Southwest Airline

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Southwest Airline:

Southwest Airline Case Study From Group 5 & 7 -

สมาชิกกลุ่ม 5:

สมาชิกกลุ่ม 5 นางสาว เว นิกา ศรีไทย 5310627003 นางสาวอุมาพร คุปตะวาทิน 5310627006 นางสาวศิริพร อุหมัด 5310627007 นางสาว กีรติญา จันทร คณา 5310627011 นางสาว ชนิ กานต์ บุญชู 5310627012 นางสาว สุนีย์ แซ่ เบ๊ 5310627028 นายนรากร บุญบำรุง 5310627029

สมาชิกกลุ่ม 7:

สมาชิกกลุ่ม 7 นายก อปรชย ธรณ มานะ 5310627021 นางสาว นุสรา ทราว ดีพิมุข 5310627027 นางสาวศศิธร ผักกาด 5310627036 นางสาว ธัญญ รัตน์ วงศ์ยิ้มใย 5310627048 นางสาวชญาน์นัทช์ อัคร วัฒน์ วาณิช 5310627050 นางสาวสาลินี แสงเจริญ 5310627052

Contents:

LOGO Contents Business Focus 1 Vision and Mission Statement 2 Objective Target and Policy 3 Analysis 4

Analysis:

@ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 5 Force Analysis SWOT Analysis TOWS Matrix 4P 7P @ การประมวลผลปัจจัยภายนอกและภายใน External Factors Analysis Summary – EFAS Internal Factors Analysis Summary - IFAS @ BCG Matrix @ การปฏิบัติตามแผน กลยุทธ์ 7S @ Balance scorecard LOGO Analysis

Business Focus:

Business Focus เป้าหมาย คือ * ดึงดูด ความสนใจของ ลูกค้า * ประทับใจ ผู้ใช้บริการในระยะ ยาว * เน้น การบริการแก่ ลูกค้า * ประสบการณ์ ที่ดีขณะโดยสาร * เพิ่มเที่ยวบิน อย่าง ต่อเนื่อง * ทำ กำไรคืนสูงสุดในทุกๆเที่ยว Focus ส่วนผสมทาง การตลาด ให้บริการเที่ยวบินภายใน สหรัฐและ บริการทางการเดินทางอื่นๆเสริม เป้าหมายเพื่อ เป็นที่สนใจสำหรับตลาดขนาดใหญ่ และเน้น บนการเดินทางระยะสั้น และรอบบินกลับที่ทำได้อย่างรวดเร็ว ประสบ ความสำเร็จจากการเป็น ผู้นำการบิน

Vision and Mission:

Vision and Mission พันธกิจของสายการ บิน พยายามอย่างเต็มที่สำหรับคุณภาพในการบริการลูกค้าที่สูงที่สุดโดยการถ่ายทอดไปลูกค้าด้วยความรู้สึกที่อบอุ่น เป็นมิตร ความรู้สึกภูมิใจเฉพาะตน และจิตวิญญาณแห่งบริษัท สำหรับพนักงาน สัญญา ที่จะให้ พนักงานมี สภาพแวดล้อมการทำงานที่มั่นคงด้วย โอกาสการเรียนรู้ การก้าวหน้า ความคิด สร้างสรรค์และ นวัตกรรม เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพของ SWA

Objective Target & Policy:

LOGO Objective Target & Policy เพื่อสร้างเที่ยวบินที่มีราคาไม่สูงซึ่งทุกคนสามารถเป็นลูกค้าได้ เน้นลูกค้าที่ไม่กังวลเรื่องระดับของที่นั่ง และให้อุปกรณ์ฟรี พื้นฐานที่มีลักษณะประสิทธิผลที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีราคาถูก บริการที่ดีเยี่ยม และตรงเวลา บริษัทไม่ต้องการให้การเติบโตขององค์กรเกินการควบคุม และเรียนรู้จากข้อผิดพลาด เป็นสายการบินแห่งจริยธรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย

Analysis:

LOGO Analysis 4P 7P Five Force SWOT TOWS Matrix ภายในและภายนอก สภาพแวดล้อม

Five Force:

Five Force

Slide 11:

Threat of New Entrants Bargaining Power of Supplier อำนาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ การมีอำนาจต่อรองและการจัดทำแผนการสั่งซื้อที่เป็นระบบ เช่นซื้อครั้งละหลายเครื่อง จะทำให้ SW สามารถสร้างความสามารถในการต่อรองจากขนาดกำลังซื้อ ต้องรักษาและคงกลยุทธ์โดยการทำแผนซื้อ-ขายน้ำมันล่วงหน้าระยะ Bargaining Power of Customer ต้องยึดนโยบายไม่ให้ราคาของคู่แข่งต่ำกว่า ในสถานการณ์ต้องการลดต้นทุนอาจจะลดการให้บริการในส่วนที่ไม่จำเป็นลง แต่มุ่งเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแทน เช่น ระยะเวลาในการเช็คอิน ระยะเวลาในการโหลดสินค้าต้องใช้เวลาน้อยกว่าคู่แข่ง Five Force Threat of Substitute Produces ศึกษาความเป็นไปได้และแนวโน้มการเข้ามาสู่ตลาดของบริการการเดินทางด้วยวิธีการอื่นๆ ที่อาจจะเข้ามาทดแทนการเดินทางโดยเครื่องบิน เช่น การเดินทางโดยเรือ รถไฟ ข้อจำกัดต่อผู้มาใหม่ ต้องทำทุกวิถีทางในการทำให้ค่าโดยสารของตนเองต่ำที่สุด ต้องสามารถเข้าตลาดได้ก่อนคู่แข่ง พยายามเจาะตลาดที่กำลังเจริญเติบโตและลูกค้ายังคงเน้นเรื่องราคาถูก ต้องสร้าง รักษาและพัฒนาความรู้ทางด้านเทคนิคที่ดีกว่าคู่แข่ง ต้องมีแผนในการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบกับการให้บริการ

Analysis:

LOGO Analysis จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาอุปสรรค์ (Threats) SWOT

TOWS Matrix:

TOWS Matrix จุดแข็ง 1. มีกำไรในในขณะที่สายการบินอื่นขาดทุนจากภาวะตกต่ำ 2. เป็นสายการบิน low cost แรกๆ มีคู่แข่งน้อย 3. มีผลประกอบการที่ดี 4 มีการวางเป้าหมายในองค์กรที่ชัดเจน 5. ปฏิบัติต่อผู้โดยสารเป็นมาตรฐานเดียวกัน 6.จองตั๋วผ่าน internet ได้ 7. เน้นพนักงานมาเป็นอันดับหนึ่ง 8. ให้บริการตรงต่อเวลา จุดอ่อน 1. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียว ถ้าราคาน้ำมันสูงขึ้นก็อาจ มีผลกระทบต่อราคาต้นทุนได้ 2. การใช้เครื่องบินโบ อิ้ง 737 ชนิดเดียว เพิ่มความเสี่ยงในด้านการต่อรองกับบริษัทผู้ผลิต 3. ไม่มีบริการอื่นใดเสริมเช่นไม่มีอาหารและเครื่องดื่มไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

TOWS Matrix:

TOWS Matrix โอกาส 1. ใช้ราคาเป็นตัวกระตุ้นตลาดที่นำการดึงดูดใจจากผู้ใช้บริการรถยนต์หรือรถไฟให้เข้ามาใช้บริการสายการบินมากขึ้น 2. สามารถขยายตลาดได้อีกหลายเส้นทาง 3. ลูกค้าที่พึงพอใจราคาบินต่ำมีมาก 4. ราคาหุ้นพุ่งขึ้น 73% กลยุทธ์ WO 1. ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ เช่นใช้พนักงานต้อนรับประจำ เครื่องน้อยกว่าสายการบินมาตรฐาน 2. ใช้ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์แทนตั๋วกระดาษ 3. ขายตั๋วผ่านระบบออนไลน์เพื่อลดภาระค่านายหน้า กลยุทธ์ SO 1. ราคาที่ต่ำกว่ากันมากเป็นตัวตัดสินใจในขณะที่การบริการมาตรฐานยังดี 2. ทำการบินลักษณะ point to point หรือบินจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่ง ในเส้นทางสั้นๆ 3. เลือกการบินในสนามบินรองในประเทศ เพราะราคาถูกกว่าสนามบินใหญ่

TOWS Matrix:

TOWS Matrix อุปสรรค 1. การใช้เครื่องบินชนิดเดียว ความเสี่ยงในด้านการต่อรองกับบริษัทสร้างโบ อิ้ง 2.มีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น 3.ประสบปัญหาเรื่องการจ้าง กลยุทธ์ WT 1. หลีกเลี่ยงการบินในเมืองใหญ่เพื่อลดการปะทะกับคู่แข่งรายใหญ่ 2. เน้นนโยบายเป็นพันธมิตรกับบริษัทร่วมทุนต่างๆ กลยุทธ์ ST 1. ไม่ลดค่าจ้างค่าตอบแทนที่ให้กับพนักงาน 2. เน้นความสัมพันธ์อันแนบแน่นของผู้บริหารและพนักงาน 3. ตัดการบริการที่สายการบินมาตรฐานมีเพื่อลดค่าใช้จ่ายทำให้ต้นทุนถูกลง

Analysis:

Analysis P - Product ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอลูกค้า P-Physical evidence บรรยากาศในการให้บริการ P - Price มูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ลูกค้า P - Promotion วิธีการเข้าถึงลูกค้าโดยผ่านวิธีการต่าง ๆ P-Process กระบวนการในการให้บริการ P - People พนักงานในการให้บริการ 4P 7P P - Place ช่องทางการจัดจำหน่าย

Analysis:

LOGO Analysis EFAS IFAS ภายในและภายนอก ปัจจัย

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก External Factors Analysis Summary (EFAS):

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก External Factors Analysis Summary (EFAS) 1. ปัจจัยภายนอก 2. น้ำหนัก 3. คะแนน 4. น้ำหนักรวม 5. ข้อคิดเห็น โอกาส 1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของลูกค้า 2. ครองตลาดได้ยาวนานและต่อเนื่อง 3. บริษัทที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 1 ของสหรัฐ 4. สายการบินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของโลก 5. พัฒนาการทางเศรษฐกิจของยุโรป รวมโอกาส อุปสรรค 1. การแข่งขันที่รุนแรงในสหรัฐ 2. มีกฎหมายหรือนโยบายใหม่ของสายการบิน 3. เส้นทางการบินทำให้สูญเสียกำไร 4. การร่วมมือกันของคู่แข่ง 5. นวัตกรรมใหม่ที่ก้าวหน้า รวมอุปสรรค 0.20 0.05 0.10 0.15 0.05 0.15 0.10 0.05 0.05 0.10 5 3 2 2 3 4 3 4 1 1 1.00 0.15 0.20 0.50 0.15 2.00 0.60 0.30 0.20 0.05 0.10 1.25 ลูกค้าส่วนมากพึงพอใจกับบริการ ได้รับการคัดเลือกติดต่อกันหลายปี บริษัทอยู่ในตำแหน่งดี ต้องใช้เวลา บริษัทค่อนข้างทำกำไรต่อปีได้ดี ค่อนข้าง ไม่มีผลกระทบ แผนและนโยบายบริษัทยังไม่พร้อม ไม่มีผลกระทบกับรายได้ของบริษัท ยังไม่เคยมีการร่วมมือของคู่แข่ง ยังน่าสงสัย คะแนนรวมโอกาสและอุปสรรค 1.00 3.25

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในองค์การ Internal Factors Analysis Summary (IFAS):

1. ปัจจัยภายใน 2. น้ำหนัก 3. คะแนน 4. น้ำหนักรวม 5. ข้อคิดเห็น จุดแข็ง 1. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในทำงาน 2. คุณภาพของการให้บริการ 3. เลือกใช้ เครื่องบินเพียง แบบเดียว 4. นำ เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติต่างๆมาใช้ 5. ผลประกอบการขององค์กร 6. ภาพลักษณ์ขององค์กร 7. การวางเป้าหมายขององค์กร จุดอ่อน 1. ความสามารถในการบริการพื้นที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึง 0.20 0.15 0.05 0.05 0.15 0.10 0.15 0.20 5 4 3 3 4 3 4 3 1.00 0.60 0.15 0.15 0.60 0.30 0.60 3.40 0.60 0.60 มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ต้องเลิกจ้างพนักงานในช่วงที่ตลาดหดตัว ตรงต่อเวลาจัดการสัมภาระได้ดีที่สุด และได้รับคำต่อว่าน้อยที่สุด เป็นเวลาถึง 12 ปี ช่วยลดต้นทุนการฝึกอบรมพนักงาน และ สามารถ ทำงานแทนกันได้ในกรณีฉุกเฉิน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ไม่เคยขาดทุนติดต่อกันเป็นเวลา 30 ปี เป็นองค์กรที่น่าร่วมงานมากที่สุด ต้นทุนต่ำ ค่าโดยสารต่ำ และงดให้บริการสิ่งที่ไม่จำเป็น ต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่มโอกาสช่องทางการตลาด คะแนนรวมจุดแข็งและจุดอ่อน 1.00 4.00 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในองค์การ Internal Factors Analysis Summary (IFAS)

