kalp ve damar yaralanmaları

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

kalp ve damar yaralanmaları

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

KALP ve BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI Yard.Doç.Dr.M.İsmail Badak

TARİHÇESİ:

TARİHÇESİ İlk yazılı kayıtlar MÖ.3000 yılına dayanır. Cappelen 1896’da ilk sol ventrikül yaralanmasına dikiş atmıştır. Duval 1897’de median sternotomi insizyonunu tarif etmiştir. 1954’de Gibbon tarafından kalp-akciğer pompasının kullanımı ile yeni bir dönem açılmıştır.

Göğüs travmaları tüm travmaların dörtte birini oluşturur. :

Göğüs travmaları tüm travmaların dörtte birini oluşturur. Travma nedeniyle ölümler 3 grupta toplanır. Hemen olay anında ölüm ( %50 ).Beyin-kalp,büyük arterler,yüksek spinal kord yaralanmaları ya da hava yolu obstrüksiyonu Kaza sonrası 1-6 saat içinde gelişir.Tüm ölümlerin 1/3 dür.(Epidural-subdural hemoraji, hemotoraks, visseral yaralanma) Travma sonrası 10gün-2 hafta arasında gelişir. Sepsis, multiorgan yetmezliği.

PowerPoint Presentation:

Bütün toraks yaralanmaları lethal olarak değerlendirilmelidir. Önce havayolu açılmalı, kanama varsa (eksternal) kontrol edilmelidir, İV sıvı replasmanı yapılmalıdır.

PENETRAN KARDİYAK YARALANMALAR:

PENETRAN KARDİYAK YARALANMALAR Kesici-delici alet, ateşli silah, iatrojenik vb. İnsidansı tam bilinmemektedir. Vakaların yaklaşık yarısı olay yerinde kaybedilir. Hastalar masif hemoraji ve hipovolemik şokla kaybedilir.

PowerPoint Presentation:

Miyokardiyal Laserasyon Perforasyon Septal Perforasyon İnfarkt Koroner arteriyel Laserasyon Ayrılma Valv rüptürü Tamponad Hemotoraks Asendan aorta

PENETRAN YARALANMALRIN LOKALİZASYONLARI:

PENETRAN YARALANMALRIN LOKALİZASYONLARI

PowerPoint Presentation:

Künt göğüs travmalı hastalarda x- ray de geniş mediasten kalp ve büyük damar yaralanmalarını düşündürür. Penetre yaralanmalarda masif hemotoraks büyük vasküler yaralanmaların işaretidir.

KLİNİK:

KLİNİK Hastanın kliniği yaralanmanın derecesine, hastanın transport koşullarına, hemodinami verilerine göre değişir. Kan volümünün %40-50 akut kaybı kardiyak arreste neden olur. BECK triadı: hipotansiyon, venöz hipertansiyon, kalp seslerinin derinden gelmesi

TANI:

TANI Hastaya yapılacak ancak hastanın hemodinamisi uygun olduğu sürece yapılabilir. Dış bakıda yara yeri görülebilir. Bilinci kapalı hastalarda şüphelenmek tanı koymada yardımcıdır. Kardiyak ultrason ve EKO tanıda kullanılır. Subksifoid eksplorasyon, videotorakoskopi yardımcı metodlardır.

TEDAVİ:

TEDAVİ Cerrahidir. Hemodinamisi uygun olmayan, masif hemorajisi olan vakalar derhal acil serviste torakotomi yapılmalıdır. Klinik olarak stabil olanlara ileri tetkikler yapılabilir. Perikardiyosentez tampone olan olgularda yapılabilir. Ancak kanamayı arttırabilir!

