Tu Bac Vo Nam

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

The real version

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

T? B?c vô Nam: Nh?ng bài ca chua t?ng ph? bi?n Nh?c :Tr?nh công Son

Slide 2: 

M?t lu vô luong di b?ng dép râu Hai tay c?m cây AK gi?i phóng son hà

Slide 3: 

Gi?i phóng chi dâu Nhân dân dói nghèo Vi?t nam g?n nhu d?ng chót Công nghi?p hóa Quy?t tâm ph?c h?i chi?c xe

Slide 4: 

Th? gian chê cu?i Vì dâu nên n?i cung Vì m?t b?n c?ng nô

Slide 5: 

Làm thì nhi?u luong ch?ng có R?i chúng b?t dân di b? d?i r?i chúng b?t dân di th?y l?i

Slide 6: 

Thành ph? t?i thôn xa kiêu gào Ch?ng bi?t ki?m dâu ra h?t g?o toàn là mì v?i bo bo

Slide 7: 

T? b?c vô nam Muôn ngu?i oán than

Slide 8: 

Công an là b?n luu manh Kh?ng b? dân lành Nhà nu?c tham ô nhân dân dói nghèo

Slide 9: 

Làng thôn tràn lên ph? l?n d?t nhau an mày vì dâu nên n?i cung vì m?t b?n c?ng nô

Slide 10: 

1939-2001

Slide 11: 

M?t lu vô luong di b?ng dép râu hai tay c?m cây AK gi?i phóng son hà

Slide 12: 

Gi?i phóng chi dâu Nhân dân dói nghèo Vi?t nam g?n nhu d?ng chót Gi? trang m?t c?a Ðôi Thanh niên Xung Phong

Slide 13: 

Th? gian chê cu?i vì dâu nên n?i cung vì m?t b?n c?ng nô

Slide 14: 

R?i chúng b?t dân di b? d?i r?i chúng b?t dân di th?y l?i làm thì nhi?u luong ch?ng có thu? h?i

Slide 15: 

Thành ph? t?i thôn xa kiêu gào ch?ng bi?t ki?m dâu ra h?t g?o toàn là mì v?i bo bo

Slide 16: 

T? b?c vô nam muôn ngu?i oán than công an là b?n luu manh kh?ng b? dân lành

Slide 17: 

Nhà nu?c tham ô nhân dân dói nghèo làng thôn tràn lên ph? l?n d?t nhau an mày H?t xang

Slide 18: 

Vì dâu nên n?i cung vì m?t b?n c?ng nô Vì dâu nên n?i cung vì m?t b?n c?ng nô

authorStream Live Help