BCG Matrix:

1. การพิจารณาส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Relative Market Share) SW มีส่วนส่วนแบ่งตลาดของผู้โดยสารเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีผู้โดยสารรองมาเป็นอันดับ 2 (บริษัท United Airline) คือ 1.27 เท่า BCG Matrix 2 .ความน่าสนใจของตลาด( Market Attractiveness) หรือ อัตราการเติบโตของตลาดสินค้า (Market Growth rate) อัตราการขยายตัวของตลาดสายการบินภายในประเทศของอเมริกาคือประมาณ 22 % จากข้อมูลของ Directorate General of Civil Aviation BCG Matrix

BCG Matrix:

สายการบิน Southwest Airlines ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นดาวเด่น (Star) โดยเกณฑ์ที่ใช้แบ่งคือ มีส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบมากกว่า 1เท่า (1 X) และอัตราการขยายตัวมากกว่า 10 % ซึ่งในที่นี้ สำหรับ Southwest Airlines ส่วนแบ่งการตลาดเชิงเปรียบเทียบคือ 1.27 เท่า (1.27 X) และอัตราการขยายตัวมากกว่า 22 % กลยุทธ์ของบริษัทในช่วงนี้คือการทำการตลาดเพื่อรักษาความเป็นเจ้าตลาดและป้องกันคู่แข่งให้ได้นานที่สุด BCG Matrix

BCG Matrix:

ตัวอย่างกลยุทธ์ที่ Southwest Airlines ใช้เพื่อความเป็น Stars กลยุทธ์ด้านหลักคิดของ Blue Ocean Strategy เน้นแนวทางที่สำคัญ นั่นคือ นวัตกรรมที่มีคุณค่าให้ได้ เพื่อพาตนเองออกจากการแข่งขันที่เป็น Red Ocean สามารถสร้าง Blue Ocean ได้ด้วยบริการที่รู้จักกันดีว่า Low cost Airline ที่สามารถกวาดลูกค้าจำนวนมากมาจากสายการบินระดับหรูให้ลงมาใช้ ตลอดจนลูกค้าเดิมที่โดยสายรถไฟและรถยนต์ก็กลับเลือกมาใช้ BCG Matrix

การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 7s:

การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 7s สิ่งที่องค์กรที่น่าสนใจที่สุดที่มองหาโอกาสจากภายนอก และค้นหาจุดแข็งจากสภาพแวดล้อมภายในจนเจอกับโอกาสนั้น … “ เครื่องบินบินขึ้นฟ้าด้วยเครื่องยนต์ อันทรงประสิทธิภาพแบบใด Southwest Airline ก็เหินฟ้าด้วยวัฒนธรรมองค์กรแบบนั้นเช่นกัน ”

การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 7s:

- Value Southwest นำเสนอมากกว่าตั๋วเครื่องบินราคาถูก ด้วยการเป็น “Reliable travel with highest service and low cost” คุณค่าเหล่านี้เป็นมากกว่าคำพูด แต่คือการการันตีด้วยรางวัลต่างๆมากมายกว่า 40 ปี และทำให้ผู้โดยสารส่วนใหญ่รู้สึกได้เสมอที่ต้องการเดินทางว่า Southwest คือ หนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆ ของพวกเขาเสมอ - Challenge of Ana lying the IO Southwest จัดการปัญหานี้อย่างน่าสนใจ ด้วยการสร้างระบบการประสานงานที่อยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ของพนักงานทุกคนในองค์กร ระบบนี้เรียกว่า “Coordination with Relationship” การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 7s

การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 7s:

- Organizational Southwest ใช้การจัดองค์กรที่เลาะทิ้งระบบราชการ( Bureaucracy) แล้วแทนที่ด้วยระบบองค์กรแบบแบนราบที่ทุกคนทำหน้าที่เฉพาะตัวอย่างเท่าเทียมกับส่วนอื่น เข้าใจระบบการบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับงานของตน สามารถตัดสินใจและประสานงาน( Decentralization & Coordination) ได้ทันที มีการดูแลกันและกันมากกว่าการตรวจสอบควบคุม รวมทั้งยังสร้างระบบที่พนักงานทุกคนรู้สึกมีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรโดยการสามารถต่อสายคุยกับ CEO ได้ภายใน 15 นาที การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 7s

การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 7s:

- Intangible Resources @ Human : ด้วยการประสานร่วมกับระบบองค์กรที่กล่าวมา Southwest มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีทั้งคุณภาพในการบริการที่ยอดเยี่ยม มีความรู้สึกมุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรอย่างแนบแน่น และมีประสิทธิภาพการปฏิบัติการที่ลดต้นทุนมากที่สุดใน @ Innovation : คือนวัตกรรมที่ชัดเจนที่สุดที่ไม่เพียงนำเสนอการบริการที่ตรงใจลูกค้า ยังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันไปทั้งอุตสาหกรรม เช่น การเลือกระบบการบินแบบ Point-to-Point ไม่ใช่แบบ Hub-and-Spoke @ Reputation : หากเอ่ยถึง Southwest ผู้โดยสารนึกถึงสายการบินที่พวกเขาประทับใจกับบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา( Reliability) และปลอดภัย( Safety) ด้วยคุณภาพการบริการ( Quality Service) จากใจที่เป็นมิตร ด้วยราคา ( Low Price) การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 7s

การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 7s:

- Support Activities @ Procurement: ในการจัดซื้อ SW ใช้ระบบการสร้าง Partnership เพื่อสร้างคุณค่าให้ลูกค้าร่วมกันในระยะยาวกับสนามบิน( Demographic) เพื่อหาโอกาสลูกค้าที่มีแนวโน้มมาเป็นผู้โดยสาร ( Possible Customer) ทั้งนี้ใช้ระบบการปฏิบัติการ ( Operation) ที่อยู่บนพื้นฐานการลดต้นทุนและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว @ R&D: ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรง แต่ทุกคนในองค์กรคือผู้สร้างสรรค์การบริการแบบใหม่ๆได้เสมอ การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 7s

การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 7s:

- Support Activities @ Human Resources Management: เน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ใช้ทั้งรูปแบบไม่เป็นทางการเช่น การดูแลระหว่างพนักงานด้วยกันเอง และการฝึกอบรม) อย่างดีทั้งในหมู่พนักงาน และองค์กรผู้ผลิตวัตถุดิบ เพื่อร่วมกันสร้างค่าสินค้า @ Firm Structure: ระบบบริหารแบบแบนราบที่ไม่เน้นขั้นตอนหรือระดับชั้น แต่เน้นความสัมพันธ์และการประสานงานที่ไม่เป็นทางการ เช่น กิจกรรมนอกเวลางาน รวมทั้งยังกระจายอำนาจบทบาทในการตัดสินใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้ การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 7s

Balance Scorecard :

Balance Scorecard ถ้าจะกล่าวถึงสายการบินต้นทุนต่ำ คงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่นึกถึง “Southwest Airline” สายการบินที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์ บทความนี้ความสำเร็จภายในองค์กร SW @ Internal Analysis Southwest เข้าใจสภาวการณ์และแนวคิดของลูกค้า( Global mind-set) ตัดสินใจครั้งสำคัญในตัวตนขององค์กร ที่ใช้มุมมองตลาดที่ไม่เหมือนใคร กลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยม และทรัพยากรมนุษย์ที่โดดเด่น นำมา บูรณา การอย่างลงตัว( Bundle) เพื่อกลั่นกรองความสามารถหลักขององค์กร( Core Competency) ออกมาเป็นคุณค่า( Value) คือ “Quality and Efficiency travel” @ Value Southwest นำเสนอมากกว่าตั๋วเครื่องบินราคาถูก ด้วยการเป็น “Reliable travel with highest service and low cost” คุณค่าเหล่านี้เป็นมากกว่าคำพูด แต่คือการการันตีด้วยรางวัลต่างๆ

Balance Scorecard :

Balance Scorecard @ Primary Activities - Inbound Logistic - Operation - Outbound Logistic - Marketing and Brand - After Service : Southwest Southwest คือ องค์กรที่น่าสนใจที่สุดที่มองหาโอกาสจากภายนอก และค้นหาจุดแข็งจากสภาพแวดล้อมภายในจนเจอกับโอกาสนั้น …“ เครื่องบินบินขึ้นฟ้าด้วย เครื่องยนตร์ อันทรงประสิทธิภาพแบบใด Southwest Airline ก็เหินฟ้าด้วยวัฒนธรรมองค์กรแบบนั้นเช่นกัน ”

Slide 31:

Thank You ! Southwest Airline -