Presentation:

fibröz kalınlaşma Köpük hücreleri hücre dışı lipid birikintileri Düz adalede kalınlaşma Tip I (Başlangıç) Tip IV (Ateroma) Tip V (Fibroateroma) Tip VI (Komplike Lezyon Tip III (Preateroma) Tip II (Yağlı iz) hücre dışı lipid birikimi Trombus Fissur ve hematom

PowerPoint Presentation:

*Fibröz plak, atherosklerozun en önemli patolojik lezyonudur ve hastalıkta görülen klinik bulgularında kaynağıdır. *Fibröz plaklar, vasküler yapı boyunca homojen olarak dağılmazlar. Abdominal aortada en sık olarak bulunurlar. Bunu koroner arterler, popliteal arterler, descending torasik aorta, internal karotid arter ve beynin willis kavşağını yapan arterler izler.

Fibröz Plakların Komplikasyonları:

Fibröz Plakların Komplikasyonları *1.Fibröz plak kalsifikasyonu *2.Trombüs oluşumu *3.Plak hemorajisi *4.Anevrizma

RİSK FAKTÖRLERİ:

RİSK FAKTÖRLERİ

Epidemiyolojik Risk Faktörleri::

Epidemiyolojik Risk Faktörleri: Revesible Risk Faktörleri: *Sigara içilmesi *Hipertansiyon *Hiperkolesterolemi *Fiziksel inaktivite *Obesite *Oral kontraseptif kullanımı *Alkol tüketimi

İrrevesible Risk Faktörleri:

İrrevesible Risk Faktörleri *İleri yaş *Erkek cinsiyet *Ailede erken yaşta(<55 yaş) KAH hikaysi olması *Diabetes mellitus *Kişilik yapısı (A Tipi)

KORONER KALP HASTALIKLARININ KLİNİK ŞEKİLLERİ:

KORONER KALP HASTALIKLARININ KLİNİK ŞEKİLLERİ 1)Asemptomatik koroner arter hastalığı (sessiz iskemi) 2)Ani ölüm 3)Stabl anjina pektoris 4)Unstabl anjina pektoris 5)Akut miyokard infarktüsü 6)Kalp yetmezliği 7)Kalp aritmileri veya AV ileti defektleri

PowerPoint Presentation:

Hipoksi ve anoksi: Yeterli perfüzyona rağmen oksijen sunumunda azalma olması yada oksijen sunumu olmaması durumudur. İskemi: Azalmış perfüzyon sonucunda metabolitlerin yeterli şekilde uzaklaştırılamaması ve dokunun oksijensiz kalması durumudur.

Anjina Pektoris:

Anjina Pektoris Kalbin O2 ihtiyacı, kan sunumunu geçtiği zaman geçici myokard iskemisi ile oluşur. Miyokard O2 sunumu ile talebi arasındaki dengesizlikten kaynaklanır. Myokard hipoksisi ve metabolik artıkların birikmesi,koroner arterlerle birlikte seyreden sempatik sinirleri uyarır.Bunlar üst servikal sempatik ganglionlara iletilir,C8-T4 spinal sinirlerle spinal korda girdikten sonra,talamusa kadar ulaşır.

Myokardiyal İskemi Nedenleri:

Myokardiyal İskemi Nedenleri 1)Koroner arterlerden O2 sunumunun sınırlanması: a)Damarsal faktörler: Atherosklerotik daralma, emosyonel durum, soğuk yada sigaraya bağlı refleks daralma b)Kan faktörleri: An emi, hipoksi, polisitemi (viskozitede artış) c)Dolaşım sistemi faktörleri:Aritmi,kanama gibi nedenlerden dolayı kan basıncında düşme; aort darlığı yada yetersizliği nedeniyle koroner arterlere kan akımında ve koroner doluş basıncında azalma

Myokardiyal İskemi Nedenleri:

Myokardiyal İskemi Nedenleri 2)Artmış kardiyak output : a)Fizyolojik faktörler: Egzersiz,ajitasyon,ağır bir yemekten sonra sindirimsel ve metabolik faaliyet b)Patolojik faktörler (yüksek output durumları):Anemi,tirotoksikoz, arteriovenöz fistül, feokromasitoma.

