REUNIÓ 2n, 2010-2011

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

DILLUNS, 4 D’OCTUBRE DE 2010 Reunió d’inici de curs de pares i mares de segon de primària

MESTRES QUE INTERVENEN A LES AULES: : 

MESTRES QUE INTERVENEN A LES AULES: TUTORES: 2n A: Maite Q. 2n B: Cristina A. ESPECIALISTES: Música: Rosa Mª Anglès: Ainhoa i Begoña (CLIL) Educació Física: There (actualment, Juane) Educació Especial: Núria Serra (assignació de 2h. per aula) Castellà: Maite Q.(2n B) i Cristina A. (2nA) Càlcul mental i PAI: Montse Amat i Sandra Souto.

Slide 3: 

PROJECTE DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC: Els objectius que volem assolir són els següents : Fomentar en els alumnes un consum responsable i solidari.. Promoure el reciclatge. Fomentar valors com la cooperació, el compartir, el respecte pel material col·lectiu, etc. Aconseguir un estalvi important en les despeses de les famílies. Impulsar la cohesió social, compensant les desigualtats econòmiques entre les famílies. Això implica un compromís per part de les famílies de tenir cura dels llibres de text i del material didàctic.

NORMES DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE : 

NORMES DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE NOU HORARI LECTIU: Matí: 9:00-13:30 hores Tarda: 15:30-17:00 hores És molt important la PUNTUALITAT, tant a les entrades com a les sortides. ACOLLIDA: Matí: 7:30 – 9:00 FALTES D’ASSISTÈNCIA: És necessari justificar les faltes d’assistència als mestres del vostre fill/a a través de l’agenda o via telefònica.

Slide 5: 

QUOTA DE MATERIAL I SORTIDES: Recordeu que s’ha de lliurar el comprovant del pagament, tant del material com de les sortides, a la tutora del vostre fill. Els seus fills portaran a casa una relació de totes les sortides del curs i dues autoritzacions, una per les sortides que es realitzen dins del terme municipal i una altra, per les de fora. Totes dues s’han de tornar signades al/ a la mestre/a del seu fill.

Slide 6: 

ANIVERSARIS. Podeu portar pastís, coca, galetes...per celebrar-ho amb els companys. No es repartiran llaminadures ni invitacions d’aniversaris. MATERIAL QUE HAN DE PORTAR AL CENTRE: Una motxilla que es recomana que NO tingui rodes L’agenda de l’escola que servirà de via de comunicació mestra-pares, per anotar els deures dels divendres i altres informacions (coses que han de portar). Cal signar les notes. Got. Bates i jaquetes: han de portar beta i nom. No es poden portar: joguines grans, objectes de valor, etc. MEDICACIÓ Per a poder administrar medicaments als alumnes caldrà: Autorització signada pels pares o tutors legals Prescripció/recepta mèdica

Slide 7: 

MENJADOR S’han de comunicar, abans de les 10:00 hores, les faltes d’assistència o la necessitat de fer dieta. TRANSPORT Caldrà que la mestra del vostre fill sàpiga quins dies fa ús del servei de transport, quins dies fa alguna activitat extra-escolar i quins dies el veniu a buscar. ENTREVISTES AMB LES FAMÍLIES El dia que la tutora del vostre fill/a té per rebre a la família és: 2n A: dijous 11.30 – 12.30 2n B: dijous 12.30 – 13.30

ÀREES D’APRENENTATGE: : 

ÀREES D’APRENENTATGE:

ÀMBIT DE LLENGÜES: LLENGUA I LITERATURA CATALANA I CASTELLANA, LLENGUA ESTRANGERA : 

ÀMBIT DE LLENGÜES: LLENGUA I LITERATURA CATALANA I CASTELLANA, LLENGUA ESTRANGERA Reflexió sobre la llengua: Ampliar el vocabulari bàsic. Reconèixer: sons, síl·labes, paraules i frases. Conèixer regles bàsiques de l'ortografia. Parlar: Articular correctament els sons . Expressar-se amb claredat i ordre. (S’ha de treballar a casa) Respectar el torn de paraula. Escoltar: Retenir la informació principal. Comprendre missatges curts.

Slide 10: 

Llegir: Llegir amb entonació i ritme. Augmentar la velocitat. Promoure el gust per la lectura. Escriure: Redactar frases i texts breus respectant l’ortografia natural. Introduir alguna norma ortogràfica. Fer una lletra entenedora.

MATEMÀTIQUES : 

MATEMÀTIQUES Elaborar estratègies de càlcul mental . Identificar els elements d'un problema; resolució de problemes d’una o dues operacions. Fer estimacions de mesures de longitud, capacitat, massa i temps. Aplicar el coneixement de les monedes. Reconèixer les formes geomètriques. Interpretar gràfics senzills. Conèixer la numeració fins al 1000. Introducció de les taules de multiplicar. Introducció de la resta portant-ne.

