10-Kalp Glikozidleri

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Kalp Glikozidleri ve Kalp Yetmezliğine Karşı Kullanılan Diğer İlaçlar:

Kalp Glikozidleri ve Kalp Yetmezliğine Karşı Kullanılan Diğer İlaçlar

PowerPoint Presentation:

1) Kalp glikozidleri ( dijitaller): Digitalis (dijital) türü bitkiler başta olmak üzere belirli bitkilerden elde edilen glikozidlerdir. Moleküllerinde bir steroid halka sisteminden oluşan aglikon (veya genin) kısmı ve kısa zincirli bir karbonhidrat kısmı bulunur.

PowerPoint Presentation:

Bitkide, ilave olarak glukoz ve asetik asid içeren glikozid prekürsorü seklinde bulunurlar. Halen baş lı ca iki glikozid kullanılır. Digitalis purpurea elde edilen dijitoksin ve diğeri D.lanata yaprakla rı ndan elde edilen digoksin'dir. Uvabain ( strofantin G) adlı çabuk ve k ı sa etkili glikozid günümüzde pek kullanılmaz.

PowerPoint Presentation:

Kalp glikozidlerinin konjestif kalp yetmezliğini düzeltmeleri esas olarak direkt pozitif inotrop etkilerine dayanır. Bu etkiyi yaparken, kalbin oksijen tüketimini pek artırmadıklarından kalbin verimini (kalbin yaptığı iş/tüketilen oksijen oranını) artırırlar. Bu etkiyi in vitro calışan kalpte de yaparlar.

PowerPoint Presentation:

Etkinin hücresel temeli, glikozidlerin myokard hücrelerinde Na + , K + -ATPaz (sodyum pompasını) inhibe ederek, hücre içi Na + düzeyini yükseltmeleri ve buna sekonder olarak hücre içinde Na + - Ca ++ değiştokuşunu stimule ederek hücre içi serbest Ca ++ düzeyini artırmalarıdır.

PowerPoint Presentation:

Bu olay myokard kontraksiyonlarını güçlendirir. Adıgeçen pompa elektrojenik nitelikte olduğundan (pompa 3 Na + atılmasına karşılık 2 K + 'u hücreye sokar) hücreyi hiperpolarize eder. Bu nedenle dijital, myokard, Purkinje lifi ve diğer eksitabl kalp hücrelerinde kısmi depolarizasyon yapar.

PowerPoint Presentation:

Kardiyak Glikozidlerin Etki Mekanizması

PowerPoint Presentation:

Dijital, kalp üzerinde vagal (parasempatik) tonusu arttırarak negatif kronotrop ve negatif dromotrop etki de yapar. Bu etkilerde dijiitalin direkt etkisinin de katkısı vardır. Purkinje lifinde, myokard içinde ve AV düğümde iletim hızını azaltırlar. Purkinje lifinde otomatizmayı (otomatisiteyi) artırırlar, sinüs düğümünde ise deprese ederler. Ventrikülde refrakter periyodu kısaltırlar. Bu temel etkileri nedeniyle aşırı dozda, ventrikül fibrilasyonu yapabilirler.

PowerPoint Presentation:

Aşırı dozda santral etkileriyle kalp üzerindeki sempatoadrenal tonusu artırmala rı da bu olaya yardım eder. AV düğüm ve atriyumda refrakter periyodu uzatırlar. Otomatizmay ı artırmalarının ilk belirtisi ektopik atışlar ve bigeminidir. Yüksek dozda ventrikül otomatizmasının aşırı artması ventrikül fibrilasyonuna katkıda bulunur.

PowerPoint Presentation:

Hücrede K + ’un azalması ve Ca ++ 'un artması (hipokalemi ve hiperkalsemi durumlarında olduğu gibi), bu olayları teşvik eder. EKG'de başlıca etkileri : - P-R uzaması, - R epolarizasyonun bozulmasına bağlı olarak T dalgası - ST segmentinin deprese edilmesi ve - Yüksek dozda çeşitli aritmilerdir.

PowerPoint Presentation:

Doku hipoksisine bağlı refleks sempatoadrenal stimülasyonu ortadan kaldırırlar; böylece yükselmiş olan kalp atış hızını düşürürler ve vazodilatasyon yaparlar (halbuki direkt etkileri vazokonstriksiyon şeklindedir).

PowerPoint Presentation:

Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda, kalp debisini artırarak doku perfüzyonunu ve renal kan akımı azalmasını düzeltirler; renin-anjiotensin-aldosteron ekseni üzerindeki stimülasyonu kaldırırlar veya azaltırlar ödemi çözerler ve diüretik etki yaparlar.