Myokardiyal İskemi Nedenleri:

Myokardiyal İskemi Nedenleri 3)Miyokardın O2 ihtiyacını artıran durumlar : Aort darlığı, yetersizliği, hipertansiyon gibi kalbin iş yükünü artıran durumlar;tirotoksikoz yada katekolamin sekresyonunda artış( feokromasitoma, ağır stress, hipoglisemi gibi) sonucu O2 tüketiminde artış. 4)Koroner arter spazmına segonder miyokardiyal O2 sunumunda azalma (koroner spazm): Variant anjina= prizmantal anjina.

SESSİZ İSKEMİ :

SESSİZ İSKEMİ Miyokardiyal iskeminin objektif bulguları var iken, iskemik kalp hastalığını gösteren herhangi bir semptom olmaması durumuna sessiz iskemi denir. Sessiz iskeminin 3 tipi vardır.

Sessiz iskemi tipleri::

Sessiz iskemi tipleri: TİP 1 :Ciddi koroner arter hastalığı ve pozitif efor testi olduğu halde herhangi bir kardiyak semptomu olmayan kişiler bu gruba girer.Daha az görülen bu gruptaki hastalar bazan miyokard infarktüsü sırasında bile ağrı duymazlar. TİP 2: Miyokard infarktüsü geçirmiş ve sonrasında spontan veya egzersiz testi ile ağrısız iskemi bulguları gösteren hastalar. TİP 3: Genellikle stabl,unstabl veya prizmantal anjina gibi bilinen şekillerde anjinası olan hastalarda saptanan ve daha sık görülen sessiz iskemi epizodlarıdır.Bu hastalarda ağrılı seyreden iskemik atakların yanında ağrısız seyreden sessiz iskemi ataklarıda görülebilmektedir.

Mekanizması::

Mekanizması: 3 mekanizma ileri sürülmektedir 1)Nöral ileti yollarında bozukluk olması (nöropati). 2)Semptom oluşturacak derecede iskemi oluşturmaması. 3)Ağrı eşiğinin yükselmesi.

Tedavi:

Tedavi Sessiz iskemi tedavisinde semptomatik iskemi tedavisindeki temel prensipler geçerlidir. Medikal tedavide B-blokerler, kalsiyum kanal blokerleri ve nitratlar kullanılır. Amaç semptomatik ve sessiz tüm iskemik yükü ortadan kaldırmaktır.

STABİL ANJİNA PEKTORİS:

STABİL ANJİNA PEKTORİS Anjina pektoris teşhisi esas olarak hikayeye dayanır ve çok subjektiftir. *Anjina genellikle egzersizle gelişir ve istirahatte yatışır. Anjina oluşması için gerekli egzersizin derecesi vardır ve bu durum günden güne değisebilir. Sabahları anjina eşiği daha düşüktür.

STABİL ANJİNA PEKTORİS:

STABİL ANJİNA PEKTORİS *Hastalar genellikle anjinayı ağrı olarak değil, göğüste yanma, sıkışma, baskı hissi, huzursuzluk veya hazımsızlık olarak tanımlarlar. *Hastaların %80-90’ı rahatsızlığı, göğüste sternum sol tarafında veya arkasında hissederler. En sık sol omuz ve sol kola yayılır. Kolun iç yüzü, dirsek, ön kol, bilek veya 4. ve 5.parmaklara yayılır. Çeneye, sırta ve epigastrik alana yayılabilir. Eğer ağrının yeri parmakla tek nokta şeklinde gösterilebiliyorsa bu anjina değildir.

