DH_7Marc2003

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

AndorraDones i homes: diferents condicions de vida, dues realitats desiguals : 

AndorraDones i homes: diferents condicions de vida, dues realitats desiguals Andorra, 7 de març de 2003 Govern d’Andorra Ministeri de Salut i Benestar

Slide 2: 

Mònica Codina Tort Sílvia Gabarre Iglesias Marta Monllor Jiménez Lucía Aztarcoz Lucía Aztarcoz Imma Cortès Emilia Moreno Margarida Coll Joan Micó Anna Galbe Ministra de Salut i Benestar Secretària d’Estat de la Família Coordinació del Projecte a Andorra Coordinació General Enquesta Nacional de Salut d’Andorra (2002) Observatori CRES-IEA Mortalitat Incapacitat temporal, invalideses i accidents de Treball Enquesta Nacional de Salut d’Andorra (2002) Institut d’Estudis Andorrans Caixa Andorrana de Seguretat Social Anàlisi i redacció: Col·laboracions:

La perspectiva de gènere : 

La perspectiva de gènere Front a la consideració de la masculinitat i la feminitat com resultat del sexe biològic, l’anàlisi de gènere emfasitza els processos de socialització diferents en funció del sexe Des del naixement la família, l’escola, els mitjans de comunicació i la societat en general transmeten uns valors i normes als individus que configuren les identitats masculina i femenina de forma que el que es considera correcte i bo per a un sexe pot no ser-ho per a l’altre El procés de socialització és coherent amb la divisió sexual del treball

Incorporació de la dona al mercat laboral: Entorn de desigualtats de gènere : 

Incorporació de la dona al mercat laboral: Entorn de desigualtats de gènere Concentració de les dones en sectors d’activitat limitats i determinades feines Menor representació d’elles en les escales més altes de la jerarquia professional Sobrerrepresentació de les dones en els treballs precaris Desigualtat quotidiana en l’àmbit privat en la distribució de les responsabilitats familiars. Desenvolupament d’iniciatives polítiques adreçades a reduir les desigualtats socials d’homes i de dones i la persistent desigualtat salarial entre els dos sexes.

Incorporació de la dona al mercat laboral: Continuació del rol tradicional en la família : 

Incorporació de la dona al mercat laboral: Continuació del rol tradicional en la família Dones que treballen a temps complet com mestresses de casa Dones amb doble jornada Dones responsables de llars monoparentals (amb treball remunerat o sense)

La vida a Andorra : 

La vida a Andorra La situació familiar La situació laboral L’estat de salut La satisfacció amb la vida quotidiana Algunes situacions d’interès: Treballadors casats o que viuen en parella Dones responsables de llars monoparentals Persones que viuen soles

La situació familiar : 

La situació familiar Govern d’Andorra Ministeri de Salut i Benestar

Persones amb un treball remunerat que viuen en parella: 56% dels homes i 48% de les dones : 

Persones amb un treball remunerat que viuen en parella: 56% dels homes i 48% de les dones Govern d’Andorra Ministeri de Salut i Benestar

Slide 9: 

L’àmbit familiar és el reducte més amagat i desrregulat on s’exerceixen el poder, l’autoritat i el control en l’extracció de l’esforç del treball (Moss NE. Gender equity and socioeconomic inequality: a framework for the patterning of women’s health. Soc Sci Med 2002;54:649-61)

Elles treballen molt més a casa:28 hores setmanals front a 9 hores. : 

Elles treballen molt més a casa:28 hores setmanals front a 9 hores. Govern d’Andorra Ministeri de Salut i Benestar

El treball de casa, cosa de dones: : 

El treball de casa, cosa de dones: Homes Dones Hores setmanals Figura 1. Hores de treball domèstic setmanal segons nombre de persones a la llar i sexe. (mitjana i interval de confiança del 95%) Els dies feiners, les dones dediquen quasi tres homes diàries al treball de casa, tres vegades més que els homes. El temps de treball domèstic augmenta els caps de setmana. Així, les treballadores d’Andorra que viuen en parella treballen una mitjana de 27,7 hores setmanals a casa, mentre els treballadors només fan 9,4 hores.

El treball de casa, cosa de dones:... i els joves no canvien : 

El treball de casa, cosa de dones:... i els joves no canvien Homes Dones Hores setmanals Figura 2. Hores de treball domèstic setmanal segons edat i sexe, (mitjana i interval de confiança del 95%). Tot i que els homes més joves treballen a casa més que els grans, encara la situació està molt lluny de semblar-se a la de les dones del mateix grup d’edat.

Slide 13: 

Són el 7% Quasi la meitat són separades o divorciades; quasi la meitat vídues La majoria (71%) treballa Les dones treballadores responsables de llars monoparentals: un grup de risc Treballen més hores a la feina remunerada Treballen més hores a casa Tenen amb menys freqüència una persona contractada per a les feines de casa Les dones responsables de llars monoparentals

Les persones que viuen soles : 

Les persones que viuen soles Són el 8% Els homes són majoritàriament solters; les dones vídues El 47% de les dones estan jubilades Els homes majoritàriament treballen (80% front a 39% en dones). Les dones treballadores que viuen soles són més qualificades que les que viuen amb altres

Qualificació en el treball: viure sol o no : 

Qualificació en el treball: viure sol o no % Homes Dones Figura 3. Classe social en la població ocupada segons estat de convivència i sexe (% estandarditzat per edat) Entre les persones que treballen hi ha també diferències de gènere en el perfil de les que viuen soles o acompanyades. Mentre entre els homes no s’observen diferències de classe social, és a dir, de qualificació, de les dones que viuen soles són molt més qualificades que les que viuen amb altres persones. Caldria reflexionar fins a quin punt això està relacionat amb la renuncia obligada per la impossibilitat de compaginar una feina molt qualificada i les responsabilitats familiars.

La situació laboral : 

La situació laboral Govern d’Andorra Ministeri de Salut i Benestar

Slide 17: 

Un país on la majoria té una feina remunerada: 79% dels homes i 67% de les dones On la majoria dels assalariats treballa amb contractes indefinits: 91% On el treball a temps parcial (menys de 30 hores setmanals) és una modalitat fonamentalment per a les dones (15% front a 3%) On les dones estan ocupen llocs de treball menys qualificats

Tot i que el nivell d’estudis d’homes i dones és similar... en el treball remunerat les coses són desiguals : 

Tot i que el nivell d’estudis d’homes i dones és similar... en el treball remunerat les coses són desiguals % Es redueix la qualificació Figura 4. Població ocupada segons classe social i sexe (%)

Tot i que el nivell d’estudis d’homes i dones és similar... en el treball remunerat elles viuen sota el “sostre de vidre”Ocupar càrrecs de comandament és més freqüent en homes: el 32% dels homes manen sobre altres treballadors; només el 20% de les dones manen sobre altres treballadors : 

Tot i que el nivell d’estudis d’homes i dones és similar... en el treball remunerat elles viuen sota el “sostre de vidre”Ocupar càrrecs de comandament és més freqüent en homes: el 32% dels homes manen sobre altres treballadors; només el 20% de les dones manen sobre altres treballadors

L’estat de salut i benestar : 

L’estat de salut i benestar Govern d’Andorra Ministeri de Salut i Benestar

Slide 21: 

Es compleix la paradoxa: l’esperança de vida dels homes és més baixa però les dones tenen pitjor estat de salut: Salut general Salut mental Vitalitat Trastorns crònics Satisfacció general amb la vida quotidiana 25% insatisfets amb la situació econòmica i temps de lleure Dones més insatisfetes amb la situació familiar i amb el temps de lleure

Slide 22: 

Tabac: Fumen el 40% dels homes i el 29% de les dones Alcohol: Els homes consumeixen més Pràctica d’esport, més habitual en els homes Baix pes: El 16% de les dones i el 5% dels homes tenen baix pes. Sobrepès: 30% dels andorrans.

Les condicions de vida i la salut i el benestar : 

Les condicions de vida i la salut i el benestar Govern d’Andorra Ministeri de Salut i Benestar

El benestar psicològic : 

El benestar psicològic Les dones separades, divorciades i vídues tenen pitjor estat de salut mental i menys vitalitat Dones amb treball remunerat que viuen en parella: La salut mental empitjora a mida que augmenta el temps de treball domèstic. Dones responsables de llars monoparentals, són les mares amb pitjor estat de salut mental i menys vitalitat El homes treballadors que viuen sols tenen pitjor estat de salut mental

Els hàbits relacionats amb la salut : 

Els hàbits relacionats amb la salut Les mestresses de casa fan més esport que les dones amb un treball remunerat Les mares amb treball remunerat responsables de llars monoparentals fumen més i tenen una prevalença més alta de baix pes que les mares en altres situacions Els homes que viuen sols fumen més, beuen més alcohol i tenen amb més freqüència baix pes