Presentatie van ldp naar pkd

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Van LDP naar PKD: Het perspectief van de zorgaanbieder

Even voorstellen: : 

Even voorstellen: Lia de Jongh Bestuurslid ActiZ Bestuurder De Pieter Raat Stichting Voorzitter platform dementie NHN

Oorspronkelijke Ketenpartners uit het LDP waren: : 

Oorspronkelijke Ketenpartners uit het LDP waren: Drie regionale Alzheimer afdelingen Zorgkantoor Noord-Holland-Noord (Univé) MagentaZorg (VVT) (vertegenwoordiger voor verpleeghuizen) Omring (VVT) De Pieter Raat Stichting (VVT) (Vertegenwoordiger verzorgingshuizen) Geriant (GGZ) Woonzorggroep Wilgaerden Woonzorggroep Samen (VVT) WonenPlusWelzijn (VVT) GGZ West Friesland

Nieuwe partners in het platform na het LDP: : 

Nieuwe partners in het platform na het LDP: Viva! Zorggroep (VVT) Evean (VVT) ActieZorg (Thuiszorg) Wethouder Gemeente Heerhugowaard Woningbouwcorporatie Woonwaard op afroep beschikbaar Kern8 (Welzijn)

Bijzondere kenmerken : 

Bijzondere kenmerken Groot aantal gemeenten (in totaal 26): dit maakt het lastig hen te betrekken bij de keten. Ruime ervaring met casemanagement en DOC-teams door aanwezigheid Geriant. Sterke betrokkenheid van het zorgkantoor.

Organisatie van de keten: : 

Organisatie van de keten: Bestuurders (en directeuren) van de ketenpartners zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep Platform Dementie. Sinds april 2010 is er een projectleider voor ketenzorg dementie aangesteld. De projectleider vanuit het LDP treedt op als beleids- en secretarieel ondersteuner van het Platform Dementie en coördineert en ondersteunt de lopende projecten. Het voorzitterschap wordt bij toerbeurt door een van de deelnemende organisaties gedaan, voor de periode van 2 of 3 jaar.

Organisatie van de keten: : 

Organisatie van de keten: Het Platform Dementie heeft als functie het analyseren van de huidige situatie, het op basis daarvan maken van plannen, het(doen) realiseren daarvan en het toetsen van de behaalde resultaten. De visie van de cliëntenorganisatie, i.c. de afdelingen van Alzheimer Nederland weegt daarbij zwaar, o.a. d.m.v. cliëntenpanels. De plannen voor verbetering staan beschreven in het meerjaren beleidsplan (tot 2012). Voor ieder verbeterpunt is een werk/ projectgroep met projectleider aangesteld. Een van de deelnemers aan het platform fungeert als ‘linking pin’ en kan in de bijeenkomsten van het platform de voortgang terugkoppelen. Op deze manier kan de voortgang vanaf bestuurlijk niveau geborgd worden.

Bekostiging van ketenzorg : 

Bekostiging van ketenzorg De extra activiteiten van de keten (die niet vallen onder de reguliere inkoop) worden uit verschillende bronnen bekostigd. Casemanagement wordt gefinancierd vanuit de AWBZ (AIV) 5% en de Zvw (DBC GGZ) 95%. Inmiddels is dit ook jaarlijks gecontracteerde “normale” zorg. Via het Platform Dementie delen alle ketenpartners (m.u.v AN) mee in de kosten van het Platform en de gezamenlijke projecten. Hierbij is een verdeelsleutel afgesproken op basis van budgetomvang.

De stijgende druk van dementie in Noord Holland Noord : 

De stijgende druk van dementie in Noord Holland Noord Kop van Noord-Holland West Friesland Noord-Kennemerland

De drie K’s : 

De drie K’s Klant Kwaliteit Kosten

Veranderend perspectief 1 : 

Veranderend perspectief 1 Van aanbod naar vraag Van afleveren patiënt naar betrokkenheid mantelzorg bij zorgverlening Van afhankelijkheid naar gelijkwaardigheid Van systeemdenken naar klant denken Van uitvoeringsorganen van de overheid naar zorgondernemers.

Veranderend perspectief 2 : 

Veranderend perspectief 2 Van budgetfinanciering naar zorgzwaartebekostiging Verdere afbouw AWBZ of AWBZ overgeheveld naar ZVW of WMO? Verandering van financiering kapitaallasten Arbeidsmarkt problematiek

Koers van ActiZ: 1 : 

Koers van ActiZ: 1 Directe relatie met de klant Klant is uitgangspunt van handelen Directe betalingsrelatie.

Koers van ActiZ : 2 : 

Koers van ActiZ : 2 Ruimte voor professionals: Ruimte in het primaire proces Minder administratieve en bureaucratische handelingen

Koers van ActiZ: 3 : 

Koers van ActiZ: 3 Ondernemerschap voor zorgorganisaties. Open staan voor innovaties Meer ruimte voor ondernemerschap

Paradigmashift in langdurige zorg? : 

Paradigmashift in langdurige zorg? ActiZ: Naar autonomie, verbondenheid en een gezond leven LOC: Waarde-volle zorg Boer en Croon: De kracht van keuze Stoom: Toekomst Zorg Thuis, nieuwe trends, nieuwe kansen.

Somber beeld toekomst dementie zorg? : 

Somber beeld toekomst dementie zorg? 70 % van de dementerenden woont thuis Nu al te weinig stenen Toename dementerenden tot half miljoen in 2050 Mantelzorgers onderdruk Geen structurele financiering casemanagement

Plannen werkgroep langdurige zorg? : 

Plannen werkgroep langdurige zorg? Geheel verdwijnen functie begeleiding? Verdwijnen functie verblijf bij ZZP 1,2, 3 Verder versobering AWBZ Verhoging eigen bijdrage Doorzetten scheiden wonen en zorg.

Tips ter motivatie van bestuurders : 

Tips ter motivatie van bestuurders Gebruik de drie K’s: Klant Kwaliteit Kosten

Tips vervolg : 

Tips vervolg Ketenzorg is goed voor de klant Kwaliteit van zorg gaat aanmerkelijk vooruit door ketenzorg Ketenzorg is goed voor de exploitatie Ketenzorg is belangrijk voor de samenwerking in de regio.

Tips vervolg : 

Tips vervolg Ketenzorg is belangrijk voor een goede relatie met het zorgkantoor/zorgverzekeraar en met de gemeente. Ketenzorg is goed voor het personeel

En verder? : 

En verder? Vraag om lef en leiderschap! Vraag om bestuurlijk commitment Vraag om handelingsruimte

Do and don’ts. : 

Do and don’ts. Betrek cliëntenorganisaties Sluit niemand uit: de schakel is zo sterk als de ontbrekende schakel? Denk na over wat casemanagement bij dementie moet inhouden

Do and Don’ts : 

Do and Don’ts Durf out of the box te denken Bedenk: De toekomst van de dementie is thuis.

Succes en bedankt voor uw aandacht! : 

Succes en bedankt voor uw aandacht!

authorStream Live Help