STABİL ANJİNA PEKTORİS:

STABİL ANJİNA PEKTORİS *Anjina kısa sürelidir. Genellikle 1 dakikadan uzun, 3 dakikadan kısa sürelidir. Ağır yemekten sonra gelişen ataklar 15 -20 dk sürebilir . *Sublingual isordil alınması ataklar yatıştırır veya süresini kısaltır. Profilaktik alınması anjinayı önler veya daha fazla egzersiz yapılmasını sağlar.

Teşhis:

Teşhis Çeşitli durumlar anjina pektorisi taklit edebilir: *Psikojenik göğüs ağrısı (Da costa sendromu) * Hiatus hernisi ve reflü özofajit *Özofagus spazmı *Göğüs ağrısının nörolojik ve müsküler sebepleri *Göğüs duvarı ağrısı

PowerPoint Presentation:

* Perikardit *Diğerleri: Peptik ülser, fonksiyonel gastrointestinal hastalık, pulmoner hipertansiyon, spontan pnomotoraks, pulmoner emboli, aort diseksiyonu, hipertrofik kardiyomyopati, miyokardit, aort kapak hastalıkları ve sağ ventrikül hipertrofisi anjinaya benzer ağrı oluşturabilir.

Diyagnostik Testler:

Diyagnostik Testler 1)EKG 2)Teleradyografi 3)Egzersiz Testi 4)Miyokard talyum sintigrafisi 5)Ekokardiyografi 6)Ambulatuvar EKG İzlemesi(HOLTER) 7)Koroner Anjiografi

TEDAVİ:

TEDAVİ A)Akut atakların tedavisi: Sublingual nitrogliserin en seçkin ilaçtır,1-2 dk içinde etkisini gösterir. B)Sonraki atakların önlenmesi: 1-Presipitan faktörler belirlenmeli, tedavi edilmeli ve mümkünse engel olunmalıdır. 2-Anjinayı presipite edecek olan herhangi bir aktiviteden 5 dk önce sublingual nitrat verilmelidir.

TEDAVİ:

TEDAVİ 3-Uzun etkili nitratlar 4-B-blokerler 5-Ca Antagonistleri 6-Kombinasyon tedavisi 7-Düşük doz aspirin (100-325 mg) 8-Revaskülerizasyon

UNSTABLE ANJİNA PEKTORİS(UAP):

UNSTABLE ANJİNA PEKTORİS (UAP) Akut MI’nın EKG ve enzim değişiklikleri olmaksızın; 1)Daha önce var olan stabl, exersiz anjinasının, daha sık , daha uzun, daha şiddetli hale gelmesi (kreşendo anjina) 2) Yeni başlangıçlı(genellikle 1 ay içinde) ve hafif exersizle ortaya çıkan anjina 3)İstirahatte ortaya çıkan anjina olması durumlarına unstabl anjina denmektedir.

Unstable Anjina Sınıflaması:

Unstable Anjina Sınıflaması A)Şiddet: Klas I:Yeni başlangıçlı, ciddi veya akselere anjina.Ancak son iki ayda istirahat anjinası yok. Klas II:İstirahat anjinası.Subakut;son 1 ayda bir yada birkaç istirahat anjinası atağı olan ancak son 48 saatte istirahat anjinası yok Klas III :İstirahat anjinası.Akut;son 48 saat içinde istirahat anjinası atakları

Unstable Anjina Sınıflaması:

Unstable Anjina Sınıflaması B)Klinik Durum: Klas A:sekonder unstable anjina Klas B:Primer unstabl anjina Klas C:Post MI anjina(MI dan sonra 2 hafta içinde olan)

Unstable Anjina Sınıflaması:

Unstable Anjina Sınıflaması C)Tedavi Durumu: 1:Tedavi yok yada minimal tedavi almakta iken ortaya çıkan UAP 2:Standart kronik stabl anjina pektoris tedavisi sırasında ortaya çıkan UAP 3:Maksimal tolere edilen dozda 3 kategori ilaçla yada İV nitrogliserin tedavisi altında ortaya çıkan UAP

PATOGENEZ:

PATOGENEZ UAP’de genellikle atheromatöz plağın rüptürü ile başlayan olaylar sonucu gelişen subtotal tıkayıcı koroner tromboz belirlenir. Semptomatik hastaların çoğunda plak ülserasyonu, plak içine kanama veya tromboz ile karakterize kompleks koroner darlığı belirlenir. Komplet tıkanma ile infarktüse ilerleyebilir veya reendotelizasyon ile iyileşerek stabl bir hale gelebilir.

