DZNS%20aids

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

KARAKTERISTIKE HIV INFEKCIJE I MOGUĆNOST PREVENCIJE I KONTROLE : 

KARAKTERISTIKE HIV INFEKCIJE I MOGUĆNOST PREVENCIJE I KONTROLE Dragana Zarić Dom zdravlja “Novi Sad”

Slide 2: 

ISTORIJAT 5. juna 1981. godine otkriveni su prvi slučajevi u Los Angelesu u nedeljnom izveštaju CDC-a se navodi da se radi o novoj bolesti koja do tada nije otkrivena (protozoa – Pneumocystis carinii) oktobar 1981. novi slučajevi otkriveni u New York-u (Kaposi sarkom)

Slide 3: 

ISTORIJAT 1983-84: izolovan HIV (uzročnik AIDS-a) (Luc Montagnier-LAV i Robert Galo-HTLV III) 1985. –HIV 2 1985. testovi 1987. prvi lek

Do danas je preko 70 miliona ljudi u svetu zaraženo HIV-om 28 miliona ljudi je umrlo 42 miliona ljudi živi sa HIV/AIDS-om -trećina su mladi uzrasta 12-24 godine!

ODRASLI I DECA SA HIV-OM : 

ODRASLI I DECA SA HIV-OM ZapadnaEvropa 570 000 Severna Afrika&Bliski Istok 550 000 Sub-Saharska Afrika 29,4 miliona Istočna Evropa&Centr. Azija 1,2 miliona Južna&Južnoistočna Azija 6 miliona Australija & Novi Zeland 15 000 Severna Amerika 980 000 Karibi 440 000 Latinska Amerika 1,5 miliona Istočna Azija & Pacifik 1,2 miliona

INCIDENCA AIDS-a NA MILION STANOVNIKA (Poređenje Srbije sa zemljama zapadne i istočne Evrope) : 

INCIDENCA AIDS-a NA MILION STANOVNIKA (Poređenje Srbije sa zemljama zapadne i istočne Evrope)

EPIDEMIOLOGIJA HIV/AIDS U SRBIJI : 

EPIDEMIOLOGIJA HIV/AIDS U SRBIJI Prvi slučaj u registrovan 1985. u Beogradu Od početka epidemije do krajem 2003. godine: registrovano 1807 HIV+ osobe obolelo od AIDS-a 1188 osoba (66%) umrlo 845 osoba (71%) Od 1996. godine dominantan put prenosa je seksualnim putem Broj inficiranih muškaraca je za 2,6 puta veći od broja inficiranih žena!

POLNA I STAROSNA DISTRIBUCIJAOBOLELIH OD HIV/AIDS-A U SRBIJI : 

POLNA I STAROSNA DISTRIBUCIJAOBOLELIH OD HIV/AIDS-A U SRBIJI

EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA U VOJVODINI : 

EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA U VOJVODINI Od prvog registrovanog slučaja 1985. godine do sredine 2007. godine u Vojvodini je registrovano 245 slučajeva HIV infekcije U gotovo 90% slučajeva-muškarci Seksualna transmisija-najčešća (homo i hetero) Od početka epidemije 149 osoba obolelo od AIDS-a, 85 umrlo

HIV INFEKCIJA U VOJVODINI U ODNOSU NA OKRUG : 

HIV INFEKCIJA U VOJVODINI U ODNOSU NA OKRUG

ETIOLOGIJA : 

ETIOLOGIJA Izazivač HIV (virus humane imunodeficijencije) pripada familiji retroviridas, podfamiliji lentiviridas (dugotrajan i lagan razvoj, lente = polako)PRIPADA RNK VIRUSIMA VELIČINE 100-140 nmIDENTIFIKOVANA SU 2 TIPA: HIV1 (svet) I HIV2 (Zapadna Afrika)

OSETLJIVOST VIRUSA : 

OSETLJIVOST VIRUSA Temperatura od 560 C ga inaktiviše za 30 minuta Osetljiv je na jako visoke i jako niske vrednosti pH (pH<3 i >10 uništava ga za 10 minuta) Hipohlorit 0,5 % ga inaktiviše za 1 minut Osetljiv na uobičajena dezinfekciona sredstva (alkohol ga inaktiviše za par minuta) Relativno otporan na uv i gama zrake

REZERVOAR ZARAZE : 

REZERVOAR ZARAZE ČOVEK ZARAŽEN HIV-OM, bez obzira na klinički stadijum infekcije! jednom zaražen, čovek ostaje zarazan celog života virulentnost zavisi od stepena viremije i najviša je u početnom i terminalnom stadijumu infekcije

