perikardit

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

perikardit

Comments

Presentation Transcript

PERİKARDİTLER:

PERİKARDİTLER Yrd.Doç.Dr.S.Ayvaz Aydoğdu

PERİKARDİT :

PERİKARDİT Perikard Perikard aralığı Komşu dokuların enflamasyonu

PERİKARDİTE YOL AÇAN NEDENLER-I:

PERİKARDİTE YOL AÇAN NEDENLER-I Enfeksiyonlar Viral( Coxackie A-B, echo, adeno, kabakulak, suçiçeği, hepatit B, EMN) Bakteriyel (S.aureus, H.influenza, N.meningitidis, S.pneumonia...) Tüberküloz Fungal (Candida..) Paraziter (Toksoplazma, amebiazis..)

PERİKARDİTE YOL AÇAN NEDENLER-II:

PERİKARDİTE YOL AÇAN NEDENLER-II Kollajen doku hastalıkları J.Romatoid artrit Akut romatizmal ateş Sistemik lupus eritematosus Sarkoidoz.. Hematoloji-onkoloji Malignite (Lösemi, lenfoma, nöroblastoma..) Radyoterapi sonrası

PERİKARDİTE YOL AÇAN NEDENLER-III:

PERİKARDİTE YOL AÇAN NEDENLER-III Metabolik endokrin Üremi Hipotroidi Şiloperikardiyum Diğer Travma Postperikardiyektomi Aort disseksiyonu İdiopatik FMF İlaçlar:Penisilin, izoniazid, doxorubisin, difenilhidantoin...

PATOFİZYOLOJİ:

PATOFİZYOLOJİ Normalde perikard aralığında 10-15 ml sıvı var Perikarditlerde 1000 cc’ye kadar birikim olabilir Kardiak atım azalır ŞOK

PATOFİZYOLOJİ:

PATOFİZYOLOJİ Perikardit nedeni ile diyastolde yeterince dolum olmaz Kardiak debi düşer Taşikardi Diyastol sonu volümü artırmak için venöz basınç artar Refleks vazokonstriksiyon Yukarıdaki dengeleme mekanizmaları yitirilirse kalp tamponadı gelişir.

PATOFİZYOLOJİ:

PATOFİZYOLOJİ Seröz Fibrinöz Pürülan Hemorajik

KLİNİK:

KLİNİK Prekordiyal ağrı Sol omuz ve sırta yayılır Yatınca artar, öne eğilince azalır Öksürük Dispne Ateş Etyolojiye yönelik diğer sistem bulguları

FİZİK BAKI:

FİZİK BAKI Kalp sesleri güçlükle işitilir Perikardiyal frotman Patognomonik (Sternum solunda öne doğru eğilince en çok duyulur) Sıvı miktarı arttıkça azalır Taşikardi Boyun ven dolgunluğu Nabız basıncı daralmıştır Pulsus paradoksus Soluk alışta sistolik arter basıncı düşer 10-20 mmHg şüpheli.20 mmHg’nın üstü tamponadı gösterir

LABORATUVAR:

LABORATUVAR EKG TELE EKO KAN Hemogram ESR Kültür PERİKARD sıvısının incelenmesi

TELEKARDİYOGRAFİ:

TELEKARDİYOGRAFİ Kalp çadır görünümünde Toplanan sıvının fazlalığı ile orantılı Normal sınırlarda Konstrüktif perikarditte kalsifikasyonlar

ELEKTROKARDİYOGRAFİ:

ELEKTROKARDİYOGRAFİ QRS voltajı düşüktür Sıvının miyokardda yaptığı basınç nedeni ile ST yükselir Perikard inflamasyonu ilerlerse T düzleşir ve haftalarca negatif kalır Elektriksel alternans Bazen normal EKG

EKOKARDİYOGRAFİ:

EKOKARDİYOGRAFİ Perikardiyal sıvıyı ve progresonu göstermede hassas bir yöntem Ön ve arka effüzyon gösterilebilir Kardiak tamponad gösterilebilir (Diyastolde sağ atrium veya sağ ventrikül duvarında çökme olur)

AYIRICI TANI:

AYIRICI TANI Viral ve akut benign perikardit Pürülan perikardit Akut romatizmal ateş Jüvenil kronik artrit Üremi Neoplastik hastalık Post perikardiyotomi sendromu

VİRAL PERİKARDİT:

VİRAL PERİKARDİT Koksaki B Adenovirüs İnfluenza Ekovirüs Hasta toksik değil Sıvı seröz 2-4 haftada spontan iyileşme Bir kısmı uzar ve sık yineler Nonsteroid antienflamatuar Steroid

PÜRÜLAN PERİKARDİT:

PÜRÜLAN PERİKARDİT S. Auerus H. İnfluenza N. Meningitidis Pnömokokus Streptokoklar Gr(-) mikroorganizmalar Ampiyem osteomiyelit sırasında hematojen yolla Sıvı; Hücre 50.000/mm3 Pr 2,5gr/dl üzerinde Glikoz 40 mg/dl altında Etken üretilir Etkene yönelik tedavi İV yolla 4-6 hafta

TÜBERKÜLOZ PERİKARDİTİ:

TÜBERKÜLOZ PERİKARDİTİ Genellikle lenf nodlarının direkt yayılımı ile ortaya çıkar Sıklıkla parankimal bir akciğer hastalığı yoktur Hastalık bundan başka uzak bir odaktan hematojen yayılımla da meydana gelir Günümüzde antitüberküloz tedavi ile daha az görülmektedir.

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ:

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ Pankarditin bir komponenti Akut valvulit ile birliktedir Steroide yanıt alınır Kardiak tamponad nadir

JUVENİL ROMATOİD ARTRİT:

JUVENİL ROMATOİD ARTRİT Ender görülür Bazen artrit bulgularından aylar, yıllar önce olabilir SLE ile ayırıcı tanısı güçlük yaratabilir Tedavi steroid veya salisilatlarla yapılır

ÜREMİ:

ÜREMİ Üremik perikardit şiddetli kronik böbrek yetmezliğinde metabolik anomalilere bağlı kimyasal ajanların birikmesi ile oluşur Sıvı yüklenmesiyle ayırıcı tanısının yapılması gerekir Kardik tamponad veya yineleyen hipotansiyon olabilir Hemodiyalizden yanıt alınmazsa perikardiektomi yapılabilir

NEOPLASTİK HASTALIKLAR:

NEOPLASTİK HASTALIKLAR Hodgkin Lenfosarkom Lösemi Neoplastik invazyon sonucu oluşur Ender olarak ilk bulgudur Mediastene radyasyon sonucu da oluşabilir

POSTPERİKARDİOTOMİ SENDROMU:

POSTPERİKARDİOTOMİ SENDROMU Açık kalp ameliyatını izleyen 1-2 hafta içinde % 15 oranında Nonspesifik aşırı duyarlık reaksiyonu Antikardiak antikorlar mevcut Hafif ateş, halsizlik , göğüs ağrısı Asetilsalisilik asid, nonsteroid antienflamatuarlar 1- 3 ay süre ile tedavi Bir yıl içinde ataklar görülebilir

KONSTRÜKTİF PERİKARDİT:

KONSTRÜKTİF PERİKARDİT Genellikle perikarditten yıllar ve aylar sonra Tüberküloz perikarditli hastaların %12-35’inde Viral, bakteriyel, travma, tümör, üremi, radyasyon %50 neden belli değil Boyun venlerinde genişleme, nabız basıncında daralma, kalp seslerinde azalma, hepatomegali, asit Ağır perikardiyal ses Tele’de kalsifikasyon Tedavide perikardiyektomi

authorStream Live Help