134

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

การนิเทศแนวใหม่โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

Slide 2: 

1. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. วิเคราะห์ปัญหาจากโครงร่างการวิจัยปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 4. เขียนโครงร่างการวิจัยเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพได้ 5. ประเมินคุณภาพโครงร่างการวิจัยได้ 6. นำเสนอโครงร่างการวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัตถุประสงค์

Slide 3: 

กิจกรรมที่ 2.1(หน้า 47) (กิจกรรมที่ 1.1 หน้า 3) วิเคราะห์ปัญหา กำหนดประเด็นการวิจัย (งานกลุ่ม) กิจกรรมการพัฒนา 3 กิจกรรม กิจกรรมที่ 2.2 (หน้า 48) ปรับโครงร่างการวิจัย (งานเดี่ยว) กิจกรรมที่ 2.3 (หน้า 49) เขียนโครงร่างการวิจัยที่เน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ(งานเดี่ยว)

กิจกรรมที่ 2.1 (หน้า 47) : 

กิจกรรมที่ 2.1 (หน้า 47) ระบุประเด็นปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยไม่ซ้ำประเด็นกับคนอื่นในกลุ่ม 2. สังเคราะห์ จัดกลุ่มประเด็นปัญหา (ตามกิจกรรมที่ 1.1 หน้า 3) 3. กลุ่มร่วมกันอภิปรายประเด็นปัญหา

กิจกรรมที่ 2.2 (หน้า 48) : 

กิจกรรมที่ 2.2 (หน้า 48) ปรับ/ทำโครงร่างการวิจัย (เชิงคุณภาพ) ตามโครงร่างการวิจัยหน้า 50 หรือ หน้า 52

Slide 6: 

กิจกรรมที่ 2.3 (หน้า 49) 1. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 2. พัฒนาโครงร่างการวิจัยตามความรู้ที่ได้รับ 3. นำเสนอโครงร่างการวิจัย และ กลุ่มประเมินคุณภาพโครงร่างการวิจัย ตามแบบประเมินหน้า 56 4.คัดเลือก 1 โครงร่างฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่

Slide 7: 

ชิ้นงาน/ภาระงาน /หลักฐานการเรียนรู้ 2. โครงร่างการวิจัยที่เน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ 1. ประเด็นปัญหา (ตามกิจกรรมที่ 1.1 หน้า 3) 1. ชื่อเรื่องวิจัยที่จะทำ (ดูตัวอย่างการตั้งชื่อได้จากหน้า 63) งานกลุ่มส่งวิทยากรกลุ่ม งานเดี่ยวส่งผอ.กลุ่มนิเทศฯ

Slide 8: 

การวิเคราะห์ปัญหา (Identify) / ตามความต้องการจำเป็น ในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

Slide 9: 

ปัญหา ช่องว่าง

Slide 10: 

ปัญหาเชิงขัดข้อง สภาพที่เกิดขึ้นจริง ระดับมาตรฐาน อดีต ปัจจุบัน อนาคต

Slide 11: 

ปัญหาเชิงป้องกัน สภาพที่เกิดขึ้นจริง ระดับมาตรฐาน อดีต ปัจจุบัน อนาคต

Slide 12: 

ปัญหาเชิงพัฒนา ระดับมาตรฐาน อดีต ปัจจุบัน อนาคต

การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจำเป็น : 

การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจำเป็น ปัจจัย กระบวนการ ผู้เรียน -ฐานะ -สุขภาพ ครู/ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ชุมชน นโยบาย หลักสูตร/สื่อ/ แผนฯ ฯลฯ นักเรียน MQ IQ EQ SQ PQ AQ HQ ผลผลิต กระบวนการนิเทศ -การชี้แนะ/การสร้างความมั่นใจ -การช่วยเหลือ กระบวนการบริหาร -กิจกรรมเสริม -การสร้างขวัญกำลังใจ ฯลฯ ผลกระทบ ครู/ผู้บริหาร -รู้ เข้าใจ -สามารถ -ทักษะ -เจตคติ ฯลฯ

Slide 14: 

ปัญหาด้านผู้เรียน

แนวทางวิเคราะห์ : 

แนวทางวิเคราะห์ ด้านสติปัญญา ด้านคุณธรรมจริยธรรม -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มสาระอื่น หรือเมื่อเปรียบ เทียบกับเกณฑ์/เป้าหมายที่กำหนด -พฤติกรรมต่าง ๆ -วินัย -ซื่อสัตย์/ประหยัด -ความรับผิดชอบ -คุณลักษณะที่สถาน ศึกษากำหนด ด้านทักษะกระบวนการ -กระบวนการคิดวิเคราะห์ -ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ -กระบวนการทางคณิตศาสตร์ -ทักษะการทดลอง -ทักษะการพูด

Slide 16: 

ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

Slide 17: 

ปัญหาด้านครู/ผู้บริหาร

แนวทางการวิเคราะห์ : 

แนวทางการวิเคราะห์ ผู้บริหาร/การบริหาร ครู/การเรียนการสอน -การพัฒนาหลักสูตร -การประกันคุณภาพ -การแนะแนว -การนิเทศภายใน -ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน -การมีส่วนร่วม -การสร้างเครือข่าย -พฤติกรรมการสอน -การสร้าง/ผลิต/ใช้สื่อ/ นวัตกรรม -การเสริมแรง -การวัดและประเมินผล -การวิจัย -การวิเคราะห์ผู้เรียน -เทคนิคการสอน -การใช้หลักสูตร

แนวทางวิเคราะห์ปัญหาด้านครู/การเรียนการสอน : 

แนวทางวิเคราะห์ปัญหาด้านครู/การเรียนการสอน ด้านความรู้/เข้าใจ ด้านความสามารถ -หลักสูตร -การประกันฯ -การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ -การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน -การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ -การเขียนแผนฯ -การวัดและประเมินผล -การผลิต/ใช้สื่อ/นวัตกรรม ด้านทักษะ -เทคนิค/วิธีการสอน -การใช้สื่อ -การวิจัย

ตัวอย่าง : 

ตัวอย่าง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ สาเหตุของปัญหา 1. ครูเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้น่าสนใจ 2.ครูสอนเน้นเนื้อหามากกว่ากระบวนการ 3. ครูขาดการใช้สื่อการสอน แนวทางเลือกในการแก้ปัญหา ครูพัฒนาเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้น่าสนใจ ครูใช้แหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนในการจัดการเรียนรู้ ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้… ปัญหาที่เกิดขึ้น

authorStream Live Help