Akut Koroner Sendromların patogenezi: Trombositlerin rolü:

A kut K oron er Sendromların patogenezi : T rombositlerin rolü Plaque Fissure or Rupture Trombosit Aggregation Trombosit Activation Trombosit Adhesion Thrombotic Occlusion

PowerPoint Presentation:

T ROMBÜS FORMASYONU ve A K S UA P N on- QMI Q -MI P lak Hasarı / Yırtılması / Er ezyonu Tromb ü s Forma syonu Non-ST-Segment Elevation Acute Coronary Syndrome (ACS) ST-Segment Elevation Acute Coronary Syndrome (ACS) Eski Terminolo ji: Yeni Terminolo ji :

PowerPoint Presentation:

UAP ’li hastaların çoğunda ağrı esnasında EKG değişiklikleri görülür. Bunlar ST segment depresyonu,T dalga düzleşmesi veya inversiyonu, bazanda ST segment elevasyonu şeklinde olabilir. Teşhisi,semptomlarına bağlı olarak klinik ile konur ve diagnostik yöntemler ile desteklenir.

PowerPoint Presentation:

Uzamış göğüs ağrısı durumlarında (>30 dk), UAP ve non-Q MI daha sonra, kalp enzim değişiklikleri ile ayrılabilir. UAP’de MI ve ölüm riski yüksektir.Yeni çalışmalarda, 3 ay içinde Mİ insidansının %10-20 ve mortalite oranının %4-10 olduğu görülmüştür.

TEDAVİ::

TEDAVİ: A)Nitrogliserin:1.basamak ilaçlardır. B)B-Blokerler C)Ca Antagonistleri D)Antikoagülasyon,antitrombositer tedavi E) İntraaortik Balon Pompası F)Revaskülerizasyon

TEDAVİ ÖZET :

TEDAVİ ÖZET İnisiyal TEDAVİ 1.Koron er yoğun bakıma yatırılır. 2.Nitrogliserin infizyonu 3.heparinizasyon 4.B-Bloker,diltiazem veya verapamil 5.Aspirin verilir. 6.Tedavi ile hasta stabl hale geldikten sonra koroner anjiografi 7. Maksimal tedaviye rağmen devam ederse İABP ve acil koroner anji ografi Sonraki Tedavi Medikal(ilaç) tedavisi, PTCA veya CABG operasyonu.

PRİZMANTAL (VARİANT) ANJİNA PEKTORİS:

PRİZMANTAL (VARİANT) ANJİNA PEKTORİS Genel presipitan faktörler bulunmaksızın oluşan,göğüs ağrısı ve ST segment elevasyonu ile karakterize klinik bir semptomdur. Koroner arter spazmı nedeniyle oluştuğu saptanmıştır. Genellikle <. 50 yaş kadınlarda ortaya çıkar ve sabah uykudan uyandıktan sonra oluşması karakteristiktir.

PowerPoint Presentation:

Sağ koroner arteri tutma eğilimindedir. Sabit stenotik lezyon olmayabilir veya anjiografide lezyon saptanabilir. Göğüs ağrısı ile birlikte ST segment elevasyonu atagı ile gelen hastalarda,fiks stenotik lezyon bulunup bulunmadığını belirlemek için koroner anjiografi yapılmalıdır.

PowerPoint Presentation:

Anjina atakları nitratlar veya Ca antagonistlerine iyi cevap verir ve her 2 ilçta profilaktik olarak etkilidir.B-blokerler koroner vasospazmı alevlendirebilir bu nedenle variant anjinada kullanılmazlar.

authorStream Live Help