PUTEVI PRENOŠENJA : 

PUTEVI PRENOŠENJA SEKSUALNIM PUTEM (polnim odnosom sa HIV pozitivnom osobom-analnim, vaginalnim ili oralnim) PREKO ZARAŽENE KRVI ILI KRVNIHDERIVATA (najčešće kod intravenskog uzimanja narkotika – kada se koristi zajednički pribor) VERTIKALNOM TRANSMISIJOM (sa inficiranih majki na potomstvo)

HIV SE NE PRENOSI: : 

HIV SE NE PRENOSI: Znojem-ok je palpirati aksile Suzama-ok je dodirnuti maramicu HIV+ osobe koja plače Pljuvačkom-ok je piti iz iste čaše ili se ljubiti u obraz Urinom/fecesom-ok je menjati pelene SAMO U ODSUSTVU KRVI!

Infektivne i potencijalno infektivne telesne tečnosti i materijali : 

Infektivne i potencijalno infektivne telesne tečnosti i materijali Rizik Potencijalni rizik Bez rizika - sperma / vag. - CSF - pljuvačkasekret - sinovijalna tečn. - suze - krv - pleuralna tečn. - znoj - krvni derivati - peritonealna - urin - amnionska - feces - tkiva - majčino mleko VAŽNO: Smatrajte SVE pacijente i supstance potencijalno zaraznim!!!

DIJAGNOZA : 

DIJAGNOZA dijagnostika HIV infekcije obično počinje procenom rizika (rizičnog ponašanja) od strane stručnog lica zatim sledi laboratorijska dijagnostika, a ukoliko postoji i klinička slika, ona govori o početku samog AIDS-a

ŠTA PODRAZUMEVAMO POD RIZIKOM? : 

ŠTA PODRAZUMEVAMO POD RIZIKOM? * kada se ne koristi kondom pri svakom polnom kontaktu * kada se često menjaju seksualni partneri * kada postoji sklonost ka vezama “za jednu noć” * kada se stupa u seksualne odnose pod uticajem alkohola ili droge * kada se koristi zajednički pribor za pripremanje i ubrizgavanje droge * kada se bez zaštite dolazi u dodir sa ljudskom krvlju i sekretima

STOPE TRANSMISIJE HIV VIRUSA (rizik po epizodi) : 

STOPE TRANSMISIJE HIV VIRUSA (rizik po epizodi) Transfuzija 95% Perinatalni (bez terapije) 15-30% Razmena igala 0,6-3,0% Perkutana prof. ekspozicija 0,3-0,4% Receptivni analni seks 0,1-3,0% Receptivni vaginalni seks 0,2-0,8% Insertivni analni seks 0,03% Insertivni vaginalni seks 0,03-0,09%

DIJAGNOSTIKA HIV INFEKCIJE : 

DIJAGNOSTIKA HIV INFEKCIJE Metode za utvrđivanje infekcije: Prisustvo virusa ili delova virusa (izolacija virusa, ELISA p24, PCR) Prisustvo antitela na virus ili njegove delove (ELISA, Western Blot)

PERIOD PROZORA : 

PERIOD PROZORA -vreme između infekcije i pojave antitela U periodu prozora ljudi inficirani HIV-om nemaju antitela u krvi ali mogu imati visok nivo HIV-a u krvi, u seksualnim tečnostima, u mleku u grudima. U stvari, ljudi sa HIV-om su mnogo infektivniji tokom ovog perioda prozora, pre nego što je njihov vlastiti imunološki sistem pokušao da kontroliše virus. Prema tome, HIV se može preneti drugoj osobi tokom ovog perioda čak i ako je test antitela negativan na HIV.

ŠTA ZNAČI POZITIVAN REZULTAT : 

ŠTA ZNAČI POZITIVAN REZULTAT -telo je proizvelo antitela na HIV. Ovo ne govori da li će osoba ostati zdrava, razviti sporedne bolesti ili razviti AIDS. Ovo znači da se mora upražnjavati siguran seks sa svim seksualnim partnerima. Ukoliko se koriste igle ili špricevi za ubrizgavanje droge, ne smeju se međusobno deliti.

