Eco friendly Ganeshothsava

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ ²PÀët CPÁqÉ«Ä, ªÀÄAqÀå : 

«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ ²PÀët CPÁqÉ«Ä, ªÀÄAqÀå ASEE,MANDYA

Slide 2: 

ASEE,MANDYA

Slide 3: 

ASEE,MANDYA

Slide 4: 

ASEE,MANDYA

DqÀA§gÀzÀ UÀuÉñÉÆÃvÀìªÀ¥Àj¸ÀgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ : 

DqÀA§gÀzÀ UÀuÉñÉÆÃvÀìªÀ¥Àj¸ÀgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½AzÀ ±À§Ý ªÀiÁ°£Àå «¸Àdð£ÉAiÀÄ ªÉÃ¼É mÁæ¦üPï eÁªÀiï d® ªÀÄÆ®UÀ¼À ªÀÄ°£ÀvÉ. d®ªÀÄÆ®UÀ¼À ºÀj«UÉ CqÀZÀuÉ UÀnÖ PÀ¸À ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀªÀĸÉå C£ÀUÀvÀå §¼ÀPÉ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ ºÉZÀѼÀ ASEE,MANDYA

UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ : 

UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄÄwÛzÉÝÃªÉ ¥Áè¸ÀÖgï D¥sï ¥Áåj¸ï£À UÀuÉñÀ¤AzÀ eÉÃr ªÀÄtÂÚ£À UÀuÉñÀ£À ¸ÁÜ£À ¥À®èl ¥Áè¸ÀÖgï D¥sï ¥Áåj¸ï£À°è f¥ÀìªÀiï, UÀAzsÀPÀ,gÀAdPÀ,ªÉÄVßöAiÀÄA £ÀAvÀºÀ eÉÊ«PÀ «WÀl£ÉUÉƼÀUÁUÀzÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀ ¯ÉÆúÀUÀ¼ÁzÀ ¥ÁzÀgÀ¸À,PÁräAiÀÄA,D¸Éð¤Pï,¹Ã¸À UÀ½gÀĪÀ PÀÈvÀPÀ §tÚUÀ½AzÀ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ £ÉʸÀVðPÀ §tÚUÀ¼À ¸ÁÜ£À ¥À®èl ºÀtÄÚ, ºÀƺÁgÀUÀ¼À C®APÁgÀUÀ¼À §zÀ®Ä £ÉʸÀVðPÀ «WÀl£ÉUÉƼÀUÁUÀzÀ ¥Áè¹ÖPï ºÁUÀÆ xÀªÉÆÃðPÉÆïïUÀ½AzÀ ªÀiÁrzÀ C®APÁjPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ. ASEE,MANDYA

UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼À «¸Àdð£ÉEzÀPÉÌ AiÀiÁgÀÄ ºÉÆuÉ? £ÁªÀÅ,¤ÃªÉ®è! : 

UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼À «¸Àdð£ÉEzÀPÉÌ AiÀiÁgÀÄ ºÉÆuÉ? £ÁªÀÅ,¤ÃªÉ®è!

UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ : 

UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ PÉgÉ,PÀmÉÖ,¸ÀgÉÆêÀgÀ,£À¢,¸ÀªÀÄÄzÀæUÀ¼À §½ UÀuÉñÀ «¸Àdð£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ PÀ¸ÀzÀ gÁ² ¥Áè¹ÖPï CªÀ±ÉõÀUÀ¼ÀÄ, ¥Áè¹ÖPï ºÀƺÁgÀUÀ¼ÀÄ,vÉAV£À PÁ¬Ä PÀgÀl ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV «WÀl£ÉAiÀiÁUÀzÉ ¤ÃgÀÄ «µÀªÀÄAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀPÉÌ UÀuÉñÀ «¸Àdð£É £ÀAvÀgÀ ¤Ãj£À ªÀÄÆ®UÀ¼À°è «ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¥ÀÄgÁªÉ MzÀV¸ÀÄvÀÛªÉ

UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼À «¸Àdð£É : 

UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼À «¸Àdð£É UÀuÉñÀ GvÀìªÀzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ xÀªÉÆÃðPÉÆïï, ¥Áè¹ÖPï ºÀƺÁgÀUÀ¼ÀÄ,§mÉÖ,,UÀAzsÀzÀPÀrØ, PÀ¥ÀÆðgÀ E¤ßvÀgÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½AzÀ FUÁUÀ¯Éà ªÀiÁ°£Àå¢AzÀ vÀvÀÛj¸ÀÄwÛgÀĪÀ £À¢,PÉgÉ,PÀmÉÖUÀ¼À°è ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ªÀiÁ°£Àå ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ PÉgÉ PÀmÉÖ,£À¢UÀ¼À°è «¸Àfð¸ÀĪÀ PÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½AzÀ ¤Ãj£À ºÀj«UÉ CqÀZÀuÉ. ¸ÉƼÉî ªÀÄÄAvÁzÀ C¥ÁAiÀÄPÁj gÉÆÃUÀ ºÀgÀqÀĪÀ QÃl-¦qÀÄUÀÄUÀ¼À DªÁ¸À ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À GUÀªÀÄ ªÀÄ°£ÀªÁzÀ ¤Ãj¤AzÀ ZÀªÀÄð ªÁå¢üUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ C£ÉÃPÀ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ UÀuÉñÀ ZÀvÀÄyðAiÀÄ «UÀæºÀUÀ¼À ªÀiÁ°£Àå¢AzÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ ºÁ¤. «ÄãÀÄ ºÁUÀÆ d® ¸À¸ÀåUÀ¼À fêÀPÉÌ ¸ÀAZÀPÁgÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è »ÃUÉ ªÀÄ°£ÀªÁzÀ ¤ÃgÀ£Éßà ¥ÀA¥ï ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ¥ÀÆgÉʸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼À «¸Àdð£É : 

UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼À «¸Àdð£É UÀuÉñÀ ZÀvÀÄyðAiÀÄ «UÀæºÀUÀ¼À ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãj£À°è ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ d® ªÀÄÆ®UÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃgÀĪÀ ¨sÁgÀ ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀiÁ°£ÀåPÁgÀPÀUÀ¼ÀÄ d®ªÁ¹ fëUÀ¼ÁzÀ «ÄãÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ CxÀªÁ CAvÀºÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀÄrzÀ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À ºÁ®Ä, ªÀiÁA¸ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ DºÁgÀ ¸ÀgÀ¥À½ ¥ÀæªÉò¹ ¥ÀÄ£ÀºÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À zÉúÀzÉƼÀUÉà ¥ÀæªÉò¸ÀÄvÀÛªÉ

UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ : 

UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÃAzÀæ ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è £ÀqɹzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÀQUÉ vÀA¢gÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¤Ãj£À D«ÄèÃAiÀÄvÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è UÀt¤ÃAiÀÄ ºÉZÀѼÀ PÀgÀVgÀĪÀ MlÄÖ WÀ£ÀªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è ±ÉÃ.100gÀµÀÄÖ ºÉZÀѼÀ ¤Ãj£À°è PÀgÀVgÀĪÀ DªÀÄèd£ÀPÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt «¸Àdð£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉaÑ(PÀzÀqÀÄ«PɬÄAzÀ), gÁwæ ªÉüÉUÉ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÁAzÀævÉAiÀÄ ºÉZÀѼÀ¢AzÀ PÀgÀVgÀĪÀ DªÀÄèd£ÀPÀzÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è UÀt¤ÃAiÀÄ E½PÉ ¨sÁgÀ¯ÉÆúÀUÀ¼ÁzÀ PÀ©ât 10 ¥ÀlÄÖ ºÉZÀѼÀ ºÁUÀÆ d® ªÀÄÆ®zÀ vÀ¼ÀzÀ°è ±ÉÃRgÀuÉAiÀÄ zÀæªÀåzÀ°è vÁªÀÄæ ±Éà 200 jAzÀ 300 gÀµÀÄÖ ºÉZÀѼÀ ASEE,MANDYA

UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ : 

UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÉÆÃ¥Á¯ï£À PÉgÉAiÉÆAzÀgÀ°è UÀuÉñÀ «¸Àdð£ÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ, 1999. ASEE,MANDYA

UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ : 

UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÉÆÃ¥Á¯ï£À PÉgÉAiÉÆAzÀgÀ°è UÀuÉñÀ «¸Àdð£ÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ, 1999. ASEE,MANDYA

UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ : 

UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ ASEE,MANDYA D¸Éð¤Pï : («.D.±ÀA «Äw: 0.01«Ä.UÁæA/°Ã) ±Áé¸ÀPÉÆøÀ, ZÀªÀÄð, ªÀÄÆvÀæ d£ÀPÁAUÀ/ªÀÄÆvÀæ PÉÆñÀ PÁå£Àìgï PÁräAiÀÄA : («.D.±ÀA «Äw: 0.03«Ä.UÁæA/°Ã) UÀqÀĸÀÄ ªÀÄƼÉ,C¢üPÀ gÀPÀÛzÉÆvÀÛqÀ,¥ÀÄjµÀgÀ°è £À¥ÀÄA±ÀPÀvÉ, ªÀÄÆvÀæ d£ÀPÁAUÀPÉÌ ºÁ¤ ¥ÁzÀgÀ¸À : («.D.¸ÀA «Äw: 0.001«Ä.UÁæA/°Ã) £ÀgÀªÀÄAqÀ® ºÁUÀÆ ªÀÄÆvÀæ d£ÀPÁAUÀPÉÌ ºÁ¤ ¹Ã¸À : («.D.±ÀA «Äw: 0.01«Ä.UÁæA/°Ã). C¹Ü ªÀÄeÉÓ, £ÀgÀªÀÄAqÀ®zÀ ªÉÄïÉ, ªÉÄzÀĽ£À ±Á±ÀévÀ ºÁ¤AiÀÄÆ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ªÀiÁåAUÀ¤Ã¸ï : («.D.±ÀA «Äw: 0.05«Ä.UÁæA/°Ã). ºÀ¹ªÁUÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ,zÀtªÀÅ,T£ÀßvÉ, ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvÉ, ±Áé¸ÀPÉÆøÀzÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼ÀÄ PÉÆæëÄAiÀÄA : («.D.±ÀA «Äw: 0.05«Ä.UÁæA/°Ã). ±Áé¸ÀPÉÆñÀzÀ UÉqÉØUÀ¼ÀÄ, ZÀªÀÄð ¸ÀAªÉÃzÀ£É

UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ : 

UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¥Àæwà ªÀµÀð 1.2 PÉÆÃn UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÁ¸Àj 2 Q¯ÉÆÃUÁæA vÀÆPÀ ¥Àæwà «UÀæºÀPÉÌ 200 UÁæA §tÚ EzÀgÀ°è ±ÉÃ.4gÀµÀÄÖ ¹Ã¸À EgÀÄvÀÛzÉ. ASEE,MANDYA

¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ : 

¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ASEE,MANDYA C®A ¸À¯ÉáÃmï¤AzÀ ªÀiÁrzÀ F UÀt¥À ¨ÉÃUÀ ¤Ãj£À°è PÀgÀUÀÄvÀÛzÉ. C®A ¸À¯ÉáÃmï ¤Ãj£À ±ÀÄ¢ÞPÁgÀPÀ PÀÆqÀ

¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ : 

¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ASEE,MANDYA eÉÃr ªÀÄtÂÚ¤AzÀ ªÀiÁrzÀ F UÀt¥À ¨ÉÃUÀ ¤Ãj£À°è PÀgÀUÀÄvÀÛzÉ. «µÀPÁj §tÚUÀ½AzÀ ªÀÄÄPÀÛ

¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ : 

¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ASEE,MANDYA vÉAV£À PÀgÀlUÀ½AzÀ ªÀiÁrzÀ F UÀt¥À PÀ¯ÁvÀäPÀ ºÁUÀÆ ªÀÄgÀÄ §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ

¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ : 

¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ASEE,MANDYA ¥ÉÃ¥Àgï ªÀÄvÀÄÛ eÉÃr ªÀÄtÂÚ¤AzÀ ªÀiÁrzÀ F UÀt¥À ºÀUÀÄgÀ ºÁUÀÆ §PÉmï ¤Ãj£À°è PÀgÀUÀÄvÀÛzÉ.

¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ : 

¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ASEE,MANDYA CrPɬÄAzÀ ªÀiÁrzÀ F UÀt¥À PÀ¯ÁvÀäPÀ ºÁUÀÆ ªÀÄgÀÄ §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ

¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ : 

¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ASEE,MANDYA CrPɬÄAzÀ ªÀiÁrzÀ F UÀt¥À PÀ¯ÁvÀäPÀ ºÁUÀÆ ªÀÄgÀÄ §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ

UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ : 

UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæwà ªÀµÀð CzÉà «UÀæºÀUÀ¼À ¥ÀÄ£À§ð¼ÀPÉ. PÀAZÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁªÀÄæzÀ «UÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁAPÉÃwPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV¹ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ vÀĸÀÄ zÀĨÁjAiÀiÁzÀgÀÆ ¥Áè¸ÀÖgï D¥sï ¥Áåj¸ï£À «UÀæºÀUÀ½UÉ §zÀ®Ä eÉÃr ªÀÄtÂÚ£À «UÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸À¸ÀåªÀÄÆ® §tÚUÀ¼À£ÀÄß ºÀaÑzÀ «UÀæºÀUÀ¼À£Éßà PÉƽî. «UÀæºÀUÀ½UÉ PÀrªÉÄ §tÚ«gÀ°. CwAiÀiÁV a£Àß, ¨É½î §tÚ CxÀªÁ gÀAdPÀ §tÚUÀ¼À «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃqÀ. ¸ÀܽÃAiÀĪÁV ¨É¼ÉzÀ ºÀƪÀÅ,ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ, PÁUÀzÀ, ªÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖUÀ½AzÀ ªÀiÁrgÀĪÀ C®APÁjPÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæªÉà §¼À¹. ¥ÀÄ£À§ð¼ÀPÉ ¸ÁzsÀå«gÀzÀ xÀªÉÆÃðPÉÆïï,¥Áè¹ÖPïUÀ¼ÀÄ, ¯Áå«Ä£ÉÃmï ªÀiÁrzÀ C®APÁjPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À §¼ÀPÉ ¨ÉÃqÀ. «UÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉʸÀVðPÀ d® ªÀÄÆ®UÀ¼À°è «¸Àdð£ÉUÉ §zÀ®Ä, CzÀPÁÌV PÀÈvÀPÀªÁV PÀnÖ¹zÀ ¤Ãj£À vÉÆnÖUÀ¼À°è «¸Àfð¸À®Ä ¥ÉæÃgÉæ¸ÀĪÀÅzÀÄ

UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ : 

UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀqÉUÀ¼À°è UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ½UÉ §zÀ®Ä MAzÉqÉ PÀÆj¹,¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ «UÀæºÀ zÉÆqÀÙ¢gÀ¨ÉÃPÉA§ ºÀl ¨ÉÃqÀ ºÀÆ,ºÀtÄÚ, J¯É ªÀÄÄAvÁzÀ eÉÊ«PÀ «WÀl£ÉUÉƼÀUÁUÀĪÀ vÁådåUÀ¼À£ÀÄß UÀÄAr vÉUÉzÀÄ ºÀƼÀĪÀÅzÀjAzÀ PÁA¥ÉÆøïÖ vÀAiÀiÁjPÉ

¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ «¼Á¸ÀUÀ¼ÀÄ : 

¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ «¼Á¸ÀUÀ¼ÀÄ 1. Kamalini#37, 17th Cross, Sri Bhooma Malleswaram, Bangalore, Karnataka 560003Phone : 080 23567470, 9886748371 10th Main, Srinivasnagar, Near Ayappa temple, Banshankari I Stage, Bangalore-50.Ph: 9886748371.The cost varies from Rs.70 to Rs.1000 depending on the size of the Ganesha. Road Perpendicular to Bull Temple RoadNear BMS college of Engineering. Diagonally opposite Halli ThindiNo.3, West anjaneya temple road, Gandhi bazaar, Bangalore- 4Contact: 9342303247 Mr. Seshadri

¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ «¼Á¸ÀUÀ¼ÀÄ : 

¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ «¼Á¸ÀUÀ¼ÀÄ 2. Shree Enterprises#32, sweet homes layout, Srinivaspura, Uttarahalli, Kengeri main road, near Srinivas pura bus stopContact: 90366 05321-Mr. Raman 3. Geleyara Balaga, BidadiContact: 9880990014 RaviKumar 3. Sujatha 9886888117 is one sellerUttarahalli, Manju-9986523924 Address: #56, Tatana Mane Compound,3rd Main Road, Chamarajpet, Bangalore: 560 018Our contact numbers are:Vijayalakshmi S. - 9241715008Chetan K.S. - 9901303390

«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ ²PÀët CPÁqÉ«Ä, ªÀÄAqÀå : 

«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ ²PÀët CPÁqÉ«Ä, ªÀÄAqÀå ASEE,MANDYA ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ

authorStream Live Help