CERRAHİ TEDAVİ:

CERRAHİ TEDAVİ

CERRAHİ TEDAVİ:

CERRAHİ TEDAVİ

KÜNT KARDİYAK YARALANMALAR:

KÜNT KARDİYAK YARALANMALAR Sıklıkla trafik kazası, iş kazası vb Şüphelenmek tanıda yardımcıdır. EKO yeterli olmazsa MRI yapılır. Künt toraks travmalarının çoğunda kardiyak yaralanma eşlik eder. Kalp vertebra ve travmaya neden olan yüzey arasına sıkışarak hasar görür

MYOKARD HASARI OLUŞMASI:

MYOKARD HASARI OLUŞMASI

KÜNT KARDİYAK YARALANMALAR:

KÜNT KARDİYAK YARALANMALAR Künt travmalar sonucu intrakardiyak yapılarda etkilenebilir. Semilunar ve atrioventriküler kapaklar, interatriyal ve ventriküler septumlar, papilller adaleler, kordalar ve intraperikardiyal büyük damarlar hasar görebilir. Künt toraks travması sonucu papiller kas rüptürü oluşması nadirdir. Travmanın şiddeti, etki yaptığı trase boyunca kardiyak yapılarda hasar oluşturur. Kardiyak valv yaralanması olduğu zaman ençok aort sonra mitral ve trikuspid kapak etkilenir. Mitral kapak rüptürü ve perikard yırtığı birlikteliği oldukça sık görülür. Valv ve subvalvular aparat diyastol sonu ve sistolün erken evresinde yaralanmaya çok uygun bir durumda bulunur. Artan intratorasik basıncın ventrikül boşluğu üzerine etkisiyle papiller kasın başı veya kordalarda kopma olabilir. Cerrahi mitral yetmezlik varsa opere edilir.

KÜNT KARDİYAK YARALANMA:

KÜNT KARDİYAK YARALANMA Künt travma sonrası perikardiyal rüptür nadirdir fakat tanınmaması halinde yüksek mortalite ile sonuçlanır. Kardiyak herniasyon oluşumuna neden olur. Sıklıkla diyafragmatik ve plevral yüzde oluşur. Diyafragmatik perikardda lezyon oluşması sonucu karın içi organların perikard boşluğuna girmesiyle kalbe bası yaparak hemodinami bozulur ve kardiyak şok gelişebilir.

TANI:

TANI Bilinci kapalı hastalarda şüphelenmek tanıyı koymada yardımcıdır. Kardiyak USG veya EKO ile konur. Perikardiyal lavaj yapılabilir. Sıklıkla kot ve sternum fraktürü, diğer iç organ yaralanmaları eşlik eder.

TEDAVİ:

TEDAVİ Myokard kontüzyonu oluşan hastalarda sıklıkla oluşan komplikasyonlar aritmi, ventrikül rüptürü ve sol kalp yetmezliğidir. Tedavi bu komplikasyonların ve sıklıkla multipl travmanın etkilerini kapsar. Tamponad gelişen ve aktif kanaması olmayan olgularda perikard boşluğunun drene edilmesi gerekir. PERİKARDİYOSENTEZ! Tamponad gelişmeyen kontüze olgularda, hastalar hemodinamik takibe alınırlar. hipotansiyon sıvı replasmanına cevap vermiyorsa pozitif inotropik ajanlar (dopamin, dobutamin) verilmeli, yanıt alınamayan olgularda intraaortik balon desteği uygulanmalıdır. Bu tür hastalar hemodinamik stabilite sağlanana kadar monitörize edilmeli, stabil olduktan sonra servis koşullarında takip edilmelidir (15 GÜN)

BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI:

BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI AORT YARALANMALARI: Künt travmaya bağlı asendan aort rüptürleri desendan aort rüptürlerine göre tedavi oranları daha azdır. Rüptürden tamponada ve kronik anevrizma oluşumuna kadar farklı klinik tablo oluşturabilir

PowerPoint Presentation:

Büyük damarların künt yaralanmaları: Künt travmaya sekonder torasik aorta yaralanmasıdır. Eğer tam kat aort yırtılırsa ( %85 ) ex olur.Geriye kalan %15 vaka da mediastinal plevra ve adventisya sağlam olursa hastaneye yetişebilir.

