Thánh Thần

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

On the evening of that first day of the week,when the doors were locked, where the disciples were,for fear of the Jews, L? CHÚA THÁNH TH?N HI?N XU?NG PENTECOST SUNDAY

Slide 2: 

Tin M?ng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Vào bu?i chi?u ngày th? nh?t trong tu?n, nh?ng c?a nhà các môn d? h?p d?u dóng kín, vì s? ngu?i Do-thái,

Slide 3: 

Jesus came and stood in their midstand said to them, "Peace be with you. Chúa Giêsu hi?n d?n, d?ng gi?a các ông và nói r?ng: "Bình an cho các con".

Slide 4: 

Khi nói di?u dó, Ngu?i cho các ông xem tay và c?nh su?n Ngu?i. When he had said this, he showed them his hands and his side.

Slide 5: 

B?y gi? các môn d? vui m?ng vì xem th?y Chúa. The disciples rejoiced when they saw the Lord.

Slide 6: 

Chúa Giêsu l?i phán b?o các ông r?ng: "Bình an cho các con. Jesus said to them again, "Peace be with you.

Slide 7: 

Nhu Cha dã sai Th?y, Th?y cung sai các con. As the Father has sent me, so I send you

Slide 8: 

Nói th? r?i, Ngu?i th?i hoi và phán b?o các ông: "Các con hãy nh?n l?y Thánh Th?n, các con tha t?i cho ai, thì t?i ngu?i ?y du?c tha. And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them,

Slide 9: 

Các con c?m t?i ai, thì t?i ngu?i ?y b? c?m l?i. And whose sins you retain are retained.

Slide 10: 

Tin M?ng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào bu?i chi?u ngày th? nh?t trong tu?n, nh?ng c?a nhà các môn d? h?p d?u dóng kín, vì s? ngu?i Do-thái, Chúa Giêsu hi?n d?n, d?ng gi?a các ông và nói r?ng: "Bình an cho các con". Khi nói di?u dó, Ngu?i cho các ông xem tay và c?nh su?n Ngu?i. B?y gi? các môn d? vui m?ng vì xem th?y Chúa. Chúa Giêsu l?i phán b?o các ông r?ng: "Bình an cho các con. Nhu Cha dã sai Th?y, Th?y cung sai các con". Nói th? r?i, Ngu?i th?i hoi và phán b?o các ông: "Các con hãy nh?n l?y Thánh Th?n, các con tha t?i cho ai, thì t?i ngu?i ?y du?c tha. Các con c?m t?i ai, thì t?i ngu?i ?y b? c?m l?i".  Ðó là l?i Chúa.

Slide 11: 

M?T PHÚT SUY NI?M Chúa Giêsu v? tr?i, thiên th?n Gabriel dón h?i Chúa r?ng: V?y m?i ngu?i có hi?u bi?t tình yêu c?a Ngài dành cho h? không? Chúa Giêsu tr? l?i : Không, ch? có m?t nhóm nh? hi?u bi?t thôi. Thiên th?n Gabriel gi?t mình lo ng?i và h?i Chúa: V?y s? còn l?i làm sao h? có th? bi?t? Chúa Giêsu dáp r?ng: Nhóm ngu?i dó s? nói v?i h?. Thiên th?n nói nhung n?u h? làm Ngài th?t v?ng hay n?u h? chán n?n thì sao? Chúa có làm l?i m?t chuong trình khác không? Chúa nói: Ta hoàn toàn tin tu?ng vào h? s? không d? Ta th?t v?ng. Sau khi Chúa v? tr?i, Ngài dã sai Chúa Thánh Th?n xu?ng trên các Tông d? d? giúp các ngài d? s?c m?nh ti?p t?c di truy?n rao chân lý tin m?ng. Nhóm nh? 12 Tông d? du?c Chúa ?y thác, h? nhu men trong b?t. H? dã ti?p t?c d?t lên ng?n l?a mà Chúa trao ban d? giúp l?a cháy lên lan tràn. Ngày L? Ngu Tu?n, on Chúa Thánh Th?n nhu hình lu?i l?a dáp xu?ng trên các Tông d?. Các Ngài lãnh nh?n tràn d?y s?c m?nh và hang hái ra di rao gi?ng tin m?ng Chúa Giêsu ch?u dóng dinh, dã ch?t và dã s?ng l?i. Hãy sám h?i và tin vào Tin m?ng. Chúa Thánh Th?n là ngu?n sinh l?c dã khai m? Giáo H?i v?i m?t ngu?n s?c m?i. Các Tông d? du?c lãnh nh?n nh?ng ân hu? khác nhau: ngu?i du?c on nói ti?ng l?, k? du?c on ch?a b?nh, ngu?i nói tiên tri và ngu?i du?c on làm phép l?. M?i ngu?i du?c ban cho tùy theo on Chúa Thánh Th?n d? sinh l?i ích chung cho Giáo H?i. Chúa Giêsu d?t ni?m tin tu?ng và vào s? nhi?t thành c?a các Tông d?, các môn d? và nh?ng ngu?i tin theo Chúa. Bi?t r?ng ngay t? nh?ng giây phút d?u tiên, Giáo H?i dã g?p ph?i bi?t bao gian kh?, ch?ng d?i, b?t b?, tra t?n, gi?t chóc… nhung s?c m?nh c?a Chúa Thánh Th?n dã th?ng vu?t t?t c?. Chúa Thánh Th?n ti?p t?c ho?t d?ng trong H?i Thánh qua các th? h?. Giáo H?i v?n n? l?c không ng?ng truy?n rao chân lý Phúc âm. Hi?n nay có g?n hai t? ngu?i dã du?c nh?n bi?t Chúa. H?t gi?ng d?c tin ti?p t?c tri?n n? qua các th?i d?i. M?i ngu?i chúng ta hãy góp chút công s?c d? Giáo H?i du?c phát tri?n không ng?ng. Chúng ta không th? tr?n tránh trách nhi?m và ? l?i vào ngu?i khác. M?i ngu?i d?u lãnh nh?ng on khác nhau, k? nhi?u ngu?i nhung ai cung lãnh nh?n. Hãy cho nhung không nh?ng gì chúng ta s? lãnh nh?n nhung không. L?y Chúa, xin ban Thánh Th?n Chúa xu?ng tràn ng?p tâm h?n chúng con d? chúng con ra di làm nhân ch?ng cho Chúa.

Slide 12: 

XIN TRI ÂN CÁC HÌNH ?NH ÐU?C GÓP NH?T TRÊN CÁC TRANG M?NG. XIN CHÂN THÀNH CÁM ON CÁC TÁC GI?, CÁC NHI?P ?NH GIA, CÁC NH?C SI VÀ CÁC TRANG WEB. L?I CHÚA LÀ L?I H?NG S?NG. CHÚA CÓ NH?NG L?I BAN S? S?NG Ð?I Ð?I. XIN TI?P T?C TRUY?N RAO L?I CHÂN LÝ C?A CHÚA Cám on Lm. Joseph Tr?n Vi?t Hùng