Homework1%E2%80%93Mu ltiplicationTable1. 0

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

MultiplicationTable : 

MultiplicationTable Thursday, February 4, 2010 footer.jsp Learning JSP by Example 1 2 header.jsp

Yêu cầu : 

Yêu cầu Hiển thị ngày giờ theo quy định Hiển thị bảng cửu chương 1..12 Sử dụng <jsp:include ... để import file header.jsp, footer.jsp vào Home.jsp 1 2

Hướng dẫn : 

Hiển thị ngày tháng String [] date = {“Sunday”, …, “Saturday”} String [] month = {“January”, … ,”December”}; GregorianCalendar d = new GregorianCalendar(); Lấy giá trị ngày trong tuần date[d.get(GregorianCalendar.DAY_OF_WEEK) - 1] Lấy giá trị tháng date[d.get(GregorianCalendar.MONTH)] Giá trị ngày trong tháng d.get(GregorianCalendar.DAY_OF_MONTH) Giá trị năm d.get(GregorianCalendar.YEAR) Hướng dẫn

Hướng dẫn : 

Hiển thị bảng cửu chương Sử dụng bảng để hiển thị hàng đầu tiên Từ hàng thứ hai trở đi dùng 2 vòng lặp for (xem ví dụ console sau để chuyển sang hiển thị ở bảng) for(int i = 1 ; i <= 12 ; i++) { System.out.print(i + "\t"); for(int j = 1 ; j <= 12 ; j++) System.out.print((i*j) + "\t"); System.out.println(""); } Hướng dẫn