Triet_ly_tuoi_gia_PY_NXPowerLite

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Philosophy for Old Age George Carlin on age102. (Absolutely Brilliant) Triết lý tuổi già IF YOU DON'T READ THIS TO THE VERY END, YOU HAVE LOST A DAY IN YOUR LIFE. AND WHEN YOU HAVE FINISHED, DO AS I AM DOING AND SEND IT ON . N ếu b ạn kh ông đọc tới dòng cuối cùng b ạn sẽ mất đi một ngày trong đời bạn . V à nếu đọc xong , b ạn nhớ làm như tôi và gửi nó đi nhé . He Yan Jan 2010 Chuyển ng ữ : Ngô Huy Văn

Slide 2:

Do you realise that the only time in our lives when we like to get old is when we're kids? If you're less than 10 years old, you're so excited about ageing that you think in fractions. Bạn có nhớ rằng, trong cuộc đời chỉ khi còn là trẻ con chúng ta mới thích trở nên già? Khi chúng ta ít hơn 10 tuổi chúng ta ao ước Có thêm tuổi để chứng tỏ là chúng ta đã lớn.

Slide 3:

'How old are you?' 'I'm four and a half!‘ You're never thirty-six and a half.You're four and a half, going on five! That's the key Cháu mấy tuổi? ‘Cháu bốn tuổi rưỡi !' Bạn chẳng bao giờ nói rằng mình Ba mươi sáu tuổi rưỡi. Bốn Tuổi rưỡi, sắp lên Năm ! Vấn đề là ở chỗ ấy.

Slide 4:

You get into your teens, now they can't hold you back. You jump to the next number, or even a few ahead. Bạn bước vào tuổi teen, bây giờ không ai có thể giữ bạn lại được, bạn sẽ bước sang một tuổi hoặc một vài tuổi nữa cơ đấy.

Slide 5:

'How old are you?' 'I'm gonna be 16!' You could be 13, but hey, you're gonna be 16! And then the greatest day of your life ... You become 21. Even the words sound like a ceremony. YOU BECOME 21... YESSSS!!! - Em bao nhiêu tuổi? - Em sắp sang tuổi mười sáu rồi. - Em chỉ có thể mười ba thôi. Ồ nhưng mà em sắp mười sáu rồi còn gì? Và rồi một ngày kia, ngày tuyệt vời của đời em...Em hai mươi mốt tuổi. Ôi ngôn từ mới xốn xang làm sao. ĐÚNG RỒi, EM ĐÃ 21 TUỔI !!!

Slide 6:

But then you turn 30. Oooohh, what happened there? Makes you sound like bad milk! He TURNED; we had to throw him out. There's no fun now, you're Just a sour-dumpling. What's wrong? What's changed? Nhưng rồi bạn sẽ 30 ... Ồ, điều gì sẽ xảy ra thế này? Nó đã thay đổi rồi, chúng ta phải vứt “nó” đi. Giờ thì chẳng có gì vui cả, bạn chỉ là một cốc sữa chua ! Cái gì không ổn vậy? Cái gì thay đổi thế?

Slide 7:

You BECOME 21, you TURN 30, then you're PUSHING 40.... Whoa! Put on the brakes, it's all slipping away. Before you know it, you REACH 50 and your dreams are gone Bạn đã 21 rồi 30 rồi 40 ... Oa ! Phanh lại đi ! Mọi thứ đều trượt đi nhanh quá ! Trước lúc nhận ra điều đó thì bạn đã 50 rồi và giấc mơ của bạn đã đi qua.

Slide 8:

But wait!!! Y ou MAKE it to 60. You didn't think you would! Nhưng này chờ đã, anh đã sắp 60 rồi ! Anh tròn 60 tuổi rồi. Không ngờ rằng đã thế rồi à !

Slide 9:

So you BECOME 21, TURN 30, PUSH 40, REACH 50 and MAKE it to 60. Thế là bạn đã qua 21 , 30 , 40 , 50 tuổi và rồi tới 60 .

Slide 10:

You've built up so much speed that you HIT 70 After that it's a day-by-day thing; you HIT Thursday, March 03, 2011 ! Bạn đã già nhanh và đã tới tuổi 70 . Rồi cứ ngày lại ngày, đã tới Thursday, March 03, 2011 rồi !