PowerPoint Presentation:

Aortada yırtık %90-95 istmus bölgesinde görülür. İkinci sıklıkla assendan aortada görülür. Anulusun hemen üstündedir. %95 hemen ölüm görülür.

PowerPoint Presentation:

Travmatik aort yırtıklarında tanı önce şüphelenmek ile başlar.Patognomonik bulgular olmayabilir. Semptomları Göğüs ağrısı, dispne ( %75 sternum fraktürü ) Mediastinal kitle nedeniyle stridor, wheezing, disfaji, ses kısıklığı , süperior vena kava sendromu 1/ 3 vakada abdominal yaralanma % 50 pulmoner, kardiyak kontüzyon %50 ciddi kafa yaralanması vb. vardır.

PowerPoint Presentation:

Tanı yöntemlerinde angiografi, BT, TEE, MRI kullanılabilir. Angiografi altın standarttır.

PowerPoint Presentation:

Kontrastlı BT tecrübeli radyologlarca ve uygun yapılırsa yardımcı olur.Pozitif BT kriterleri; Aorta yakın mediastinal hematom Yalancı anevrizma Düzensiz aortik kontur Ayrılmış aortik lümen İntimal flep

PowerPoint Presentation:

Aortik yaralanmaların çoğu Acil Cerrahi müdahale gerektirir. Ama hastanın diğer problemleri, aort patolojisinin durumuna göre cerrahi bir müddet ertelenen olgular da vardır.

Kan basıncı ve kalp atım hızı kontrol edilmelidir.:

Kan basıncı ve kalp atım hızı kontrol edilmelidir. TA 110-80 altında, mean basınç ise 60-70 olacak şekilde İV vazodilatatörler: Na Nitroprussid Beta bloker Analzejik ve sedatifler

Cerrahi için 4 grup hasta bekleyebilir.:

Cerrahi için 4 grup hasta bekleyebilir. Ciddi kafa travması Sepsis Geniş yanıklı hastalar Sağ AC kontüzyonu olan hastalar

PowerPoint Presentation:

Desendan aorta yaralanmalarında tamirde aorta femoral bypass kullanılarak cerrahi uygulanabilir. En önemli komplikasyonu nörolojik hasardır. (spinal kord hasarı, parapleji %4-20) Diğer koruyucu yöntemler kullanılabilir. Klemp süresi 30dk.’ nın altında ise klemple yapılabilir. Yaralanan bölgeye greft replase edilir.

AORT YARALANMASI:

AORT YARALANMASI

PowerPoint Presentation:

Arkustan çıkan büyük damarların yaralanmalarında sıklıkla innominate arter yaralanır. Diğer dallar daha nadir yaralanır. X-Ray de mediastinal genişleme ve trakeal deviasyon gözlenir.

PowerPoint Presentation:

İnnominate artere median sternotomi Sol karotis proksimali Sol subklaviyan artere sol torokotomi Yerine göre greft veya primer tamir uygulanabilir.

PowerPoint Presentation:

Büyük damarların penetre yaralanmaları; Tanısı daha kolaydır. Eksternal, internal veya her iki tip hemoraji gelişebilir.

PowerPoint Presentation:

Toraks dışı aort yaralanmaları Aorta ve proksimal innominate arter künt travmaya bağlı en çok yaralanan arter iken, penetre yaralanmalar daha çok periferik damarlarda gözlenir. Bunlar Karotis arteri ve dalları Subklaviyen arter ve dalları Juguler, subklaviyen ven İnnominate ven ve Süperior vena kava

PowerPoint Presentation:

Kalbin penetre yaralanmalarında Tamponad gelişebilir. Tamponad boşaltılmalı, yaralanan yer tamir edilmelidir.Penetre yaralanmalarda en sık; Sağ ventrikül Sol ventrikül Sağ atrium Sol atrium yaralanması gözlenir.

authorStream Live Help