CHUC MUNG NAM MOI FROM CDM _PPS

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chuác Àöìng Hûúng COULEURS DU M NDE H&A Hai-An .Nice .20-01-2010- FRANCE Nh?c d?m :Hai vì sao l?c Nùm múái 2010 :Sûác Khoãe,An khang, Thõnh Vûúång

Slide 2: 

.Nice.20.12.09.France Chuác Àöìng Hûúng .Nice.20.12.09.France Nùm chêu, böën biïín chung nhaâ Chuác nhau àoaân- kïët ,,thuêån- hoâa yïu thûúng. Nùæm tay, kïët- húåp, höí-tûúng, Chung vai vun- àêëp tònh thûúng thêm tònh Noi gûúng hoâa- húåp….viïn- thaânh, Traánh gêy tranh- luêån, taåo thaânh mêët vui Hoãi sao höì-húäi khùæp núi ? Taåi sao im tiïëng, lùång húi húäi naâo ? Sûå tònh hùèn coá trûúác sau, Nhûúâng nhau phaãi lyá, mêët naâo chi ai? Thûác têm hoâa húåp tûâ nay, Cuâng chung àoaân-kïët àöíi thay thïë tònh, Chuác cho toaân thïí dên mònh, ÊËm no, Haånh-phuác, Hiïín-vinh xûá ngûúâi. Hai-An . Nice 20/01/2010 FRANCE

Slide 3: 

Nùm chêu, böën biïín chung nhaâ, Chuác nhau àoaân-kïët, thuêån-hoâa, yïu thûúng.

Slide 4: 

Nùæm tay kïët-húåp höí-tûúng, Chung vai vun-àêëp tònh thûúng thêm-tònh

Slide 5: 

, Noi gûúng hoâa-húåp …viïn-thaânh, Traánh gêy tranh-luêån, taåo thaânh keám vui.

Slide 6: 

Hoãi sao höì-húäi khùæp núi ? Taåi sao im tiïëng, lùång húi húäi naâo ?

Slide 7: 

Sûå tònh hùèn coá trûúác sau , Nhûúâng nhau phaãi lyá, mêët naâo chi ai ?

Slide 8: 

Thûác têm hoaâ-húåp tûâ nay , Cuâng chung àoaân-kïët àöíi thay thïë tònh

Slide 9: 

Chuác cho toaân-thïí dên mònh ÊËm no, Haånh-phuác, Hiïín-vinh xûá ngûúâi. Hai-An . Nice 2010 France

Slide 10: 

PPS : COULEURS DU M NDE H&A Hai-An .Nice . 20-01.2010- FRANCE