18 12 09

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

X X Projector / Screen setup: Make sure you can see four ‘X’s in the 4 corners X X

VEDIC HYMNSGanapati Prarthana (1) : 

VEDIC HYMNSGanapati Prarthana (1) Gananam tva ganapatigm havamahe kavim kavinam upama sravastamam Jyestharajam brahmanam brahmanaspata a nah srnvannutibhis sida sadnam.

VEDIC HYMNSGanapati Prarthana (1) (cont’d...) : 

VEDIC HYMNSGanapati Prarthana (1) (cont’d...) Prano devi sarasvati vajebhirvajinivati. Dhinamavitrayavatu. Ganesaya namah. Sarasvatyai namah. Srigurubhyo namah. Harih om.

VEDIC HYMNSGanapati Prarthana (2) : 

VEDIC HYMNSGanapati Prarthana (2) Om bhadram karnebhis srrunuyama devah. Bhadram pasye maksabhir yajatraha. Sthirai rangai stustuvagm sastanubhih. Vyasema devahitam yadayuhu.

VEDIC HYMNSGanapati Prarthana (2) (cont’d.) : 

VEDIC HYMNSGanapati Prarthana (2) (cont’d.) Svasti na indro vrddthasravah. Svasti nah pusa visvavedaha. Svasti nastarksyo aristanemihi. Svasti no brhaspatirdadhatu. Om shantih shantih shantih.

VEDIC HYMNSGanapati Atharava Sirsam : 

VEDIC HYMNSGanapati Atharava Sirsam Om namaste ganapataya. Tvameva pratyaksam tattvamasi. Tvameva kevalam karta’si. Tvameva kevalam dharta’si. Tvameva kevalam harta’si. Tvameva sarvam khalvidam brahmasi. Tvam saksadatma’si nityam. Retam vachmi. Satyam vachmi.

VEDIC HYMNSGanapati Atharava Sirsam (cont’d…) : 

VEDIC HYMNSGanapati Atharava Sirsam (cont’d…) Ava tvam mam. Ava vaktaram. Ava srotaram. Ava dataram. Ava dhataram. Avanu chanamava sisyam. Ava pascattat. Ava purastat. Avottaratt. Ava daksinatt. Avacordhvatt. Avadharattat. Sarvato mam pahi pahi samantat.

VEDIC HYMNSGanapati Atharava Sirsam (cont’d…) : 

VEDIC HYMNSGanapati Atharava Sirsam (cont’d…) Tvam vangmaystvam chinmaya. Tvam anandamayastvam brahmamayah. Tvam saccindananda’dvitiyo’si. Tvam pratyaksam brahmasi. Twam jnanamayo vijnanamayo’si. Sarvam jagadidamtvatto jayate. Sarvam jagadidam tvattastishati. Sarvam jagadidam tvayi layamhesyati.

VEDIC HYMNSGanapati Atharava Sirsam (cont’d…) : 

VEDIC HYMNSGanapati Atharava Sirsam (cont’d…) Sarvam jagadidam tvayi pratyeti. Tvam bhumirapo’nalo’nilo nabhah. Tvam catvari vaarpadani. Tvam gunatrayatitah. Tvam avasthatrayatitah. Tvam dehatrayatitah. Tvam kalatrayatitah. Tvam muladharasthito’si nityam. Tvam saktitrayamakah.

VEDIC HYMNSGanapati Atharava Sirsam (cont’d…) : 

VEDIC HYMNSGanapati Atharava Sirsam (cont’d…) Tvam yogino dhyayanti nityam. Tvam brahma tvam vishnustvam rudrastvam indrastvam agnistvam vayustvam suryastvam candramastvam brahma bhur bhuvah svarom. Ganadim purvamuccarya varnadim stadanantaram. Anusvara paratarah. Ardhendulasitam. Tarenarddam.

VEDIC HYMNSGanapati Atharava Sirsam (cont’d…) : 

VEDIC HYMNSGanapati Atharava Sirsam (cont’d…) Etattva manusvarupam. Gakarah purvarupam. Akaro madhyamarupam. Anusvara-scantyarupam. Binduruttatararupam. Nadah sandhanam. Sagumhita sandhih. Saisa ganesavidya. Ganaka rsihi. Nicrdgayatricchandah.

VEDIC HYMNSGanapati Atharava Sirsam (cont’d…) : 

VEDIC HYMNSGanapati Atharava Sirsam (cont’d…) Ganapatirdevata. Om gam Ganapataye namah. Ekadantaya vidmahe vakratundaya dhimahi tanno dantih pracodayat. Ekadantam caturhastam pasamankusadharinam. Radam ca varadam hastir bibhranam musakadhvajam.

VEDIC HYMNSGanapati Atharava Sirsam (cont’d…) : 

VEDIC HYMNSGanapati Atharava Sirsam (cont’d…) Raktam lambodaram surpa karnakam raktavasasam. Raktegandhanuliptangam raktapuspaih supujitam. Bhaktanukampinam devam jagat karaynam achutam. Avirbhutam ca srstyadau prakrteh purusatparam.

VEDIC HYMNSGanapati Atharava Sirsam (cont’d…) : 

VEDIC HYMNSGanapati Atharava Sirsam (cont’d…) Evam dhyayati yo nityam sa yogi yoginam varah. Namo vratapataye. Namo ganapataye. Namah pramathapataye. Namaste’stu lambodarayaikadantaya vighnanasine sivasutaya varadamurtaye namah. Om Shantih Shantih Shantih.

VEDIC HYMNSKsama Prarthana : 

VEDIC HYMNSKsama Prarthana Om Yadaksarapadabhrastam matrahinam tu yad bhavet. Tatsarvam ksamyatam deva narayana namostu te. Visargabindumatrani padapadaksharani ca. Nyunani chatirktani kshamasva saisvara.

VEDIC HYMNSKsama Prarthana (cont’d…) : 

VEDIC HYMNSKsama Prarthana (cont’d…) Aparadhasahasrani kriyante harnisam maya. Daso’yamiti mam matva ksamasva saisvara Anyatha saranam nasti tvameva saranam mama Tasmat karunyabhavena raksa raksa saisvara

Slide 17: 

Harih om tat sat Sri Saisvararpanamastu. Om Shantih Shantih Shantih

Gayatri Mantra (x3) : 

Gayatri Mantra (x3) Aum Bhur Bhuva Swa_ha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyo Yo_nah Prachodhaya_at

Sai Gayatri (x3) : 

Sai Gayatri (x3) Om Sayeeshvaraya Vidhmahe Sathya Devaya Dheemahi Thannah-Sarvah Prachodayath

Slide 20: 

Om Shantih Shantih Shantih

Slide 21: 

D:\MPEGAV

authorStream Live Help