ŠTA ZNAČI NEGATIVAN REZULTAT : 

ŠTA ZNAČI NEGATIVAN REZULTAT -antitela na HIV nisu nađena u krvi. Ovo verovatno znači da ne postoji HIV infekcija. Tokom perioda prozora test može biti negativan čak i ako je osoba inficirana i infektivna. Malom broju ljudi, verovatno jednom od stotinu od onih koji su postali inficirani, potrebno je više od dva meseca da formiraju antitela, ali krajnje je neuobičajeno da je potrebno više od šest meseci da se formiraju antitela.

VREME TESTIRANJA : 

VREME TESTIRANJA Kako se test radi?-mali uzorak krvi iz vene na ruci koji se šalje na analizu u laboratoriju Kada se test radi? -najranije 6 nedelja posle rizičnog kontakta (prosečno 2 meseca, ponavlja se na 3 i 6 meseci)

Slide 25: 

DEFINICIJE AIDS (ili SIDA) je poslednji i najteži stadijum infekcije virusom humane imunodeficijencije, a karakateriše ga progresivno i nepovratno slabljenje imunog sistema. Infekcija HIV- om (virusom humane imunodeficijencije), sa ili bez klinički ispoljenih manifestacija je infekcija koja obično godinama protiče bez ikakvih subjektivnih tegoba i znakova bolesti. Od momenta infekcije zaražena osoba postaje nosilac virusa i potencijalni izvor zaraze.

KLINIČKI STADIJUMI HIV INFEKCIJE : 

KLINIČKI STADIJUMI HIV INFEKCIJE

STADIJUMI HIV INFEKCIJE (SZO) : 

STADIJUMI HIV INFEKCIJE (SZO) I stadijum: asimptomatska faza generalizovana limfadenopatija II stadijum: lakše tegobe III stadijum: ozbiljnije tegobe IV stadijum: AIDS

AKUTNI RETROVIRALNI SINDROM : 

AKUTNI RETROVIRALNI SINDROM Simptomi se javljaju u 50%-80% inficiranih, sa početkom  6 nedelja nakon infekcije, a traje 2-8 nedelja Dijagnoza: virusna RNA (pre antitela) Cilj: rana dojagnozatransmisija Kontraverza oko ranog tretmana

Akutni retroviralni sindrom-simptomatologija : 

Akutni retroviralni sindrom-simptomatologija ↑ telesna temp. 96% Adenopatija 74% Faringitis 70% Eritem 70% Mio/artralgija 54% Dijareja 32% Glavobolja 32% Mučnina/poraćanje 27% Hepatosplenomegalija 14% Gubitak tel. mase 13% Neurološka simpt. 12% -encefalitis/asept. meningitis -perif. neuropatija/radikulop. -pareza facijalisa -Guillain-Barre-ov sindrom -brahijalni neuritis -kognitivni poremećaji ili psihoza

Rana simptomatska faza (CD4350-500)SZO II stadijum : 

Rana simptomatska faza (CD4350-500)SZO II stadijum Gubitak telesne mase 10% od ukupne telesne mase Mukokutane manifestacije (seborrhea, rekurentne oralne ulceracije, pruritus, onychomycosis) Herpes zooster Rekurentne infekcije gornjih respiratornih puteva (sinusitis) SVAKODNEVNA AKTIVNOST NIJE NARUŠENA!

Simptomatska faza (CD4350-200) SZO III stadijum : 

Simptomatska faza (CD4350-200) SZO III stadijum Gubitak telesne mase >10% od ukupne telesne mase Dijareja koja traje duže od mesec dana Groznica duža od mesec dana, intermitentna ili konstantna Oralna kandidijaza (ili rekurentna vaginalna) Oralna hairy leukoplakia Pulmonalna tbc Teške bakterijske infekcije (pneumonia, pyomyosis) Trombocitopenija, neutropenija VEZANI ZA KREVET 50% DNEVNOG VREMENA

AIDS (CD4<200) SZO IV stadijum : 

AIDS (CD4<200) SZO IV stadijum Pneumocystis carinii pneumonija Kandidijaza, ezofagealna ili plućna Cryptococcosis, ekstrapulmonalna Diseminirana endemska mikoza Diarrhea: Cryptosporidia, Isospora Belli Netifoidna salmonelozna septikemija Herpes simplex, ulceracije duže od 1 mesec Kaposi Sarcoma Lymphoma: sistemski ili CNS

UZNAPREDOVALI AIDS (CD4<50) SZO IV stadijum : 

UZNAPREDOVALI AIDS (CD4<50) SZO IV stadijum Mycobacterium avium complex Citomegalovirusna infekcija CNS toksoplazmoza Progresivna multifokalna leukoencefalopatija Rapidno propadanje organizma AIDS encefalopatija/demencija VEZANI ZA KREVET 50% DNEVNOG VREMENA