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I SOCIAL : 

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I SOCIAL Reconèixer i apreciar: pautes de convivència i relació. Analitzar algunes manifestacions de la intervenció humana en el medi. Identificar els elements principals de l'entorn natural (l'aire, l'aigua, els animals, les plantes…). Treballar per projectes: aquest curs l’Escola farà un projecte conjunt relacionat amb el tema de l’aigua, que ha estat també el motiu del nom de la classe.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: : 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: Música Es treballa a partir de: L’exploració i el reconeixement de les característiques bàsiques dels sons. L’escolta i l’expressió musical mitjançant cançons, audicions, jocs, danses i instruments. Plàstica Talllers : CLIL: Activitats d’Arts and Crafts Desenvolupar la imaginació i la creativitat a través de les activitats plàstiques. Observar i representar les imatges de l'entorn i identificar-hi les formes, els colors... Utilitzar les tècniques plàstiques i manipular diferents materials. Incrementar la competència lingüística en la llengua anglesa, en particular la comunicació oral.

EDUCACIÓ FÍSICA : 

EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FISICA Es treballarà l’enriquiment quantitatiu de la motricitat, l’autosuperació, la participació i l’adopció d’hàbits d’higiene (caldrà que portin tovallola petita i samarreta de recanvi). La vestimenta ha de ser còmoda i esportiva, i ha d’estar marcada amb el nom. El material bàsic que han de portar els participants són: banyador, tovallola, xancletes i casquet de bany (les ulleres de natació són recomanables però no obligatòries). Tot marcat amb el nom. Els nens i nenes de segon realitzaran aquesta activitat fins el mes de febrer. PISCINA

TIC i AULA DE CIÈNCIES : 

TIC i AULA DE CIÈNCIES Programes a utilitzar: Es realitzaran activitats i jocs didàctics relacionats amb les assignatures, el dibuix, el processador de textos i l’ús d’internet. Aula de ciències: Esporàdicament farem alguns experiments a l’aula de ciències.

ORGANITZACIÓ DEL CURS : 

ORGANITZACIÓ DEL CURS

METODOLOGIA : 

METODOLOGIA Aprenentatges significatius: Cal que el treball realitzat a l’aula tingui relació amb els interessos dels nens i nenes i siguin aplicables a les seves vivències. Enfocament globalitzador: Establiment de múltiples connexions entre totes les àrees d’estudi. Clima de seguretat i confiança. Relació amb les famílies: La comunicació amb la família ha de ser fluïda en els dos sentits. Treball en equip amb els mestres.

PROVES I AVALUACIÓ : 

PROVES I AVALUACIÓ Valoració inicial: Proves d’inici de curs de les àrees de llengua catalana i matemàtiques. Avaluació formativa : Al llarg del curs us donarem 3 informes sobre l’evolució i adquisició de coneixements del vostre fill/a en cada àrea.

ORGANITZACIÓ DE LES AULES: : 

ORGANITZACIÓ DE LES AULES: ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: Agrupaments: Mitjos grups: anglès, informàtica. Tallers plàstica: tres grups per nivell. E.E.: actuacions de manera prioritària dins de l’aula.

HABITS DE TREBALL I DE CONVIVÈNCIA : 

HABITS DE TREBALL I DE CONVIVÈNCIA Ordre: - Endreçar i tenir cura del seu material i el de l’aula. Treball: Treballar en silenci. Presentar els treballs nets i polits. Acabar la feina proposada. Potenciar l’autonomia a l’hora de treballar. Convivència: Demanar la paraula amb ordre i escoltar els companys. Participar activament en les tasques col·lectives. Aprendre a ser respectuós amb els companys i professors. Saber desplaçar-se ordenadament per l’escola (files).

DEURES : 

DEURES De manera habitual els alumnes portaran alguna feina el cap de setmana i, puntualment, algun full per acabar. És un hàbit de treball. Cal dedicar una estona amb la supervisió d’un adult. Els deures s’han de presentar nets i polits.

Slide 22: 

5 -10- 10 Liceu de Barcelona : “Pere i el llop”. 9- 11– 10 Parc mediambiental de Gualba. 22 -02- 11Parc Natural del delta del Llobregat (Reserva Natural del Remolar). 3 i 4 – 03 – 11  St. Coloma de Farners(Mas Muxach)- Colònies. 31 – 05 – 11  Centre de recuperació d’amfibis i rèptils (Masquefa) 7 – 06 – 11Espectacle d’anglés. Altres en funció de l’oferta: biblioteca del poble, altres de l’Ajuntament, etc. NO ES PODRÀ ASSISTIR A L’EXCURSIÓ SENSE LA PERTINENT AUTORITZACIÓ I EFECTUAR EL PAGAMENT DEL REBUT. SORTIDES DE CURS 2009-2010:

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA : 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA