Webquest

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล สรุป ผู้จัดทำ ออกจากบทเรียน ระบบย่อยอาหาร Webquest

Webquest : ขั้นนำ:

Webquest : ขั้นนำ หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล สรุป ผู้จัดทำ ออกจากบทเรียน วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและในงานอาชีพต่างๆ สิ่งรอบๆตัวของเรานั้นก็ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ โดยวิทยาศาสตร์นั้นสามารถอธิบายและให้เหตุผล ถึงความเป็นไปของสิ่งรอบตัว รวมทั้งอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆได้ แต่วิทยาศาสตร์นั้นมิได้อยู่เพียงแค่รอบๆตัวเราเท่านั้นแต่ยังอยู่ในร่างกายของเราด้วย ในร่างกายของเรานั้นมีระบบร่างกายหลายระบบที่ทำงานร่วมกัน เพื่อความสมดุลและอยู่รอดปลอดภัยของชีวิตเราในแต่ละวัน อย่างแข็งแรงและมีสุขภาพดี ระบบหนึ่งที่น่าสนใจก็คือระบบย่อยอาหาร

Webquest : ภาระงาน:

Webquest : ภาระงาน ภาระการดังนี้ ๑. ให้ท่านศึกษา เรื่อง ระบบย่อยอาหารจากวิดีโอ จาก แหล่งเรียนรู้ที่จัดเตรียม ไว้ ๒. ให้นักเรียนเขียน mindmap เรื่อง Digest system โดยใช้โปรแกรม www.bubbl.us ๓. นำเสนอด้วย Power Ponit ไม่เกิน 15 เฟรมตกแต่ง ให้สวยงาม หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล สรุป ผู้จัดทำ ออกจากบทเรียน

Webquest : กระบวนการ:

Webquest : กระบวนการ หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล สรุป ผู้จัดทำ ภารกิจที่1 ให้นักเรียนศึกษาระบบย่อยอาหารจาก MV และ วิดีโอ ภารกิจที่2 ให้นักเรียนเขียน mindmap เรื่อง Digest system โดยใช้โปรแกรม www.bubbl.us และ upload ภาพ ลงบน Facebook ของนักเรียน แล้ว tag ภาพมาบน facebook ของครู ภารกิจ3 สร้างงานนำเสนอการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม MS Power Point แล้ว Upload ด้วย Authorstream ส่งงานโดยวาง embed code ทาง E-Mail มาที่ [email protected]

Webquest : แหล่งเรียนรู้:

Webquest : แหล่งเรียนรู้ MV เพลง ระบบย่อย วิดีโอ ระบบย่อยอาหาร สร้าง mind map ดู AuthorStream หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล สรุป ผู้จัดทำ ออกจากบทเรียน

Webquest : ประเมินผล:

Webquest : ประเมินผล หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล สรุป ผู้จัดทำ ออกจากบทเรียน ดี ปานกลาง พอใช้ การตกแต่ง ไม่เกิน 15 เฟรม สวยงามเหมาะสม กับเนื้อเรี่องน่าสนใจ มากกว่า 15 เฟรม สวยงามเหมาะสม กับเนื้อเรี่องน่าสนใจ มากกว่า 15 เฟรม ไม่สวยงามเหมาะสม กับเนื้อเรี่องไม่น่าสนใจ เนื้อหา ถูกต้องตรงประเด็น มีแหล่งที่มา น่าเชื่อถือ ถูกต้องตรงประเด็น มีแหล่งที่มาน่าเชื่อถือน้อย ถูกต้องตรงประเด็น ไม่มีแหล่งที่มา ที่น่าเชื่อถือ การนำเสนอ มีน้ำเสียงชัดเจน น่าฟัง สื่อเหมาะสม กับเนื้อหา มีน้ำเสียงไม่ชัดเจน สื่อเหมาะสม กับเนื้อหา มีน้ำเสียงไม่ชัดเจน สื่อไม่เหมาะสมกับเนื้อหา

Webquest : สรุป:

Webquest : สรุป หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล สรุป ผู้จัดทำ ออกจากบทเรียน การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบ 1. รับประทานอาหารให้ครบทุกประเภทในแต่ละมื้อ และรับประทานอาหารแต่พอควร ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป โดยเคี้ยวอาหารให้ละเอียด 2. รับประทานอาหารที่สะอาด และปรุงสุกใหม่ ๆ 3. ไม่รับประทานอาหารพร่ำเพรื่อ จุกจิก และทานให้ตรงเวลา 4. อย่ารีบรับประทานอาหารขณะกำลังเหนื่อย 5. ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสจัดจนเกินไป 6. ถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาและสม่ำเสมอ

Webquest : ผู้จัดทำ:

Webquest : ผู้จัดทำ นายอารยะ หวังอังคณานนท์ 5314650258 สาขา วิทยาศาสตร์ศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน้าแรก ขั้นนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล สรุป ผู้จัดทำ ออกจากบทเรียน

authorStream Live Help