PowerPoint Presentation:

Dijitoksin, lipofilik bir ilaçtır; gastrointestinal kanalda tama yakın derecede absorbe edilir ve karaciğerde metabolize edilerek elimine edilir. Yarılanma ömrü çok uzundur (7 gün). (oral, parenteral) Digoksin, daha az lipofiliktir, gastrointestinal kanaldan % 60-80 absorbe edilir ve tablet şeklindeki müstahzarlar biyoyararlanım sorunu gösterebilir. ( oral, parenteral “i.m.”)

PowerPoint Presentation:

Böbreklerden glomerüler filtrasyon suretiyle elimine edilir; yarılanma ömrü 30 saat kadardır. Böbrek yetmezliğinde digoksin dozunun yetmezliğin derecesi ile orantılı bir şekilde düşürülmesi gerekir.

PowerPoint Presentation:

Kalp glikozidlerinin yarılanma ömürlerinin uzun olması nedeniyle ilaca başladıktan sonra etkin plazma plato konsantrasyonuna geç ulaşılır. (örneğin digoksin ile yaklaşık 120 saatte). Çoğu zaman etkinin çabuk başlaması gerektiğinden ilaç önce yükleme dozunda ve sonra günde elimine edilene eşit idame dozunda verilir. Dijitoksin'in yükleme dozu 1.2 mg ve digoksininki 1.25 mgdır. İdame dozları sırasıyla 0.1 ve 0.25 mg'dir.

PowerPoint Presentation:

Hipokalemi ve hiperkalsemi dijitale duyarlılığı ve toksisiteyi artırırlar. Dijitaller kalbin sistolik fonksiyonunun bozulmasına bağlı düşük debili konjestif kalp yetmezliğinin tedavisinde yararlıdırlar. (hipertansiyona veya aorta kapakçık darlığına bağlı olan gibi). Yüksek debili yetmezlikte kullanılmazlar.

PowerPoint Presentation:

Yetmezlik olsun veya olmasın atriyum flatter ve fibrilasyonunda kullanılırlar; burada atriyumdan ventriküle uyarı geçişini azaltarak kalbin (ventrikülün) atış sayısını düşürmek suretiyle terapötik etki yaparlar.

PowerPoint Presentation:

Kalp ile ile ilgili yan tesirleri doza bağımlı olarak bigeminiden ventrikül fibrilasyonuna kadar giden ventriküler aritmiler ve AV bloktur. Zehirlenmede ölüm nedeni ventrikül fibrilasyonudur.

PowerPoint Presentation:

Kalp-dışı organlara etkileri nedeniyle bulantı ve kusma yaparlar (CTZ stimulasyonuna bağlı), görmenin netliğini azaltırlar ve renk görmeyi bozarlar, konfüzyon, deliryum, noraljik ağrı, parestezi, yorgunluk ve nadiren konvülsiyon gibi santral yan tesirler yaparlar.

PowerPoint Presentation:

Dijital zehirlenmesinde: -İlaç kesilir, -EKG izlenerek ağızdan veya IV potasyum klorür solüsyonu verilir, -Antiaritmik olarak i.v. lidokain veya fenitoin verilir. -Varsa digoksine-özgü Fab segmentleri (antikor) preparatı injekte edilir.

PowerPoint Presentation:

2) Diüretik ilaçlar Dijital ile birlikte veya tek başlarına kullanılırlar. Kalp yetmezlikli hastadaki su ve tuz retansiyonu ve ona bağlı ödemi düzeltirler. Tiazidler ve furosemid ve benzerlerinin hipokalemi yapıcı etkisi, bunlar dijitalle birlikte veriliyorsa dijital toksisitesini arttırmamak için, ağızdan potasyum preparatı vererek veya bu diüretikleri potasyum tutucu diüretikle (amilorid gibi) vererek önlenilmelidir.

PowerPoint Presentation:

3) Vazodilator ilaçlar: Kalbin pre- ve postşarjını azaltan organik nitratlar, kalsiyum antagonistleri, prazosin ve diğer alfa-blökörler, hidralazin, dopamin ve dobutamin konjestif yetmezlik tedavisinde, (özellikle akut durumlarda) kullanılabilirler.

PowerPoint Presentation:

4) Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri: Dolaşım ve dokularda anjiyotensin düzeyini azaltmalarına bağlı vazodilatör etkileri ve aldosteron düzeyini düşürmelerine ve renal kan akımını arttırmalarına bağlı diüretik etkileri nedeniyle konjestif kalp yetmezliği tedavisinde yararlı olurlar.

PowerPoint Presentation:

5) Dijital-dışı inotropik ilaçlar: Çeşitli mekanizmalarla kalpte pozitif inotrop etki yapan amrinon (fosfodiesterazı inhibe ederek myokard hücresinde sAMP düzeyini arttırır), dobutamin ve ksamoterol (ikisi de kalpte Beta -1 reseptörleri selektif olarak aktive eder) kalp yetmezliği tedavisinde kısıtlı ölçüde (özellikle akut durumlarda) kullanılabilirler. Dobutamin sadece i.v. infüzyonla verilir, ağızdan verilemez.

authorStream Live Help