Slide 11:

Yo u get into your 80's and every day is a complete cycle; you HIT lunch; you TURN 4:30 ; you REACH bedtime. And it doesn't end there Into the 90s, you start going backwards; 'I Was JUST 92.‘ Bạn đã 80 và mỗi ngày là một vòng xoay khép kín, bạn ăn trưa; rồi đến 4:30 chiều; Và đến giờ đi ngủ. Điều này sẽ không kết thúc đâu, đến khi 90 Bạn sẽ bắt đầu lẩm cẩm; ‘Bạn đã 92 rồi’.

Slide 12:

Then a strange thing happens. If you make it over 100, you become a little kid again. 'I'm 100 and a half!‘ May you all make it to a healthy 100 and a half!! Thế rồi một việc kỳ lạ xảy ra. Khi bạn vượt qua tuổi 100 bạn sẽ trở lại là một đứa trẻ con. Tôi 100 tuổi ½ (100,5 tuổi) ! Lẽ nào lại có s ức khỏe ở tuổi 100,5 !!

Slide 13:

HOW TO STAY YOUNG Làm thế nào để trẻ lâu? Throw out nonessential numbers. This includes age, weight and height. Let the doctors worry about them. That is why you pay 'them‘ Hãy bỏ qua các con số vô nghĩa ấy đ i . Nó bao gồm cả tuổi tác cân nặng, chiều cao. Để các bác sỹ quan tâm đến chúng. Đấy chính là lý do khiến bạn phải ‘chi tiền’ đấy. 2. Keep only cheerful friends. The grouches pull you down. Hãy chỉ giữ lại những người bạn hoan hỉ. Sự cáu kỉnh sẽ níu bạn lại.

Slide 14:

3. Keep learning. Learn more about the computer, crafts, gardening, whatever... Never let the brain idle. 'An idle mind is the devil's workshop.' And the devil's name is Alzheimer's. Không ngừng học tập Học về máy tính, học nghề, học làm vườn, học tất cả những gì có thể học... Đừng bao giờ để cho đầu óc lười biếng. Một bộ óc lười nhác sẽ là một tổ quỷ. Và cái tổ quỷ ấy có tên là Alzheimer. 4. Enjoy the simple things. Hãy thích thú với những gì đơn giản nhất .

Slide 15:

5. Laugh often, long and loud. Laugh until you gasp for breath. Hãy luôn cười, cười lâu và cười to. Cười tới nghẹt thở. 6. The tears happen. Endure, grieve, and move on. The only person, who is with us our entire life, is ourselves. Be ALIVE while you are alive. Buồn đau, lệ rơi, cam lòng và còn nhiều hơn nữa. Cô đơn như có mình ta trên đời. Hãy sống thực khi ta đang còn tồn tại.

Slide 16:

7 . Surround yourself with what you love , whether it's family, pets, keepsakes, music, plants, hobbies, whatever. Your home is your refuge . Quanh bạn là những gì bạn yêu quý, đó là gia đình, các con vật yêu, các kỷ niệm, âm nhạc, cây cỏ, những niềm say mê và còn nhiều nữa. Ngôi nhà chính là nơi nương náu của bạn. 8.Cherish your health: If it is good, preserve it. If it is i nstable, improve it. If it is beyond what you can improve, get help. Hãy yêu quý sức khoẻ của bạn: Nếu nó tốt, hãy giữ gìn nó. Nếu nó không được khoẻ bạn cố gắng lên, hãy chăm chút nó hơn nữa.

Slide 17:

9. Don't take guilt trips. Take a trip to the mall, even to the next county; to a foreign country but NOT to where the guilt is. Đ ừng bao giờ làm điều gì xấu xa. Hãy đi, đi tới một nơi nào đó, đi ra nước ngoài, nhưng KHÔNG bao giờ tới những nơi sẽ phải hối tiếc. 10. Tell the people that you love them, at every opportunity. Hãy nói với mọi người vào mọi lúc mọi nơi rằng bạn yêu thương họ.

Slide 18:

AND ALWAYS REMEMBER : Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away. VÀ LUÔN LUÔN NHỚ RẰNG: Cuộc sống không tính bằng số lần bạn thở nhưng lại đo bằng thời khắc bạn ngừng thở.

Slide 19:

And if you don't send this to at least 8people – who cares? But do share this with someone... We all need to live life to its fullest each day!! Và nếu bạn không gửi thông điệp này tới ít nhất 8 ngưòi - Thì ai quan tâm tới ? Hãy chia sẻ với ai đó... Chúng ta cần sống một cuộc sống với đầy đủ ý nghĩa của nó mỗi ngày !!

Slide 20:

Phi Yến Biên tập pps và thể hiện ca khúc Ôi! Mùa thu Sáng tác của nhạc s ĩ Duy Quang

authorStream Live Help