wwwwwwwwwwwww

Views:
 
     
 

Presentation Description

xvxvv

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NHỮNG NGỌT NGÀO CỦA CUOÄC ÑÔØI Duøng Enter, hay phím muõi teân,hoaêc chuoät Ñeå xem

Slide 2: 

YEÂU THÖÔNG Khoâng phaûi laø nhöõng gì to lôùn, ma chæ laø nhöõng gì nhoû beù taàm thöôøng, noù ñôn sô teá nhò khoâng coù lyù do

Slide 3: 

ÑOÙ COÙ THEÅ NOÙI ANH(EM) COÙ MUOÁN UOÁNG CAØ PHEÂ KHOÂNG. ANH (EM) COÙ MEÄT KHOÂNG. ANH (EM) COÙ THEÅ GIUÙP GÌ CHO…

Slide 4: 

ÑOÙ COÙ THEÅ LAØ MOÄT CUÙ ÑIEÄN THOAI, MOÄT LAÙ THÖ, MOÄT TIN NHAÉN, MOÄT CAÂU CHUYEÄN NGAC NHIEÂN, HAY CUØNG ÑI DAÏO BEÂN NHAU

Slide 5: 

ÑOÙ LAØ LAØM MOÄT SOÁ COÂNG VIEÄC CHO NGÖÔØI AÁY, KHOÂNG CAÀN TÍNH TOAÙN…

Slide 6: 

ÑOÙN NHAÄN NGÖÔØI AÁY NHÖ CHÍNH HOÏ LAØ VAÄY

Slide 7: 

LAÉNG NGHE HOÏ VÔÙI TAÁT CAÛ TRAÙI TIM KHOÂNG HAÁP TAÁP VOÄI VAØNG

Slide 8: 

ÑOÙ LAØ KHOÂNG PHEÂ PHAÙN, CHÆ TRÍCH, KEÁT AÙN, MAØ COÙ THEÁ NOÙI ANH(EM) SAI, HAY COÁ GAÉNG SÖÛ KHOÂNG CHUÙT GHEN TÒ VAØ HAÕY BIEÁT NOÙI LÔØI XIN LOÃI

Slide 9: 

DUØ ÑI BAÁT CÖÙ NÔI NAØO HAÕY GIÖÕ TROÏN TRAÙI TIM CUÛA NHAU

Slide 10: 

HAÕY CUØNG VUI SOÁNG VAØ CHIA SE CHO NHAU NHÖÕNG NGOÏT NGAØO CUOÄC SOÂNG NHEÙ…

authorStream Live Help