SanMartin

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

San Martin Maria Attard 2004

Slide 2: 

Il-festa ta’ San Martin tigi fil-Harifa.

Slide 3: 

Il-festa ta’ San Martin tigi fil- 11 ta’ Novembru.

Slide 4: 

F’dan iz-zmien ikollna temp sabih u ghalhekk insejhulu s- Sajf ta’San Martin.

Slide 5: 

L-istorja ta' San Martin

Slide 6: 

Omm u missier San Martin ma kinux insara. Missieru kien ufficjal Ruman.

Slide 7: 

Ghalhekk Martin lahaq suldat kontra qalbu. Huwa xtaq isir patri.

Slide 8: 

Darba wahda, f’ gurnata kesha ixxoqq l-ghadam Martin iltaqa’ ma’ ragel fqir li beda jittallab. Dan lanqas hwejjeg x’jilbes ma kellu u beda jterter bil-bard

Slide 9: 

Martin hareg ix-xabla, qasam il-mantell tieghu fi tnejn u ta bicca lil dan ir-ragel fqir.

Slide 10: 

Dak il-lejl Martin holom u fil-holma ra lil Kristu liebes il-bicca mantell li hu kien ta lil dak ir-ragel fqir.

Slide 11: 

Martin tghammed ta’ 18-il sena. Martin ma baqax suldat izda lahaq patri. Hu ghamel ghaxar snin jippriedka. Imbaghad lahaq isqof.

Slide 12: 

Gewz, lewz, qastan, tin, kemm inhobbu 'l San Martin

Slide 13: 

Il-festa ta’ San Martin tigi iccelebrata l-Bahrija. Hemmhekk jorganizzaw fiera.

Slide 14: 

Tradizzjoni Fil-lejla ta’qabel il-festa ta’ San Martin, it-tfal idendlu borza tad-drapp kbira mas-sodda.

Slide 15: 

Waqt li jkunu reqdin San Martin jimla l-borza bil-gewz, lewz, qastan u tin. B’xi hbejza, rummien, mandolin u xi ftit helu.

Slide 16: 

gewz lewz qastan tin hbejza rummien

Slide 17: 

mandolina helu

Slide 18: 

Proverbji Tifsira: Fl-ewwel gimgha ta’ Novembru nieklu t-tin tac-cappa u fit-tielet gimgha ta’ l-istess xahar ix-xita ssaqqi s-sigra ghall- istagun li jkun gej.

Slide 19: 

Proverbji Tifsira: F’Novembru ahdem u bati halli ‘l quddiem ikollok x’tah\en mill-ghelieqi tieghek.

authorStream Live Help