Oralne manifestacije AIDS-a : 

Oralne manifestacije AIDS-a Vlasasta leukoplakija Sublingvalna pseudomembranozna kandidijaza

Dermatološke manifestacije : 

Dermatološke manifestacije Tinea corporis et pedis Kutana kandidijaza Onychomycocis

Slide 36: 

Molluscum contagiosum Varicella zoster

Generalizovana limfadenopatija : 

Generalizovana limfadenopatija Posteriorna vratna lančana limfadenopatija Folikularna hiperplazija limfnih čvorova

Slide 38: 

Kapošijev sarkom

Slide 39: 

PCP pneumonija: Apikalna lokalizacija

Slide 40: 

Perianalni herpes simplex: > 4 nedelje = AIDS???

Slide 42: 

Toxoplasmosis: Multifokalne prstenaste lezije

TERAPIJA : 

TERAPIJA HAART-(highly active antiretroviral therapy) Standardna HAART podrazumeva primenu 2 leka iz grupe NIRT (nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze) sa jednim PI (proteaza inhibitori) Nedostaci: toksičnost lekova i problemi sa komplijansom posle dugotrajne primene, kao i neminovni razvoj rezistencije virusa

TOKSIČNE MANIFESTACIJE ANTIRETROVIRALNE TERAPIJE : 

TOKSIČNE MANIFESTACIJE ANTIRETROVIRALNE TERAPIJE

Slide 45: 

Lipodistrofija:Dorzalna vratna “Bufalo grba”

Slide 46: 

HARS: Lipoatrofija (lice, ekstremiteti) Centralna adipoza

TRI EPIDEMIJE : 

TRI EPIDEMIJE AIDS HIV DRUŠTVENA REAKCIJA STIGMA DISKRIMINACIJA

UZROCI STIGMATIZACIJE I DISKRIMINACIJE VEZANE ZA HIV : 

UZROCI STIGMATIZACIJE I DISKRIMINACIJE VEZANE ZA HIV pojava bolesti u već ranije sigmatiziranim grupama nerazumevanje bolesti mitovi o transmisiji predrasude nedostatak lekova neizlečivost bolesti

POSLEDICE : 

POSLEDICE ugrožavanje ljudskih prava kršenje bazičnih principa etike profesije

MOGUĆNOSTI PREVENCIJE : 

MOGUĆNOSTI PREVENCIJE Upražnjavanjem poželjnih stilova života: Odgovorno seksualno ponašanje (selekcija partnera, monogamne veze, upotreba kondoma pri svakom polnom odnosu, izbegavanje rizičnog seksa) Nekorišćenje psihoaktivnih supstanci (takođe, izbegavanje seksa “pod uticajem”-narušena moć donošenja odluka).

“POZITIVNA PREVENCIJA” : 

“POZITIVNA PREVENCIJA” Ako je dijagnostikovano prisustvo HIV virusa: Seksualni odnosi isljučivo sa kondomom Ukoliko je osoba narkoman-koristiti isključivo svoj pribor (harm reduction program) Trudnice se podvrgavaju terapiji, porođaj se izvodi carskim rezom i dete se ne hrani majčinim mlekom

PROFESIONALNA PREVENCIJAUniverzalne mere predostrožnosti : 

PROFESIONALNA PREVENCIJAUniverzalne mere predostrožnosti Načini ekspozicije Perkutano Ubod iglom posekotina Mukokutano Mukok. membrane Oštećena koža:posekotine, abrazije… Intaktna koža: vreme ili površina Univerzalne mere Pravilno rukovanje Ne vraćati poklopac na iglu Bezbedno odlaganje med. otpada Zaštitne maske, naočare Zaštitne rukavice Pranje ruku

1. decembar 2008.Now, more than ever is the time to lead – empower – deliver. : 

1. decembar 2008.Now, more than ever is the time to lead – empower – deliver.

Slide 54: 

Liderstvo osnažuje na svim nivoima – individualnom, lokalnom, državnom – za aktivan odgovor na AIDS. U 2007. godini samo 31% od svih obolelih od AIDS-a u u zemljama u razvoju je dobilo potrebnu antiretroviralnu terapiju. Još uvek u jednoj trećini zemalja sveta odobe sa HIV-om nemaju pravnu zaštitu, nego su izloženi stigmatizaciji i diskriminaciji.

authorStream Live Help