life_skills_project

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Life Skills : 

Life Skills Sgiliau Bywyd

Introduction : 

Introduction Background Overview Delivery Method Geographical Coverage Proposed Timescale Next Steps Questions and Answers Contact Details Cefndir Trosolwg Dull Cyflwyno Ardal Ddaearyddol Amserlen Camau Nesaf Cwestiynau ac atebion Manylion Cyswllt Cyflwyniad

Background : 

Background £7 million invested in skills development through Stepping Stones Programme Consultation with stakeholders 2 successful bids made to Welsh European Funding Office (WEFO) for European Social Funds (ESF) Buddsoddiad o £7 miliwn mewn Datblygu Sgiliau trwy raglen Cam wrth Gam Ymgynghori gyda dalwyr 2 gais llwyddiannus i Swyddfa CyllidEwropeaidd Cymru am arian Cronfa Cymdeithasol Ewrop Cefndir

Slide 4: 

Life Skills: The knowledge, skills and aptitudes that enable a person to: Function independently Adopt healthy behaviours Integrate with other people Communicate effectively Develop thinking and learning skills Fully participate in community life Improve their training and employment opportunities Sgiliau Bywyd: Yr wybodaeth, sgiliau a thueddfryd sy'n galluogi unigolyn i: Weithredu'n annibynnol Mabwysiadu ymddygiad iach Integreiddio gyda phobl eraill Gyfathrebu'n effeithiol Ddatblygu sgiliau meddwl a dysgu Gymryd rhan gyflawn ym mywyd y gymuned Wella eu cyfloedd hyfforddiant a chyflogaeth

Overview : 

Overview First time BIG money matched with European money at source £14 million available 3 Target Groups Education, learning, volunteering, employment Trosolwg Tro cyntaf i arian BIG gael ei ddefnyddio fel arian cyfatebol gydag arian Ewropeaidd £14 miliwn ar gael 3 grwp targed Adysg, dysgu, gwirfoddoli, gwaith

Target groups : 

Target groups Carers and Former Carers returning to work Care Leavers Economically Inactive Families Gofalwyr a chyn ofalwyr sy’n mynd yn ol i weithio Pobl sy’n gadael gofal Teuluoedd Economaidd Anweithgar Grwpiau targed

Aims : 

Aims Enable participants to develop their skills, increase their confidence and re-engage and continue to access education, learning, volunteering or employment Develop individual long-term support plans to enable participants to continue to access and remain in education, learning or employment opportunities Galluogi cyfranogwyr o'r grwpiau targed i ddatblygu eu sgiliau bywyd, cynyddu eu hyder ac ail-ymwneud a pharhau i gael mynediad at addysg, dysgu, gwirfoddoli neu gyflogaeth Mewn cydweithrediad ag asiantaethau eraill, datblygu cynlluniau cefnogi hir dymor er mwyn galluogi buddiolwyr i barhau i gael mynediad at, ac aros mewn addysg, dysgu neu gyfleoedd cyflogaeth Amcanion

Delivery Methods : 

Delivery Methods Not a grant-making programme Strict competitive tender process (Restricted Procedure Process) Open to all sectors Dulliau Cyflwyno Nid rhaglen darparu grantiau Proses tendro cystadleuol gaeth (y Broses Gweithdrefn Gyfyngedig) Agored i bob sector

Slide 9: 

Cyhoeddi Hysbysiad Contract i OJEU a Sell2Wales/ Issue Contract Notice to OJEU & Sell2Wales  Dyddiad cau ar gyfer derbyn yr Holiaduron Cyn-gymhwyso/ Closing date for receipt of Pre-Qualification Questionnaires (PQQ)  Gwerthuso Holiaduron Cyn-gymhwyso yn ôl y meini prawf a hysbyswyd a phennu'r rhestr fer tendro (y cynigwyr posib hynny fydd yn symud ymlaen i'r cam Gwahoddiad i Dendro) Evaluate PQQ by advertised criteria and determine tender shortlist (those potential bidders who will move onto the ITT stage)  Cyhoeddi Gwahoddiad i Dendro i'r rhai sydd ar y rhestr fer tendro/ Issue Invitations to Tender (ITT) to those on tender shortlist  Y Broses The Process Parhau…/ cont….

Slide 10: 

Dyddiad cau derbyn Gwahoddiadau i Dendro/ Closing date for receipt of ITTs  Gwerthuso'r Gwahoddiadau i Dendro Gwahodd tendrwyr i gyfweliad (os oes angen) Pennu'r tendrau llwyddiannus Hysbysu tendrwyr llwyddiannus ac aflwyddiannus Evaluate ITT Invite for tenderers for interview (if required) Determine winning tenders Notify successful & unsuccessful tenders  10 diwrnod o oedi gorfodol/ Mandatory 10-day standstill  Cwblhau'r contract/ Conclude contract  Anfon yr Hysbysiad Dyfarnu Contract i OJEU o fewn 48 diwrnod Dispatch Contract Award Notice to OJEU with 48 days 

Slide 11: 

Key differences We will award contracts not grants All bidders have access to the same level of information Pre qualification questionnaires and invitations to tender are submitted No direct support for potential bidders Prif wahaniaethau Byddwn yn dyfarnu contractau nid grantiau Gan bob cynigiwr posib fynediad at yr un lefel o wybodaeth Cyflwynir Holiaduron Cyn-gymhwyso a Gwahoddiadau i Dendro yn hytrach na ffurflenni Cynnig Amlinellol a Phecynnau Cais Ni ellir rhoi cefnogaeth uniongyrchol i gynigwyr posib

Slide 12: 

Wales-wide coverage EU Convergence Framework Regional Competitiveness Framework Cymru-gyfan Fframwaith Cydgyfeirio yr UE Fframwaith Cystadleurwydd a Chyflogaeth Rhanbarthol yr UE Ardal ddaearyddol Geographical coverage

Proposed timescales : 

Proposed timescales Six Contract Notices in total between June 2009 and 2010 Two Contract Notices for each participant group All contracts completed by 2015 Chwe hysbysiad contract rhwng 2009 a 2010 Dau hysbysiad ar gyfer pob grŵp cyfranogwyr Cwblhau pob contract erbyn Mehefin 2015 Amserlenni arfaethedig

Slide 14: 

Next steps Sell 2 Wales www.sell2wales.co.uk Bravo Solution https://biglotteryfund.bravosolution.co.uk WCVA www.wcva.org.uk WEFO www. wefo.wales.gov.uk BIG www.cronfaloterifawr.org.uk/ www.biglotteryfund.org.uk Camau nesaf

Slide 15: 

Cwestiynau ac Atebion Questions and Answers

Contact Details : 

Contact Details Tracey Morris, Senior Information & Events Officer E: [email protected] T: 029 2067 8235 W: www.biglotteryfund.org.uk Tracey Morris, Uwch Swyddog Gwybodaeth a Digwyddiadau E: [email protected] Ff: 029 2067 8235 G: www.cronfaloterifawr.org.uk Manylion Cyswllt

authorStream Live Help