ក្បាល- ជើងទំព័រ- Save&Save as

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Center for Foreign Languages and Computer Training Additional Training Agenda of the lesson training How to take header & footer The difference of Save & Save as Preparation student for examination

Slide 2:

The difference of Save & Save as Save : សំរាប់រក្សាបន្ត ចំពោះឯកសារដែលមានឈ្មោះស្រាប់ ចុច Office Button ចុច Save ឬ ចុច Key Clt + S Save : សំរាប់រក្សាបន្ត ចំពោះឯកសារដោយដាក់ឈ្មោះថ្មី។ ចុច Office Button ចុច Save​ as

Slide 3:

How to take header & footer ដើម្បីដាក់ ក្បាលលើ និង ជើងក្រោមទំព័រ ៖ ចុច Insert ចុច Header ជ្រើរើស Style ណាមួយ ( Contrast Odd page) ត្រង់ Type the company name : ដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ឬ អង្គភាព(សាលា) ត្រង់ Type the document title : ដាក់ឈ្មោះសំគាល់ឯកសារ ក​.​ ដាក់ ក្បាលលើ ទំព័រសៀវភៅ

Slide 4:

How to take header & footer ចំណាំ ចំពោះលេខរៀងទំព័រ ហាមលុបលេខចេញ ករណីចង់កែប្រែ បើចង់កែពុម្ពអក្សរ : - Select លើលេខមានស្រាប់ - រួចប្ដូរពុម្ពអក្សរត្រង់ Font បើចង់កែទំហំអក្សរ : - Select លើលេខមានស្រាប់ - រួច ង្កើន ឬ បន្ថយទំហំ ត្រង់ Font size

Slide 5:

How to take header & footer ដើម្បីសែម ( Bolder) ក្បាលលើនៃទំព័រ ដាក់ Cursor ផ្នែកខាងក្រោយនៃលេខទំព័រ ចុច Page Layuot ចុច Page Bolder ចុច Button Bolder ត្រង់ Style ជ្រើសរើសម៉ូត សែម ត្រង់ Preview កំណត់ទីតាំងត្រូវដាក់ រួចចុច OK

Slide 6:

ក​.​ ដាក់ ជើងក្រោម ទំព័រសៀវភៅ How to take header & footer ចុច Insert ចុច Footer ជ្រើរើស Style ណាមួយ ( Exposure) ត្រង់ផ្នែកបញ្ឈរ Chapter : សរសេរឈ្មោះចំណង់ជើងជំពូក ជើងក្រោមផ្នែកខាងឆ្វេង : ដាក់ឈ្មោះអ្នករៀបរៀង ចងក្រង ជើងក្រោមផ្នែកខាងកណ្ដាល : ដាក់សំគាល់ផ្សេងៗទៀត ឬ មិនចាំបាច់ ជើងក្រោមផ្នែកខាងស្ដាំ : ដាក់លេខទូរស័ព្ទ ឬ អ្វីផ្សេងទៀត

Slide 7:

How to take header & footer ចំណាំ ចំពោះលេខរៀងទំព័រ ហាមលុបលេខចេញ ករណីចង់កែប្រែ បើចង់កែពុម្ពអក្សរ : - Select លើលេខមានស្រាប់ - រួចប្ដូរពុម្ពអក្សរត្រង់ Font បើចង់កែទំហំអក្សរ : - Select លើលេខមានស្រាប់ - រួច ង្កើន ឬ បន្ថយទំហំ ត្រង់ Font size

Slide 8:

ដើម្បីសែម ( Bolder) ជើងក្រោមទំព័រ ដាក់ Cursor ផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ ចុច Page Layuot ចុច Page Bolder ចុច Button Bolder ត្រង់ Style ជ្រើសរើសម៉ូត សែម ត្រង់ Preview កំណត់ទីតាំងត្រូវដាក់ រួចចុច OK How to take header & footer

Slide 9:

Preparation student for examination កូដ ផលិតផល បរិមាណ ថ្លៃ១ឯកតា ប្រាក់សរុប ($) ប្រាក់សរុប(៛) ០០១ កៅអី ៥ ៥០ ? ? ០០២ តុ ៨ ២០ ០០៣ ទូ ៥ ៥ ០០៤ កង្ហារ ១០ ៣ ០០៥ វិទ្យុ ៧ ១៥ អត្រាប្ដូរប្រាក់ 1 $=4,000 ៛

Slide 10:

ក្បួនគណនាក្នុង Word 1 - ដាក់ Cursor ត្រង់ទីតាំង Cell ត្រូវគណនា 2 - ចុច Layout 3 - ចុច Formula 4 - ត្រង់ប្រអប់ Formula : ទីតាំងសំរាប់ធ្វើប្រមាណវីធី 6 - ការគណនាចែកជា 2 គឺៈ 5 - ផ្ដើមដោយសញ្ញាស្មើ ( = ) a - ការគណនាប្រើអនុគមន៍ ឬ រូបមន្ដ ទាញអនុគមន៍ពីប្រអប់ Past Function រាល់តំលៃលេខទាំងអស់ត្រូវជំនួសដោយឈ្មោះ Cell ឈ្មោះ Cell ត្រូវផ្ទុកក្នុងសញ្ញារង្វង់ក្រចក បិទ និង បើក “( )”

Slide 11:

ក្បួនគណនាក្នុង Word a - ការគណនាធម្មតា(មិនប្រើអនុគមន៍ ឬ រូបមន្ដ) មានន័យថាៈ ប្រើប្រមាណវិធីសាម័ញ្ញធម្មតា ប្រមាណវិធីបូក ( + ) ប្រមាណវិធីដក ( - ) ប្រមាណវិធីដក ( * ) ប្រមាណវិធីដក ( / ) ចំពោះតំលៃលេខៈ តំលៃលេខដែលឋិតក្នុង Cell ជំនួសដោយឈ្មោះ Cell តំលៃលេខដែលគ្មាន Cell ឋិតនៅ ប្រើតំលៃលេខនោះផ្ទាល់តែម្ដង

Slide 12:

7 - ត្រង់ប្រអប់ Number format : បំពាក់ ឬ បំលែងខ្នាតឲ្យលទ្ធផល បំពាក់ខ្នាតមានន័យថាៈ គ្រាន់តែ Select លើខា្នតដែលគេចង់ទុកស្រាប់ៗ បំលែងខ្នាតមានន័យថាៈ កែច្នៃ ខ្នាតដែលមានស្រាប់ឲ្យទៅជាខ្នាតមួយថ្មីទៀត 8 - ត្រង់ប្រអប់ Past Function : សំរាប់ទាញ អនុគមន៍​ ឬ រូបមន្ត យកទៅប្រើ ពេលការគណនាណាប្រើអនុគមន៍​ ឬ រូបមន្ដ ក្បួនគណនាក្នុង Word

Slide 13:

What is Column, Row, Cell ? Column = ជួរឈរ : កើតឡើងពីបង្គុំ នៃ Cells ផ្តុំពីលើគ្នា តាមជួរឈរ។ Row = ជួរដេក : កើតឡើងពីបង្គុំ នៃ Cells តំរៀបបន្តគ្នា តាមជួរដេក។ Cell : ជាប្រសព្វរវាង Column មួយ និង Row មួយ Table : បង្គុំនៃ រវាង Columns ជាច្រើន ជាមួយនិង Rows ជាច្រើន។ ឬ ជា សំនុំនៃ Cells ជាច្រើនផ្ដុំបញ្ចូលគ្នា។

Slide 14:

Representation of Column, Row & Cell Column = គេតាងលំដាប់រៀងរបស់វា​ជា អក្សរឡាតាំង A, B, C,… ។ Row = គេតាងលំដាប់រៀងរបស់វា​ជា លេខ 1, 2, 3, …..… ។ Cell = ឈ្មោះរបស់ Cell កើតពីប្រសព្វរវាង អក្សរ Colum និង លេខរបស់់ Row .… ។

Slide 15:

Columns Rows Cell Cell Cell Cell Cell Cell Table A B C D E F Rows Columns 1 2 3 4 Cell F4

authorStream Live Help