درس بیوشیمی1

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

کربوهیدرات ها بخش اول

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

تهیه وتنظیم نادر نظراهاری دانشجوی رشته میکروبیولوژی واحد تهران پزشکی ))تقدیم به دانشجویان رشته میکروبیولوژی (( به امید فردایی بهتر.... بیوشیمیI کربوهیدراتها بخش اول

دانش بيوشيمي لازمه فراگيري كليه علوم زيستي : 

دانش بيوشيمي لازمه فراگيري كليه علوم زيستي زيست شناسي ژنتيك تشخيص بيماريها درمان بيماريها داروسازي تغذيه و .....

مهمترين عناصرتشكيل دهنده بدن : 

مهمترين عناصرتشكيل دهنده بدن 4 عنصر اصلي

انواع پيوندها : 

انواع پيوندها كووالان استري اتري اميدي( پپتيدي) فسفواستري وفسفودي استري انيدريدي ضعيف هيدروژني هيدروفوب واندروالس جاذبه هاي يوني

انواع واكنشها بين گروههاي عاملي بيومولكولها : 

انواع واكنشها بين گروههاي عاملي بيومولكولها

سلسله مراتب تكامل مولكولي در سلول : 

سلسله مراتب تكامل مولكولي در سلول بيومولكولها ماكرومولكولها سوپرامولكولها ارگانلها مولكولهاي واسط

Slide 7: 

اسيدهاي نوكلئيك

خواص ويژه و مهم اب : 

خواص ويژه و مهم اب خواص فيزيكي يونيزاسيون شركت در برخي واكنشها قدرت حل كنندگي

Slide 9: 

تك لايه ميسل دولايه ليپوزوم

Carbohydrates : 

Carbohydrates

اهميت كربوهيدراتها : 

اهميت كربوهيدراتها منبع تامين وذخيره انرژي شركت در ساختار اسيدهاي نوكلئيك داراي نقش ساختماني فعاليتهاي اختصاصي بيماريزايي

Carbohydrates : 

Carbohydrates منوساكاريدها گلوكز فروكتوز اليگوساكاريدها مالتوز لاكتوز پلي ساكاريدها نشاسته گليكوژن گليكو كونژوگه ها

خواص منوساكاريدها : 

خواص منوساكاريدها طعم شيرين دارند در اب محلولند به اساني متبلور مي شوند داراي قدرت احياكنندگي هستند

انواع منوساكاريدها : 

انواع منوساكاريدها

انواع ايزومري : 

انواع ايزومري ساختماني فضايي ِD & L (Enantiomerism) Optic Epimerism Anomerism

D & L (Enantiomerism) : 

D & L (Enantiomerism) (+) (-)

D & L (Enantiomerism) : 

D & L (Enantiomerism) (+) (-)

D & L (Enantiomerism) : 

D & L (Enantiomerism) (+) (-)

تعیین قدرت چرخش : 

تعیین قدرت چرخش a . 1000 Alpha = L . C

Epimerism : 

Epimerism

Epimerism : 

Epimerism

فرمول شیمیایی ساده منوساکاریدها نشانگر همه خواص شیمیایی انها نیست زیرا: : 

فرمول شیمیایی ساده منوساکاریدها نشانگر همه خواص شیمیایی انها نیست زیرا: 1 برخلاف الدئیدها وکتنها منوساکاریدها فقط با 1 مولکول الکل ترکیب میشوند

Slide 24: 

هر گاه منوساکاریدها را متیله کنیم هر هگزوز بجای 5 ریشه متیل 4 ریشه متیل میگیرد گلوکز والدوزهای دارای 4 یابیشتر اتم کربن معرف شیف را رنگین نمیکنند 2 3

Slide 25: 

فيشر فرمهاي تولنس هاورث Anomerism alpha-D-glucopyranose beta-D-glucopyranose

موتاروتاسیون : 

موتاروتاسیون

D Glucose : 

D Glucose Beta-D-glucofuranose

D ribose : 

D ribose BETA-D RIBOFURANOSE Alpha-D ribofuranose

D fructose : 

D fructose