Parent Expectations in old age

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

8 Click

Slide 2: 

CUncMeBaH kUn Rbus RsI CaTIRslaj;>>>

Slide 3: 

enAéf¶NaEdlkUn²eXIjfa «Bukmþaycas;CraehIyenaH ¡ sUmkUn²BüayamGt;Fµt;cMeBaH»Bukmþay nig sUmBüayamyl;;dl;GarmµN_rbs;«Buymþaypg>>>

Slide 4: 

ebIsinCa«BukmþayRbLak;enAeBlTTYlTanGahar>>> Bi)akkñúgkaresøókBak;>>> sUmGt;Fµt;cMeBaH«Bukmþay ehIycUrcgcaMfa cMnucTaMgenH KWCaGVIEdl«Bukmþay)aneFVI nigbeRgonkUn²kalEdlkUn²enAtUc .

Slide 5: 

ebIsinCa«Bukmþayniyayd¾Edl²eTAkan;kUn² sUmkMuFujRTan; cMeBaH«Bukmþay kMuxwg«Bukmþay¡ ehIysUmsþab;«Bukmþayniyaypg¡ kalEdlkUnenAtUc² kUn²)aneGay«BukmþayniTanerOgd¾Edl²eGay kUn²sþab;Caerogral;éf¶ rhUtdl;kUn²)anekglk;y:agsáb;sál ehIy«BukmþayrIkray nigsb,aycitþkñúgkareFVIerOgd¾Edl²enHxøaMgNas;. BIeRBaH>>>

Slide 6: 

enAeBlEdl«BukmþayCraminGacgUtTwkedayxøÚnÉg)an>>> b¤enAeBl Edl«Bukmþaymigcg;gUtTwk sUmkMubenÞas«Bukmþay kMuxwg«Bukmþay ehIysUmkMuex<Im«Bukmþay>>> cUrcgcaMfa>>¡ «BukmþayEtgEtgUtTwkeGaykUn²kalenAtUc>>> ehIy EtgEtlYgelamkUn²edayBaküsMdIEp¥mElðmedIm,IeGaykUn²gUtTwk.

Slide 7: 

ebIeXIj«Bukmþaymindwg b¤minyl;BIbec©kviTüaTMenIb² sUmkMuesIc«Bukmþay>>> ehIysUmTukeBleGay«BukmþayedIm,IEsVgyl;pg>>>

Slide 8: 

etIkUn²enAcaMeT>>>? «BukmþayFøab;)anTukeBleGaykUn²edIm,IsYr nig EsVgyl;GVIEdlfµI² ehIy )anbeRgonerOgCaeRcIndl;kUn²>>> beRgonGMBIrebobTTYlTaneGay)anl¥>>> esøókBak;eGay)anl¥>>> RbRBwtþþGMeBIl¥>>> køahan rwgmaM nigecHRbQrmuxral;bBaøakñúgCIvit.

Slide 9: 

RbsinebIeBlxøH«BukmþayePøcPøaMg rWk¾Bi)akkñúgkarniyay>>> sUmTukeBleGay«BukmþayedIm,IrknwkvaeLIgvij ehIyebI«Bukmþay minGacrknwkeXIj sUmkUn²kMumYem:A ehIyFujRTan;nwg«Bukmþay sUmkMuRbegIykenÞIynwg«Bukmþay BIeRBaHGVIEdlsMxan;CageKsMrab; «Bukmþay>>> KWcg;rs;enAEk,rkUn² nig cg;niyayCamYykUn²>>>

Slide 10: 

RbsinebI«Bukmþaymincg;briePaK sUmkMubgçM«Bukmþay ¡ «Bukmþaydwgc,as;xøÜnÉgfa eBlNa«Bukmþaycg;briePaK ehIyeBlNaEdl«Bukmþaymincg;briePaK>>>

Slide 11: 

enAeBlEdleCIgCraTaMgBIr rbs;«BukmþayminGacedIr)andUcmuneTot>>>

Slide 12: 

>>>sUmCYy«Bukmþay dUcEdl«Bukmþay )anCYydwkédbeRgonkUn²eGayeronedIrelIkdMbUgGBa©wgEdr.

Slide 13: 

ehIy ebIsinCaéf¶NamYy>>> «BukmþayniyayeTAkan;kUn²fa³ «Bukmþaymincg;rs;enAteTAeToteT>>> enaHmann½yfa «Bukmþaycg;søab;ehIy>>> sUmkMuxwg«Bukmþay>>> eRBaHéf¶NamYy kUn²nwgyl; ¡

Slide 14: 

cUrkUn²cgcaMfa³ mnusSeyIgminGaceKcputBIesckþIsøab;)aneLIy>>> ekIt cas; QW søab; CaerOgFmµta dUecñHsUmkUn²ecHRslaj;Kña>>> ecHGt;»neGayKña>>> ecHCYyKña>>> esµaHRtg;nwgKña>>>.

Slide 15: 

éf¶NamYykUn²nwgyl;fa karRbRBwtþkMhusqÁgCaeRcIn rbs;«Bukmþay KWEtgEtcg;eGaykUn²l¥>>>

Slide 16: 

dUecñH>>> sUmkUn²kMumanGarmµN¾FujRTaMnwgv½yCrarbs;«Bukmþay>>> sUmrs;enAEk,r«Bukmþay>>> sUmBüayamEsVgyl;fa³ etICIvitCracugeRkayrbs;«BukmþayenHrs;edIm,IGVI?

Slide 17: 

sUmCYyCUndMeNIr«Bukmþay>>> CYybBa©b;CIvitrbs;«BukmþayedaykþIRslaj; nig Gt;Fµt; GVIEdl«Bukmþaycg;)anCacugeRkayBIkUn² KWsñamjjwm nig kþIRslaj;.

Slide 18: 

«BukmþayRslaj;kUn²>>> BI elak«Buk nig Gñkmþay

Slide 19: 

sUmeGaykþIRslaj;ekItmancMeBaHmnusSRKb;rUb